Farmaceutický proces výroby tepelne sterilizovaných suspenzií glukokortikoidov

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka farmaceutického výrobného procesu akonkrétne sa týka procesu sterilizácie glukokortikosteroidov. DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0002 Sterilné Iiekové produkty majú množstvo výhod, Iekárskych i ekonomických. Z pohľadu lekárstva, ktoré vyžaduje sterilné Iiekové prípravky, je jasné, že použitie nesterilných prípravkov môže vystaviť pacienta zbytočnému riziku sekundárnej infekcie spôsobenej kontaminujúcim mikróbom, teda mikróbom, ktorý je prinajmenšom rezistentný voči liekom v prípravku. Dokonca i keď je kontaminant neškodný, jeho rast môže viesť k strate aktívnych liekových produktov per se a počas tohto procesu môže dôjsť k vzniku toxických vedľajších produktov. Z ekonomického hladiska je dôležité, že kontaminovanéIiekové produkty majú skrátenú dobu skladovania, čo vyžaduje zvýšenie výrobných nákladov v dôsledku častejšej výmeny produktov.0003 Je potrebné vyvíjať nové spôsoby prípravy sterilných produktov,ktoré sú určené na použitie pacientom. Problém spojený s mnohými sterilizačnými postupmi spočíva vtom, že proces výroby často vedie knežiaducim zmenám Iiekového profilu. Tieto zmeny Iiekového profilu môžu siahať od straty aktivity k zvýšenej degradácii vyrábaných produktov alebo k prípadnej alterácii chemických alebo fyzikálnych charakteristík sterilizovanej zlúčeniny. Tieto problémy sú zvlášť zrejmé pri sterilizácii glukokortikosteroidov.0004 Účinnosť sterilizácie materiálov závisí od toho, či bolo vynaložené také množstvo energie, ktoré je letálne pre akúkoľvek potenciálnu mikrobiálnu kontamináciu. Pre sterilizáciu glukokortikoidov bolo navrhnuté veľké množstvospôsoboch sterilizácie však často dochádza k nadmernej tvorbe produktov degradácie alebo k strate aktivity sterilizovaného glukokortikosteroidu. Vprípade bežne používaných sterilizačných postupov tiež často dochádza k neprijatelným zmenám velkosti častíc lieku, ako je to v pripade Iiekových foriem obsahujúcich suspenzie glukokortikosteroidov pre dávkovanú inhaláciu.0005 Pri chemickej sterilizácii bol prípravok obvykle vystavený pôsobeniu toxických zlúčenín, napríklad etylénoxidu. Pri aplikácii tohto postupu na sterilizáciu glukokortikosteroidov bolo však zistené, že vliekovom prípravku zostávajú zvyškové množstvá etylénoxidu. Etylénoxid je toxický a jeho zvyškové množstvá často prekračujú farmaceutický prijateľné medze, ktoré0006 Sterilizácia ožarovaním je známa a bola odporúčaná pre glukokortikosteroidy (pozri publikácia lllum a Moeller, Arch. Pharm. Chemi. Sci.,Ed., zv. 2, 1974, str. 167-174). Bolo však hlásené, že pri sterilizácii mikronizovaných glukokortikosteroidov dochádza k ich výraznej degradácíi.0007 Dokument W 0 00/25746 (Chiesi) opisuje proces prípravy suspenzie glukokortikosteroidov. V prvom kroku procesu je miešaním v turboemulgátore pripravený vodný nosič, ktorý je potom sterilizovaný teplom alebo filtráciou. V druhom kroku procesu je do vodného nosiča pridaná vopred sterilizovaná a mikronizovaná aktívna zložka (napr. glukokortikosteroid).0008 Dokument W 0 03/086347 (Chiesi) opisuje niektoré nevýhody procesu uvedeného vdokumente W 0 00/25746 a ďalej opisuje vylepšenie procesu, ktoré spočíva vtom. že aktívna zložka je zavedená do turboemulgátora vo forme prášku použitím vákua, ktoré je vytvorené v turboemulgátore. Aktívna zložka je pred dispergáciou vo vodnom nosiči opäť0009 Žiadny ztýchto dokumentov neopisuje tepelnú sterilizáciu vodnejsuspenzie glukokortikosteroidov, čo znamená, že sa tieto publikácienezaoberajú rastom veľkosti častíc počas zahrievania a následného0010 Dokument US 3 962 430 (ONeiII) opisuje