Biaxiálne orientovaný polyesterový film a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: E 10249

Dátum: 17.12.2008

Autori: Reddy Krishna, Mohanty Bidhan Krushna

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Biaxiálne orientovaný polyesterový film a spôsob jeho prípravy0001 Predkladaný vynález sa týka biaxiálne orientovaného polyesterového filmu a spôsobu na jeho prípravu. Predovšetkým sa týka biaxiálne orientovaného polyesterového filmu s vlastnosťou ľahkej a rovnomernej deformácie, priemernou elipticitou nie viac než O,6,v Poissonovou konštantou nie menej než 0,7 (predĺženie väčšie než 25) a zvyškovou entalpiou v rozsahu 12 až 20, kontinuálnou redukciou V zvyškovej ploche filmu až do predĺženia100 a spôsobu na jeho prípravu. PODSTATA VYNÁLEZU A DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0002 V baliarenskej aplikácii polymérnych filmov sa vyžaduje výborná rovnomerná deformácia filmu vo všetkých smeroch, aby sa produkty obalili dôkladne bez toho, aby sa produkty akokoľvek porušili. Balenie zahŕňa obalenie materiálov ako nádoby na parfém, karafy na víno, liate hrnce, likerové čokolády, exotické sviečky, veľkonočné vajíčka, chlieb, cukríky, čokolády, lízatká,cestoviny a všetky ostatné materialy vyžadujúce priliehavý obal.0003 súčasní Výrobcovia takýchto polymérnych filmov na vyššie uvedené aplikácie vyžadujú, aby obalové materiály mali vysokú úžitkovosť, chránili vôňu produktov, chuť a tvar, mali výborný vizuálny vzhľad a súčasne boli environmentálne prijateľné. Výskum vedie k nájdeniu vhodneho obalu, ktorý má správne vlastnosti vrátane výbornej a jednoducho dosiahnuteľnej rovnomernej zvyškovej deformácie, odolnosti voči roztrhnutiu, flexibilitya ktorý je estetický atraktívny.0004 Bežne používané filmy na uvedené aplikácie sú celofán,polyvinyl chlorid (PVC), polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) a liaty polypropylen atď. Avšak nedostatky spojene S celofánovým filmom sú V tom, že tieto vyžadujú prídavné potiahnutie ako bariéru voči vlhkosti a PVC filmy majú environmentálne problémy. Polyolefínove filmy nie sú schopné dosiahnuť mechanické vlastnosti, ktoré sa vyžadujú na obalové aplikácie. Taktiež celofánové filmy nie sú výhodné, pretože náklady na produkciu sú vysoké V dôsledku potreby spracovania toxických polutantov emitovaných V priebehu ich výroby. Uniaxiálne orientované polyetylenové alebo polyvinyl chloridové filmy majú na druhej strane problem s nedostatočnou vlastnosťou deformovania, ktorá sa vyžaduje na priľnavé obalenie vrátane točeneho obalenia.0005 Preto existuje potreba výroby takeho filmu a boli pokusy o prípravu polymérnych filmov s dobrými obalovými vlastnosťami spolu s mechanickými a chemickými vlastnosťami bez akýchkoľvek environmentálnych alebo potravinárskych hygienických problémov. 0006 Preto, aby sa predišlo vyššie uvedeným nedostatkom polymérnych filmov, vynálezci uviedli biaxiálne orientovaný polyesterový film, ktorý má viacero výhod v porovnani s komerčne dostupnými filmami ako celofán, PVC, polyolefiny, atď. Z hľadiska súčasného rastúceho a predpokladaného dopytu po obalových oblastiach vyššej kategórie, existuje požiadavka na rovnomerne a ľahko deformovateľné filmy na pohodlné a ľahké obaľovanie. Film predkladaneho vynálezu má vlastnosť výbornej deformácie, tuhosti,odolnosti voči prepichnutiu, vynikajúce optické vlastnosti a ľahko sa vyrába. Má väčšiu plochu na jednotku hmotnosti, takže je lacnejší než väčšina iných filmov. Vynálezci predkladaného vynálezu mali snahu vyrobiť filmy, ktoré sú stabilné, majú dobrú kvalitu, dobru efektívnosť bez straty produkcie a ktoré súschopne na chod na vysokorýchlostných strojoch.0007 WO 2006001659 opisuje biaxiálne orientovaný polyesterový film s ohybnosťou 70 stupňov alebo menej, pričom ohybnosť sa dosahuje ohybom filmu v polovici použitím. teplotného qradientu pri podmienkach tlaku 0,2 MPa, 1 sek a teplote okolia a po 30 minútach a výpočtom stupňa ohnutej časti.0008 EP 1582967 opisuje transparentný, elektricky vodivý biaxiálne orientovaný polyesterový film obsahujúci poťah obsahujúci častice vodivého oxidu india a cínu a/alebo častice oxidu antimónu a cinu a iné vodivé zložky nachádzajúce sa v poťahu obsahujúcom častice india a cínu a/alebo častice oxidu antimónu a cinu alebo vo vrstve v kontakte s poťahon Tiež je uverejnený spôsob na výrobu transparentneho, elektricky Vodivého,biaxiálne orientovaného, jedno alebo viacvrstvového polyesterového filmu obsahujúceho (1) extrúziu, spolu cez matricu rovného filmu, taveniny zodpovedajúcej jednotlivým vrstvám filmu (2) ochladenie výsledného filmu uskutočnenie opätovného zahriatia, biaxiálnu orientáciu, tvrdnutie za tepla a ochladenie filmu a (3) aplikáciu poťahu na vychladený film. 0009 WO 2004003055 uverejňuje biaxiálne orientovaný polyesterový film vyrobený 2 polyesteru obsahujúci (1) dvojsýtne zvyšky obsahujúce najmenej 90 mólových percent zvyškov kyseliny tereftálovej, zvyškov kyseliny naftaléndikarboxylovej alebo ich kombinácie a (2) diolové zvyšky obsahujúce najmenej 90 mólových percent zvyškov l,4-cyklohaxándimetanolu pričom polyester obsahuje celkovo 100 mólových percent dvojsýtnych zvyškov a celkovo 100 mólových percent diolových zvyškov.0010 EP 1602683 opisuje biaxiálne orientovaný polyesterový film obsahujúci polyester, ktorý sa skladá z opakujúcich sa jednotiek obsahujúcich kyselinu 1,4-cyklohexándikarboxylovú a 1,4 cyklohexándimetanol ako hlavné zložky a má teplotu topenia nie menej než 200 °C, pričom biaxiálne orientovaný polyesterový filmmá percento tepelného úbytku nie viac než 5 pri meraní pri 130°C V celom jeho pozdĺžnom a šírkovom. smere a celkovú svetelnú priepustnosť nie menej než 90.0011 WO 0110928 sa týka orientovaného aromatického polyesterového filmu a spôsobu jeho výroby. Film je biodegradovatelný, transparentný a tepelne-tesniaci a má výborné mechanické vlastnosti. Film obsahuje kyslé zložky, čo je približne 50 až 90 mol kyseliny tereftálovej, približne 0,2 až 6 mol soli kovu kyseliny sírovej a približne 4 až 49,8 mol alifatickej dikarboxylovej kyseliny a glykolovú zložku, čo je približne 50 až 99,9 mol etylénglykolu a približne 0,1 až 50 mol dietylénglykolu. Film má pevnosť pri odlupovaní pri impulze a pevnosť pri odlupovani pri vysokej frekvencii najmenej 3 N/15 nm Okrem toho, filnl má tiež nízku priepustnosť pár vlhkosti,priepustnosť kyslíka a priepustnost oxidu uhličitého a má ultrazvukovú tesnosť.0012 EP 0787760 sa týka orientovaného polyesterového filmu,ktorý obsahuje modifikovaný polyetylén-2,6-naftaléndikarboxylát obsahujúci glykolovú zložku s kryštalizačným teplom 6 až 20 Joule/g a ktorý je biaxiálne orientovaný. Tieto filmy sú užitočné ako základové filmy pre magnetofónové pásky alebo ako elektrický izolačný film.0013 EP 0543308 sa týka vodného polyesteru obsahujúceho zložku viacsýtnej kyseliny obsahujúcu nie menej než 5 mol kyseliny fenylindádikarboxylovej vzhľadom na celkové množstvo kyslých zložiek. Tiež sa uverejňuje ľahko spojitelný polyesterový film,v ktorom je tenká vrstva vodného polyesteru potiahnuté na najmenej jednej strane polyesterového filmu.0014 EP 0574232 sa týka biaxiálne orientovaného polyesterovéhofilmu, ktorý je charakterizovaný nasledovne (A) sa skladá 2 aromatického kopolyesteru, ktorý sa získa použitím zlúčeniny germánia ako katalyzátora polykondenzácie, kopolyester má teplotu

MPK / Značky

MPK: C08G 63/00

Značky: biaxiálne, polyesterový, přípravy, spôsob, orientovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e10249-biaxialne-orientovany-polyesterovy-film-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biaxiálne orientovaný polyesterový film a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty