Kompozície obsahujúce anorganické častice emitujúce pozitróny a ich použitie v medicíne, najmä pre diagnostické postupy

Číslo patentu: E 14466

Dátum: 20.06.2008

Autor: Schilling Kristian

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KOMPOZÍCIE OBSAHUJÚCE ANORGANICKÉ ČASTICE EMITUJÚCE POZITRÓNY A ICH POUŽITIE v MEDICÍNE, NAJMÄ PRE DIAGNOSTICKÉ POSTUPYOpis Nuklidy emitujúce pozitróny pre tomografiu (PET)0001 Z viac ako 50 známych pozitrónových žiareníje medicínsky použiteľných len niekoľko málo. Dnes najdôležitejšie PET nuklidy sú 18 F, 11 C, 13 N a 15 O. Vyznačujú sa svojim extrémne krátkym polčasom rozpadu, ktorý dosahuje od cca 110 min pri 18 F až po asi 2 min pri 15 O.0002 Tieto krátke polčasy rozpadu síce predstavujú enormné nároky na prichystanie a vyhodnotenie zhľadiska meracej techniky, prinášajú však pre pacientov na základe veľmi krátkej doby expozície výhodu malého zaťaženia0003 Ďalšia výhoda týchto PET nuklidov spočíva vtom, že vprincípe sa nimi môže rádioaktívne označovať každá organická molekula. Každá organická molekula má jeden alebo viac atómov uhlíka (spravidla 12 C), z ktorých jeden sa môže nahradiť pomocou 11 C viac organických molekúl okrem toho nesie atóm kyslíka,alebo atóm dusíka.0004 Fluór sa v prírodných a syntetických zlúčeninách vyskytuje síce relatívne vzácne, avšak je možné ho pomocou substitúcie atómov vodika alebo hydroxylových skupín zabudovat do organickej molekuly relatívne ľahko. Pretože pomerne dlhé polčasy rozpadu 18 F uľahčujú výrobu a použitie farmaka označeného pomocou18 F, je to najčastejšie používaný PET nuklid.0005 Tým sa môžu predovšetkým telu vlastné zlúčeniny ako sacharidy,aminokyseliny, enzýmy, hormóny, alebo neurotransmitery, ale tiež iné farmaka označovať pozitrónovým žiarením bez toho, aby sa podstatne menila ich štruktúra a tým ich biochemické a farmakologické vlastnosti. Podávané absolútne množstvá označovacích substancií sú také malé (v mikromolárnom rozsahu), že sa neovplyvnia0006 Pretože všetky medicínsky použiteľné žiariče majú extrémne krátke polčasy rozpadu, nie je možné ich mať na sklade, ale sa musia individuálne vyrábať na mieste. Pretože je na to potrebný urýchľovač častíc (často cyklotrón), umožňuje to len málo PET centier - spravidla vo veľkých univerzitných klinikách.0007 Napríklad produkcia 18 F iónov sa môže vysvetliť takzvanou cieľovou reakciou. Tu vstupuje urýchlený protón vzávere na 1810 atóm vody, obohatený18 O. Pritom dôjde k emisii neutrónu atómu fluóru 18 F 18/80 p-18/9 Fn0008 Ten je negatívne nabitý a opúšťa cieľovú reakciu ako vodný roztok 18 F0009 Pri výrobe PET farmák hrá určite omnoho väčšiu úlohu 18 fluór. 18 F je tiež jediný pozitrónový nosič, ktorý sa v istom rozsahu môže dopravovat cyklotrónom z PET centra do iného medicínskeho zariadenia.0010 Pritom sa môžu dopravovať zhľadiska aplikácie už hotové rádiofarmaka alebo tiež ožarovaci produkt (spravidla 18 F fluorid), takže potom na mieste nastane0011 Pozitrónové žiariče 11 C, 13 N a 1510 sa môžu vyrábať z dôvodu svojhokrátkeho polčasu rozpadu len na okamžité použitie v PET centre.0012 V málo prípadoch predstavuje rádionuklid vo forme, v akej vzniká v cieľovej reakcii pomocou cyklotrónu, už rádioaktívne liečivo. Ztoho dôvodu sa následne zabuduje do organochemickej zlúčeniny (štruktúra z organickej chémie v protiklade k anorganickej chémii).0013 Zatiaľ čo izotop technécia Tc-99 m, používaný vscintigrañi, sa často komplexne viaže na z hľadiska receptora špecifickú nosnú látku, PET nuklidy sa integrujú pomocou kovalentnej väzby do rádiofarmaka.0014 Na to je potrebná chemická syntéza, ktorá sa v tomto ohľade neodlišuje od doterajších reakcií preparatívnej chémie, ked rádioaktívne pn/ky a substancie majúrovnaké chemické vlastnosti ako ich nerádioaktivne analógy.0015 Pretože zo štartovacích aktivít vyplývajúce dávka žiarenia sa ale