Dialkylétery obsahujúce koncové karboxyskupiny alebo tetrazolové skupiny a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto dialkylétery

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa dialkylétery so všeobecným vzorcom (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam definovaný v patentových nárokoch, ktoré sú použiteľné pri znižovaní určitých plazmových lipidov v tele zvierat vrátane Lp(a), triglyceridov, VLDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu a zvyšovaní hladiny ďalších lipidov, napr. HDL-cholesterolu. Opísané zlúčeniny sú účinné pri prevencii a liečení vaskulárnych chorôb a cukrovky.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dialkyléterov majúcich koncové karboxyskupiny alebo tetrazolove skupiny. Tieto zlúčeniny sú použiteľné pri znižovaní určitých plazmových lípidov v tele zvierat, vrátane Lp(a), triglyceridov, VLDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu, a pri zvyšovaní hladiny ďalších lípidov,napríklad HDL-cholesterolu. Zlúčeniny sú účinné pri prevencii a liečení vaskulámych ochorení a cukrovky, napríklad zvýšením inzulínovej senzitivity.Vaskulárne ochorenia, napríklad koronáme srdcové ochorenie, porážka, restenóza a periféme vaskulárne ochorenie, si v celosvetovom meradle zachovávajú vedúce postavenie v počte úmrtí a prípadov končiacich invaliditou. Iba v USA umiera každý rok približne 1,5 milióna ľudí na infarkt myokardu, ktorý spôsobuje venostázické poškodenie srdca. Aj keď je pravda, že stravovacie návyky a životný štýl môžu urýchliť nástup vaskulárnych ochorení, významným faktorom pre vývoj vaskulámeho ochorenia končiaceho trvalou invalidítou alebo smrťou je geneticky daná predispozícia spôsobujúca dyslipidémiu. Dyslipidémia sa chápe ako abnormálne hladiny lipoproteínov v krvnej plazme.Vážne rizikové faktory, ktoré sú spojovane so zvýšeným rizikom vzniku vaskulámych ochorení sú, okrem iného, dyslipidémia vysokých hladín nízkohustotného lipoproteínu (LDL) a nízkych hladín vysokohustotných lipoproteinov (HDL). Pomer HDL-cholesterolu ku LDL-cholesterolu je často používaný k posúdeniu možného rizika vzniku vaskulárneho ochorenia. Vzhľadom na to, že je žiaduci vysoký pomer HDL/LDL, sú zlúčeniny, ktoré tento pomer zvyšujú bud znížením LDL, alebo zvýšením HDL,pripadne obidvomi spôsobmi, vysoko žiadané a prínosné. Nedávne štúdie ukázali škodlívosti vysokých hladín modifikovanej formy LDL, označovanej ako lipoprotein(a),Lp(a)Zdá sa, že Lp(a) je nežiaducí, pretože zvýšené hladiny Lp(a) sú spájané s vývojom aterosklerózy, koronámej srdcovej choroby, infarktu myokardu, mŕtvice, cerebrálneho infarktu a restenózy po realizácii balónovej angioplastiky. V skutočnosti sa zdá, že Lp(a) je vynikajúcim faktorom pre predpoveď vzniku mŕtvice. Vysoké koncentrácie cholesterolu vo forme Lp(a) sú teda jedným z najdôležitejších rizikových faktorov pre vznik srdcových chorôb s následkom smrti.Teraz sa zistilo, že určité étery sú účinné pri znižovaní koncentrácie Lp(a) v plazme. Vynález teda poskytuje spôsob znižovania úrovne Lp(a) v plazme, ktorý zahrnuje podanie dialkánového éteru alebo jeho esteru. Tieto typy zlúčenin neboli doteraz používané na liečenie vaskulárnej choroby. Patent US 3 920 079 napríklad opisuje 