Zariadenie pre vozidlový príves obsahujúce brzdový ovládací systém a jeho ďalší riadiaci systém

Číslo patentu: E 20838

Dátum: 09.05.2006

Autor: Koch Josef

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vozidlového prívesu s ovládaním brzdového zariadenia podľa predvýznakuVozidlové prívesy určené pre väčší náklad, ako napríklad sedlové návesy, sú vybavené vlastným brzdovým systémom, ovládaným zťažného vozidla. Obvykle sa používa najmä pneumatické ovládanie bŕzd, pre ktoré sa V ťažnom vozidle typicky vytvára tlakový vzduch a pomocou tlakových vzduchových spojok sa tento zavádza do tlakovzdušného systémuModemé brzdove systémy obsahujú vtakýchto usporiadaniach vozidlových prívesov ovládanie brzdového zariadenia na prívese, napríklad ovládacie brzdové zariadenie, vyrábané pod označením Trailer EBS firmami Knorr Bremse Haldex alebo Wabco, ktoré je spojené susporiadaním senzorov na prívese a od neho prijíma senzorové signály, týkajúce sa napríklad aktuálnej rýchlosti otáčania jednotlivých kolies a ztoho vyvodzuje ovládacie signály pre brzdový systém, najmä vkritických jazdných situáciách. Toto usporiadanie senzorov môže ďalej obsahovať napríklad senzory na zisťovanie náklonu vozidla alebo stavu nákladu. Do brzdového ovládacieho zariadenia môžu byť integrované prídavné funkcie, ako napríklad ovládanie zdvihu náprav viacosového sedlového návesu, závislé na naloženom náklade a/alebo na rýchlosti. Pomocou zadávacích zariadení sa môžu brzdovému ovládaciemu zariadeniu zadávať odlišné príkazy zautomatického ovládania zdvihu náprav, pričom zdvíhnutie zdvíhacej nápravy je možné dosiahnuť iba pri obmedzených podmienkach,týkajúcich sa nákladu a rýchlosti. Brzdové ovládacie zariadenie obsahuje elektronickú jednotku, ktorá je programovateľné na vydávanie elektrických signálov do viacerých výstupov a môže byť sama ovládaná elektrickými vstupmi, vdôsledku čoho je vobmedzenom rozsahu možné prispôsobenie funkcií špecifickým požiadavkám užívateľa. Zmena dopredu nastavených, pre bezpečnosť relevantných funkcií ovládania bŕzd nie je pomocou elektrických vstupov alebo naprogramovania možná. Zariadenie na ovládanie bŕzd je prostredníctvom vlastného samostatného elektrického napájacieho vedenia a zbernicového dátového vedenia spojené sťažným vozidlom. Toto brzdové ovládacie zariadenie je spomocou zásobníka na prívese zásobované tlakovým vzduchom zťažného vozidla a prostredníctvom tlakovzdušných výstupov ovláda brzdy na prívese. Firma Wabco ponúkanavyše ešte ako doplnkový prístroj zariadenie pod názvom Trailer-Control-Electronic.V spise DE 10137148 je zverejnené brzdové zariadenie pre úžitkové vozidlové prívesy, V ktorom existuje elektronické brzdové ovládacie zariadenie na prívese V podobe modulu EBS,ktoré V závislosti na rozdiele sklzu medzi prednou nápravou a zadnou nápravou ovláda ventil ABS, spoločný pre brzdy prednej nápravy. Pritom sa zohľadňuje to, že príves s riaditeľnou prednou nápravou má pri jazde vzákrute rýchlosť predných kolies ako takú väčšiu než rýchlosť zadných kolies. Bez presného merania brzdového tlaku na prednej náprave sa takýto tlak iba vypočíta alebo odhadne a dochádza k ovládaniu ventilu ABS pri kompenzácii zákrutou podmieneného rozdielu rýchlosti a prípadne aj rôznych priemerov kolies. Do brzdového ovládacíeho zariadenia dodávajú senzorové