Spôsob a zariadenie na identifikáciu hracích loptičiek

Číslo patentu: E 16487

Dátum: 21.01.2011

Autor: Rommer Christian

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka metódy opísanej V patentovom nároku č. 1. Tento vynález sa tiež týka zariadenia opísaného V patentovom nároku č. 12.0002 Metódy a zariadenia podľa predmetného vynálezu sa pokiaľ možno používajú v oblasti automatickej prevádzky zábavno-hazardných hier. Takéto metódy a zariadenia možno použiť predovšetkým na prevádzku automatizovanej hry bingo.0003 Pozadie vynálezu tvorí automatizovaná detekcia hracích loptičiek potom, čo sa tieto loptičky vyberú, resp. vyžrebujú spomedzi vopred určeného počtu hracích loptičiek. Na prevádzku typických hier, ktoré využívajú žrebovanie hracích loptičiek (napr. loto, bingo), je potrebné mať k dispozícii hracie automaty, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí objektívne zakomponovanie náhodných čísel. Pre hráča by malo byť zjavné, že výsledok hry v plnej miere závisí od náhody. Predovšetkým je potrebné hráčovi sprostredkovať pocit, že žrebovanie prebieha bez manipulácií, ktoré by mu mohli poškodiť. Preto sa vrámci súčasného stavu techniky používajú hracie automaty, ktoré okrem automatizovaného žrebovania hracích loptičiek uskutočňujú aj automatizovanú identifikáciu hracích loptičiek.0004 V rámci doterajšieho stavu techniky poznáme viacero rozličných postupov, pri ktorých sú hracie loptičky vybavené transpondérovými čipmi a identifikácia prebieha prostredníctvom RFID. Iné systémy využívajú na identifikáciu hracích loptičiek čiarové kódy. Ďalšie systémy využívajú kamery a špeciálne algoritmy na identiñkáciu symbolov, ktoré sú natlačene alebo vylisované na hracích loptičkách.0005 Predovšetkým v dokumente US 7775521 B 1 sa opisuje zariadenie na žrebovanie loptičiek, resp. guličiek, ktorého súčasťou je motorom poháňaný suport. Tento suport zachytí loptičky poletujúce v zmiešavacej komore, nasmeruje ich ďalej, a potom ich oskenuje pomocou čítačky čiarových kódov. Na zobrazenie loptičiek sa používa televízna kamera.0006 Ďalej sú V rámci súčasného stavu techniky známe dve zverejnenia XP-002645322 a XP 002644532 využívajúce rozličné programové knižnice na analýzu obrázkov, ktoré sa urobia z vyžrebovaných hracích loptičiek, resp. guličiek.0007 Napokon, v dokumente DE 20005276 U sa opisuje hodnotiace zariadenie pre zariadenie na výdaj loptičiek obsahujúce guľovitý predmet s prinajmenšom jedným zakomponovaným zaznamenateľným prvkom a prinajmenšom jedným zaznamenávajúcim prvkom, ktorý je prepojený s prinajmenšom jednou dráhou, a zaznamenáva hodnotu daného prinajmenšom jedného zaznamenateľného prvku, pričom je prepojený s centrálnou jednotkou, ktorá rozlišuje a zobrazuje danú hodnotu.0008 Pri všetkých týchto metódach je problematicke to, že polohovanie loptičiek pri zaznamenaní kamerou sa musí vykonať veľmi presne, aby sa docielila jednoznačná identifikácia symbolov vyobrazených na loptičkách.0009 Predmetný vynález si teda kladie za úlohu vylepšiť identifikáciu, resp. identifikovanie loptičiek aposkytnúť metódu atiež zariadenie, prostredníctvom ktorých sa vylepší detekcia loptičiek a zabezpečí sa menšia chybovosť.0010 Čo sa týka metódy spomínanej v predchádzajúcom texte, predmetný vynález rieši stanovenú úlohu prostredníctvom charakteristických znakov uvedených v patentovom nároku č. 1.0011 Čo sa týka zariadenia spomínaného v predchádzajúcom texte, predmetný vynález rieši stanovenú úlohu prostredníctvom charakteristických znakov uvedených V patentovom nároku č. 120012 Podľa predmetného vynálezu sa poskytuje metóda na identifikáciu vybranej hracej loptičky