Bezskrutková pripojovacia svorka

Číslo patentu: E 16947

Dátum: 12.10.2010

Autori: Schepe Walter, Ramm Andreas

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa vzťahuje na bezskrutkovú pripojovaciu svorku na pripojenie elektrickéhovodiča, najmä pre elektrické konektorové zariadenie.0002 Bezskrutkové pripojovacie svorky, ktoré vytvárajú samostatnú triedu, majúce spravidla svorkové pružiny, ktoré sú často označované tiež ako klietkové ťažné pružiny, disponujú ako je známe výhodou, že elektrický vodič, ktorý má byť pripojený, môže byť montovaný bez zoskrutkovávacích prostriedkov. Vďaka princípu zovretia koncov žíl vodiča, čo môže byť zásadne aj jednožilový alebo viacžilový prúdový kábel s pramermýrn vedením, masívnym drôtom alebo vodičom umiestneným vžilovom puzdre, na kontaktnom prvku, prebieha automatické prispôsobenie na príslušný prierez. To umožňuje použitie jednej a tej istej pripojovacej svorky pre rôzne zmerané flexibilné vedenia a káble. Tieto pripojovacie svorky nachádzajú použitie okrem iného i v elektrických konektorových zariadeniach dimenzovaných pre trojfázový a / alebo striedavý prúd, ktoré pozostávajú zo zástrčkového a spojkového dielu alebo v nástenných zásuvkách, ako sú napriklad prístrojové vidlice, prírubové prístrojové vidlice, nadstavbové prístrojové vidlice, vstavané zásuvky a zásuvky, ktorých požiadavky sú0003 Z dokumentu EP 1 072 067 B 1 známe konektorové zariadenie má bezskrutkovú svorku na pripojenie na vodič, umiestnenú v zástrčke alebo v spojke. Puzdro zástrčky alebo spojky,ktoré je v podstate rúrkového tvaru, zahmuje vnútomý valcový nosič kontaktného prvku, ktorý drží kontaktné prvky v príslušnej polohe. Nosič kontaktného prvku puzdra zástrčky je vytvorený na prijatie kontaktných kolíkov, nosič kontaktného prvku spojky je vytvorený na prijatie kontaktných zdierok. Pri montáži vodiča na bezskrutkovú pripojovaciu svorku je pripojovací koniec kábla ťahaný cez nástavec z izolačného plastu, ktorý je spojený s puzdrom zástrčky alebo spojky a znamená ťahové odľahčenie pre kábel. Už odkryté konce žíl vodiča,ktoré majú byť spojené, sú následne prostredníctvom svorkovej pružiny pevne upnuté na kontaktné prvky v nosiči kontaktného prvku. Tieto svorkové pružiny majú svorkový otvor,ktorý je treba uviesť do predopnutej uvoľňovacej polohy a do ktorého sa zasunie vodič, ktorý má byť pripojený, s vopred odizolovaným koncom. Ked je následne svorkový otvor svorkovejpružiny uzatvorený, je koniec žily prostredníctvom prierezovej plochy svorkového ramenasvorkovej pružiny ťahaný proti kontaktnej ploche kontaktného prvku a následne pevne upnutý,čím sa vytvorí elektrický kontakt.0004 Sú známe aj ďalšie bezskrutkové pripojovacie svorky pre vodiče pri použití konštrukčne rovnakých svorkových pružín k svorkovćmu pripojeniu elektrických vodičov na kontaktné prvky. Zdokumentu EP l 555 724 Al vychádza napr. jednopólová až viacpólová vodivá koľajnica sjednými alebo niekoľkými bezskrutkovými pripojovacímí svorkami pre vodiče,ktorá má väčší počet vedľa seba usporiadaných týchto v úvode spomenutých svorkových pružínna pripojenie niekoľkých vodičov.0005 Účinná svorková plocha pri takom druhu takých bezskrutkových pripojovacích svoriek sa pritom obmedzuje na proñlový prierez svorkovej pružiny a predstavuje len niekoľko málo štvorcových milimetrov. Na základe toho sa vyskytujú u bezskrutkových pripojovacích