Spicové koleso pre bicykel

Číslo patentu: E 4254

Dátum: 21.11.2002

Autori: Passarotto Maurizio, Meggiolan Mario

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spicového kolesa pre bicykel, ráfika a sady spíc pre taký bicykel,procesu určeného na výrobu spicového kolesa pre bicykel a súboru dielov určených na0002 Spicové koleso pre bicykel zahrnuje obvodovú korunu či ráňk, stredový náboj a množstvo spíc, ktoré siahajú medzi nábojom a ráñkom a ktorých napnutie musí byť výhodne nastaviteľné bud v náboji a/alebo v ráñku.0003 Kvôli nastaveniu napnutia je obvykle koniec spíc vybavený závitom a náboj alebo ráñk je vybavený upevnením so závitovou dierou. Druhý koniec spíc môže byť vybavený druhým závítom alebo hlavou, napríklad pravouhlou alebo kruhovou, ktorá zapadne do vhodného sedla, napríklad je zavesená do obruby náboja alebo vložená do bajonetového spoja V ráñku.0004 Sú známe ráfiky s prierezom tvaru U, ku ktorého bočniciam sú pripojené pätky plášťa a v ktorého základni je zhotovené množstvo otvorov. Do otvorov sa vložia upevňovacíe prvky spice vybavené dierou s tvarovaným sedlom alebo závitovou dierou. Dĺžka závitu V diere upevňovacieho prvku spice môže byť rovná dĺžke závitu Spice alebo dlhšia tak, aby sa umožnilo nastavenie napnutia spice zmenou hĺbky zaskrutkovania spice do závitovej diery v0005 Upevňovacie prvky spíc sa tiež nazývajú matice (nipple), keď umožňujú nastavenie0006 Také druhy ráfikov s jednoduchým U-proñlom majú nízku štrukturálnu tuhosť a teda sa ľahko deformujú pod bočným aj radiálnym zaťažením. Navyše sa také ráñky s jednoduchým U-proñlom nehodia pre bezdušové pneumatiky, pretože žliabok pre pneumatiku nie je0007 Sú známe tiež ráñky, ktoré majú na zvýšenie štrukturálnej tuhosti obvodovo vonkajší žliabok pre pneumatiku a obvodovo vnútornú komoru na upevnenie spíc. Konkrémejšie, také ráñky sa skladajú z dvoch bočných stien spojených na jednom konci obvodovo vnútomou stenou či spodným mostíkom (alebo do neho plynulo prechádzajúcich) a spojených uprostred obvodovo vonkajšou stenou či homým mostíkom alebo prepážkou, takže majú prierez vpodstate obráteného písmena A. Obvodovo vonkajšie časti bočných stien, typicky vybavenéobrubou, tvoria spoločne s horným mostíkom či prepážkou žliabok pre pneumatiku, zatiaľ čo obvodovo vnútomé časti bočných stien spoločne s dolným mostíkom a homým mostíkom tvoriakomoru na upevnenie spíc.0008 Namiesto jedinej komory môžu byť pomocou jednej alebo viacerých deliacich stien,ktoré prebiehajú v podstate rovnobežne s horným mostíkom alebo v podstate kolmo naň,vytvorené komory dve alebo viac. Každá stena (homý mostík, spodný mostík, bočné a deliace steny) tiež môže byť vytvarovaná rôznym spôsobom, čím sa môže vytvoriť podivuhodne zložitý0009 Ráfiky tohto druhu sa môžu vyrobiť liatím uhlíkových vlákien (viď napríklad európsku patentovú prihlášku rovnakého prihlasovateľa zverejnenú pod číslom 1.231.077 A 2). Alternatívne sa také ráñky vyrábajú prietlačným lisovaním hlimkového profilu. Profil sa vytvaruje do kruhu typicky kalandrovaním a jeho konce sa spoja zvarením, napríklad odporovým zváraním alebo TIG zváraním, lepením po vložení kovovej prievlečky, čapovýmspojom