3,3-oxybis(2,2-dimetylpropiónovú kyselinu) ako plastitikačné činidlo. Patent US 3 330 024 zasa opisuje mnohé alkándioly ako činidlá na zníženie triglyceridov v sére. Patent US 3.674,836 opisuje fenoxyalkánové kyseliny ako činidlá na redukciu triglyceridov. Patent US 4 711 896 opisuje určité(x, omega-dikarboxylove kyseliny ako činidlá na znižovanie koncentrácie lípidov.Cieľom vynálezu je teda poskytnúť mnohé dialkyletery substituované karboxyskupinou, ktoré sú účinné pri znižovaní koncentrácie Lp(a) v plazme. Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť farmaceutické formulácie obsahujúce tieto zlúčeniny a spôsob liečenia vaskulámych chorôb pri použití týchto zlúčenín.Ako už bolo uvedené, vynález poskytuje nove chemické entity, charakterizované ako díalkylétery substituované karboxyskupinou alebo tetrazolovou skupinou a ich soli a estery. Vynález poskytuje predovšetkým zlúčeniny definované všeobecným vzorcom (I)n a m nezávisle znamenajú celé číslo od 2 do 9, R 1, R 2 R, a R., nezávisle znamenajú alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, alkenylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, alkinylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka a R a R 2 spoločne s uhlíkom, na ktorý sú naviazané a R 3 a R 4 spoločne s uhlíkom, na ktorý sú naviazané, môžu tvoriť karbocyklický kruh majúci 3 až 6 atómov uhlíkaY, a Y nezávisle znamenajú karboxylovú skupinu, aldehydovú skupinu, tetrazolovú skupinu a COOR 5, v ktorej R 5 znamená alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, alkenylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, alkinylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, pričom alkylová skupina, alkenylová skupina a alkinylová skupina môžu byť substituované jednou alebo dvoma skupinami, zvolenými z halogenoskupiny, hydroxyskupiny, alkoxyskupiny s 1 až 6 atómami uhlíka a fenylovej skupiny.Výhodné zlúčeniny podľa vynálezu majú uvedený všeobecný vzorec, v ktorom n a m znamenajú rovnake celé číslo a R., R 2, R 3 a R., znamenajú alkylovú skupinu.Ďalšími výhodnými zlúčeniami sú zlúčeniny, v ktorých Y, a Y 2 nezávisle znamenajú karboxylovú skupinu alebo COOR 5, v ktorej R 5 znamená alkylovú skupinu.Najvýhodnejšími zlúčeninami podľa vynálezu sú zlúčeniny so všeobecným vzorcomv ktorom n a m nezávisle znamenajú celé číslo od 2 do 5, v ideálnom prípade 4 alebo 5.Veľmi výhodnou zlúčenínou je zlúčenina so všeobecným vzorcomVynález takisto poskytuje farmaceutický prijateľné soli kyselín podľa vynálezu.Ďalšie realizácie vynálezu predstavujú farmaceutické kompozície obsahujúce zlúčenínu so všeobecným vzorcom(l) spoločne s farmaceutický prijateľným nosičom, riedidlom alebo masťovým základom.Vynález takisto poskytuje spôsoby liečenia vaskulárnych chorôb, napríklad koronámej srdcovej choroby, mŕtvice, restenózy a perifémej vaskulárnej choroby. Vynález poskytuje spôsob zníženia Lp(a), plazmových triglyceridov, vysokohustotnćho lipoproteínového (VLDL) cholesterolu, nízkohustotného lipoproteínového (LDL) cholesterolu a apolipoproteínu B. Vynález ďalej poskytuje spôsob zvýšenia plazmového vysokohustotného lipoproteínového(HDL) cholesterolu, apolipoproteínu A-I a apolipoproteínu E. Vynález takisto poskytuje spôsobí