Stroj na skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, metóda skladania a stohovania produktov z kotúčového papiera využívajúca to isté

Číslo patentu: E 13543

Dátum: 15.09.2010

Autori: Chung Yen-chih, Lien Hsin-fa, Chen Cheng-kuo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

STROJ NA SKLADANIE A STOHOVANIE PRODUKTOV z KOTÚČOVÉHO PAPIERA,METÓDA SKLADANIA A STOHOVANIA PRODUKTOV z KOTÚČOVÉHO PAPIERA VYUŽÍVAJÚCA T 0 ISTÉVynález sa týka stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papieraViď. Obr. 1 a Obr. l A. Bežný stroj na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papieru 10 je zobrazený vprevedení, ktorého súčasťamí sú dva valce vytvárajúce linku ohybu 11, dve Skladacie ramená 13, prvá prepravná jednotka 15, pridržiavacía jednotka 17 a nosič 19. Dva valce vytvárajúce linku ohybu 11 sú otočné v opačných smeroch tak, aby na každom produkte z kotúčového papieru 12 bola nimi vytvorená linka ohybu. Skladacie ramená 13 sú upravené tak, aby dochádzalo ku stohovaniu skladaného produktu z kotúčového papieru 12 na prvú prepravnú jednotku 15, umožňujúcu stohovanie produktov z kotúčového papieru 12 vo forme vrstvených, vzájonme časťami do seba skladaných produktov (ínterfolded - ďalej len vzájorrme do seba skladaných produktov).Pridržiavacia jednotka 17 je upravená tak, aby oddeľovala vzájomne do seba skladané produkty z kotúčového papiera 12, pridržiavacía jednotka 17 a nosič 19 môžu byť upravené tak, aby umožňovali premiestnenie produktov z kotúčového papiera 12. Pri posune pridržiavacej jednotky 17 a nosiča 19 smerom dole sa ocitne jeden produkt z kotúčového papiera 121 mimo pridržiavacej jednotky 17. Bežne je dlžka L pridržiavacej jednotky 17 menšia než šírka L 1 vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera 12. Pridržiavacia jednotka 17 tak nemôže produkt z kotúčového papieru 121 pritlačiť celý. V takejto situácii je šírka L 2 produktu z kotúčového papiera 121, ktorý sa nachádza vonku, väčší než šírka L 1 vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera 12, výsledkom je potom nedozarovnaný stoh vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera 12, viď Obr. lA.Podľa Obr. IB ak je dĺžka L 3 pridržiavacej jednotky 17 približne rovnaká šírke L 1 vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera 12, bude pridržiavacía jednotka 17 schopná prídržat jeden produkt z kotúčového papieru 121, ktorý sa nachádza vonku, čo umožní, aby šírka L 2 produktu zkotúčového papiera, ktorý sa nachádza zvonka 121, bola približne rovná šírke L 1vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera 12 po ich zložení. Tak je možné vzájomne do seba skladané produkty z kotúčového papiera 12 uchovať zarovnané. Avšak, v prípade,že dĺžka L 3 pridržiavacej jednotky 17 bude zväčšená, bude predlžená pridržiavacia jednotka 17 produkty z kotúčového papiera 12 prerážať. Napríklad predĺžená dráha R pridržiavacej jednotky 17 sa bude krížiť s produktmi z kotúčového papiera 12 v priestore valcov vytvárajúcich linku ohybu ll alebo V priestore skladacích prstov 13, tak bude dochádzať k poškodeniu produktov z kotúčového papiera 12, viď Obr. IB.W 001/25125 uvádza stroj na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, ktorého súčasťami sú dva valce vytvárajúce linku ohybu, umiestnené vzájomne v tesnej blízkosti, slúžiace k vytváraniu linky ohybu na zmienených produktoch z kotúčového papieru a dopravujúce produkty z kotúčového papieru na miesto stohovania, kde vzájomne do seba skladané produkty z kotúčového papieru môžu byť stohované na sklopnú prvú prepravnú jednotku alebo na nosič. Nosič je posuvný v prvom smere. Stroj ďalej pozostává z pridržiavacej jednotky slúžiacej k oddeleniu stohu produktov z kotúčového papieru hromadiacich sa na nosiči, posuvné v prvom smere tak, že pridržiavacia jednotka sa môže posúvať spolu s nosičom pri jeho posune v prvom smere. Pridržiavacia jednotka je vybavená čítacími prstami, ktoré môžu byť otočené do prúdu produktov prichádzajúcich od valcov vytvárajúcich linku ohybu na mieste stohovania. Čítacie prsty sú uvedené v činnosť, keď stoh dosiałme požadovanú veľkosť tak, aby vytvorili medzeru V prúde produktov a umožnili tak pridržiavacej jednotke posun do miesta stohovania a oddelenie stohu na nosiči. V okamžiku, keď je pridržiavacia jednotka v tejto pozícii, sú nosič a pridržiavacia jednotka posunuté V prvom smere ačítacie prsty sú zasunuté.Použití tu predstavovaného vynálezu umožní strojom na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, ktorý je vybavený výsuvným prvkom inštalovaným v pridržiavacej jednotke,ovládateľným v zmysle predĺženia pridržiavacej jednotky, pritlačit vzájomne do seba skladane produkty z kotúčového papiera efektívne pri posune pridržiavacej jednotky smerom dole z dôvodupremiestnenia dokončeného stohu vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera.Použitie tu predstaveného vynálezu umožní stroju na Skladanie a stohovanie produktov zkotúčového