Nový prostriedok biodegradovateľného polyméru vhodného na prípravu biodegradovateľného plastu a spôsob prípravy uvedeného prostriedku

Číslo patentu: E 6797

Dátum: 26.04.2007

Autor: Sumanam Supreethi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nový prostriedok biodegradovateľného polyméru vhodného na prípravu biodegradovateľného plastu a spôsob prípravy0001 Predložený vynález sa týka nového prostriedku biodegradovateľného aditívneho polyméru vhodného na prípravu biodegradovateľných plastových produktov a spôsob prípravyuvedeného prostriedku. Predložený vynález sa konkrétnejšietýka nového prostriedku biodegradovateľného aditívneho polyméru, ktorý je vhodný na prípravu predzmesi biodegradovateľného polyméru, ktorý je vhodný na výrobubiodegradovateľného polyméru s tvarom, ktorý je vhodný na výrobu biodegradovateľných výrobkov, ako sú prepravné tašky,vrecia na odpad, na nemocničný odpad po jednom použití, baliace fólie a plasty tvarované za tepla.0002 Biodegradovateľné polyméry začali byť riešením problémov s odpadovým. hospodárstvom týkajúcim sa plastov zo 70. rokov. Biodegradovateľný polymér podlieha biodegradácii, ked sa zakope do pôdy a nezanecháva žiadne zvyšky polymérualebo iné toxické zvyšky. j 3 iodegradácia alebo mineralizácia polyméru sa Heria prostredníctvom vývoja oxidu uhličitého po mikrobiálnej asimilácii.0003 Termín biodegradovatelný sa voľne používal V skorých obdobiach. Východiskové štandardy definované na určovanie biodegradovateľnosti v skutočnosti zahŕňajú len fyzikálnu degradáciu, a to na základe straty pevnosti v ťahu, odfarbenia alebo fragmentácie. Mnohé produkty si nárokujú biodegradovateľnosť na základe týchto starých štandardov,ktoré sa nevyhlásili za zastarané oproti štandardom, ktoré sú opísané v ISO 14855 a ASTM D 5338. Niektoré materiály, ktorésa V priebehu času len rozvoľnia alebo rozpadnú na menšiekúsky, sa považovali sa biodegradovateľne, i keď V skutočnostic v presnon zmysle slova. biodegradovateľne nie sú. Biodegradovateľný polymér je na rozdiel od len degradovateľneho polyméru po zakopaní schopný podľahnúť V danom časovom rozsahu kompletnej mineralizácií, a to pri nezanechaní akýchkoľvek zvyškov polyméru, a navyše pri úplnej absencii nebezpečných alebo toxických rezíduí.0004 V priebehu mnohých posledných rokov sa v oblasti biodegradovateľných polymérov/plastov udelili mnohé patenty. Ešte žiadny z týchto patentov však neviedol k produktom, ktoré by bolí úspešné v zavedení uznanej aplikácie na celý trh plastov, a to kvôli rozdielu medzi biodegradovateľnosťou a degradovateľnosťou. Predchádzajúce práce v odbore primárne neuspeli V jednej alebo viacerých z týchto štyroch oblastí 1) výrobky nemali dostatočnú pevnosť, 2) výrobky mali nízku skladovateľnosť, 3) výrobky boli príliš drahe a/alebo 4) spracovateľnosť do vhodného výrobku bola náročná a drahá. Oblasť, V ktorej sa zlyhanie objavilo najčastejšie, bola cena,pretože niektore produkty vyrábané z týchto biodegradovateľných polymérov stoja až 5 až 20-krát viac než biologicky nedegradovateľné produkty dostupné na trhu. Ďalší nedostatok týchto produktov je, že sú fotodegradovateľne, čím ovplyvňujú pevnosť v ťahu výrobku.0005 Polymery na báze škrobu a iné produkty sa tak rozpadajú na menšie častice, ktoré nie sú voľným okom. viditeľné a z ktorých po zakopaní vzniká biomasa, ktorá môže mať toxické vlastnosti. Sú tiež nepevné a prirodzene príliš krehké a musia sa upraviť, aby získali vlastnosti primárneho plastu. Ďalšínedostatok produktov na báze škrobu je, ze za typických skladovacích podmienok strácajú pevnosť, a to kvôli absorpcií vlhkosti, ktorá vedie k zníženiu pevnosti plastu.0006 Uskutočnilo sa mnoho pokusov vyrobiť s použitím polymérov environmentálne degradovateľne výrobky. Avšak kvôli prohibitívnej cene, ťažkostiam so spracovaním a nedostatočnej dobe skladovania koncových aplikácií zaznamenali obmedzenýdegradovateľnosť, majú len obmedzenú spracovateľnosť. Naopak prostriedky, ktoré sú jednoduchšie spracovateľné, majú zníženú biodegradovateľnosť.0007 Pomocou štandardného vybavenia a