liečenia a prevencie neinzulínovo dependentného diabetes mellitus, ktorého podstata spočíva v zvýšení inzulínovej senzitivity podaním zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I).Zlúčeniny podľa vjmálezu budú označené ako alkánovć kyseliny a estery. Napríklad zlúčenina so všeobecným vzorcomHQ CH CHICHZCH ŕc CH /° GHz /0 O x C 112 CH C 32 c CH, cupu, OHbude naviazaná ako kyselina pentánová, konkrétnejšie ako kyselina 2-metyl-2 g-propyl-5-(3-metyl-3-hydraxykarbonyDpentoxypentćnová. Ako už bolo uvedené, výhodnými zlúčenínami sú tie zlúčeniny, v ktorých n a m vo všeobecnom vzorci (I) znamenajú celé číslo a R., R 2, R, a R znamenajú rovnaké alkylové skupiny. Ak tak Yl, ako aj Y znamená karboxylovú skupinu, potom budú tieto zlúčeniny označené ako oxybisalkánové kyseliny. Výhodnú zlúčeninu so všeobecným vzorcomV ktorej n a m znamenajú 4, je možné nazvať ako 6,6-oxybis(2,2-dimetylhexánovú kyselinu).Vo všeobecnom vzorci (I) sú R 1, R 2, R 3 a R 4 definované tak, že môžu znamenať alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka. Tento výraz zahrnuje metylovú skupinu, etylovú skupinu, izopropylovú skupinu, Lerggbutylovú skupinu, n-hexylovú skupinu a 2-metylpentylovú skupinu,Táto alkylová skupina môže byť substiluovaná halogenoskupinou, hydroxyskupinou, alkoxyskupinou s 1 až 6 atómami uhlíka a fenylovou skupinou. Výraz halogenoskupina, ako je tu použitý, zahmuje chloroskupinu, bromoskupinu ajodoskupinu. Výraz alkoxyskupina s l až 6 atómami uhlíka, ako je tu použitý, znamená alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, naviazanú cez atóm kyslíka, napríklad etoxyskupinu, izopropoxyskupinu, n-hexyloxyskupinu a pod. Typickými substituovanými alkylovými skupinami sú chlórmetylová skupina, El-hydroxyhexylová skupina, 4-fenylbutylová skupina, 2-jódpentylová skupina, izopropoxymetylová skupina a pod.R R 2, R, a R 4 môžu takisto znamenať alkenylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka a substituovanú alkenylovú skupinu a alkinylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka a substituovanú alkinylovú skupinu. Typickými skupinami sú napríklad vinylová skupina, Z-propenylová skupina, 3-chlór-4-hexenylová skupina, 2-fenyl-3-pentenylová skupina, etinylová skupina, Z-metoxyetinylová skupina, 2-brómetinylová skupina, 6-fenyI-3-hexinylová skupina a pod.R, a R 2 môžu v kombinácii s atómom uhlíka, na ktorom sú naviazané, tvoriť karbocyklický kruh, napríklad cyklopropylový kruh, cyklobutylový kruh, cyklohexylový kruh a cyklopentylový kruh. Podobne R 3 a R môžu spoločne s atómom uhlíka, na ktorom sú naviazané, tvoriť karbocyklický kruh s 3 až 6 atómami uhlíka, napríklad cyklopropylový,cyklohexylový a pod.Y a Y môžu vo všeobecnom vzorci (I) nezávisle znamenať CO 0 R 5 skupinu, v ktorej R 5 znamená alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu alebo alkinylovú skupinu alebo substituovanú alkylovú skupinu, substituovanú alkenylovú skupinu alebo substituovanú alkinylovú skupinu. Tieto skupiny sú ilustrované v súvislosti s R R 2, R, a R 4.Zlúčeniny podľa vynálezu, ktore majú aspoň jednu karboxylovú kyselinovú skupinu (to znamená Y, alebo Y znamená COOH), ľahko tvoria farmaceutický prijateľné soli uvedením do reakcie s organickou