Zariadenie plošiny pre sladovanie, hvozdenie, klíčenie a namáčanie

Číslo patentu: E 14307

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka technickej oblasti sladovania.Ide o reprodukciu prirodzeného vývoja klíčenia cereálie, ktorá má vyvinúť určité enzýmy (najmä amylázu, proteázu). Akocereália sa používa zvyčajne jačmeň alebo raž, pšenica, cirok alebo špalda. Proces sladovania zahŕňa úpravu cereálie, ktorá prechádza postupnými operáciami (najmä namáčanie - kličenie hvozdenie - odkličenie), ktorými sa pripraví slad. V súčasnejdobe~existuje veľká potreba sladu, ktorý má rôzne vlastnosti akvalitu, hlavne pre oblasť pivovarníctva.Všeobecné princípy sladovania sú takmer starodávne. syntézu je možné nájsť V dielesladovnictvo a pivovarníctvo, autor Jean SUNIER, 2.vydanie, tlačiareň La Concorde, Lausanne, 1968 alebo V jeho novšej reedícii s novým názvom Výrobaspis BE 4 40151 opisuje mreže vhodné pre využitie vcieľov sladovne je uviesť do prevádzky automatizovanúinštaláciu poskytujúcu vynikajúci výkon, pokiaľ ide o kvalitu a pritom súčasne znížiť početné investičné a prevádzkovénáklady tohto priemyslu stavebná parcela, stavebná výstavba, najmä potom spotreba energie.Všeobecne môže taká inštalácia zahŕňať najmenej jednunamáčaciu aparatúru, najmenej jedno humno a najmenej jedenhvozd so systémom vzájomnej prepravy v uvedenom poradí. Hvozd môže obsahovať nádrž s naklíčenými zrnami, ktorá je vybavená plošinou alebo mrežou, ktoré vytvárajú dno opatrené prevzdušňovacími otvormi. Hvozd môže obsahovať podtlakovú ventilačnü komoru s kontrolovanou teplotou a vlhkosťou. Vzduch prechádza mrežou a naklíčené zrná spočívajú na plošine. Plošina je zdrojom značných strát pri prevzdušňovaní. Rovnakoje tomu pri humne alebo pri namáčacej aparatüre.vynález má za cieľ zdokonaliť technické riešenie.Zariadenia plošiny pre hvozdenie naklíčených zŕn pre dnonajmenej jednou hornou plochou, ktorá je v podstate horizontálna a dve bočné symetrické plochy, ktoré sú naklonené k pozdĺžnej rovine, pričom sa uvedené bočné plochy vzájomne približujú proti hornej ploche, ďalej dolné priečky v podstate kolmé na horné priečky s plochou V podstate horizontálnou a dve horné symetrické bočné plochy naklonené k vertikálnej rovine, ktoré sa vzájomne približujú proti dolnej ploche apodperné nosníky dolných priečok, pričom dolné priečky súodstup medzi dvoma hornými priečkami. Plošina vytvára mrežu s vysokým počtom otvorov a iba malým rizikom uviaznutia zŕn. vyplachovanie plošiny je ľahké. Spotreba energie preventilačný systém je tak znížená.Prehľad obrázkov na kresoch XXĎalšie charakteristiky a výhody vynálezu vyniknú pri štúdiu nasledujúceho opisu na základe pripojených výkresov s týmito obrázkami- Obr. 1 je pohľad zhora na schému umiestneniaosobitného spôsobu vykonania inštalácie sladovne,- Obr. 2 je perspektívny pohľad na schému princípu umiestnenia dopravníkov, ~ Obr. 3 je pohľad zhora na schému umiestnenia zvláštneho spôsobu vytvorenia hvozdu bez stavebnej konštrukcie a zastrešenia,- Obr. 4 je rez líniou IV-IV z obr 3, schéma umiestnenia osobitného spôsobu vykonania hvozdu,- Obr. 5 je rez líniou VV z obr. 4, schéma umiestnenia osobitného spôsobu vykonania hvozdu,- Obr. 6 je pohľad v reze, schéma umiestnenia osobitného