spôsob výroby sterilných izotonických roztokov liečebných prostriedkov. Tento spôsob výroby obsahuje pridanie liečebného prostriedku do nasýteného roztoku chloridu sodného vo vode pri teplote 100 °C. Zmes lieku a roztoku chloridu sodného je potom zahrievaná na teplotu 100 °C až 130 °C. Tento spôsob výroby, ktorý je údajne založený na teórii, že ióny chloridu sodného pevne viažu voľnú vodu a teda zabraňujú hydrolytickej degradácii, nie je vhodný pre suspenzie jemných častíc glukokortikosteroidov určených pre inhalačné podávanie. Dôvodom je skutočnosť, že pri tomto postupe dochádza k vzniku nežiaducich zmien vo velkosti častíc.l.ri tomto postupe môže tiež dochádzať k tvorbe mostíkov medzi časticami lieku a výsledkom je potom vznik velkých zhlukov, ktoré sa počas0011 Problémom rastu častice sa zaoberá dokument US 6392 036(Karlsson), ktorý opisuje spôsob sterilizácie práškových glukokortikoidov suchým teplom. Tieto glukokortikoidy sú určené pre Iiekové formulácie. Pri tomto postupe však vznikajú vysoké hladiny produktov tepelnej degradácie.0012 Dokument W 0 2004/078102 (Dompe) opisuje spôsob sterilizácie vodnej suspenzie glukokortikosteroidu, ktorá obsahuje iba glukokortikosteroid a vodu. Vdokumente je uvedené iba minimum podrobností o sterilizačnom0013 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy sterilnejglukokortikosteroidovej suspenzie. Tento spôsob obsahuje nasledujúce kroky(i) zahrievanie glukokortikosteroidovej suspenzie, ktorá obsahuje glukokortikosteroid. vodu a povrchovo aktívnu látku, vmiešacej nádobe obsahujúcej recirkulačné potrubie, ktorej súčasťou je homogenizátor, pričom účelom zahrievania je sterilizácia glukokortikosteroidovej suspenzie, EP 1 833 462 34 545 IH(ii) recirkulácia glukokortikosteroidovej suspenzie pomocou homogenizátora(a) v priebehu kroku (i), (b) po uskutočnení kroku (i), (c) v priebehu a po uskutočnení kroku (i), alebo (d) pred a V priebehu a po uskutočnení kroku (i), a následne(iii) miešanie glukokortikosteroidovej suspenzie so sterilnou vodou alebo sterilnou pomocnou kvapalinou, ktorá obsahuje vodu a jednu alebo viacfarmaceuticky prijatelných pomocných látok.0014 Obr. 1 na tomto obrázku je znázornené zariadenie, ktoré bolo použité na sterilizáciu glukokortikosteroidovej suspenzie spôsobom podľa0015 Obr. 2 bloková schéma ukazuje metodológiu sterilízácie glukokortikosteroidovej suspenzie, pri ktorej bolo použité zariadenie uvedené na obr. 1.0016 Obr. 3 až 5 na týchto obrázkoch sú zobrazené špecifické častizariadenia uvedeného na obrázku 1. PODROBNÝ OPIS WNÁLEZU0017 Termín glukokortikosteroid v tomto dokumente označuje akúkoľvek skupinu steroidných hormónov (vrátane derivátov, syntetických analógov a prekurzorov liečiv), ako sú napríklad kortizóny. ktoré produkuje kôra nadobličiek. Tieto zlúčeniny sú súčasťou metabolizmu karbohydrátov, proteínov a tukov. Glukokortikosteroidy môžu mať tiež protizápalové vlastnosti.0018 Medzi príklady glukokortikosteroidov, ktoré možno použiť vpredloženom vynáleze, patria beklometazón, budezonid, ciklezonid,kortivazol, deflazakort, flumetazón, flunizolid, fluocinolón, flutikazón,mometazón, rofleponid, tipredan a triamcinolón. Výhodné príklady sú budezonid, beklometazón (napr. dipropionát), ciklezonid, flutikazón, mometazón

MPK / Značky

MPK: A61K 31/573, A61K 9/10, A61K 9/72, A61K 47/26

Značky: glukokortikoidov, sterilizovaných, farmaceutický, výroby, tepelně, suspenzií, proces

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e14328-farmaceuticky-proces-vyroby-tepelne-sterilizovanych-suspenzii-glukokortikoidov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický proces výroby tepelne sterilizovaných suspenzií glukokortikoidov</a>

Podobne patenty