Použitie derivátov N-arylhydrazínu na ničenie škodcov na iných poľnohospodárskych plodinách

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Predložený vynález sa týka použitia derivátov hydrazínu všeobecného vzorca IW znamená chlór alebo trifluónnetylX a Y každý navzájom nezávisle znamená chlór alebo brómR znamená C 1-Cs-aIkyI, Cg-Ce-alkenyl, Cg-Cs-alkinyl, alebo Ca-Cs-CVKÍOGÍKYI, ktorý môže byť substituovaný 1 až 3 atómami halogénu, alebo C 2-C 4-aIkyl, ktorý je substituovaný C 1-C 4-alkoxyskupinouR 2 a R 3 znamenajú C 1-C 5-alkyl alebo môžu spoločne môžu tvoriť Cg-Cs-cykloalkyl, ktorý môže byt nesubstituovaný alebo substituovaný 1 až 3 atómami halogénuR 4 znamená vodík alebo C 1-CçaIkyl,alebo ich enantioméry alebo soli,na ničenie škodcov na iných ako poľnohospodárskych plodinách.Predložený vynález sa tiež týka spôsobu ničenia škodcov na iných ako poľnohospodárskych, pričom tento spôsob zahmuje uvedenie do kontaktu škodcov alebo ich zásoby potravy, lokality, miesta Iiahnutia alebo miesta ich výskytu, s pesticidne účinným množstvom zlúčeniny vzorca l.Tento vynález sa tiež týka kompozícii obsahujúcich zlúčeniny vzorca l, na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodcov, v pesticidne účinných množstvách.Vynález sa ďalej týka použitia zlúčenín vzorca l na ochranu neživých organických materiálov proti iným ako poľnohospodárskym škodoom.Typickými problémami, ktoré sú dôsledkom používania v súčasnosti dostupných prípravkov na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodcov ako sú pyretroidy, sú napr. rezistencia škodcov alebo nepriaznivé dopady na íwotné prostredie alebo toxikologické vlastnosti. Ďalší jestvujúci problém sa týka potreby mať k dispozícii dostupné prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré sú účinné proti širokému spektru iných ako poľnohospodárskych škodoov. V súlade s uvedeným,tu jestvuje potreba poskytnúť nové a zlepšené prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodoov, ktoré by prekonali tieto problémy.Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť nové prípravky na ničenie iných ako poľnohospodárskych škodcov, ktoré výhodne vykazujú zlepšené pesticídneZistili sme, že tieto ciele sa dajú dosiahnuť použitím zlúóenín vzorca I a kompo zícii, ktoré ich obsahujú.Inými ako poľnohospodárskymi škodcami sú škodcovia z tried Chiiopoda a Dipiopoda az radov isoptera, Diptera, Blattaria (Blattodea), Dermaptera, Hemiptera,Hymenoptera, Orthoptera, Siphonaptera, Thysanura, Phthiraptera, Araneida, Parasiti fonnes a Acaridida.zlúčeniny vzorca I sú predovšetkým vhodné na účinné ničenie nasledujúcichDeriváty hydrazínu vzorca I, ktoré sa môžu použit podľa predloženého vynálezu,sú známe z a môžu sa pripraviť s použitím spôsobov prípravy, ktoré sú opisané v alebo na ktoré sa odkazuje v EP-A 604 798. Tento dokument sa týka ochrany rastlín v oblasti poľnohospodárstva a opisuje insekticidnu a akaricidnu účinnosť zlúčenin vzorca lainých zlúčenin proti škodcom poľnohospodárskych plodín zradu Coleoptera, Lepidoptera a Acarina.V J. A. Furch et al., Amidrazones A New Class of Coleopteran Insecticides,ACS Symposium Series 686, Am. Chem. Soc, 1998, Chapter 18, str. 178 a nasi., sa uvádzajú príklady použitia určitých amidrazónov proti pisarikovi (Southern com rootworm), pričom niektoré z týchto amidrazónov sú zlúčeninami vzorca I. Uvádza sa,že tieto zlúčeniny sú špecificky určené pre určité druhy tvrdokridleho hmyzu, pričom sú málo toxické alebo netoxické voči Lepidoptera ainým druhom hmyzu, ako aj vočiV D. G. Kuhn et al., CycloalkyI-substituted Amidrazones A Novel Class of Insect Control Agents, ACS Symposium Series 686, Am. Chem. Soc, 1998, Chapter 19,str. 185 a nasi., sa uvádza, že určité amidrazóny, pričom niektoré ztýchto

MPK / Značky

MPK: A01N 37/52

Značky: n-arylhydrazínu, derivátov, ničenie, plodinách, škodcov, poľnohospodárských, použitie, iných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e2137-pouzitie-derivatov-n-arylhydrazinu-na-nicenie-skodcov-na-inych-polnohospodarskych-plodinach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie derivátov N-arylhydrazínu na ničenie škodcov na iných poľnohospodárskych plodinách</a>

Podobne patenty