Spôsob výroby vrstveného zasklievacieho prvku

Číslo patentu: E 17524

Dátum: 30.06.2010

Autori: Decourcelle Romain, Levasseur Fabien, Nugue Jean-clément

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu výroby vrstveného zasklievacieho prvku, ktorý obsahuje aspoň jednu tabuľu so sklenou funkciou a aspoň jednu vloženú polymérnu vrstvu. Vynález sa taktiež týka optimalizovaného vrstveného zasklievacieho prvku.0002 V zmysle tohto vynálezu s vrstveným zasklením sa rozumie akákoľvek zasklievacia štruktúra, ktorá obsahuje aspoň jednu tabuľu so sklenou funkciou a aspoň jednu vloženú vrstvu vrátane štruktúry obsahujúcej jedinú tabuľu spojenú s jedinou vloženou vrstvou.0003 Je známe, že pravidlá viskoelastického správania polymérnych vložiek určených na výrobu vrstvených zasklení ovplyvňujú mechanické správanie týchto vrstvených zasklení, keď sú vystavené statickému alebo kvázistatickému zaťaženiu. Pre overenie rozmerov vrstveného zasklievacieho prvku stačí overiť, či jeho odolnosť voči zaťaženiu vyhovuje zamýšľanému účelu použitia. Napríklad stačí overiť, či zasklenie pre fasádu budovy je schopné odolať určitej sile vetra alebo či fotovoltaický modul určený na namontovanie na strechu budovy dokáže uniesť určitú záťaž snehu. K parametrom, ktoré je treba zohľadňovať pri výrobe vrstveného zasklievacieho prvku, patri predovšetkým intenzita a spôsob rozloženia predpokladaného zaťaženia pôsobiaceho na vrstvený zasklievací prvok, ako aj rozsah časov a teplôt charakteristický pre toto zaťaženie.0004 Bežný spôsob určovania odolnosti vrstveného zasklievacieho prvku voči zaťaženiu, za stanovených podmienok uloženia a zaťaženia, spočíva vo využití analytického modelu, v ktorom je vrstvené zasklenie posudzované ako zasklenie bez vložky a podiel vložky na prenose šmykového namáhania vo vrstvenom zasklievacom prvku je reprezentovaný koeficientom prenosu Z 3,ktorý má hodnotu medzi 0 a 1. Podiel vložky na mechanických vlastnostiach vrstveného zasklenia je tým väčší, čím väčší je koeñcient prenosu EU. V praxi sa koeticient prenosu 07 používa na definovanie ekvivalentnej hrúbky vrstveného zasklievacieho prvku, z ktorej je možné vypočítať veličinyreprezentujúce odolnost prvku voči zaťaženiu pomocou vzorcov podobných tým, ktoré sa používajú pre monolitické zasklievacie prvky. 0005 V tejto bežne používanej metóde je napríklad ekvivalentná hrúbkapre výpočet priehybu vrstvenej zasklievacej dosky daná rovnicouhw J 1- azgi wĺžihj (l), a ekvivalentná hrúbka pre výpočet maximálneho namáhania na tabuľu i so sklenou funkciou vrstvenej zasklievacej dosky je daná rovnicoukde h je hrúbka tabule alebo každej tabule so sklenou funkciou vrstvenej zasklievacej dosky ah,-,~ je vzdialenosť medzi strednou rovinou tabule i so sklenou funkciou a strednou rovinou vrstveného zasklenia bez zohľadnenia hrúbok vložených vrstiev použitých vo vrstvenom zaskleni.0006 V literatúre nie je uvedená žiadna metóda, ktorá by umožnila presne určiť koeficient prenosu ü pre vrstvený zasklievací prvok. V bežne používanej metóde je navyše ekvivalentná hrúbka vyjadrená vzávislosti na koeficiente prenosu w vložky a na hrúbke tabule alebo každej tabule vrstveného zasklievacieho prvku bez zohľadnenia hrúbky vložky vtomto vrstvenom zaskleni. Vprípadoch, keď vložka nezanedbatelným spôsobom ovplyvňuje mechanické vlastnosti vrstveného zasklenia, môže absencia závislosti ekvivalentnej hrúbky na hrúbke vložky viesť príliš približnú aproximàciu mechanického správania celej štruktúry. Bežne používaná metóda obzvlášť neumožňuje rozlišovať medzi vrstveným zasklievacim prvkom obsahujúcim jeden list vložky so štandardnou hrúbkou, usporiadaný medzi dvoma sklenými tabuľami, a vrstveným zasklievacim prvkom obsahujúcim dva listy tej istej vložky so štandardnou hrúbkou, usporiadanej medzi rovnakými dvoma sklenými tabulami. Ztoho vyplýva, že uplatňované predpisy pre určovanie rozmerov vrstveného zasklenia majú tendenciu preceňovať nevyhnutnú hrúbku sklených tabúľ, zatiaľ čo pre splnenie stanovených kritérií by mohlo stačiť zväčšiť hrúbkuvložky. Ztoho vyplýva, že vrstvené zasklievacie prvky vyrábané vsúlade s bežne používanou metódou nemajú optimálnu cenu ani hmotnosť. 