Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Rentsch Samuel, Sötemann Jörg

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použítímzberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modiñkovaný polyalkylénímín0001 Predložený vynález sa týka oblasti technológií zavedených na selektívnu separáciuuhličitanov kovov alkalických zemín a silikátov penovou flotáciou.0002 Prvý predmet tohto vynálezu spočíva V spôsobe separácie silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín a vyznačuje sa tým, že uvedený spôsob obsahuje nasledujúce kroky a) poskytnutie najmenej jedného minerálneho materiálu, ktorý obsahuje najmenej jeden silikát a aspoň jeden uhličitan kovu alkalických zemín, pričom minerálny materiál má váženú strednú hodnotu priemeru zrna v rozmedzí od 5 do 1000 m b) poskytnutie najmenej jedného hydrofóbne modíñkovanćho polyalkylénímínu, kde i) polyalkylénímín je hydrofóbne modiiikovaný nahradením všetkých alebo časti vodíkov z ich primámych a/alebo sekundárnych aminoskupín funkčnou skupinou R,kde R obsahuje lineárnu alebo rozvetvenú alebo cykliclcú alkylovú a/alebo arylovú skupinu, a obsahuje 1 až 32 uhlíkových atómov ii) polyalkylénímín má pred modiñkáciou najmenej 3 opakujúce sa alkylénimínové jednotky a molekulovú hmotnosť medzi 140 a 100 000 g/mol iii) modiñkácie polyalkylénímínu má za následok nárast množstva atómového C vo vzťahu k nemodiñkovanému polyalkylénímínu alebo nárast medzi 1 a 80 c) privedenie uvedeného minerálu(ov) z kroku a) do kontaktu s uvedeným(i) hydrofóbne modiñkovanýmü) polyalkylénimínom(mi) z kroku b) v jednom alebo vo viacerých krokoch vo vodnom prostredí na tvorbu vodnej suspenzie majúcej pH medzi 7 a 10 d) prebublávaníe plynu suspenziou v kroku c) e) opätovné získanie produktu obsahujúceho uhličitan kovu alkalických zemín a produktu obsahujúceho silikát zo suspenzie, v ktorej sú častice obsahujúce hydrofobizovaný silikát koncentrované v pene supematantu na povrchu suspenzie f) zvýšenie pH silikátovej frakcie z kroku e) vo vodnom prostredí o najmenej 0,5 jednotky pH na desorpciu všetkej alebo len časti hydrofóbne modiñkovaného (modifikovaných) polyalky 1 énimínu(ov) zo silikátovej frakcie a extrakciu hydrofóbne modifikovaného polyalky 1 énimínu(ov) do premývacej kvapaliny a g) spracovanie kvapalnej frakcie z kroku f) kyselinou na zníženie pH tejto kvapalnej frakcieo najmenej 0,5 jednotky pH na opätovné získanie hydrofóbne modifikovaného(modifikovaných) po 1 ya 1 kyléniminu(ov) vhodného na použitie ako hydrofóbne modiiikovaný(é) polyalkylénimín(y) z kroku b).0003 Druhý predmet tohto vynálezu spočíva v získaní produktu obsahujúceho silíkát získaný spôsobom podľa vynálezu.0004 Tretí predmet tohto vynálezu spočíva vzískaní uhličitanu kovu alkalických zemínzískaného spôsobom podľa vynálezu.0005 Štvrtý predmet tohto vynálezu spočíva v použití produktu obsahujúceho silíkát podľavynálezu pri aplikáciách do cementu, betónu alebo skla.0006 Piaty predmet tohto vynálezu spočíva v použití produktu obsahujúceho uhličitan kovu alkalických zemín podľa vynálezu v aplikáciách do papiera, farby, plastu, kozmetiky a pri0007 Uhličitany kovov alkalických zemín ako dolomit a uhličitan vápenatý a zvlášť jeho kalcitový polymorf a silikáty, ako oxid lcremičitý, Sľuda, živec, sa často nachádzajú spolu s ostatnými v sedimentárnych hominách ako rnramor a vápenec. O separácií týchto minerálov do použiteľnej frakcie uhličitanu kovu alkalických zemín a použiteľné frakcie silíkátu je v priemysle veľký záujem, keďže oba produkty nachádzajú použitie v širokom radepodobných, ale aj rôznych oblastí.0008 Uhličitan vápenatý sa široko používa napríklad ako plnivo alebo pigment v podklade papierových hárkov a/alebo v preparátoch pre papierové obaly. Tvoria tiež doplnok do plastov, farieb, pri úprave vody a v kozmetickom priemysle.0009 Silikáty sa využívajú zvlášť v keramických, betónových a cementových aplikáciách. Zmesi minerálov obsahujúce určité koncentrácie silikátov nachádzajú použitie pri aplikáciách vpoľnohospodárstve. Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú fyzikálne-chemické separačné procesy, kde je sedimentáma homina najskôr rozdrvená a potom podrobená penovej flotácii vo vodnom prostredí s použitím prostriedkov, ktoré selektívne predávajú hydrofobilitu frakciám rozomletej horniny obsahujúcej silikáty, aby sa umožnila ich flotácia pomocou plynu. Iný spôsob selektívne predáva hydrofobilitu rozomletým frakciám uhličitanov alkalických zemín, aby sa umožnila ich flotácia a/alebo zber pomocou plynu. Vtomto vynáleze sú frakcie uhličitanov kovov alkalických zemín a frakcie silikátov oddelené flotáciou frakcie obsahujúcej silikát, ktorá je potom zobraná. Z neflotovanej ñ-akcie sa znovu získa frakcia minerálneho materiálu uhličitanu0011 Prostriedkov, ktoré dodávajú hydrofobilitu silikátom pri penovej flotácii je mnoho a sú odbomíkom z odboru dobre známe, vrátane z patentu US 3 990 966, ktorý v tejto spojitosti odkazuje na 1-hydroxyetyl-2-heptadecenylglyoxalidín, 1-hydroxyetyl-2-alkylimidazoliny a deriváty solí imidazolínu. CA l 187 212 zverejňuje kvartéme aminy alebo ich soli na použitie0012 W 0 2008/084391 opisuje spôsob čistenia minerálov obsahujúcich uhličitan vápenatý zahŕňajúci najmenej jeden flotačný stupeň, pričom sa tento krok vyznačuje zavedenímnajmenej jednej kvartérnej metosulfátovej zlúčeniny imidazolínu ako zberacieho činidla.0013 US 3 260 365 A vychádza z rozvetvených polyaminov polyalkylénu a ich derivátov a0014 GB 1 343 957 A vychádza zo spôsobu flotácie rúd oxidu nióbu obsahujúceho kaly ako pyrochlór, mikrolit alebo perowskit a rúd obohatených týmito spôsobmi.0015 US 2 569 417 vychádza zo spôsobu penovej flotácie používajúcej ako promótory alebo zberače N-alkylované, N-acy 1 ované polyaminy polyalkylénu, ktorých acylová skupina jeacylačné činidlo mastnej kyseliny.0016 US 2 356 821 A vychádza zo spôsobu separácie penovou flotáciou fosfátovej rudy z kyslej kremičítej hlušiny.0017 US 3 259 242 A vychádza zo spôsobu penovej Ílotácie na obohacovanie zmesi makrokryštalický apatit - kalcit, ktorý zahŕňa vystavenie zmesi nezdružených častíc mikrokryštalického apatitu a kalcitu katiónovej flotácii pri pH pod 7,0 a samostatné zobranie makrokryštalického apatitu, ako tlotačného koncentrátu obsahujúceho podstatne nižšie rrmožstvo kalcitu v porovnaní suvedenou zmesou a hlušínu obsahujúcu podstatne vyššie0018 US 3 425 549 A vychádza zo spôsobu penovej flotácie na obohacovanie rudných materiálov, ako je fosfátová ruda obsahujúca kremíčitý materiál, ako je krerneň, kde je ruda podrobená penovej flotácii za prítomnosti menšieho množstva zberača, ako je lineámy polymér0019 US 6 138 835 A vychádza zo spôsobu opätovného získavania petalitu zo zmesi obsahujúcej petalitové a živcovité minerály zahŕňajúce kroky vytvárania zmesi vodného koagulačného kalu a pridania potláčajúceho prípravku vybraného zo skupiny pozostávajúcej z chloridov kovov alkalických zemín, chloridov alkalických kovov a ich zmesi k tomuto kalu. Následne sa ku kalu pridá zberač obsahujúci kvartému amónnu soľ. Koagulačný kal sa potom podrobí penovej flotácii a petalit, ktorý už živcovité minerály neobsahuje, sa selektívne znovu0020 DE 100 65 846 A 1 vychádza zo spôsobu separácie amínov z kalu a jeho opakovaného použitia vo tlotačnom procese, v ktorom boli použité amíny ako zberače v nepriamej flotácii0021 Iný bežne používaný zberač je kombináciou lineámeho N-tal 1 ow-1,3 diaminopropándiacetátu a terciárneho amínu obsahujúcich jednu dlhú uhlíkovú alkylskupinu a dve polyoxyetylénové skupiny pripojené k dusíku. Podstatnou nevýhodou tohto prístupu je, že obe zlúčeniny tvoriace tento zberač sú pevné látky s vysokou teplotou topenia a aby mohli byť použité, musia byť dispergované vo vode s použitím vysoko účinného miešadla a/alebozahrievané a potom miešané takým spôsobom, aby zostali v suspenzii.0022 Dicocodimetylamóniumchlorid je ďalším známym zberačom silíkátov, ale keďže tentospôsob vyžaduje rozpustenie v alkohole, aby sa spôsob výroby uľahčil, vzniká jeho použitím

MPK / Značky

MPK: B03D 101/02, B03D 1/01, C22B 1/00, B03D 1/12, C22B 26/00, B03D 1/08, C22B 26/20

Značky: modifikovaný, najmenej, silikátov, použitím, kovov, separáciu, polyalkylénimín, flotácie, spôsob, penovej, zemin, uhličitanov, alkalických, hydrofóbne, obsahujúceho, zberača

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e15676-sposob-penovej-flotacie-na-separaciu-silikatov-a-uhlicitanov-kovov-alkalickych-zemin-pouzitim-zberaca-obsahujuceho-najmenej-jeden-hydrofobne-modifikovany-polyalkylenimin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín</a>

Podobne patenty