zvopred určeného počtu hracích loptičiek, pričom na každej hracej loptičke sa nachádza symbol, ktorý sa líši od symbolov nachádzajúcich sa na ostatných hracích loptičkách, a) pričom vybraná hracia loptička sa pohybuje zvýchodiskovej polohy cez záznamovú oblasť jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov, b) pričom ťažisko obrazca vybranej hracej loptičky sa vobrázku zariadenia určeného na zaznamenávanie obrázkov udrží počas vopred určenej doby bezo zmeny a nedochádza k jeho relativnemu pohybu vzhľadom na obrázok, c) pričom sa určí poloha obrázka a veľkosť obrazca hracej loptičky a overí sa, či časti obrazca hracej loptičky neležia mimo vopred stanovených bočných okrajov obrázka, d) ak časti obrazca hracej loptičky ležia mimo týchto bočných okrajov, hracia loptička sa na základe vypočítanej polohy posunie pozdĺž smeru pohybu trasy hracej loptičky, prípadne v protismere, premiestni sa späť do záznamovej oblasti jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov a/alebo zaujme novú polohu a kroky b) až d) sa zopakujú, e) a na základe prinajmenšom jedného obrázka zaznamenanćho jednotkou určenou na zaznamenávanie obrázkov sa vykoná metóda identifikácie astanoví sa výsledok identifikácie, ktorý zodpovedá symbolu nachádzajúcemu sa na povrchu vybranej hracej loptičky, prípadne ho ktomuto symbolu možno jednoznačne priradiť.0013 Týmto spôsobom vzniká výhoda, že možno podstatne spoľahlivejšie vykonať rozpoznávanie, resp. identifikáciu vybraných hracích loptičiek a tiež možno zabrániťnesprávnym detekciám, ktoré spôsobuje chybné polohovanie vybraných hracích loptičiek. Prostredníctvom opakovania podľa predmetného vynálezu možno docieliť nové polohovanie a vyhodnotenie hracej loptičky.0014 Ďalej možno docieliť, že na zafixovanie ťažiska obrazca vybranej hracej loptičky v obrázku jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov sa hracia loptička zastaví a zostane nepohyblivá vzhľadom na jednotku určenú na zaznamenávanie obrázkov.0015 Táto metóda umožňuje mechanicky jednoduchú konštrukciu hracieho automatu, a tak sa znižuje dodatočná chybovosť.0016 V rámci ďalšieho osobitného aspektu predmetného vynálezu sa predpokladá, že hracia loptička sa pohybuje prostredníctvom jednotky na vedenie loptičky z východiskovej polohy pozdĺž vopred určenej trasy cez záznamovú oblasť jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov, pričom jednotlivé Vybraté hracie loptičky sa následne po pohybe po vopred určenej trase odnímu z jednotky na vedenie loptičky a voliteľné sa môžu presunúť ďalej.0017 To umožňuje jednoduchú konštrukciu jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov a dovoľuje vodorovné zabudovanie jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov, a tak možno odhliadnuť od komplikovaného ventilačného systému, ktorý by bol potrebný pri zvisle orientovanej jednotke určenej na zaznamenávanie obrázkov.0018 Altematívne alebo doplnkovo možno tiež stanoviť, že vybraná hracia loptička sa bude pohybovať vpred po vopred určenej trase, ktorá má vo Vodorovnej rovine tvar kmžnicového oblúku, pričom smer záznamu alebo zorná priamka jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov prebieha v zásade vodorovne a uprednostňuje sa, aby bola nasmerovaná na ten bod vrámci vopred určenej trasy, vktorom je hracia loptička najbližšie k jednotke určenej na zaznamenávanie obrázkov.0019 Takto možno docieliť, že zhotovenie záznamu pomocou jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov je obzvlášť jednoduché a znižuje sa chybovosť danej metódy.0020 Ďalej možno stanoviť, že hracia loptička vojde do kruhovitého otvoru jednotky na vedenie