Balenie pre výrobky súvisiace s tabakom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

BALENIE PRE VÝROBKY SÚVISIACE S TABAKOM0001 Vynález sa týka balenia pre výrobky súvisiace s tabakom, napr. pre cígarety alebo pre0002 Konvenčné balenie pre výrobky súvisiace s tabakom obsahuje obal majúci prednú stenu,zadnú stenu, dve vzájomne protiľahlé bočné steny a dno spájajúce prednú stenu so zadnou stenou. Homá strana obalu je uzatvorená viečkom, ktoré môže byť otvorené jeho otočením či odklopením okolo línie otáčania usporiadanej na zadnej stene alebo jednej z bočných stien obalu. Víečko obvykle zahmuje hornú stenu a bočné steny, pričom bočné steny viečka sa prekrývajú sniektorými časťami steny obalu, keď je viečko uzatvorené. Na otvorenie či uzatvorenie takéhoto obalu užívateľ či užívateľka obvykle musí použiť obe ruky. Tento druh obalu je znázomený napr. v patente US 4 729 508. Jeho vzhľad je konvenčný a málo atraktívny. Iné príklady konvenčných obalov sú opísané v patente US 5 921 384 a vo W 0 93/01095 A. V týchto príkladoch zo spodného okraja prednej steny viečka vyčnieva jazýček či príklopka a na upevnenie viečka, keď je uzatvorené, je založená späť na vystuženie vonkajšej strany obruby0003 Cieľom vynálezu je poskytnúť atraktívne a lacné balenie pre výrobky súvisiace s tabakom, ktoré môže byť ovládané pohodlným spôsobom, voliteľné jednou rukou.0004 Tento problém je riešený balením pre výrobky súvisiace s tabakom so znakmi nároku 1.Výhodné verzie vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov.0005 Balenie podľa vynálezu je konštruované na uloženie výrobkov súvisiacich s tabakom. Balenie zahmuje obal majúci prednú stenu, zadnú stenu, dve vzájomne protiľahle bočné steny a voliteľné dno, ktoré spojuje prednú stenu so zadnou stenou, ako aj homú stranu. Víečko je uspôsobené na uzatvorenie hornej strany vonkajšieho obalu, keď je vo svojom uzatvorenom stave. Víečko je odklopiteľne pripojené k zadnej stene alebo k jednej z bočných stien vonkajšieho obalu V línii otáčania, a môže byť odklopené okolo tejto línie otáčania na prevedenie zuzatvoreného stavu do otvoreného stavu. Víečko zahrnuje homú stenu majúcu predný okraj, zadný okraj, dva bočné okraje a spodnú stranu. Táto homá stena viečka jeuspôsobená na uzatvorenie homej strany obalu, keď je viečko v jeho uzatvorenom stave.0006 Okrem toho, šikmá okrajová stena sa rozprestiera od aspoň okraja hornej steny opačného vzhľadom na líniu otáčania viečka, ktorého šikmá okrajová stena zapadá do obalu, keď je viečko vo svojom uzatvorenom stave.0007 Keď je viečko vo svojom uzatvorenom stave, šikmá okrajová stena je uložená v obale a všeobecne nie je viditeľná. Viečko sa teda v podstate javí ako plochý homý uzáver balenia, na rozdiel od konvenčného balenia, V ktorom viečko vykazuje bočnú stenu a stenu protiľahlú vzhľadom na jeho líniu otáčania. Okrem toho, balenie podľa vynálezu poskytuje užívateľovi0008 Okrem toho, navzdory jeho plochosti, viečko je tuhé, pretože je vystužené šikmou okrajovou stenou. Vo svojom uzatvorenom stave viečko tiež spevňuje homú časť obalu voči deformácii. Vďaka svojmu šikmému tvaru okrajová stena V priebehu procesu zatvárania dobre zapadá do obalu. Uľahčuje teda proces uzatvárania vedením viečka do medzery homej strany vonkajšieho obalu, stabilizuje balenie, keď je uzatvorené a poskytuje lepšiu ochranu obsahu0009 Vo výhodných uskutočneniach vynálezu, línia otáčania viečka je umiestnená na zadnom okraji alebo na jednom zbočných okrajov homej steny, čo zvyšuje celkový dojem viečka pokiaľ ide o jeho plochosť. Šikmá okrajová stena sa môže rozprestierat tiež od ostatných okrajov hornej steny viečka iných než je okraj zahmujúci líniu otáčania. Napríklad, šikmá okrajová stena sa môže rozprestierať od všetkých okrajov homej steny viečka, s výnimkou okraja zahrnujúceho líniu otáčania. To poskytuje viečko s vysokou celkovou pevnosťou a neovplyvňuje efekt plochosti viečka v jeho uzatvorenom stave a neinterfemje s ľahkým0010 V alternatívnych uskutočneniach, viečko zahmuje zadnú stenu alebo bočnú stenu rozprestierajúcu sa od zadného okraja alebo od jedného z bočných okrajov homej steny, a línia otáčania viečka je umiestnená na voľnom konci tejto zadnej steny alebo bočnej steny. Takáto zadná stena alebo bočná stena neznižuje významne efekt plochosti viečka, ktorému dominuje vzhľad na okraji opačnom vzhľadom na líniu otáčania. Na druhej strane, táto stena poskytuje páku, ktorá má stred otáčania v línii otáčania viečka a uľahčuje proces otvárania. Napríklad,užívateľ či užívateľka môže vziať balenie do ruky, stenou s líniou otáčania viečka obrátenou do dlane ruky, a uchopiť hornú stranu viečka palcom. Keď sa palec pohybuje proti dlani a tlačímíeme nadol, viečko sa otvára. Voliteľne viečko zahmuje aspoň jednu pridavnú okrajovú stenuinú než Šikmá okrajová stena protiľahlá línii otáčania viečka. Napríklad, viečko môže zahmovať šikmú okrajovú stenu rozprestierajúcu sa pozdĺž všetkých okrajov homej steny viečka, s výnimkou okraja, z ktorého vystupuje zadná alebo bočná stena, ktorá končí líniou otáčania. Upevnenie koncov tejto šikmej okrajovej steny k zadnej alebo bočnej stene viečka0011 Vo výhodných verziách, Šikmá okrajová stena je skladaná z polotovaru obalu obsahujúceho polotovar viečka. Šikmá okrajová stena môže mať v priereze rôzne typy tvarov. Trojuholníkový tvar je výhodný, pretože môže byť ľahko poskladaný z polotovaru a je stabilný. sú možné tiež iné tvary, ako štvoruholníkový tvar, všeobecne mnohouholníkový tvar, alebo tvar zahmujúcu aspoň jednu zakrivenú plochu.0012 Vo výhodných uskutočneniach vynálezu, je obal konštruovaný ako vonkajší obal, a balenie ďalej zahrnuje vnútomý obal uspôsobený na uloženie množstva výrobkov súvisiacich s tabakom. Vnútorný obal je posuvne vsadený vo vonkajšom obale, pričom vnútomý obal je posuvný zo zatiahnutej polohy do vysunutej polohy, ktorá umožňuje prístup k fajčiarskym výrobkom. Voliteľne je vnútorný obal vo svojej zatialmutej polohe uzatvorený vo vnútri vonkajšieho obalu. Avšak, vonkajší obal môže byť tiež konštruovaný ako menej úplná štruktúra, kde vonkajší obal a viečko, keď sú uzatvorené, neobklopujú vnútomý obal v jeho zatiahnutej polohe úplne. V príklade naposledy uvedenej konštrukcie vyčnieva časť vnútoméhoobalu na spodnom konci vonkajšieho obalu, keď je viečko uzatvorené.0013 Táto konštrukcia je zvlášť výhodná, keď balenie ďalej zahmuje spojku, svýhodou otočne pripojenú spojku, medzi časťou vnútomého obalu a viečkom, ktorá zaberá viečko vo vzdialenosti od línie otáčania menšej než je rozmer viečka V smere kolmom na líniu otáčania a je uspôsobená na Vytlačenie viečka do jeho otvoreného stavu, keď je vnútomý obal posunutý do svojej vysunutej polohy a na zatiałmutie viečka do jeho uzatvoreného stavu, keď je vnútomý obal posunutý do svojej zatialmutej polohy. Viečko sa tak automaticky otvára resp. uzatvára, keď uživateľ posúva vnútorný obal.0014 V tomto prípade, Výrez v prednej stene a/alebo V bočných stenách vonkajšieho obalu je uspôsobený na vystavenie časti vnútorného obalu a na umožnenie prenášania (voliteľne pomocou ovládača, napr. gombika alebo kolíčka) alebo vyvijania (napr. pomocou palca) sily na vnútorný obal na posunutie vnútorného obalu. Výrez sa môže rozprestierať cez viac než jednustenu vonkajšieho obalu, napr. v oblasti rohu medzi prednou stenou a jednou z bočných stien.Okrem toho je tiež možný viac než jeden výrez. Je tiež možné, že dno vonkajšieho obaluobsahuje časť výrezu alebo prídavný výrez.0015 S takýmto balením je možné manipulovať veľmi pohodlným spôsobom. Na rozdiel od konvenčného balenia, ktoré užívateľ musí jednou rukou držať, zatiaľ čo druhou rukou otvára viečko, s týmto balením je možné manipulovať či ho ovládať jednou Il 1 l(0 l 1. Užívateľ či užívateľka ho môže držať v jednej ruke, napr. zadnou stenou vonkajšieho obalu privrátenou do svojej dlane, a môže použiť palec na uchopenie vnútomého obalu cez výrez (alebo na manipuláciu s ovládačom) a posunúť palec v smere k viečku resp. preč od viečka. Vďaka otočne pripojenej spojke sa viečko otvára a uzatvára automaticky. Opäť, toto balenie umožňujeatraktívny vzhľad, a môže byť tiež vyrobené za rozumnú cenu.0016 Jednoručná manipulácia s balením je výhodná v mnohých situáciách, napríklad pri šoférovaní, pri práci s počítačom, pri telefonovaní atď., alebo všeobecne keď má užívateľ len jednu ruku voľnú a chce si zobrať výrobok súvisiaci s tabakom. Balenie sa rukou dobre drží apoužitie obalu jednou rukou je rýchle a pohodlné.0017 Vnútomý obal môže zahmovať zadnú stenu alebo bočnú stenu majúcu horný okraj,pričom spojka sa rozprestiera od tohto homého okraja amá prvú líniu otáčania na alebo v oblasti tohto homého okraja, a pričom spojka má druhú líniu otáčania na spodnej strane hornej steny. Výhodná geometrické úprava pre spoľahlivú funkciu viečka je taká, že v uzatvorenom stave viečka je pomer vzdialenosti medzi prvou líniou otáčania spojky a líniou otáčania viečka ku vzdialenosti medzi líniou otáčania viečka a druhou líniou otáčania spojky v rozmedzí od 0,5 do 1,0, s výhodou v rozmedzí od 0,70 do 0,85, napr. asi 0,78. Iná vhodná geometrická úprava pre priestorovo úsporné, spoľahlivé a hladké spojenie medzi vnútomým obalom a viečkom je taká, že vzdialenosť medzi prvou líniou otáčania a druhou líniou otáčania spojky je väčšia než vzdialenosť medzi líniou otáčania viečka a druhou líniou otáčania spojky, napr. o veľkosť v rozmedzí od 0,4 mm do 1,8 mm, alebo o veľkosť asi 0,7 mm.0018 Vnútomý obal balenia môže zahmovať prednú stenu poskytujúcu oblasť voľného prístupu, ktorá uľahčuje prístup k obsahu vnútorného obalu, keď je Vnútomý obal vo svojej vysunutej polohe. Táto oblasť voľného prístupu môže byť usporiadaná napr. ako výrez z prednej steny alebo pomocou časti prednej steny majúcej znížený homý okraj alebo pomocou prednej steny majúcej celkovo nízky homý okraj. S výhodou, keď je Vnútomý obal vo svojejzatiahnutej polohe, oblasť voľného prístupu vnútomého obalu sa neprekrýva s výrezom

MPK / Značky

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: balenie, výrobky, súvisiace, tabakom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e13269-balenie-pre-vyrobky-suvisiace-s-tabakom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Balenie pre výrobky súvisiace s tabakom</a>

Podobne patenty