papiera, ktorý je vybavený fúkacou jednotkou prispôsobenou ku vháňaniu vzduchusmerom k produktom z kotúčového papiera na pridržiavacej jednotke, udržať produkt z kotúčového papiera, ktorý sa nachádza mimo pridržiavacej jednotky, tesne priľnutý k homej strane pridržiavacej jednotky.Použitie tu predstaveného vynálezu umožní stroju na Skladanie a stahovanie produktov z kotúčového papiera, ktorý pri predlžovaní pridxžiavacej jednotky ponecháva výsuvný prvok vo vnútri pridržiavacej jednotky pri oddeľovani vújomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera,zamedzenie náhodného poškodenia vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera.Použitie tu predstaveného vynálezu umožní stroju na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, ktorý je na homej ploche prvej prepravnej jednotky vybavený pružnou podložkou prenášajúcou tlak smerom hore na stohované produkty z kotúčového papiera, predĺženie doby kontaktu medzi skladacími ramenami a nastohovanými vzájomne do seba skladanými produktami z kotúčového papiera, napomáhajúci formovaniu zarovnaného stohu vzájomne do seba skladaných produktov z kotúčového papiera.Použitie tu predstaveného vynálezu umožní stroju na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, ktorý má sacie zariadenie namontované na prvej prepravnej jednotke pre prisávanie produktov z kotúčového papiera, priľnúť tento produkt z kotúčového papiera ku spodnej ploche prvej prepravnej jednotky.Použitie tu predstaveného vynálezu umožní stroju na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, ktorý je vybavený prvou skladaoou jednotkou a druhou skladacou jednotkou,umiestnenou pod prvou prepravnou jednotkou a prispôsobenou na Skladanie, zložiť produkt zPoužitie vynálezu poskytuje stroj na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera tak, ako je uvedené v nároku 1. Vynàlez taktiež obsahuje metódu skladania a stohovanie. produktov z kotúčového papiera akoSTRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV Aby bol vynález dobre pochopíteľný, niektore jeho vyhotovenia, ktoré boli opísané vyššiepomocou príkladu, budú teraz opísané spolu s odkazmi na jednotlivé obrázky, kdeObr. 1 uvádza schematické znázomenie konštrukcie stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera v súlade s doterajším stavom techniky.Obr. IA uvádza schemati cký pohľad na časť konštrukcie podľa doterajšieho stavu techniky,zobrazujúci prevádzku stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera podľa doterajšieho stavu techniky.Obr. IB uvádza schematický pohľad na inú časť konštrukcie podľa doterajšieho stavu techniky, zobrazujúci prevádzku stroja na Skladanie a stahovanie produktov z kotúčového papiera podľa doterajšieho stavu techniky.Obr. 2 uvádza schematický pohľad na stroj na Skladanie a stahovanie produktov z kotúčového papiera, ktorý je vybavený tu predstaveným vynálezomObr. 2 A uvádza prvý zväčšený schematický pohľad na časť stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera uvedeného na Obr. 2.Obr. 2 B uvádza druhý zväčšený schematický pohľad na časť stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera uvedeného na Obr. 2.Obr. 3 uvádza schematický pohľad na variantu stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera s využitím tu predstaveného vynálezu.Obr. 3 A uvádza prvý zväčšený schematický pohľad na časť varianty stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera S využitím tu predstaveného vynálezu.Obr. 3 B uvádza druhý zväčšený schematický pohľad na časť varianty stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera s využitím tu predstaveného vynálezu uvedeného na Obr. 3.Obr. 4 A až 4 D ilustruje prevádzku modifikovanej varianty stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera uvedeného na Obr. 2.Obr. 4 E až 4 G ilustruje prevádzku ďalej modifikovanej varianty stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera uvedeného na Obr. 2.Obr. 4 A-4 G uvádza sled prevádzkových operácií stroja na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera S využitím tu predstaveného vynálezu.DETAILNÝ OPIS VYOBRAZENÝCH POUŽITÍK Obr. 2 až 2 B. Tu je zobrazený stroj na Skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera 20 S využitím tu predstaveného vynálezu obsahujúci dva valce vytvárajúce linku chybu 21,dve Skladacie ramená 23, prvú prepravnú jednotku 25, pridržiavaciu jednotku 27 a nosič 29. Stroj na

MPK / Značky

MPK: B65H 31/32, B65H 45/24

Značky: kotúčového, stohovanie, skladanie, stohovania, skladania, využívajúca, metoda, produktov, stroj, papiera

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e13543-stroj-na-skladanie-a-stohovanie-produktov-z-kotucoveho-papiera-metoda-skladania-a-stohovania-produktov-z-kotucoveho-papiera-vyuzivajuca-to-iste.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na skladanie a stohovanie produktov z kotúčového papiera, metóda skladania a stohovania produktov z kotúčového papiera využívajúca to isté</a>

Podobne patenty