Substrát poľa, panel displeja so substrátom poľa a spôsob ich výroby

Číslo patentu: E 13446

Dátum: 15.09.2007

Autori: Joo Sun-kyu, Lee Myung-sub, Lee Yun-seok

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Substrát poľa, panel displeja so substrátom poľa a spôsob ich výrobyOpis ODKAZ NA PRÍBUZNÚ PRIHLÁŠKU0001 Táto prihláška si nárokuj e právo na prioritu a prospech z prihlášky kórejského patentu č. 10-2006-0091388 podanej 20. septembra 2006, ktorá je tu zahmutá odkazom, na všetky účely tak, ako keby tu bola úplne zverejnená.DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY OBLASŤ VYNÁLEZU0002 Predložený vynález sa týka substrátu poľa, panela displeja so substrátom poľa a spôsobu výroby substrátu poľa. Konkrétnejšie sa predložený vynález týka substrátu poľa so štruktúrou,pri ktorej je na poli položený farebný ñlter (COA), zariadenia displeja zahmujúceho substrát poľa a spôsobu výroby substrátu poľa. i0003 Všeobecne panel displeja sitekutými kryštálmi typu COA zahrnuje substrát poľa,protiľahlý substrát obrátený k substrátu poľa a vrstvu tekutých kryštálov vloženú medzi substrát poľa a protiľahlý substrát.0004 V substráte poľa sa nachádza veľké množstvo zobrazovacích bodov (pixelov), ktoré zobrazujú obraz. Každý pixel má hradlové vedenie, dátové vedenie, tenkovrstvový tranzistor,pixelovú elektródu afarebný filter. Hradlové vedenie adátové vedenie prijímajú príslušný hradlový signál a dátový signál a sú pripojené na hradlovú elektródu a na zdrojovú elektródu tenkovrstvového tranzistora. Pixelová elektróda je spojená s kolektorovou elektródou tenkovrstvového tranzistora a vytvára pixelové napätie. Pod pixelovou elektródou je umiestnený farebný filter, ktorý zobrazuje pomocou svetla vopred určenú farbu. Pixelová elektróda je spojená s kolektorovou elektródou tenkovrstvového tranzistora cez kontaktnýotvor vytvorený vo farebnom ñltri.0005 Farebné filtre môžu byť červený filter, zelený filter alebo modrý ñlter. Keďže vlastnosti materiálu červeného, zeleného a modrého filtra sú rozdielne, líši sa aj rozsah odkrytiapotrebného na vytvorenie kontaktného otvoru cez každý z nich, aj keď sú kontaktné otvoryvytvorené za tých istých prevádzkových podmienok. Veľkosti kontaktných otvorov sú teda v červených, zelených a modrých ñltroch rôzne a ak je kontaktný otvor príliš malý, nemusí byť kolektorová elektróda tenkovrstvového tranzistora odkrytá. V dôsledku toho môžu byťtenkovrstvový tranzístor a pixelová elektróda navzájom izolované a zobrazí sa nesprávny obraz.0006 Predložený vynález poskytuje substrát poľa, ktorý môže zlepšiť výťažok výrobku. 0007 Predložený vynález poskytuje aj panel displeja s vyššie uvedeným substrátom poľa. 0008 Predložený vynález poskytuje aj spôsob výroby vyššie uvedeného panela displeja.0009 Ďalšie vlastnosti vynálezu sa vysvetlia V opise, ktorý nasleduje a sčasti sa môžu ukázaťpri využívaní vynálezu, alebo sa môžu vysvetliť pri používaní vynálezu v praxi., 0010 Predložený vynález opisuje substrát poľa, ktorý zahmuje základný substrát,tenkovrstvovć tranzistory, pixelové elektródy, izolačné prvky a vrstvu farebného filtra Na zobrazenie obrazu zahmuje základný substrát veľké množstvo pixelových oblastí, pričom v každej pixelovej oblasti je umiestnený tenkovrstvový tranzistor. V každej pixelovej oblastí je aj pixelová elektróda, ktorá je spojená s tenkovrstvovým tranzistorom. V každej pixelovej oblasti je ďalej umiestnený izolačný prvok s kontaktným otvorom, cez ktorý sa odkryje tenkovrstvový tranzistor. Všetky izolačné prvky sú vyrobené z rovnakého materiálu. Vrstva farebných filtrovzahmuje farebné filtre umiestnené pod pixelovou elektródou tak, aby obklopili izolačné prvky.0011 Predložený vynález opisuje aj panel displeja s tekutými kryštálmi zahmujúci substrát poľa a protiľahlý substrát obrátený smerom ksubstrátu poľa. Substrát poľa zahmuje prvý základný substrát, tenkovrstvové tranzistory, pixelové elektródy, izolačné prvky a vrstvu farebného filtra. Prvý základný substrát zahrnuje veľké množstvo pixelových oblasti na zobrazenie obrazu. V každej pixelovej oblasti je umiestnený tenkovrstvový tranzistor. V každej pixelovej oblasti je pixelová elektróda, ktorá je spojená s tenkovrstvovým tranzistorom. Všetky izolačné prvky sú vyrobené z rovnakého materiálu. V každej pixelovej oblasti je ďalej umiestnený izolačný