alebo iným spôsobom.0010 Pri týchto druhoch ráfikov existuje problém, ako normálne pomocou vyššie uvedených upevňovacích prvkov spice upevniť spice do príslušných sediel, ktorými je vybavená komora na0011 V prvom riešení, opísanom v US patente č. 5.975.646 firmy Campagnolo, sa problém vyrieši vytvorením množstva prístupových otvorov v hornom mostíku, jedného pre každé upevňovacie sedlo spice. Také prístupové otvory umožňujú vloženie upevňovacích prvkov spice (matíc alebo objímok) a nástroje pre ich naskrutkovanie na spice alebo na ich pridržanie v priebehu upevňovania spíc. Na zachovanie patričnej štrukturálnej tuhosti ráfika však musí byť homý mostík vytvorený s veľkou hrúbkou, čo má za následok nežiaduce zvýšenie hmotnosti ráfrka. Navyše sa taký râñk nehodí pre bezdušove pneumatiky, pretože žliabok pre pneumatikunie je vinou vyššie uvedených prístupových otvorov vzduchotesný.0012 US patentová prihláška US 2001/O 019222 A 1 firmy Campagnolo navrhuje použit opory,ktoré majú sedlá na opretie príslušných matíc aspoň z časti zvonka ráñkovej časti, čím sa odstráni vyššie uvedená nevýhoda a vznikne ráfik, v ktorom homý mostík má len otvor pre ventilček pneumatiky, ktorý je preto dostatočne tuhý a ľahký a ktorý sa hodí na použitie s bezdušovými pneumatikami. Každá opora matice konkrétne zahrnuje v podstate U-tvarovanúkonzolu, ktorá má uvedené sedlo a je zavesená na čape siahajúcom priečne medzi páromhladkých dier vytvorených v bočných stenách obvodovo vnútomej komory alebo v obrubáchvychádzajúcích z bočných stien obvodovo vnútomej komory.0013 Čo sa tohto riešenia týka, príhlasovateľ poznamenáva, že okrem matíc sú potrebné ďalšie prvky vyvolávajúce potrebu ďalších montážnych krokov a zvyšujúce počet slabých miest0014 Ďalšie známe riešenia na poskytnutie ráfika, v ktorom homý mostík má len otvor pre ventílček pneumatiky a ktorý je teda dostatočne tuhý a ľahký a hodí sa na použitie s bezdušovou pneumatikou, sú opísané v európskych patentových prihláškach EP 0 896 886 A 1, EP 1 101 631 A 1, EP 1 167 078 A 1, všetky firmy Mavic S.A. Vo všetkých troch dokumentoch sa navrhuje,aby sa upevňovacie sedlá spíc vytvorili ako závitové diery, do ktorých sa z vonkajška komory zaskrutkujú závitové konce spíc, upevňovacie prvky spice, ako sú matice alebo objímky, alebo vložky, do ktorých sa vložia matice alebo objímky. Pretože hrúbka stien ráñka musí byť z váhových dôvodov malá, je treba závitové diery vytvoriť deformáciou materiálu tak, abyvznikol komínček, v ktorom je možné vytvoriť závit požadovanej dĺžky.0015 Čo sa týchto riešení týka, prihlasovateľ poznamenáva, že sú veľmi zložité a nákladné,pretože tvárnenie závitových dier vdolnom mostíku či všeobecnejšíe v stenách obvodovovnútornej komory je ťažký a zložítý proces.0016 US-A-2,937,905 prináša spicový spoj pre ráñky bezdušovej pneumatiky, V ktorom je na pridržovanie matice V ráñku v príslušnom otvore použitý kotviaci prvok. Kotviaci prvok má zhruba obdĺžnikový tvar a z otvoru sa môže vyňať tak, že sa najprv vyberie spica z matice (ku kotviacemu prvku teda zostane upevnené len matica) a potom sa kotviaci prvok nakloní do mierne šikmej polohy, takže ho je možné cez otvor