Číslo patentu: E 13544

Dátum: 07.08.2009

Autor: Fecko Tibor

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prevodovky V zmysle nadradeného pojmu nároku l, resp. prevodovky takej,aká je znázornená napríklad na obr. 2 W 0 95/22017 A 1.Takáto prevodovka má základné teleso V tvare dutého valca, ktoré je vybavené vnútorným ozubením a rotačnou osou. V základnom telese je okolo osi otáčania otočné uložený poháňaný vstupný prvok, ako aj Výstupný člen. Výstupný člen obsahuje dve s odstupom od seba umiestnené otočné telesá, ktoré majú kruhový prierez priečne smerom k osi otáčania. Rotačná os vedie kolmo k obom otočným telesám. Otočné telesá sú navzájom pevne spojiteľné resp. spojené. Medzi otočnými telesami je umiestnené najmenej jedno ozubené koleso zaberajúce o vnútomé ozubenie ako aj tzv. transformačné prvky, t.j. prostriedky na premenu planetámeho pohybu ozubeného kolesa na rotačný pohyb výstupného člena. Tieto transformačné prvky majú centrálny otvor, ktorým je vedený vstupný prvok. Vstupný prvok je obojstranne uložený v otočných telesách výstupného člena, ktorý je obojstranne uloženýDve s odstupom k sebe umiestnené otočné telesá výstupného člena sú navzájom spojené cez excentrické otvory ozubeného kolesa, a v závislostí na prevedení transfonnačných prvkov prípadne aj cez dístančné telieska, ktoré vedú cez príslušné excentrické otvory transfonnačných prvkov. Tieto dístančné telieska sú pritom navrhnuté tak, že na obidvoch otočných telesách výstupného člena sú usporiadané pne dištančných te 1 iesok,s výhodou v integrálnom prevedení. Samotné prepojenie otočných telies sa potom vykonáva pomocou závitových čapov. Čapy sú vedené cez otvory V pňoch dištančných teliesok jedného otočného telesa azaskrutkované do závitových spojov usporiadaných V pňoch dištančných teliesokNevýhodou je, že dístančné telesá resp. závitové čapy, ktoré navzájom spájajú pne dištančných teliesok sú vystavené vysokým mechanickým záťažiam, čím sa obmedzuješpecifická zaťažiteľnosť takejto prevodovky vzťahujúca sa napr. na vonkaj šie rozmery.Transformačný prvok popísanej prevodovky tohto druhu môže mať napríklad tvar štyrochokolo centrálneho otvoru párovito usporiadaných protiľahlých ramíen, ktoré sú rovnomemerozmiestnené V tvare kríža. Aj iné prevedenia transfonnačných prvkov sú možné.Na ozubenom kolese ako aj na výstupnom člene sú usporiadané vodiace prostriedky,pomocou ktorých sú transformačné prvky voči ozubenému kolesu avýstupnému členu neotočne umiestnené, resp. umíestniteľné, aktoré umožňujú posuvné pohyby transfonnačných prvkov voči ozubenému kolesu, ako aj výstupnému členu V rovine kolmej na rotačnú otáčania. Za týmto účelom obsahujú vodiace prostriedky na ozubenom kolese,otočných telesách a transfonnačných prvkov lineáme vedenia, ktoré zahŕňajú vodiace dráhy. Vodiace dráhy tvoria klzné plochy, ktoré sú usporiadané napríklad na ploche s výbežkami alebo príslušnými vybraniami vedúcou paralelne k osi. Medzi klznými plochami vodiacej dráhy tvorenej výbežkom a klznými plochami vodiacej dráhy tvorenej príslušným vybraním môžu byť usporiadané napríklad valivé prvky, ktoré sa odvaľujú medzi klznými plochami vodiacich dráh.Na každom z oboch otočných telies výstupného člena sa pritom nachádzajú vlastné vodiace dráhy, ktoré je nutné vyrobiť samostatne na každom otočnom telese. Tieto vodiace dráhy sú súčasťou lineámych vedení, ktoré sú pridružené výstupným členom a nachádzajú sa medziPri prevádzke takejto prevodovky sa Výstupný točívý moment prenáša z ozubeného kolesa cez transformačný prvok a líneáme vedenia pridružené k prvému otočnému telesu priamo na vodiace dráhy prvého otočného telesa výstupného členu. Cez ďalší transfomiačný prvok a lineáme vedenie pridružené k druhému otočnému telesu sa točívý moment prenáša na vodiace dráhy druhého otočného telesa výstupného členu a ďalej cez dištančné telieska oboch častí výstupného členu. Prenos točivého momentu obmedzuje tuhosť resp. pevnosť spojenia obochU lineámych vedení, predovšetkým líneámych vedení pridružených výstupným členom a nachádzajúcich sa medzi výstupnými členmi a transformačnými prvkami, vzniká u známych prevodoviek tá nevýhoda, že na dosiahnutie požadovanej funkcie prevodovky je potrebné obe otočné telesá výstupného člena spojiť navzájom presne tak, aby osi vodiacich dráh oboch otočných telies výstupného člena bolí čo najpresnejšie navzájom ksebe nasmerované. V prípade výkonnostných prevodoviek