alebo anorganickou bázou. Typickými bázamí, bežne používanými na tietoTypickými zlúčenínami podľa vynálezu sú uvedene zlúčeniny so všeobecným vzorcom Y Y lžrřcľízlr ĺCHzlJÚČ z I R R R, RŽ 3 mi, CH, CH, CH, WGH COD 3 3 CH C E Ľ COOCHJ CDGH 2 4 s pr sr. sr. cenu canon,3 4 à~chl 4 drsrnpyl ca, ul, z-nydrnxyetvl C 00 C 89 4 4 m Ú m cl m. m. 4 A a El II a coo Na C 00 Na 4 4 n an, n-Eu n-Bu Goon ooocn 4 4 nocn, nocn, uocn, near, cen soon 4 4 HP nPr nFr nPr tettaaolyl cm. 4 A A coon mou I I l ľ CH CH, CHD CHD 4 4 arwvlmetvl CH, CH, CH, CHD CNG a 5 mi, c z ar. cooir cim 4 5 ur. 19 u ut. coun cool( a 5 n-hetxyl n-nexyx n-hexyl n-nuxyl Goon cenu z s iBu tnu nPr nn- coouv C 0011 3 s ca, m, s a coon coon a 1 Maca, cica, azcn, mi, Goon Cool 4 v n-pentyl. npenry 1 cIi,oci-i,- ca,ocn,- coarnpr com 4 a cit, eu, an, ca, cau coon 4 9 en, an, ca, cx, Coon-hcxyl count s | n a a s tetrazulyl tacnzulyl s s s l CICH řrrnyllnotyl non cooaZlúčeniny podľa vynálezu sa pripravujú pri použití metodológie, ktorá je v oblasti organickej chémie známa. Pri typických syntézach sa alkylhalogenid, substituovaný karboxyskupinou, uvedie do reakcie s alkoholom, substituovaným karboxyskupinou, v prítomnosti bázy, čo povedie ku kondenzácii a vzniku zlúčeniny podľa vynálezu. Na syntézu sa zvyčajne používajú karboxyestery, ktoré poskytnú zlúčeniny podľa vynálezu, v ktorých tak Y ako aj Y znamenajú COOR 5. Jednoduché zmydelnenie prevedie v prípade potreby jednu alebo obidve esterové skupiny na voľnú kyselinu. Uvedená reakčná schéma ilustruje uvedenú kondenzačnú reakciuR, R 2 R 3 R, Výraz -halo označuje napríklad bromoskupinu, chloroskupínu, jodoskupínu a Yl a Y znamenajú výhodne C 0 OR 5, ale reakcia bude prebiehať rovnako dobre, ak budú Yl a Y nezávisle znamenať tetrazolylovú skupinu alebo CHO. Opísaná reakcia sa zvyčajne uskutočňuje tak, že sa najprv uvedie do reakcie alkanol a približne ekvimolárne množstvo bázy, napríklad hydridu sodnćho, alebo kovového sodíka, zvyčajne V inaktívnom organickom rozpúšťadle,napríklad benzéne, tolućne, xyléne, tetrahydrofuráne a pod. Týmto spôsobom sa pripraví oxidová forma alkanolu, ktorá sa potom nechá ľahko zreagovať s ekvimolárnjun množstvom alkylhalogenidu za vzniku zlúčeniny podľa vynálezu. Reakcia je zvyčajne v podstate ukončená počas približne 2 až 10 hodín, ak sa uskutočňuje pri zvýšenej teplote, to znamená teplote približne 50 °C až 120 °C, Zlúčenina podľa vynálezu sa ľahko izoluje jednoduchým odstránením reakčného produktu, napríklad odparením. Získaný produkt sa môže, ak je to potrebné, ďalej čistiť bežnými metódami,napríklad kryštalizáciou z rozpúšťadiel, akými sú napríklad etylacetât, benzén, hexán a pod, alebo chromatograílcky,napríklad cez silikagél.Alternatívnou metódou na prípravu zlúčenín podľa vynálezu je uvedenie dialkyléteru, substituovanćho halogenoskupinou, do reakcie s ogoL-disubstituovanou kyselinou octovou alebo esterom, etanolom alebo metyltetrazolom. Túto reakciu ilustruje nasledujúca reakčná schéma/ x n z a/ R 1 R R R Opísaný spôsob sa Výhodne používa na prípravu zlúčenín podľa vynálezu, V ktorých sú R 1 a R 2 rovnaké ako R 3 resp. R 4, a V ktorých sú Y, a Y rovnaké. V takomto prípade sa dialkyléter, substituovaný halogenoskupinou, uvedie