Zlúčeniny s antibakteriálnou aktivitou proti Clostridiu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka nových zlúčenín vzorca (I), ktoré majú antibakteriálnu aktivitu proti baktériám Clostridium, obzvlášť proti C/ostridium perfríngens, ďalej farmaceutických prípravkov, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny, a chemických procesov na prípravu týchto zlúčenín.0002 Clostridium je rod gram-pozitívnych baktérií vytvárajúcich spóry, ktoré rastú za anaeróbnych podmienok. Rod obsahuje viac ako 100 druhov. Existujú štyri hlavné druhy zodpovedné za choroby u ľudí a ďalších teplokrvných cicavcov C. botu/inum je organizmus produkujúci toxin v jedle alebo poraneniach, ktorý spôsobuje botulizmus C. difficile, ktorý môže spôsobiť pseudomembránovú kolitídu, toxický megacolon a hnačky spojené s užívaním antibiotík C. tetani, ktorý je organízmom zodpovedným za tetanus a C. perfríngens.0003 C. perfringens je všadeprítomný v životnom prostredí a nachádza sa v pôde, prachu, surových ingredienciách ako je napríklad korenie používané v potravinárskych postupoch a tiež v črevách ľudí a zvierat. C. perfringens produkuje viac ako 15 rôznych toxínov a vyvoláva infekcie ako je otrava jedla C. perfríngens typu A, enterotoxémia, nekrotizujúca enteritída a plynová gangréna. Vhydinárskom priemysle môžu infekcie C. perfríngens spôsobovať zdravotné problémy s vnútornosťami vkŕdľoch brojlerov s významnými negatívnymi ekonomickými následkami. Pretože nasadenie antibiotík v potravinárskom priemysle je veľmi regulované, sú tu potrebné alternatívne antibakteriálne zlúčeniny.0004 WO-2008/039640 opisuje zlúčeninu 5-3-R)()-6,8-dibróm-chróman 4-ylamino)-propylamino-4 H-tieno 3,2-bpyridín-7-ón, ktorá je tiež známa ako REP 3123, a jej antibakteriálnu aktivitu proti Clostridium difficile.0005 /n vitro testy antibakteriálnej aktivity zlúčeniny REP 3123 ukazujú, že uvedená zlúčenina je aktívna voči baktériám rodu Clostridium, avšak REP 3123 má tiež antibakteriálnu aktivitu proti širokému spektru baktérií, ktoré sú prítomnéV črevách. Takáto široko-spektrálna antibakteriálna aktivita voči Gram EP 2601 193 HÓRMANNOVÁ . TOMEŠ 35 387 M www.bhtpatent.skpozitívnym baktériám má negatívny účinok na črevnú flóru. Sú tu teda potrebné antibakteriálne zlúčeniny s aktivitou proti baktériám druhu Clostridium, ktoré by mali úzke spektrum aktivity voči Gram pozitívnym baktériám a zároveň nemaližiadny negatívny vplyv na črevnú flóru.0006 Tento vynález sa týka zlúčeniny vzorca (I)vrátane ľubovoľnej stereochemickej izomérnej formy a jej tautoméru, kdeR a R 2 sú každý nezávisle vybraný z vodíka, halogénu, hydroxyskupiny,Cmalkylu, polyhaIogénCmalkyIu, Cwalkyloxyskupiny alebo polyhalogénCmalkyloxyskupinyR 3 je hydroxyskupina, aminoskupina, mono- alebo di(C 14 a|ky|)aminoskupina R je vodík alebo Cmalkylx je dusik alebo CR 5 kde R 5 je vodik, halogén alebo Cjąalkylza predpokladu, že ked R 3 je hydroxyskupina, potom X reprezentuje CH a R 4 reprezentuje vodik alebo jej farmaceuticky akceptovatelnej adičnej soli kyselín0007 Podmienka je zamýšľaná tak, aby vylučovala zlúčeniny, ktoré majúbud malú, alebo žiadnu antibakteriálnu aktivitu voči baktériám rodu Clostridium. 