prvok s kontaktným otvorom, cez ktorý sa odkryje tenkovrstvový tranzistor. Pod pixelovou elektródou je vrstva farebných filtrov zložená z farebných filtrovumiestnených tak, aby obklopili izolačné prvky.0012 Predložený vynález opisuje aj spôsob výroby panela displeja vrátane vytvorenia tenkovrstvového tranzistora, prvej akumulačnej elektródy a druhej akumulačnej elektródy v pixelovej oblasti prvého základného substrátu. Táto druhá akumulačná elektróde odbočuje z kolektorovej elektródy tenkovrstvového tranzistora a je položená na prvej akumulačnej elektróde. V pixelovej oblasti sa vytvorí farebný íilter. Farebný filter vytvorený na druhej akumulačnej elektróde sa odstráni. Na druhej akumulačnej elektróde sa vytvorí čicma matrica,ktorá zahrnuje kontaktné otvory. Pixelová elektróda sa vytvorí na farebnom ñltri a na čiernej matríci tak, že pixelová elektróda sa spojí s druhou akumulačnej elektródou cez kontaktný otvor. Na druhom základnom substráte sa vytvorí spoločná elektróda. Prvý základný substrát sa spojí s druhým základným substrátom.0013 Treba si uvedomiť, že tak predchádzajúci všeobecný, ako aj nasledujúci podrobný opis slúžia na ukážku a na vysvetlenie vynálezu a majú za ciel poskytnúť jeho ďalšie objasneniePREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0014 Sprievodné výkresy, ktoré sú priložené v záujme lepšieho chápania a tvoria súčasť tohtoopisu, znázorňujú uskutočnenia vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie jeho princípov.0015 Na obr. 1 je pôdorys panela displeja s tekutými kryštálmi podľa vzorového uskutočneniapredloženého vynálezu. 0016 Na obr. 2 je znázomený rez pozdĺž priamky I-I z obr. l.0017 Na obrázkoch 3 A, 3 B, 3 C, 3 D a 3 E sú rezy znázorňujúce spôsob výroby substrátu poľa a dištančnej vložky z obr. 2.0018 Na obr. 4 je pôdorys znázorňujúci panel displeja s tekutými kryštálmi podľa inéhovzorového uskutočnenia predloženého vynálezu. 0019 Na obr. 5 je znázomený rez pozdĺž priamky Il-II z obr. 4.0020 Na obrázkoch 6 A, 6 B, 6 C, 6 D a 6 E sú rezy znázorňujúce postup výroby substrátu poľa a dištančnej vložky z obr. 5.PODROBNÝ OPIS ZNÁZORNENÝCH USKUTOČNENÍ0021 Vynález sa ďalej podrobnejšie opisuje s odkazom na priložené výkresy, na ktorých sú znázomenć jeho uskutočnenia. Avšak vynález môže byť uskutočnený vo viacerých rôznych typoch a nemal by sa chápať tak, že je obmedzený iba na uskutočnenia uvádzané ďalej. Presnejšie povedané, tieto uskutočnenia sú uvedené tak, že ich opis je dôkladný a odbomíkom v danom obore úplne vyjadruje predmet vynálezu. Veľkosť a relatívne veľkosti vrstiev a oblastí môžu byť na výkresoch v záujme zrozumiteľností zveličené. Rovnaké vzťahové značky navýkresoch označujú rovnaké prvky.0022 Treba si uvedomiť, že keď sa uvádza, že nejaký prvok alebo nejaká vrstva ležia na inom prvku alebo na inej vrstve, alebo sú s nimi spojené, môžu sa nachádzať priamo na inom prvku alebo vrstve, alebo môžu byť s nimi priamo spojené, alebo medzi nimi môže ležať iný prvok alebo iná vrstva. Na rozdiel od toho, keď sa uvádza, že nejaký prvok leží priamo na,inom prvku alebo je priamo spojený s iným prvkom alebo inou vrstvou, znamená to, že samedzi nimi nenachádza žiadny iný prvok alebo vrstva.0023 Na obr. l je pôdorys panela displeja s tekutými kryštálmi podľa vzorového uskutočneniapredloženého vynálezu. Na obr. 2 je znázornený rez pozdĺž priamky I-I z obr. l.0024 Panel 500 displeja s tekutými kryštálmi na obr. 1 a obr. 2 zahrnuje substrát 100 poľa,protiľahlý substrát 200 a vrstvu 300 tekutých kryštálov.0025 Subslrát 100 poľa zahmuje prvý základný substrát 110, hradlové vedenie GL, dátové0026 Prvý základný substrát 110 je rozdelený na veľké množstvo pixelových oblasti, ktoré0027 Hradlové vedenie GL prechádza v prvom smere D 1 na prvom základnom substráte l 100028 Dátové vedenie DL prenáša dátový signál, križuje sa s hradlovým vedením GL a je odneho izolované. Dátové vedenie DL a hradlové vedenie GL ohraničujú pixelovú oblasť PA.

MPK / Značky

MPK: G02F 1/1335, G02F 1/1362

Značky: substrát, poľa, displeja, substrátom, panel, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e13446-substrat-pola-panel-displeja-so-substratom-pola-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substrát poľa, panel displeja so substrátom poľa a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty