Samoväzbový pigmentový hybrid

Číslo patentu: E 16118

Dátum: 31.08.2011

Autori: Schoelkopf Joachim, Gantenbein Daniel, Gane Patrick

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Spojivá a minerálne materiály sú jednou z hlavných zložiek náterových hmôt a náterových farieb pre papier. Skôr, vodné Suspenzie alebo disperzie obvykle na báze latexu poskytovali potrebnú priľnavosť k substrátu a súdržnosť medzi prvkami, ktoré tvoria tovar,ktorý je treba spracovať, ako sú naterove hmoty alebo papier, ale tiež napríklad v poľnohospodárstve hnojivá. Neskôr, obvykle uhličitan vápenatý mohol poskytnúť vylepšenie,napríklad, čo sa týka kvality papiera a náteru apoľnohospodárskych vlastností, hlavne vzhľadom na jeho optické vlastnosti. Pojem samoväzbové pigmentové častice je známy v priemysle týka sa rôznych pevných častíc, tvorených minerálnym materiálom a spojivom,ktoré sú tesne k sebe viazané. Vnútomé súdržné sily sú také, aby sa poskytovali samoväzbové pigmentové častice s výbornou mechanickou stabilitou. Tieto častice môžu byť priamo použité0002 Použitie samoväzbových pigmentových častíc zabraňuje logistickým ťažkostiam pri manipulácii minerálnych materiálov a spojiv samostatne, a ďalej zabraňuje nežiaducim fyzikálnym a chemickým interakciám, ktoré sa prejavujú v porovnateľných zmesiach minerálov0003 Samoväzbové pigmentové častice sú pripravené spôsobom, ktorým sa uskutočňuje aspoň jeden krok mletia minerálnych materiálov v prítomnosti spojiva, kde mletie sa odkazuje na operácie vedúce k redukcii veľkosti častíc minerálne materiály v samoväzbových pigmentových časticiach majú menší priemer, než počiatočný minerálny materiál, ktorý bol použitý na ich výrobu. Také samoväzbové pigmentové častice sú opísané v rade dokumentov,vrátane W 0 2006/008657, W 0 2006/ 128814 a W 0 2008/139292.0004 Avšak, spôsoby prípravy samoväzbových minerálnych pigmentových častíc v odbore sú obmedzené na prípravu alebo spoločné mletie suspenzii s nízkym obsahom pevných látok. Suspenzie s vysokým obsahom pevných látok je možné spracovávať iba vtedy, pokiaľ sa môžu pridať zodpovedajúce dispergačné činidlá, ako je uvedené napr. v EP 1 747 252, ktorý sa týka spôsobu výroby povrchovo modifikovaných anorganických plnív alebo pigmentov s požadovanou veľkosťou častíc. Uvedený spôsob je charakterizovaný tým, že plnivové alebopigmentové riedke Suspenzie anorganických plnív alebo pigmentov sa melú na požadovanúveľkosť častíc pôsobením tlakových a šmykových síl za použitia polymémych dísperzií V kombinácii smlecími pomocnými prostriedkami a/alebo dispergačnými činídlami. Prídavok dispergačného čínidla má, však, okrem iného vplyv na adsorpciu spojiva na častice pri0005 Na druhú stranu má príprava suspenzíí s nízkym obsahom pevných látok tu nevýhodu,že pri ziskanom produkte mletia musí byť navýšená koncentrácia predtým, než je dodávaný do iných zariadení na ďalšie spracovanie. V priebehu času a v energeticky náročnom kroku navyšovania koncentrácie je veľmi často pozorovaná nežiaduca strata polymérneho spojiva, a navyše sa tvoria nežiaduce aglomeráty. Okrem toho spôsoby podľa doterajšieho stavu techniky často vedú k suspenzíí, ktorá má vysoký celkový obsah organických látok vo vodnej fáze mletej0006 S ohľadom na vyššie uvedené, zlepšenie výrobného spôsobu samoväzbových pigmentových častíc zostáva predmetom záujmu odbomíkov v danom odbore. Bolo by zvlášť žiaduce poskytnúť spôsob výroby samoväzbových minerálnych pigmentových častíc, ktoré môžu byť použité pre minerálne pigmentové suspenzie s vysokým obsahom pevných látok tak,aby sa zabránilo energeticky a časovo náročnému kroku navyšovania koncentrácie a, napriklad, tvorbe významného množstva nežiaducich aglomerátov.0007 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je znížiť alebo odstrániť spojivové surové materiály na báze fosílií, aby sa čo najviac dodržiaval Kjótsky protokol na zníženie znečisteniaatmosféry fosílnym C 02 pri spaľovaní konečných výrobkov.0008 Kjótsky protokol je medzinárodná dohoda súvisiaca s Rámcovým dohovorom Organizácie spojených národov o zmene klímy. Hlavným bodom Kjótskeho protokolu je, že stanoví záväzné ciele pre 37 priemyselných krajín a Európske spoločenstvo na znižovanie emisií skleníkových plynov (GHG). To činí pre päťročné obdobie od roku 2008 do roku 2012 priememe päť percent, proti úrovni z roku 1990. Kjótsky protokol bol prijatý v Kjóte, vJaponsku, 1 l. decembra 1997 a vstúpil do platnosti 16. februára 2005.0009 Aj keď si je prihlasovateľ vedomý, že riešenie nepublikovanej európskej patentovej prihlášky číslo ll l 60900.4 opisuje spôsob výroby samoväzbových pigmentových častíc, ktorý zahrnuje kroky a) poskytnutie vodnej suspenzie minerálneho pigmentu, b) poskytnutie aspoň jedného polymémeho spojiva, kde spojívo obsahuje aspoň jednu karboxymetylcelulózu majúcustupeň karboxylácie v rozmedzí 0,4 až 2,0 a majúcu vnútomú viskozitu v rozmedzí 3 až300 ml/g, c) zmiešanie spojiva z kroku b) svodnou suspenziou mínerálneho pigmentového materiálu z kroku a) a nastavenie obsahu pevných látok v získanej suspenzii tak, že je v rozmedzí od 45 do 80 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzie, a d) mletie vodnej suspenzie mínerálneho materiálu z kroku c), a riešenie nepublikovanej európskej patentovej prihlášky číslo ll 160926.9 opisuje spôsob výroby samoväzbových pigmentových častíc, ktorý zahmuje kroky a) poskytnutie vodnej suspenzie mínerálneho pigmentového materiálu, b) poskytnutie aspoň jedného polymémeho spojiva, kde spojivo obsahuje aspoň jeden modiñkovaný polysacharid majúci stupeň karboxylácie V rozmedzí 0,4 až 2,0 a majúci vnútornú viskozitu v rozmedzí 3 až 300 ml/g, kde uhlík v spojive vykazuje rýchlosť jadrovej premeny C až N medzi 900 a 920 transforrnáciami za hodinu a na gram uhlíka v spojive c) zmiešame spojiva z kroku b) s vodnou suspenziou mínerálneho pigmentového materiálu zo stupňa a) a nastavenie obsahu pevných látok v získanej suspenzii tak, že je v rozmedzí od 45 do 80 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzie, a d) mletie vodnej suspenzie mínerálneho materiálu z kroku c) až je frakcia samoväzbových pigmentových častíc, ktoré majú veľkosť častíc menšiu než l m, väčšia než 5 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť pigmentových častíc, sú skôr spomenuté a ďalšie predmety riešené predmetom podľa vynálezu, ako je tu definovaný v nezávislých nárokoch.0010 US 5 708 162 opisuje spôsob prípravy nízkomolekulámych polysacharídových éterov, ktore môžu byť použité v spojivách na zlepšenie priľnavosti a filmotvomých vlastností.0011 V súlade s jedným aspektom tohto vynálezu je poskytnutý spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc, pričom tento spôsob zahmuje nasledujúce krokya) poskytnutie vodnej suspenzie mínerálneho pigmentového materiálub) poskytnutie aspoň jedného polymémeho spojiva, kde spojivo obsahuje aspoň jeden modifikovaný polysacharid, ktorý má stupeň karboxylácie v rozmedzí od 0,4 do 2,0 a mávnútornú viskozitu v rozmedzí od 300 do 500 mUg, c) zmiešanie spojiva z kroku b) s vodnou suspenziou mínerálneho pigmentového materiálu z kroku a) a nastavenie obsahu pevných látok v získanej suspenzii tak, že je vd) mletie vodnej suspenzie mínerálneho materiálu z kroku c), kde v kroku c) sa spojivopridá do vodnej suspenzie minerálneho pigmentu v množstve 0,1 do 10,0 hmotn., vztiahnuténa celkovú hmotnosť suspenzie.0012 Pôvodcovia predloženého vynálezu zistili, že je možné pripraviť samoväzbové pigmentové častice priamo vo vysokom obsahu pevných látok v suspenzii minerálneho pigrnentu. To je dosiahnuté prostredníctvom prípravy vodnej suspenzie minerálneho pigmentu v prvom kroku. Okrem toho je poskytnuté špecifické spojivo. Spojivo sa zmieša svodnou suspenziou minerálneho pigmentového materiálu. Po nastavení suspenzie na vysoký obsahpevných látok od 45 do 80 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť0013 suspenzie, sa suspenzia melie, aby sa dosiahli samoväzbové pigmentové častice s0014 Podľa druhého aspektu sa predložený vynález týka suspenzie samoväzbových pigmentových častíc, ktorá je získateľná spôsobom podľa predloženého vynálezu.0015 Ďalší aspekt predloženého vynálezu sa týka použitia suspenzie samoväzbových pigmentových častíc, podľa vynálezu, V papieri, plastových hmotách, náterových hmotách,betóne a/alebo v poľnohospodárskych aplikáciách.0016 Výhodné uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sú definované v príslušných závislých0017 Podľa jedného uskutočnenia sa v kroku c) pridá spojivo do vodnej suspenzie minerálneho pigmentu v množstve od 0,1 do 10,0 hmotn., výhodne 0,2 až 5 hmotn.,výhodnejšie 0,25 až 3,0 hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotnosť suspenzie. Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je spojivo vo fonne roztoku alebo suchého materiálu, výhodne vo forme vodného roztoku, ktorý má koncentráciu spojiva od 0,5 do 50 hmotn., výhodne od 1 do 40 hmotn., výhodnejšie od 3 do 20 hmotn. a najvýhodnejšie od 4 do 10 hmotn., vztiahnuté na0018 Podľa jedného uskutočnenia spojivo pozostáva iba z aspoň jedného modifikovaného polysacharidu. Podľa ďalšieho uskutočnenia aspoň jedným modifikovaným polysacharidom je karboxymetylcelulóza. Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia spojivo pozostáva zo zmesi dvochalebo viacerých typov modifikovaného polysacharidu, V ktorom aspoň jeden polysacharid má

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02, D21H 17/00

Značky: pigmentový, hybrid, samoväzbový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e16118-samovazbovy-pigmentovy-hybrid.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samoväzbový pigmentový hybrid</a>

Podobne patenty