vyňať. Výsledný ráñk je významnezoslabený mnohými širokými otvormi.0017 Stále teda existuje potreba jednoduchého a ekonomického riešenia na výrobu dostatočnepevného, ale pritom ľahkého, spicového kolesa pre bicykel.0018 Vynález sa vo svojom prvom aspekte týka spicového kolesa pre bicykel podľa nároku l výhodné znaky sú vyjadrené v závislých nárokoch 2 až 14. Pri kolese zhotovenom týmto spôsobom je montáž upevňovacich prvkov spice do ráñka veľmi jednoduchá a ekonomická,vykoná sa z vonkajška. Navyše koleso nemá žiadne časti, ktoré by z neho vyčnievalinenormálnym spôsobom, v skutočnosti koleso vyzerá rovnako, ako koleso normálne.0019 Dve konfigurácie upevňovacich prvkov spice je možné získat najrôznejšími spôsobmi.0020 Napríklad, upevňovací prvok spice môže zahrnovať stopku a hlavu, ktorá je vzhľadom na stopku rozšírená, hlava má minimálnu šírku V prvom smere a maximálnu šírku v druhom smere, ktorý sa od prvého smeru líši. Sedlo má minimálnu šírku v prvom smere a maximálnu šírku v druhom smere, ktorý sa od prvého smeru líši, minimálna šírka hlavy je menšia, nežminimálna šírka sedla a maximálna šírka hlavy je väčšia, než minimálna šírka sedla.0021 Stále ako príklad, upewiovací prvok spice môže zahmovať os a skladacie krídelká upevnené k osi, krídelká sa môžu pohybovať medzi zloženou polohou, v ktorej umožnia vloženie upevňovacieho prvku spice do vnútomej komory cez sedlo, a rozloženou polohou, Vktorej bránia vybratiu upevňovacieho prvku spice cez sedlo.0022 Obe tieto uskutočnenia umožňujú ľahké vloženie hlavy upevňovacieho prvku spice do otvoru v ráñku a ľahký prechod do blokovacej konfigurácie, v prvom prípade pomocouotočenia upevňovacieho prvku spice a v druhom prípade pomocou rozloženia krídelíek.0023 Vynález je vhodný pre ľubovoľný typ spicového kolesa pre bicykel, však je zvlášť významný pre bezdušové pneumatiky, t.j. keď má ráfik dve strany spojené dohromady v základni a mostík siahajúci medzi obidvoma stranami tak, že je medzi mostíkom, stranami a základňou ohraničená vnútomá komora, otvory sediel sú vytvorené v základni a otvárajú sa do vnútomej komory. V takom prípade nemožnosť prístupu do vnútomej komory nepredstavuje pri montáži spíc významnejší problém, pretože spica sa upevní k ráfiku tak, že sa ich upevňovacieprvky vložia do príslušných sediel z vonkajška.0024 V prcdnostnom uskutočnení upevňovací prvok spice zahrnuje stopku a na stopke0025 V upevňovacej polohe je stopka výhodne volne otočná okolo pozdĺžnej osi spice. Túto možnosť otáčania je možné využiť na nastavenie napnutia spice, napríklad pomocou závitového spoja.0026 V alternatívnom uskutočnení sa rozšírená hlava upevňovacieho prvku spice vytvorí na spicí.0027 V tomto uskutočnení sa spôsob upevnenia spice k ráfiku nemení, ale napnutie spice samusí získať iným prostriedkom, ktorý je napríklad spojený s nábojom.0028 V upcvňovacej polohe sa doska výhodne nemôže vzhľadom na ráñk otáčať, čím sa zaistí

MPK / Značky

MPK: B60B 1/00

Značky: bicykel, koleso, špicové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e4254-spicove-koleso-pre-bicykel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spicové koleso pre bicykel</a>

Podobne patenty