signály senzory, určené na zisťovaniebrzdového tlaku na zadných kolesách a senzory V kolesách.Zo spisu EP 1504975 Al je známe tlakovým prostriedkom ovládané brzdové zariadenie ťažného vozidla, ktoré je vybavené pripojmi na brzdové zariadenie prívesu. Tieto prípoje brzdového zariadenia návesu obsahujú obvykle Viacpólové elektrické Zásuvné spojenie, ako aj dva pneumatické prípoje. Brzdové zariadenie prívesu nie je opísané a pokiaľ sa týkakonštrukcie, neobsahuje usporiadanie brzdového parkovacieho modulu na ťažnom vozidle.Zo spisu US 2003/0168908 A 1 je známy brzdový systém, určený na ovládanie brzdového zariadenia prívesu, V ktorom môže byť voblasti dosahu vodiča usporiadané manuálne obsluhovateľné ovládacie zariadenie. Toto ovládacie zariadenie je pomocou elektrických vedení spojené svýkonovým modulom na prívese. Pri ovládaní vlastnej brzdy ťažného vozidla a pri rozsvietení jeho brzdových svetiel spôsobí signál z rozsvietenia brzdových svetiel, privedený do ovládacíeho zariadenia to, že toto ovládacie zariadenie samé zavedie ovládacie signály do výkonového modulu prívesu, ktorý sám ovláda pomocou elektrického vedenia aktivátory ovládania bŕzd na prívese. Ovládacie zariadenie Vťažnom vozidle obsahuje navyše indikačné zariadenie na signalizáciu funkčnosti bŕzd prívesu a tlačidlo namanuálne spustenie brzdového signálu.Základom spisu US 5690347 A je problém, spočívajúci vtom, že v kombinácii sedlového návesu môže uhol medzi pozdĺžnym smerom ťažného vozidla a pozdĺžnym smerom sedlového návesu pri jazdnej prevádzke nadobúdať vdôsledku dynamických účinkovnebezpečné hodnoty. Aby sa to potlačilo, sú voblasti doskovej dosadacej valnice návesuusporiadané zvislo na spodnú stranu tohto sedlového návesu dorazové trecie brzdovézariadenia, ktorá tlmia uhlové zmeny medzi uvedenými pozdĺžnymí smermi.Elektronický brzdový systém ťažného vozidla, známy zo spisu DE 4227083 A 1, predpokladá usporiadanie s rozdelením celej komplexnej elektroniky brzdového systému na iba dve jednotky, ktoré môžu spolu komunikovať a nezávisle na sebe regulovať vždy aspoň dva tlaky. Brzdná hodnota, zadaná vodičom na snímači brzdnej hodnoty, sa pri prevádzke s prívesom prenáša mechanicky ako ovládací tlak alebo elektricky ako elektrický signál brzdovej hodnotycez obvyklé pneumatické a elektrické rozhranie do brzdového zariadenia prívesu.Zo spisu US 2003/0222774 A 1 je známy systém kontroly pneumatických brzdových aktivátorov, v ktorom sa skombinuje signál brzdových svetiel so senzorovými signálmi z pohybových senzorov na jednotlivých aktivátoroch a vyhodnotí sa s časovým oneskorením,aby sa z toho odvodila výpoveď o správnej funkcii jednotlivých aktivátorov. Informácie o stave aktivátorov sa môžu pre vodiča zobrazovať spolu s ďalšími informáciami na displejiv kabíne vodiča. Jeden kontrolný systém brzdových aktivátorov je tiež známy zo spisu US 6411206 B 1.Základom vynálezu je úloha ďalej pre užívateľa zlepšiť používanie usporiadania vozídlového prívesu s brzdovým ovládacím zariadením a oboznámiť s ďalšími výhodnými ovládacímiVynález je opísaný v patentovom nároku 1. Závislé nároky obsahujú výhodné usporiadania aSpojenie ďalšieho ovládacieho zariadenia pomocou dráhy signálu sbrzdovým ovládacím zariadením umožňuje výhodne prepojiť pokyn zadávaný zadávacími zariadeniami do ďalšieho