do reakcie s 2 ekvivalentmi alebo väčším množstvom derivátu kyseliny octovej alebo tetrazolom, napríklad zlúčeninouNĺN JI zľł HC N/ H ca, ca, Reakcia sa zvyčajne uskutočňuje v rozpúšťadle, akým je napríklad tetrahydrofurán, dioxán, dietyléter a V prítomnosti bázy, napríklad hydridu sodnćho, kovového sodíka,butyllítia. Reakcia je zvyčajne ukončená približne počas 2 až 10 hodín, ak sa uskutočňuje pri teplote 0 °C až 50 °C. Produkt, to znamená zlúčenina podľa vymálezu, sa ľahko izoluje odstránením reakčného rozpúšťadla, pričom jeho ďalšie čistenie je možné V prípade potreby uskutočňovať bežnými metódami, vrátane chromatografie a kryštalizácie.Koľkokrát môže byť s cieľom eliminovania nežiaducich vedľajších reakcií žiaduce chrániť niektoré reakčné skupiny s odtrhnuteľnými organickými radikálmi. Hydroxyskupiny a Voľné karboxyskupiny je možné napriklad derivatizovať radikálmi, ktoré eliminujú ich schopnosť zasiahnuť do chemických reakcií, ktoré prebiehajú, pričom tento radikál je možné ľahko odstrániť, ak je žíaduce regenerovať voľnú hydroxyskupinu alebo karboxyskupinu. Typické ochranné skupiny pre karboxyskupinu a hydroxyskupinu a spôsoby ich naviazania a následného odtrhnutia sú úplne opísanć Greenom a Witsom v Protective Groups in Organic Synthesis, 2. ed., John Wiley Sons, Inc., New York, NY, 1991. Hydroxyskupiny sa napríklad ľahko chránia prevedením na o-benzylovú skupinu, ktorú je možné V prípade potreby ľahko štiepiť hydrogenolýzou. Karboxyskupiny sa zvyčajne prevádzajú na estery, napríklad paranitrobenzylestery alebo 2,2,2-trichlóretylestery. Tieto esterové skupiny sú V prípade potreby ľahko hydrolyzovateľné za vzniku voľnej karboxylovej skupiny.Ako už bolo uvedené, karboxylové kyseliny podľa vynálezu ľahko tvoria soli uvedením do reakcie s anorganickou alebo organickou bázou. Výhodnými soľami sú anorganické soli pripravené reakciou s bázami, akými sú napríklad hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid Vápenatý a pod. Typickými organickými bázami sú napríklad trietylamín, pyridín, metylamín a pod.Nasledujúce podrobné príklady realizácie vynálezu si dávajú ako cieľ ilustrovať syntézu zlúčením podľa vynálezu. Je nutné uviesť, že tieto príklady majú len ilustratívny charakter a nijako neobmedzujú rozsah vynálezu, ktorý je jednoznačne vymedzený priloženými patentovými nárokmi.Do miešaného roztoku hydridu sodného (28 g 60 dispergovaneho V minerálnom oleji, 700 mmol) V 600 ml suchého tetrahydrofuránu, obsahujúceho 61 g (600 mmol) diizopropylamínu, sa pridalo 52,9 g (600 mmol) kyseliny izobutyrovej. Reakčná zmes sa miešala 30 minút pri 24 °C a potom sa ochladila na 0 °C ľadovo-acetónovom kúpeli. Do studeného roztoku sa pridalo 286 ml 2,lM roztoku n-butyllítia (600 mmol) a zmes sa miešala pri 0 °C 1 hodinu. Do studenej miešanej reakčnej zmesi sa po kvapkách počas 15 minút pridalo 59,7 g (297 mmol) 4,4-dichlórbutyleteru. Zmes sa ohriala na 24 °C a miešala sa ďalších 48 hodín. Reakčná zmes sa ďalej nariedila pridaním 600 ml vody. Vodná vrstva sa separovala, premyla sa 200 m 1 dietyléteru a potom sa okyslila na pH 5,0 (Kongo červená) pridaním približne 150 ml 6 N kyseliny chlorovodíkovej, Vodný kyselinový roztok sa trikrát exrahoval 300 ml podielmi