svoriek podľa doterajšieho stavu techniky spraxádla veľké elektrické prechodové odpory, z čoho vyplýva vysoká tvorba tepla. O tieto nevýhody sa v zvýšenej miere jedná hlavne vtedy, keď majú byť prenášané vysoké intenzity elektrického prúdu, napr. 32 A a vyššie. I na ďalších možných úsekoch kontaktných plôch, ku ktorým síce vodič v podstate prilieha, tam však na neho z príerezovej plochy nepôsobí žiadna bezprostredná svorková sila zo svorkového ramena pripojovaccj svorky alebo svorkovej pružiny, je daný porovnateľne vysoký elektrický0006 Elektrický prúd tečúcí celkovo cez kontaktné odpory bezskrutkovej pripojovaccj svorky,vytvára teda podľa doterajšieho stavu techniky nezanedbateľné množstvo tepla, ktoré musí byť odvedené cez kontaktný prvok. Ak tečú však cez takú pripojovaciu svorku pre vodiče veľké elektrické prúdy, sú následkom okrem veľkej tvorby tepla najmä vysoká elektrická strata, ako aj veľké riziko ohrozenia, týkajúce sa nebezpečenstva roztavenia alebo požiaru. V zásade sa dá preto konštatovať, že oblasť použitia týkajúca sa prúdovej zaťažiteľnosti súčasných bezskrutkových pripojovacích svoriek, pri ktorých je elektrický kontakt vytváraný tým, že sa svorkové pripojenie vodiča uskutoční prostredníctvom prierezovej plochy svorkového ramenasvorkovej pružiny, je pri využití obmedzená.0007 Svorkové pripojenie vodiča prostredníctvom prierezovej plochy svorkového ramena jeďalej dané napr. pri pripojovaccj a spojovacej svorky podľa dokumentu DE 10 2004 045025 B 3.0008 Podobné svorkové pripojenie je ďalej opísané napr. pri pripojovacej a spojovacej svorky podľa dokumentu DE 39 11 459 Al, pričom je však namiesto prierezovej plochy medzi obojstranne klenutou dolnou hranou svorkového otvoru svorkovej pružiny a priečnyrn klenutímna dolnej strane kontaktného prvku upnutý a elektricky kontaktovaný vodič.0009 Dokument EP l 152 271 A 2 zverejňuje pripojovaciu svorku pre optické vlákno namiesto pre elektrický kontakt. Pritom je optoelektrický menič, ktorý namiesto kontaktnej plochy na vytvorenie elektrického kontaktu má plochu na prenášanie signálu ku koncovémuoptickému spojeniu optického vlákna, zabudovaný do svorkového puzdra pripojovacej svorky.0010 Dokument FR 2936 659 Al zverejňuje pripojovaciu svorku, ktorá pritlačujepripojovaciu časť elektrického vodiča proti pripojovaciernu úseku kontaktného prvku, v súlade0011 Vynález má preto za úlohu, vytvoriť vylepšenú bezskrutkovú pripojovaciu svorku, ktorú je možné jednoducho a priaznivo vyrobiť a pritom zaručuje spoľahlivé mechanické a elektrickéspojenie najmä i pri veľkých prúdových zaťaženiach pri súčasnom znížení tvorby tepla.0012 Riešenia úlohy podľa vynálezu sú dané predmetmi so znakmi podľa pripojených nezávislých nárokov 1 a 27. Výhodné a / alebo preferované formy uskutočnenia a ďalšieuskutočnenia sú predmetom závislých nárokov.0013 Podstatné výhody vynálezu a jeho jednotlivých foriem uskutočnenia alebo ďalších uskutočnení sú podľa toho odôvodnené tým, že je umožnené rýchle, spoľahlivé a kontrolované elektrické a tiež mechanické spojenie s vodičom, sú vytvorené väčšie elektrické kontaktné plochy smalými elektrickými stratarni, čím je zväčšený rozsah použitia bezskrutkovej pripojovacej svorky vzhľadom na ich menovitý prúd a prúdovú zaťažiteľnosť. Bezskrutková pripojovacia svorka podľa vynálezu ďalej umožňuje dobrý prenos tepla na základe malého prechodového