je preto jednak potrebné, aby vodiace dráhy obochčastí výstupného člena vo výrobnom procese dosiahli kvalitu povrchu ložiska. Okrem iného jepotrebné, aby obe otočné telesá výstupného člena boli vzhľadom na ich polohu otáčania navzájom k sebe veľmi presne nasmerované.Avšak, z technologického hľadiska je veľmi náročné zabezpečiť tak presné mechanické spojenie týchto dvoch otočných telies, u ktorých by osi vodiacich dráh boli k sebe navzájom presne nasmerované. Vskutočnosti tam ale vždy dochádza kmenšiemu alebo väčšiemu neželanému vzájonmému pootočeniu osí vodiacich dráh usporiadaných na oboch otočných telesách. Čím menšia je prevodovka, tým viac reaguje na chybu smeru osí vodiacich dráh. Tým sa presnosť spojenia oboch otočných telies výstupného člena malej prevodovky narozdiel od väčšej prevodovky zníži len nepatrne.Okrem toho sa montáž prevodovky vďaka vodiacim dráham, ktoré sú usporiadané naobidvoch otočných telesách výstupného člena prevodovky, stáva oveľa náročnejšia.Na základe vyššie uvedeného stavu techniky má vynález za úlohu znížiť nesúosovosti vodiacich dráh.Zadanú úlohu riešia znaky nároku l.Hore uvedené nedostatky do značnej miery rieši prevodovka s dutým a valcovitým základným telesom, ktorá má vnútomé ozubenie, ako aj rotačnú os, v ktorom sú otočne uložené poháňaný vstupný prvok a Výstupný člen. Výstupný člen má dve pevne pomocou dištančných teliesok spojené otočné telesá s kruhovým prierezom priečne k rotačnej osí. Medzi otočnými telesami sa nachádza aspoň jedno ozubené koleso a aspoň jeden transformačný prvok, ktore slúžia ktransformácii planetárnych pohybov ozubeného kolesa do rotačných pohybov výstupnéhoDištančné telieska majú pritom klzné plochy, ktoré tvoria vodiace dráhy lineámych vedenípriradených výstupnému členu. Tieto vodiace dráhy lineámych vedení, priradené ozubenému kolesu, resp. transformačnému prvku medzi ozubeným kolesoma transformačným prvkom sú vytvorené inými vhodnými prostriedkami.Pritom sú dištančné telieska jednokusové tak, že každé dištančné teliesko sa v jednom kuserozprestiera aspoň cez celú voľnú vnútomú dĺžku medzi dvoma otočnými telesami.Výhody vynálezu vporovnaní so stavom techniky vyplývajú okrem iného aj ztoho, že uprevodovky podľa vynálezu dochádza knižšiemu zaťaženiu závitových čapov, ktoré sú použité na pripojenie oboch otočných telies k výstupnému členu. V porovnaní s prevodovkoupodľa doterajšieho stavu techniky tu môže byť dosiahnutý vyšší výkon.Dištančné telieska môžu byť všetky integrálnou súčasťou otočného telesa, môžu však aj diagonálne striedavo proti sebe ležať alebo byť susedíace párovo integrálnou súčasťou jedného alebo druhého otočného telesa. Je tiež možné, aby dištančné telieska zapadali do seba pozdĺž celej voľnej vnútomej dĺžky alebo pozdĺž časti voľnej vnútomej dĺžky.Rovnako je možné, aby dištančné telieska boli samostatné súčiastky nezávislé od otočných telies, ktoré sú s obidvoma otočnými telesami spojené resp. spojiteľné pomocou závitovýchV miestach otočného telesa, na ktorých je dištančné teliesko k nemu rozoberateľne pripojené resp. pripojiteľné, sú s výhodou vytvorené Vybrania na upevnenie dištančného telieska. Vybrania môžu zodpovedať tvaru prierezu dištančného telieska, čím sa zabezpečí bezpečnáTým, že minimálne vodiace dráhy s klznými plochamí lineámych vedení výstupného člena medzi výstupným členom atransformačným prvkom tvoria dištančné telieska, sa dosiahne výrazné zníženie nákladov na výrobu vodiacich dráh výstupného člena. Okrem toho sa jednoduchým spôsobom zabezpečí, aby osi vodiacich dráh lineárnych vedení medzi výstupným členom a transformačným prvkom, ktoré sú priradené obidvom otočným telesámvýstupného člena, boli k sebe navzájom presne orientované.Ďalšia výhoda Vporovnaní so stavom techniky spočíva vtom, že počet ozubených kolies atransfonnačných prvkov nie je obmedzený počtom otočných telies výstupného člena. Vzhľadom k tomu, že vodiace dráhy sú tvorené dištančnými telieskami, ktoré majú s výhodou jednokusové vytvarovanie a premosťujú celú voľnú vnútomú dĺžku medzi oboma otočnými telesami výstupného člena, je možné medzi otočné telesá usporiadať ľubovoľný počet ozubených kolies atransforrnačných prvkov. Týmto spôsobom sa ďalej zvýši výkon prevodovky.

MPK / Značky

MPK: F16H 1/32

Značky: převodovka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e13544-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodovka</a>

Podobne patenty