spravidla nachádza ďaleko nad dovolené hraničné hodnoty, nevyrábajú sa takmer všetky rutinne vyrábané PET rádiofarmaka ručne, ale diaľkovo riadené pomocou automatických modulov syntézy alebo pomocou robotov.0016 Funkčný princíp všetkých automatických modulov syntézy je vlastne vždy rovnaký. Moduly syntézy dovoľujú dopravovat tekutiny zjednej nádoby do druhej,miešat ich, ohrievať ich, chladit ich, koncentrovať ich, extrahovať ich, (sterilne) ich ñltrovat a zrážať ich.0017 Po syntéze potrebné vyplavovacie a čistiace postupy by mali rovnako prebiehať automaticky a mali by byt uskutočnené rýchlo a jednoducho, takžev krátkom časovom odstupe môže v aparatúre prebehnúť nová syntéza.0018 Často je v nadväznosti potrebné čistenie produktu - rovnako automatické pomocou preparatívnej HPLC. Na koniec sa vodný roztok rádiofarmaka izotonizuje pomocou prídavku príslušného množstva roztoku kuchynskej soli a pretlačí sa cez sterilný ñlter do nádoby.0019 K najdôležitejším PET rádiofarmakam patriao 11 C-metionín ako dôležitý značkovač pri výmene látok v aminokyselinách,o 1-11 C-acetát na diagnostiku srdca, o 15 O označená voda na diagnostiku porúch obehu ao 18 F-fluór-DOPA na včasnú diagnózu Parkinsonej choroby a ďalšíchdopaminergných porúch, o 18 F-2-fluór-2-desoxyglukóza (FDG) predstavuje isto dôležité PETrádiofarmakum, ktoré nachádza použitie vonkologickej diagnostike, ale tiež0020 Okrem toho je dôležitým znakom všetkých v humánnej diagnostike použitých rádiofarmák, najmä PET rádiofarmák, že substancie majú iba jednoduché označenie s diagnosticky účinným nuklidom. Každá molekula potom môže vysielatmaximálne jeden diagnosticky použiteľný signál.0021 Predpokladom všetkých nukleárno-medicínskych vyšetrení je aplikácia rádioaktívnej látky, rádiofarmaka, do ľudského tela. Tento sa obvykle podáva intravenózne a rozdeluje sa skrvou spočiatku viac alebo menej homogénne do0022 Na základe biologickej funkcie rádiofarmaka alebo špecifickej afinity k stanoveným substanciám a receptorom dochádza k nehomogénnemu prerozdeleniu,ktoré je merateľné na základe rádioaktívneho žiarenia pomocou vonkajších detektorov, prípadne tomografov a poskytuje spätnú väzbu o funkčnom stave0023 Ďaleko najčastejšie používaným PET rádiofarmakom je 18 F-2-tluór-2 desoxyglukóza, často skrátene označovaná ako FDG. Ide pritom o molekulu glukózy,ktorá na C 2 nesie miesto OH skupiny rádioaktívny 18 F-atóm. Po intravenóznejaplikácii sa akumuluje predovšetkým v bunkách so zvýšenou potrebou glukózy.0024 Telo totiž nerozlišuje medzi normálnou glukózou a 18 F označenou fluórdesoxyglukózou. Pretože v bunkách niektorých druhov tumorov panuje zvýšená látková výmena, odoberajú viac glukózy, prípadne FDG, než nedegenerované bunky,takže FDG-PET môžu lokalizovať tumory.0025 Nie vždy však musí mimoriadna koncentrácia rádioaktívne glukózy znamenať rakovinové deje. Napríklad sa FDG nešpecificky silno akumuluje v mozgu,čo jednak sťažuje vyšetrenie neurologických problémov, a tiež má za následokznačné zaťaženie mozgového tkaniva žiarením.0026 Okrem toho je FDG-PET podporovaná diagnóza úspešná len vprípade druhov tumorov svysokým zachytávaním glukózy a vylučuje lokalizáciu pomaly0027 Dosah emitovaného pozitrónu v tkanive predstavuje maximálne len niekolkomálo milimetrov až sa pri stretnutí s elektrónom premení na dve uhlopriečne od seba

MPK / Značky

MPK: A61K 51/12

Značky: použitie, postupy, anorganické, medicině, pozitróny, obsahujúce, kompozície, najmä, diagnostické, částice, emitujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e14466-kompozicie-obsahujuce-anorganicke-castice-emitujuce-pozitrony-a-ich-pouzitie-v-medicine-najma-pre-diagnosticke-postupy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície obsahujúce anorganické častice emitujúce pozitróny a ich použitie v medicíne, najmä pre diagnostické postupy</a>

Podobne patenty