spôsobu umiestnenia žliabkov,- Obr. 7 predstavuje pohľad v reze, schéma umiestnenia osobitného spôsobu výstupného dopravníka z hvozdu,- Obr. 8 až 11 sú pohľady v reze podľa vertikálnej rovinyspôsobov vytvorenia mreže hvozdenia a- Obr. 12 je pohľad v reze podľa vertikálnej roviny kolmej na predchádzajúci spôsob vytvorenia mreže hvozdenia. Pripojené výkresy môžu slúžiť nielen pre doplnenie vynálezu, ale tiež prispieť prípadne k jeho definícii.Je potrebné sa odvolať na diela sladovníctvo a pivovarníctvo a / alebo Výroba piva, ktoré boli v predchádzajúcom texte spomenuté, aby sa dosiahlo všeobecného povedomia o inštaláciách v slade. Sladovanie vykonávané v sladovniach vyžaduje zložitü techniku a prvky známe odborníkovi nebudú podrobne opisované s výnimkou tých prvkov,ktoré sú nevyhnutne potrebné. Nasledujúci opis sa týka cereálie, ktorou je v tomto prípade jačmeň.Pokiaľ ide o úlohy hospodárskej správy ako je skladovanie zŕnjačmeňa, zahŕňa proces sladovania najmenej tieto etapya) Namáčanie zŕn jačmeňa tento postup sa môže vykonávať v rôznych namáčacích nádržiach, ktoré sa všeobecne nazývajú namáčacia aparatúra. b) Klíčenie, ktoré prebieha v humnách rôznymi spôsobmi, najmä vzhľadom na ich tvar, ktorý môže byť kruhovitý alebo naopak takmer podobný predĺženému pravouholníku. Po tejto etape sa jačmeň kvalifikuje ako zelený slad. c) hvozdenie sa zvyčajne vykonáva V nádrži s kruhovitým tvarom, pretože je potrebné jačmeň usušiť na mreži týu že touto mrežou prechádza horúci vzduch, pričom sa jačmeň obracia a / alebo sa radiálnym ramenom vrstva egalizujeme. Po tejto etape je jačmeň označovaný za slad. d) Odklíčenie, ktoré spočíva v odstránení korienkov jačmeňa. V ďalšom texte budú uvedené niektoré všeobecné údaje, ktoré sú typické pre vyššie zmienené etapy. zrná cereálie sa najprv dôkladne očistia. Hlavný účel namáčania spočíva V tom, aby zrno obsahovalo cca 50 vody, typicky medzi 40 a 45 vody. Je tiež vhodné pridať kyslík, pretože klíčenie sa tým iniciuje alebo môže začať na výstupe z namáčania. Využíva sa striedavé alebo prerušované namáčanie, pričom sa striedajú periódy, počas ktorých je zrno pod vodou a dalšie periódy (ktoré trvajú asi polovicu času), v ktorých je zrno odkryté.Teplota vody se pohybuje typicky od 12 ° do 15 °C aj 20 °C a strieda sa s namáčaním v studenej vode. Maximálna teplota činí 35 °C, kde sa vyskytuje riziko, že zrno uhynie. Za účelom vylúčenia fermentácie a nežiadúceho vývoja mikroorganizmov počas namáčania sa pridávajú rôzne prísady.Klíčenie prebieha tak, že sa lôžka z namočených zŕn umiestnia na jemnú mriežku, ktorou prechádza prúd vzduchu,ktorého teplota, tlak a vlhkosť sú kontrolované a dochádza k premiešavaniu zŕn pomocou vertikálnych, motorom poháňaných slimákov ponorených do lôžka potom sa celok uloží na mobilnývozík, ktorý roluje humná. V prípade kruhovitêho humna je

MPK / Značky

MPK: C12C 1/027, F26B 25/10, B65D 88/74, C12C 1/02, C12C 1/10

Značky: plošiny, hvozdenie, zariadenie, namáčanie, sladovanie, klíčenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e14307-zariadenie-plosiny-pre-sladovanie-hvozdenie-klicenie-a-namacanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie plošiny pre sladovanie, hvozdenie, klíčenie a namáčanie</a>

Podobne patenty