odporu medzi pripojovaným vodičom a elektrickým kontaktným prvkom v, resp. na elektrickom zásuvkovom alebo pripojovacom zariadení a zmenšuje nebezpečenstvo prehriatia alebo zničenia takého zariadenia. Ďalej sa vynálezom dosahuje, vzhľadom na mechanické pripevnenie vodiča na kontaktný prvok elektrického zariadenia, zlepšenie0014 V detaile je zaistené, že bezskrutková pripojovacia svorka má aspoň jeden kontaktnýprvok a aspoň jednu na ňom namontovanú svorkovú pružinu. Oba konštrukčné prvky môžu byťusporiadané párovo v jednom zásuvkovom alebo pripojovacom zariadení, ako napr. v zástrčke,spojke, nástennej zásuvke alebo prípadne byť časťou bližšie neopísanej vodivej pripojovacej koľajnice. Ďalej môže byť bezskrutková prípojovacia svorka v skríniach s akýmikoľvek skriňovými materiálmi, najmä V kovových skríniach, a v elektrických prístrojoch, ktoré majúalebo musia postačovať požiadavkám opísaným v normách IEC 60309-1 alebo EN 60309-1, -2.0015 Kontaktný prvok bezskrutkovej pripojovacej svorky má pripojovaci úsek s elektrickou kontaktnou plochou, ktorá zaisťuje vytvorenie kontaktu, to znamená vytvorenie elektrického spojenia s pripojovaným vodičom. Ak je kontaktný prvok usporiadaný v zástrčke, spojke alebo nástennej zásuvke, tak je vytvorený účelne v tvare kolíka ako kontaktný kolik pri zástrčke,alebo v tvare puzdra ako kontaktné puzdro pri spojke / nástennej zásuvke. Následne je používaný výlučne pojem kontaktný prvok, pričom je týmto pojmom, pokial nie je ďalej upresnené, označovaný zodpovedajúci kontaktný kolik, kontaktné puzdro alebo tiež kontaktná0016 Svorková pružina bezskmtkovej pripojovacej svorky slúži na uvoľniteľnú ñxáciu vodiča na kontaktnom prvku prostredníctvom svorkového prípevnenia na jeho kontaktnej ploche. Je vytvorená výhodne ako klietková ťažná pružina a má priliehacie rameno, svorkové rameno a upinacie rameno, ktoré spojuje priliehacie rameno so svorkovým ramenom. Priliehacie rameno slúži na upevnenie svorkového ramena na kontaktnej časti, zatiaľ čo upinacie rameno vyvoláva nutnú pružinovú predpínaciu silu. Svorkové rameno je opatrené svorkovým otvorom, ktorý umožňuje prekríženie s priliehacím ramenom, ako aj priechod koncov žíl vodiča ku svorkovému pripevneniu na kontaktnom prvku. Svorková pružina je s predopnutímnamontovaná na kontaktnom prvku.0017 V protikladu k súčasným formám uskutočnenia svorkových pružín pre bezskrutkové pripojovacie svorky podľa doterajšieho stavu techniky, má svorková pružina podľa vynálezu na svorkovom ramene svorkovej pružiny ďalší prvok, označovaný ako výbežok vodičovej svorky,vpraktickom uskutočnení účelne ako plechový výbežok alebo plechový jazýček. Tento výbežok vodičovej svorky má deñnovanú svorkovú plochu a významne vylepšuje funkciu prierezovej plochy svorkového ramena vo svorkovom otvore pri súčasných svorkových pružinách, ktorý obvykle slúži na svorkové pripojenie žil vodiča na kontaktný povrch kontaktného prvku. V zmontovanom stave svorkovej pružiny na kontaktnom prvku sa tátosvorková plocha rozprestiera v podstate rovnobežne s kontaktnou plochou kontaktného prvku a

MPK / Značky

MPK: H01R 13/11, H01R 13/05, H01R 4/48

Značky: bezskrutková, pripojovacia, svorka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e16947-bezskrutkova-pripojovacia-svorka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezskrutková pripojovacia svorka</a>

Podobne patenty