0008 V predchádzajúcich definiciách platl o halogén je generický názov pre fluór, chlór, bróm a jód- Cmalkyl definuje nasýtený uhľovodíkový radikál s rovným alebo rozvetveným reťazcom, majúcim od 1 do 4 uhlikových atómov, ako sú napríklad metyl, etyl, propyl, butyl, 1-metyletyl, 2-metylpropyl a podobne- Cjealkyl je zamýšľaný tak, aby zahŕňal Cmalkyl a jeho vyššie homológy, EP 2 601 193 35 337 mmajúce 5 alebo 6 uhlíkových atómov, ako sú napríklad 2-metylbutyl, pentyl,hexy| a podobne- polyhalogéncmalkyl je definovaný ako polyhalogénsubstituovaný Cmalkyl,obzvlášť Cpąalkyl (podľa vyššie uvedenej definície) substituovaný s 2 až 6 halogénovými atómami ako sú difluórmetyl, trifluórmetyl, trifluóretyl, a0009 Termín stereochemické izomérne formy použitý vyššie v tomto opíse zahŕňa všetky možné izomérne formy, ktoré môže zlúčenina vzorca (I) vykazovať. Pokial nie je uvedené či zmienené inak, chemické označenie zlúčenín predstavuje zmesi všetkých možných stereochemických izomérnych foriem, pričom zmienené zmesi obsahujú všetky diastereoméry a enantioméry základné molekulové štruktúry. Ešte konkrétnejšie, stereogénne centrá môžu mať konfigurácie R- alebo S- substituenty na bivaientných cyklických(čiastočne) nasýtených radikáloch môžu mat bud cis- alebo trans-konfiguráciu. Je zrejmé, že stereochemická izomérne formy zlúčenín vzorca (I) sú zamýšIané tak, aby boli zahrnuté v rámci rozsahu platnosti tohto vynálezu.0010 Absolútna stereochemická konfigurácia zlúčenín vzorca (I) a intermediátov použitých pri ich príprave môže byť ľahko určená odborníkom v odbore, využitím dobre známych metód ako je napríklad röntgenová difrakcia.0011 Niektoré zo zlúčenín vzorca (I) môžu tiež existovať vo svojich tautomérnych formách. Takéto formy, hoci nie sú explicitne uvedené vo vyššie uvedených vzorcoch, sú tiež zamýšľané ako súčasť rozsahu platnosti tohto vynálezu. Napriklad pre zlúčenínu vzorca (I), kde R 3 reprezentuje hydroxy, môže byť hlavný existujúci tautomér zodpovedajúca keto-forma.0012 Okrem toho, niektoré zlúčeniny vzorca (l) a niektoré intermediáty použité na ich prípravu môžu vykazovať polymorñzmus. Malo by byť chápané,že tento vynález zahŕňa ľubovoľné polymorfné formy, vykazujúce vlastnostiužitočné pri liečení stavov zmienených vyššie.0013 Farmaceuticky akceptovateľné adičné soli kyselín zmienené vyššie, sú zamýšľané tak, aby zahŕñali adičné soli terapeuticky aktívnej netoxickej kyseliny, ktoré sú schopné vytvárať zlúčeniny vzorca (l). Tieto farmaceuticky akceptovateľné adičné soli kyselín môžu byt výhodne získané reakciou bázickej formy s vhodnou kyselinou. Vhodné kyseliny zahŕňajú napríklad anorganické kyseliny, ako sú halogénvodíkové kyseliny, napr. bromovodiková kyselina,kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina fosforečná a podobné kyseliny alebo organické kyseliny ako sú napríklad kyselina octová, kyselina propánová,kyselina hydroxyoctová, kyselina mliečna, kyselina pyrohroznová, kyselina šťaveľová (tj. etándiová kyselina), kyselina malónová, kyselina jantárová (t.j. butándiová kyselina), kyselina maleínová, kyselina fumárová, kyselina jablčná,kyselina vínna, kyselina citrónová, kyselina metánsulfónová, kyselina etánsulfónová, kyselina benzénsulfónová, kyselina p-toluénsulfónová, kyselina cyklámová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselina pamoová a0014 Uvedené soľné formy môžu byt naopak prevedené na príslušné voľnébázy ich reakciou so zodpovedajúcou bázou.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/53, C07D 487/04, A61P 31/04

Značky: clostridiu, aktivitou, zlúčeniny, proti, antibakteriálnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e18726-zluceniny-s-antibakterialnou-aktivitou-proti-clostridiu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlúčeniny s antibakteriálnou aktivitou proti Clostridiu</a>

Podobne patenty