dietylćteru. Eterové extrakty sa zlúčili, premyli soľankou, sušili sa nad MgSO 4 a po odparení rozpúšťadla pri zníženom tlaku poskytli produkt vo forme oleja. Získaný olej sa destiloval pri 160 °C a tlaku približne 400 Pa a poskytol 66,7 g 6,6-oxybis(2,2-dimetylhexánovej kyseliny), t. t. 49 až 51 °C.Spôsobom, všeobecne opísaným V príklade l, sa pripravili tieto zlúčeniny 7,7-oxybis(2,2-dimetylheptánoVá kyselina),5,5-oxybis(2,2-dimetylpentánová kyselina),4,4-oxybís(2,2-dimetylbutánová kyselina),8,8-oxybis(2,2-dimetyloktánová kyselina),etyl 2,2-dimetyl-5-(4-metyl-4-etoxykarbonylpentyloxy)pentanoát,etyl 2,2-dimetyl-6-(5-metyl-5-etoxykarbonylhexyloxy)hexanoát,metyl 2,2-dimetyl-S-(7-metyl-7-metoxykarbonyloktyloxy)oktanoát a kyselina 7-(4-metyl-4-hydroxykarbonylpentyloxy)-2,2-dimetylheptánová.Ako už bolo uvedené, dialkylétery podľa vynálezu sú použiteľné pri liečení a prevencii vaskulámych chorôb, napríklad koronámych srdcových chorôb, mŕtvice, restenózy a perifémej Vaskulárnej choroby, Vďaka svojej schopnosti znižovať koncentrácie lipoproteínu bohatého na triglycerid,napríklad nízkohustotného lipoproteinového (LDL) cholesterolu V plazme a zvyšovať koncentrácie plazmového vysokohustotného lipoproteínového (HDL) cholesterolu. Zlúčeniny podľa vynálezu sú účinné predovšetkým pri znižovaní Lp(a) a rovnako tak aj pri zvyšovaní HDL-cholesterolu.Schopnosť dialkyléterových derivátov so všeobecným vzorcom (l) znižovať hladinu Lp(a) a zvyšovať hladinu HDL-cholesterolu, sa stanovila V in vivo štvúdiách, bežne používaných odbomíkmi V danom odbore. Stúdie na potkanoch sa uskutočňovali podľa nasledujúceho protokolu.Z laboratórií Charles River Laboratories sa získali samčeky Sprague-Dawley potkana (100 až 200 g), ktoré sa umiestnili po 3 až 4 zvieratách do klietok a podľa chutí kŕmilí potkaním žrádlom Purina a vodou. V klietkach sa udržiavala izbová teplota a svetelný režim, pri ktorom sa podvanástich hodinách striedalo svetlo a tma, pričom cyklus mčalo svetlo o 6 hodine ráno. Potkanom sa denne medzi 6 a 9 hodinou rannou podávali prostrednictvom žalúdkovej sondy testované zlúčeniny, rozpustene alebo suspendované v 0,2 činidlo Tween-20 a 1,5 karboxymetylcelulózovom (vo vode) vehikule alebo len vehikule. Ako referenčné činidlo pre všetky štúdie sa použili vehikulum v objeme reprezentujúcom 0,25 telesnej hmotnosti a gemfibrozil(100 mg/kg/deň). Testované zlúčeniny sa podávali 7 až 14 dní v dávke dosahujúcej až 100 mg/kg/deň. Potkany sa bez predchádzajúceho pôstu znecitliveli inhaláciou éteru, zvážili, uskutočnil sa srdcový odber krvi a podrobilí sa hepatikotómii, pomocou ktorej sa stanovila hmotnosť pečene jednotlivých zvierat. Odobraná krv sa previedla do kyviet vakutajnera, s obsahom EDTA, s cieľom izolovať krvnú plazmu. Krv opíc Cynomolgus sa odobrala priamo do kyviet vakutajnera s cieľom izolovať krvné sérum a plazmu.Samčeky opíc Cynomolgus (macacafasctcularis), ktoré poskytli Charles River Laboratories (Wilmington, MA) sa individuálne umiestili do klietky a kŕmili sa dennou diétou, tvorenou 20 nonnálnymi opíčími sušienkami (Ralston Purlna, St. Louis, MO) a ovocím (l banán a 12 hrozien). Opice sa umiestili do obmedzovačov pohybu pre základné primáty (Primate Products Woodside, CA) a