0007 Tento vynález sa snaží prekonať práve tieto nevýhody tým, že navrhne spôsob výroby vrstveného zask|ievacieho prvku, ktorý zaručí vytvorenie vrstveného zasklievacieho prvku, ktorý bude optimálny ako svojou hmotnosťou, tak svojou odolnosťou voči záťaži. 0008 Na tento účel vynález navrhuje spôsob výroby vrstveného zask|ievacieho prvku, ktorý má byť odolný voči vopred stanovenému zaťaženiu,ktorému zodpovedá charakteristický rozsah časov a charakteristický rozsah teplôt, pričom vrstvený zasklievací prvok obsahuje aspoň jednu tabuľu so sklenou funkciou a aspoň jednu vloženú polymérnu vrstvu, vyznačujúcu sa tým,že obsahuje nasledujúce kroky- určenie zákonitosti viskoelastického správania materiálu, zktorého je vytvorená vložka, v rozsahu časov a teplôt charakteristických pre vopred stanovené zaťaženie- vypočítanie maximálnej hodnoty aspoň jednej veličiny vyjadrujúcej odolnost vrstveného zask|ievacieho prvku, vystaveného vopred stanovenému zaťaženiu, voči záťaži pomocou - analytického modelu,vktorom je podiel vložky na prenose šmykového namáhania vo vrstvenom zasklievacom prvku reprezentovaný koeficientom prenosu, a- rovnice vyjadrujúcej koeficient prenosu vzávislosti na Youngovom module vložky, na zaťažení pôsobiacom na vrstvený zasklievací prvok a na rozmeroch vrstveného zasklievacieho prvku- upravenie rozmerov vrstveného zasklievacieho prvku tak, aby vypočítaná maximálna hodnota veličiny vyjadrujúca odolnosť vrstveného zasklievacieho prvku voči záťaži bola menšia alebo rovná maximálnej prípustnej hodnote a- príprava a zostavenie tabule a vloženej vrstvy vrstveného zasklievacieho pNku s uvedenými upravenými rozmermi.0009 V zmysle tohto vynálezu sa rozmermi vrstveného zasklievaciehoprvku nerozumejú len jeho obvodové rozmery, t.j. napríklad vprípadeobdĺžnikovej vrstvenej zasklievacej dosky jej šírka a dĺžka, ale taktiež hrúbkytabule či tabúľ a v|oženej vrstvy či vrstiev, z ktorých je tento prvok vytvorený.Podľa ďalších výhodných znakov spôsobu výroby vrstvenéhozasklievacieho prvku podľa vynálezu, uvažovaných samostatne alebo vovzájomných technicky možných kombináciáchNa určenie zákonitosti správania materiálu, zktorého je vytvorená vložka, sa zmeria Youngov modul na vzorke vložky pomocou viskoanalyzátora, pričom sa mení frekvencia a teplota a na vzorku sa pôsobí konštantným dynamickým pohybom, a použije sa vzťah ekvivalencie medzi frekvenciou a teplotou, stanovený metódou WLF. Zákonitosť správania materiálu, zktorého je vytvorená vložka, sa určí pre rozsah frekvencií medzi 5.10 Hz a 3.104 Hz a pre rozsah teplôt medzi -20 °C a 60 °C.Ako veličiny vyjadrujúce odolnost vrstveného zasklievacieho prvku sa- priehyb vrstveného zasklievacieho prvku na základe ekvivalentnejhrúbky hegw vrstveného zasklenia- maximálne napätie na tabuľu alebo na každú tabuľu so sklenou funkciou vo vrstvenom zasklievacom prvku na základeekvivalentnej hrúbky hen a ,vrstveného zaskleniahm, (IV), kde h je hrúbka tabule alebo každej tabule so sklenou funkciou, h,-, ,~ je hrúbka v|oženej vrstvy alebo každej v|oženej vrstvy, h,« je vzdialenosť medzi strednou rovinou tabule i so sklenoufunkciou a strednou rovinou vrstveného zasklenia. Uvedená rovnica vyjadrujúca koeficient prenosu, platná pre každý vrstvený zasklievací prvok obsahujúca aspoň jednu tabuľu so sklenou funkciou a aspoň jednu vloženú polymérnu vrstvu, sa určí vtýchto krokoch

MPK / Značky

MPK: B32B 17/10, C03C 27/12, H01L 31/048, G01N 3/32

Značky: vrstveného, výroby, zasklievacieho, spôsob, prvků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e17524-sposob-vyroby-vrstveneho-zasklievacieho-prvku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby vrstveného zasklievacieho prvku</a>

Podobne patenty