loptičky, ktorá má vzásade plochý a kotúčovitý tvar, azaistí sa voči postrannému odkotúľaniu.0021 Pritom možno stanoviť, že hracia loptička sa hodí, resp. spadne zhora do kruhovitého otvoru, pričom sa uprednostňuje, aby sa pád hracej loptičky pribrzdil predovšetkým prostredníctvom elastickej thniacej jednotky, ktorá sa nachádza pod otvorom.0022 Týmto spôsobom sa zabráni zničeniu hracích loptičiek a predĺži sa životnosť hracích automatov aj hracích loptičiek.0023 V rámci osobitného aspektu predmetného vynálezu sa predpokladá, že hracia loptička sa privedie a/alebo dokotúľa do otvoru jednotky na vedenie loptičky auloží sa na základovej platni, ktorá sa nachádza pod kotúčovitou jednotkou na vedenie loptičky. To umožňuje mechanicky jednoduchú konštrukciu a spôsobuje, že hracia loptička sa počas pohybu po vopred určenej trase otáča, atak stúpa pravdepodobnosť bezchybnej detekcie symbolov, keďže hracia loptička je viditeľná z rozličných smerov.0024 V uprednostňovanom prípade možno tiež stanoviť, že hracia loptička na konci trasy prepadne cez otvor nachádzajúci sa vzákladovej platni, apotom sa prepravuje ďalej. To umožňuje jednoduchý odsun hracej loptičky po úspešnej identifikácii.0025 Ďalej možno stanoviť, že jednotka určená na zaznamenávanie obrázkov bude priebežne vo vopred určených časových intervaloch vytvárať obrázky. To umožňuje uplatniť viacero rozdielnych navzájom nezávislých identifikačných postupov, atak sa zvyšuje presnosť detekcie, prípadne možno dosialmuť až istotu.0026 Predovšetkým možno stanoviť, že sa tieto obrázky, pokiaľ možno, budú zobrazovať na monitore tak, aby boli viditeľné pre hráčov. Hráč tak získa lepší prehľad o hre, a tým aj pocit,že ide o férovú hru, pri ktorej nedochádza k manipulácii.0027 Pri ďalšom uskutočnení vynálezu sa predpokladá, že vrámci daného vopred stanoveného časového intervalu sa vytvorí určitý počet obrázkov, predovšetkým štyri obrázky,aidentifikácia hracej loptičky bude založená prinajmenšom na dvoch obrázkoch, ktoré príslušná jednotka vytvorí vrozličných časových okamihoch, pričom identifikácia každého obrázka sa vykoná samostatne, apričom každá identifikácia každého obrázka poskytne samostatný výsledok identifikácie, pričom identifikácia sa považuje za správnu len vtom prípade, ak je zdaného počtu predovšetkým prinajmenšom polovica výsledkov identifikácie identická, pokiaľ možno, mali by byť identicke všetky výsledky. Týmto spôsobom možno ešte viac zvýšiť spoľahlivosť identifikácie.0028 Na zlepšenie presnosti identifikácie možno stanoviť, že výsledok identifikácie sa určí na základe zaznamenaného obrázka, pričom na všetkých hracích loptičkách sú symboly nachádzajúce sa v kruhoch a pričom sa predovšetkým pod symbolmi nachádza označovacia čiarka označujúca smer písma, ktorá zároveň slúži ako podčiarknutie jednotlivých symbolov,pričom označovacia čiarka je predovšetkým s kruhom spojená predovšetkým prostredníctvom pomocnej čiarky, taka) že sa nájdu oblasti obrazca hracej loptičky a uložia sa ako rozoznávacie oblasti,ktoré sú ohraničené predovšetkým plnou kružnicou, b) pre všetky nájdené oblasti ohraničené kruhovými okrajmi sa stanoví orientácia symbolu umiestneného v danej oblasti, predovšetkým tak, že sa vyhľadá obrazec označovacej čiarky hraničíacej alebo spojenej s knižnicou a určí sa jej orientácia,

MPK / Značky

MPK: G06K 9/00, G07C 15/00

Značky: spôsob, zariadenie, loptičiek, hracích, identifikáciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e16487-sposob-a-zariadenie-na-identifikaciu-hracich-lopticiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na identifikáciu hracích loptičiek</a>

Podobne patenty