bol im zavedený vaskulárny vstupný port (Norfolk Medical Products, Skokie, II) s cieľom získania krvných vzoriek. Účinky zlúčeniny z príkladu l sa študovali v režime rastúcich dávok. Počas troch týždňov sa získali od opíc, upevnených vo ñxačných kreslách, cez vaskulárne porty tri predštudijne krvné vzorky. Pri štúdii zlúčeniny z príkladu l sa opice fixovali v kreslách a denne medzi 5 až 7 rannou hodinou im bola orálnym spôsobom pomocou žalúdkovej sondy podávaná dávka obsahujúca 3 mg/kg (l. týždeň). 10 mg/kg (2. týždeň) a 30 mg/kg (3. týždeň) zlúčeniny z príkladu l, suspendovanej v 0,2 povrchovo aktívnom činidle Tween-20 plus 1,5 karboxycelulózovom vehikule. Počas študijnej periódy sa zvieratám každý týždeň a to vždy 24 hodin po aplikácii dávky a na lačno odobrali krvné vzorky. Ďalšie krvne vzorky odohranć na lačno sa získali jeden týždeň po ukončení aplikácii zlúčeniny z príkladu l. Konzumácia potravy a chovanie pozorovaných zvierat bolo počas celej študijnej periódy normálne.Vzorky opičej plazmy sa udržiavali na ľade, rozdelili sa na podiely zodpovedajúce množine kyviet mikrofúgy,rýchlo zmrazili a skladovali pri -70 °C. Vzorky séra sa pred realizáciou opísanej analýzy, ktorá mala určiť prítomnosť špecifických enzýmov alebo albuminu v krvnom šere, skladovali pri 4 °C.Triglyceridy sa určili pri použití dostupnej súpravy(Trigli-cinct 2, Sclavo, Siena, Italy alebo Triglyceride G. Wako Pure Chemical Industries, Ltd Osak, Japan). Celkový obsah cholesterolu v plazme sa určil enzymaticky spôsobom opísaným Allainom a kol. v Clin. Chem., 20 470 až 474 (1974). Celkové profily cholesterolových lipoproteínov V plazme sa určili post-stĺpcovou vysokovýkonnou gélovou chromatografiou (HPGC) analýzou na Superose 6 v reálnom čase (on-line) na Rainin HPLC (pozri Kieft a kol., J. Lipid Res., 32 859 - 866 (1991. Lipoproteinový Cholesterol sa určil z celkovo stanovenćho cholesterolu a percentnej plošnej distribúcie cholesterolu, stanoveného pomocou HPLC.Apolipoproteín A-I a E sa V celej plazme kvantiñkovali pomocou raketovej imunoelektroforézy metódou Laurella a kol., Methods Enzygol, 73 339 - 369 (1981) pri použití protilátok, vypestovaných v tele králika proti potkaniemuapo A-I, v tele kozy proti apo E (získané od Dr Patrick Tso,LSU Medical Center, Shreveport, LA). Vzorky plazmy sa pred imunoelektroforézou nariedíli 4 M močovinou, l Tritonom X-100, 12 mM Tricinom, 40 mM Trisom, 0,6 mM laktátorn vápenatým, 0,01 azidom sodný, pH 8,2 60 minút pri 52 °C a inkubovali sa. S cieľom stanovenia apolipoproteínov v lineárnom rozmedzí sa uskutočnili príslušné rozriedenia potkanej plazmy. Imunoelektroforćza sa uskutočnila na CelBond fólii (Cat 53748, FMC Bioproducts,Rockland, ME) zvyčajne obsahujúcej bud 4 králičie anti-potkanie apo A-I, alebo 2 kozie anti-potkanie apo E antisérum v 1 agaróze, 2 polyetylénglykolu 6000 v 24 mM Tricinu, 80 mM Trisu a 1,2 mM laktàte vápenatom. Výška rakety sa určila na géloch zafarbených amidovou čiemou. Pri vyhodnocovaní dát predstavovala hladina apolipoproteíny v plazme, odobranej zvieratám kontrolných skupín, na stupnici hodnotenia 100.Potkania apo B sa hodnotila v mikrotitrových platniach s malými modifikáciami, opisanými Rifaiom a kol., v i Chem., 32 957 - 961 (1980), to znamená metódou používajúcou protilátky myšacieho apo B, vypestovane v tele oviec, ktorá reaguje s potkaním apo-B. Vzorky plazmy získané od pokusných zvierat (5, 10, 20 a 30 l) alebo zhromaždeného štandardu (0 až 50 l) sa zlúčili s 2 M močoviny, 10 ovčieho anti-myšacieho apo B séra, 1,6 polyetylénglykolu 8000 (konečná koncentrácia) v celkovom objeme 200 l fosfátom pufrovanćho soľného roztoku. Po určení turbidity (OD 340 nm) nasledovala celonočná inkubácia pri izbovej teplote pri použití 96 jamkového absorbančného spektrofotometra Titertek Multiscan MCC/340 MK 11 (Flow Laboratories). Na stanovenie apo B v lineárnom rozmedzí testu sa použili vhodne roniedenia potkanej plazmy (zvyčajne 10 l). Pri vyhodnocovaní dát sa hladiny apo B v plazme zvierat, ošetrených účinnou látkou, porovnali s hladinou získanou od kontrolných zvierat, ktoré na ciele experimentu tvorila na stupnici hodnotenie 100.Lp(a) hladiny pri opiciach sa hodnotili pomocou komerčne dostupnej Lp(a) ELISA súpravy (Apo-Tck Lp(a) Elisa Test System, Organon Teknika, Biotechnology Research Institute), vyvinutej na detegovaníe ľudského Lp(a). Lp(a) sa kvantiiikuje sendvičovou technikou, v ktorej sa apo(a), zachytené anti-apo(a) (potiahnutými mikrotitrovými platňami), stanovila vďaka spojeniu s apo B pomocou rozpustenej enzymaticky naviazanej protilátky.Štandardné krivky, zostrojené pre ľudskú plazmu a plazmu opice cynomolgus, mohli byť použité na kvantifikovanie Lp(a) opice cynomolgus. V jednom teste sa pre každú vzorku plazmy opíc cynomolgus, ktorý bol len raz rozmrazený, uskutočnili vždy tri stanovenia Lp(a) hodnoty.Pre potkany kŕmené žrádlom sa uskutočnilo porovnanie potenciálnych účinkov gemfibrozilu s potenciálnymí účinkami zlúčeniny z príkladu 1 na mnohé lipidové parametre. Tieto dáta reprezentujú dáta zhromaždené z niekoľkých samostatných jednotýždenných štúdií a jednej dvojtýždennej štúdie (N 8 potkanov/skupinu). Dáta pre každú štúdiu sa normalizovali vzhľadom na hodnoty, získané pre potkany každej skupiny ošetrené vehikulom. Gemñbrozil(100 mg/kgjdeň) nemal žiadny vplyv na apo A-I plazmy,ktorej hladina sa väčšinou pri aplikácii vyšších dávok zlúčeniny z príkladu zvýšila. Apo E sa pri aplikácii gemfibrozilu zvýšila len mieme, ale podstatne sa zvýšila pri aplikácii zlúčeniny z príkladu 1, pričom toto zvýšenie zodpovedalo veľkosti dávky. Tieto dáta boli zrejmejšie pri jednotýždenných štúdiách (prvý týždeň, N 30 druhý týždeň N 8) a neodráža teda podstatnejšie zvýšenie apo E v plazme, ktore bolo možné pozorovať pri dvojtýždennej aplikácii gemfibrozilu. Tak gcmtibrozil, ako aj zlúčenina z

MPK / Značky

MPK: A61K 31/19, C07C 59/305, C07C 59/353, C07D 257/04, C07C 59/315

Značky: tieto, karboxyskupiny, obsahujúca, farmaceutická, kompozícia, skupiny, koncové, dialkylétery, tetrazolové, obsahujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-282897-dialkyletery-obsahujuce-koncove-karboxyskupiny-alebo-tetrazolove-skupiny-a-farmaceuticka-kompozicia-obsahujuca-tieto-dialkyletery.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dialkylétery obsahujúce koncové karboxyskupiny alebo tetrazolové skupiny a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto dialkylétery</a>

Podobne patenty