Sušička, spôsob sušenia a prevádzka na sušenie

Číslo patentu: E 12773

Dátum: 24.09.2004

Autor: Wilson David

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka sušičky, spôsobu sušenia a prevádzky na sušenie, všetko na použitie na sušenie sypkého materiálu. Vynález sa týka najmä sušičky, spôsobu sušenia a prevádzky na sušenie, určených na použitie pri sušení peliet obsahujúcich kategóriu materiálu s nízkym obsahom uhlíka, ako je hnedé uhlie, rašelina, niektoré ľahké lignity, anaeróbnerozložené rastliny alebo ich kombinácie.0002 Materiály s nízkym obsahom uhlíka, ako je hnedé uhlie, sú základným energetickým zdrojom V mnohých oblastiach sveta. Použitie takých materiálov na poskytovanie energie je často výhodné vzhľadom na ich zásobu a umiestnenie V blízkosti požiadaviek na energiu. Avšak V dôsledku vysokého obsahu vlhkosti takých materiálov majú relatívne nízku energetickú hodnotu a majú relatívne veľkú hmotnosť v pomere k energetickému obsahu. To znamená, že často nie je ekonomicky realizovateľné dopravovať také materiály daleko od miesta výskytu a že pokiaľ sa ložiská nenachádzajú blízo povrchu, nemôžu tvoriť životaschopný zdroj energie. Ďalej vysoký obsah vlhkosti takých materiálov znamená, že ich horenie nie je čisté a dáva možnosť vzniku viacerým nežiaducim splodinám horenia než pri horení materiálov s vysokým obsahom uhlíka. Teda tu vzniká potreba vyvinúť účinné prostriedky na zníženie obsahu vlhkosti takých materiálov.0003 Napríklad austrálske patenty č. 561 586 a 588 565 opisujú postupy spracovania hnedého uhlia podstúpením materiálu, buď s pridaním vody alebo bez nej, strihacím silám na výrobu plastu, z ktorého sa pretlačovaním tvarujú pelety. Pelety sú potompodrobené kroku sušenia použitím vzduchu pri teplote okolia alebo teplote blízkej.0004 Skoršie práce dnešného vynálezcu, ako sú uvedené V austrálskom patente Č. 636 847, zahrňovali použitie peliet obsahujúcich hnedé uhlie ako prísun na výrobu dreveného uhlia pyrolýzou alebo pri odkysličení železnej rudy. Také pelety, keď sú tvorené, potrebujú dopredu byť podrobené sušeniu vzduchom,aby sa odstránil významný podiel vody predtým, než podstúpia spracovanie pri vysokej teplote. Sušenie musí byť uskutočnené pomaly tak, aby sa neporušila štrukturálna integrita peliet, a môže zabrať až niekoľko dní. Navyše, pretože pelety majú relatívne nízku vlastnú ekonomickú hodnotu, musí byť kapitál,manipulačné a prevádzkové náklady, minimalizované. Ďalej veľká tonáž peliet, ktoré vyžadujú sušenie, je typicky skladovaná V haldách na otvorenom priestranstve a církulácia vzduchu k všetkým paletám počas sušenia môže byť problematícká.0005 Rôzne prístupy k sušeným granulám alebo sypkým materiálom boli uvedené v US patente č. 5 233 766 a medzinárodných patentových publikáciách č. WO 97/25295 a W 0 2004/048868. US 5 233 766 uvádza sušenie, ktoré má v podstate vertikálny násypný žľab s vrškom a dnom a aspoň dvoma ochrannými prostriedkami pre obsah granulovaného materiálu, ktoré dovoľujú prúdu vzduchu priechod aspoň časťou násypného žľabu. WO 97/25295 uvádza zariadenie na aeróbne spracovanie, úpravu a/alebo sušenie vlhkého V podstate pevného alebo pastového materiálu, ktoré má nádobu s dvojitými stenami podobnými žalúziám, výhodne s nastaviteľnými lištami, a majú prívodné a odvodné komory vzduchu. WO 2004/048868, ktorá bola publikovaná 10. júna 2004,uvádza zariadenie s kontinuálnym samospádom na ohrev a/alebo sušenie sypkého materiálu, ktoré má vertikálne usporiadanie a má vršok a dno s prietokovým priechodom pre sypký materiál medzi vonkajším a vnútorným valcovým plášťom, ktoré majú perforované0006 Je tu potrebný spôsob, zariadenie a prevádzka na sušenie sypkého materiálu, ako sú pelety obsahujúce materiály kategórie s nízkym obsahom uhlíka, ktoré vyriešia alebo aspoň zmiernia jednu alebo viac nevýhod predchádzajúceho stavu techniky. To z pohľadu tohto východiska, na ktorého základe bol koncipovaný vynález, môže ponúknuť výhody oproti pôvodnej technike prístupom napríklad V kategórii účinnosti sušenia, štrukturálnej integrity vyrábaného produktu a minimalizácie kapitálu, manipulačných a výrobných nákladov. US 4619606 uvádza vertikálnu sušiareň sladu,kde je niekoľko prietokových zón pre sušiaci vzduch vnútri vertikálneho oddelenia sladu. DE 19612346 uvádza postup sušenia vlhkého, pevného paliva, predstavujúci zóny s obráteným tokom sušiaceho plynu rôznych vlastností plynu a prevádzku pre uvedený postup. US 2078515 uvádza spôsob a prostriedky na sušenie horľavých materiálov rôznych druhov. RU 2204096 uvádza sušiace postupy použitím stĺpovitých sušičiek, ktoré sa vyznačujú stenami z vlnitého plechu, a ktoré majú nepriepustné podperné0007 Podľa predloženého vynálezu je tu sušička 10 na sušenie peliet obsahujúcich hnedé uhlie 11, obsahujúce aspoň jedenV podstate vertikálny pozdĺžny zásobník 14, ktorý máotvorený horný vstup 16 na prijatie vsádzky peliet ll, ktoréotvorený dolný výstup 18 na odvádzanie suchých peliet obsahujúcich hnedé uhlie, pričom uvedené pelety putujú pod vplyvom gravitácie z otvoreného horného vstupu dootvoreného dolného výstupu V podstate kontinuálnym spôsobomdve V podstate vertikálne a protiľahlé steny 20 a, 20 b, ktoré prepúšťajú plyn, ktorými môže prechádzať sušiaci plyn, abykde steny prepúšťajúce plyn obsahujú V podstate súvislý vlnitý plech 40 a, 40 b, kde každé zvlnenie obsahuje nepriepustné rameno 44 a priepustné rameno 46, sklonené voči sebe navzájom,priepustné rameno má otvory 38 na priechod sušiaceho plynu uvedená sušička tiež obsahuje zberače 50, 48 na vonkajších povrchoch stien prepúšťajúcich plyn, ktoré kryjú prístupové 38 a a odvodné otvory vnútri priepustného ramena stien, ktoré prepúšťajú plyn, kde zberače sú rozdelené do zón 48 a-c, 50 a-c líšiacich sa vlastnosťami prúdu vzduchu a kde sú vybavené prostriedky na nasmerovanie prúdu vzduchu peletami, ktoré obsahujú hnedé uhlie, aby bol presmerovaný z jednej zóny zberača vzduchu do susednej zóny zberača.0008 Predložený vynález sa tiež týka spôsobu sušenia sypkého materiálu použitím sušičky opísanej v predchádzajúcom odseku. Výhodne sú sypkým materiálom pelety obsahujúce hnedé uhlie.0009 Predložený vynález tiež obsahuje prevádzku na sušenie sypkého materiálu, ktorý má opísanú sušičku.0010 Podľa uskutočnenia predloženého vynálezu je tu uvedená(a) plošinu na úpravu, na ktorej je sypký materiál, ktorý(b) aspoň jeden dopravník na dopravu uvedeného povrchovo upraveného materiálu do vstupu sušičky, ako bolo opísané(c) zberný povrch na opätovné získanie suchého sypkéhomateriálu zo sušičky a

MPK / Značky

MPK: C10F 5/00, F26B 25/12, F23K 1/04, F26B 17/12

Značky: sušička, sušenie, spôsob, sušenia, prevádzka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e12773-susicka-sposob-susenia-a-prevadzka-na-susenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sušička, spôsob sušenia a prevádzka na sušenie</a>

Podobne patenty