existujúcej technológii známej v priemysle plastov sa uskutočnili mnohé pokusy o výrobu environmentálne degradovateľných polymérov spracovaním alifatických polymérov vyrobených z prírodného škrobu. Pretože prírodný škrob Imá vo všeobecnosti granulárnu štruktúru, je treba túto štruktúru rozrušiť, a to pred tým,než sa môže tavením zvlákniť na jemné vlákna. O modifikovanom škrobe (čistom alebo ako hlavnej zložke zmesi) sa zistilo, že má zlú rozťažnosť pri tavení, čoho výsledkom sú ťažkosti s úspešným vytváraním vláken, filmov, pien alebo podobne.0008 Biodegradácia sa meria rôznymi štandardmi na testovanie kompostovateľnosti, aby boli užívatelia správne informovaní. Certifikácia Štandardnými testovacími postupmi alebo testovacími normami dáva vierohodnosť nárokom týkajúcim sa biodegradovateľnosti produktu, a tieto sú nutné na uznanie polyméru za biodegradovateľný. Medzinárodné organizácie zodpovedné za získanie Validity nárokov na biodegradáciu majú definované Štandardy a testovacie postupy, ktoré sú medzinárodne prijateľné.0009 Medzinárodné organizácie na vydávanie certifikátu nainherentnú biodegradovateľnosť plastových výrobkov sú nasledujúce 1) Americká spoločnosť na skúšky a materiály (ASTM) vSpojených štátoch, 2) Japonský program GREENPLA, 3) Európska certifikácia noriem DIN a4) Európska komisia pre normalizáciu (CEN).0010 Vyššie uvedené agentúry/testy sú relevantné pri hodnotení povahy vynálezu v porovnaní s doterajším stavom medzinárodnej techniky, pretože výrobok sa podrobil testovacím postupom ASTM na aeróbnu degradáciu (ASTM D 5338 a ASTM 5209)(Americká spoločnosť na skúšanie a nmteriály), oba testy sapoužili na určenie inherentnej biodegradovateľnosti0011 Vo väčšine z predchádzajúcich prác V odbore sa Škrob používa ako plnivo/spojivo, ktoré degraduje, keď sa vystaví vode, slnečnému svetlu, teplu a pôde. Kvôli biodegradovateľnej povahe škrobu sa uskutočnilo mnoho pokusov ho začleniť do rôznych polymérov. Škrob sa do viaczložkových polymérov začlenil V rôznych formách, V to zahŕňajúc formu plniva a spojiva.0012 V reakcii na požiadavku na baliace materiály, ktoré by boli prijateľnejšie pre životne prostredie, sa vyvinulo množstvo nových produktov, ktoré sa nazvali biopolyméry a u ktorých sa ukázalo, že degradujú, keď sa pohodia v životnom prostredí. Niektorí z hráčov na trhu biodegradovateľných plastov zahŕňajú dobre známe chemické spoločnosti ako je DuPont, BASF, Cargill-Dow Polymers, Union Carbide, Bayer,Monsanto, Mitsui a Eastman Chemical. Všetky tieto spoločnosti vyvinuli jednu alebo viac tried. alebo typov biopolymerov. Napríklad ako BASF, tak Eastman Chemical vyvinuli biopolymery známe ako alifaticko-aromatické kopolyméry, predávané pod obchodnými názvami ECOFLEX a EASTAR. BIO, v uvedenon 1 poradi.Spoločnosť Bayer vyvinula polyesteramidy, pod obchodným názvomBAK. DuPont vyvinula BIOMAX, modifikovaný polyetyléntereftalát (PET). Cargill-Dow predáva rôzne biopolyméry založené na kyseline polymliečnej(PLA). Monsanto vyvinulatriedu polymérov známych ako polyhydroxyalkanoáty (PHA), ktoré zahŕňajú polyhydroxybutyráty (FHB), polyhydroxyvaleráty (PHV) a polyhydroxybutyrát-hydroxyvalerátové kopolyméry (PHBV). Union Carbide vyrába polykaprolaktón (PCL) pod obchodným názvom TONE.0013 Všetky vyššie uvedené biopolyméry majú unikátne vlastnosti, prednosti a slabiny. Napríklad biopolyméry ako sú BIOMAX, BAK, PHB a PLA majú tendenciu byť pevné, ale sú tieždosť neohybné alebo dokonca krehké. Tým sa stávajú zlými

MPK / Značky

MPK: C08L 23/00, C08L 27/00, C08L 25/00

Značky: polymerů, nový, spôsob, prostriedku, uvedeného, vhodného, prostriedok, plastů, biodegradovateľného, přípravy, přípravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e6797-novy-prostriedok-biodegradovatelneho-polymeru-vhodneho-na-pripravu-biodegradovatelneho-plastu-a-sposob-pripravy-uvedeneho-prostriedku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nový prostriedok biodegradovateľného polyméru vhodného na prípravu biodegradovateľného plastu a spôsob prípravy uvedeného prostriedku</a>

Podobne patenty