ovládacieho zariadenia s informáciami, už existujúcimi vbrzdovom ovládacom zariadení na ovládanie bŕzd, napríklad s informáciami, odvodenými zo senzorových signálov senzorového usporiadania alebo s informáciami o pneumatických výstupných prípojoch bŕzd ovládacieho brzdového zariadenia. Je tým možné prepojiť najmä užívateľom ovládané akcie prívesu automaticky sdopredu zadanými bezpečnostnými kritériami, V dôsledku čoho sútakéto akcie jednako bezpečnejšie a jednako pre užívateľa manipulačne jednoduchšie.Takýmito užívateľom riadenými akciami môžu byť napríklad vo vyklápacom prívesezavedené takzvané brzdy fmišera pri poklese podvozku.Najmä je možné pomocou ďalšieho ovládacieho zariadenia výhodne ovládať aspoň jedno aktivačné zariadenie, ktoré je neovládateľné brzdovým ovládacím zariadením v prípade, že takto existuje samostatne. Ďalšie ovládacie zariadenie môže preberať aj ovládacie funkcie z brzdového ovládacieho zariadenia, napríklad ovládanie zariadenia na zdvihnutie nápravy. Je tým možné na minimu udržať aj zásahy do Užívateľský konñgurovateľnej časti brzdového ovládacieho zariadenia. Pre brzdové ovládacie zariadenie je tak možné s výhodou použiť aj nákladovo výhodné, jednoducho skonštruované brzdové ovládacie zariadenie a/alebo brzdovéovládacie zariadenie rôznych výrobcov.Toto ďalšie ovládacie zariadenie spo lu so zadávacími zariadeniami, obsluhovateľnými užívateľom z ťažného vozidla, V spojení s aktivačným zariadením, ktore je ovládané pomocou tohto ďalšieho ovládacieho zariadenia a nie je ovládateľné brzdovým ovládacím zariadením,umožňuje výhodne a jednoducho dosiahnuť rozšírenie ovládateľnosti funkcií prívesu z ťažného vozidla bez toho, aby bolo treba zasahovať z dôvodu ovládania brzdového systému prívesu do zvlášť bezpečného relevantného brzdového ovládacieho zariadenia. Najmä je možné pomocou zadávacíeho zariadenia, s výhodou pomocou tlačidiel, spínačov, znázornenia polí na obrazovke a podobne, zadávať signál s pokynmi na ovládanie aktivátora aktivačnéhoOvládanie aktivátora aktivačného zariadenia môže byť uskutočnené V prvom, zvlášť výhodnom usporiadaní priamym prepojením ďalšieho ovládacieho zariadenia s aktivátorom pomocou vodičov, napríklad s elektricky spínaným ventílom pre ŕluidum, s motorom, s relé,atď. V inom uskutočnení je možné na prenos signálu usporiadať viac aktivátorov so zbernicovým vedením, napojujúcim ďalšie ovládacie zariadenie, na čo sú jednotlivé aktivátory potom vybavené adresnými a dátovými dekodénni a sú individuálne adresovateľné ovládacími signálmi. Pre také spojenie pomocou zbemicového vedenia je možné spoločne použiť aj prípadne už existujúci dátový zbernicový systém na prívese, resp. medzi ťažným vozidlom a prívesom. Na prepojenie signálu obsahujúceho pokyny podľa určeného zadania užívateľa so signálom o prevádzkovom stave pritom dochádza s výhodou v ďalšom

MPK / Značky

MPK: B60T 8/17, B60T 13/66, B60T 17/22, B60T 8/32

Značky: přívěs, obsahujúce, další, riadiaci, vozidlový, brzdový, zariadenie, systém, ovládací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e20838-zariadenie-pre-vozidlovy-prives-obsahujuce-brzdovy-ovladaci-system-a-jeho-dalsi-riadiaci-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre vozidlový príves obsahujúce brzdový ovládací systém a jeho ďalší riadiaci systém</a>

Podobne patenty