Xylanázový polypeptid, polynukleotid, vektor, hostiteľská bunka, spôsob produkcie polypeptidu, spôsob použitia polypeptidu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sú poskytnuté polypeptidy s (endo)xylanázovou aktivitou, ktoré môžu degradovať extrakty s celulózovými implantátmi a rastlinné materiály. Polypeptidy môžu štiepiť beta-D-xylánové polyméry na vnútorných (1-›4) väzbách medzi susediacimi xylopyranozylovými jednotkami. Tiež sú uvedené aminokyselinové sekvencie a kódujúce DNA sekvencie, ako aj spôsob použitia polypeptidu na úpravu celulózy pri preparácii požívatín a krmív pre zvieratá. Polypeptidy majú tak arabinoxylanázovú, ako aj xylozidázovú aktivitu.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka nových xylanáz, napríklad xylanáz z Talaromyces a ich použitia pri degradácii xylánu v celulóze. Xylanázy sa uplatňujú v pekárstve, pri kŕmení zvierat (na zvýšenie konverzie krmiva) a pri výrobe papiera.Stena rastlinnej bunky má zložitú a variabilnú štruktúru a obsahuje niekoľko sacharidových biopolymćrov. Polysacharidy sa vyskytujú najmä vo forme dlhých reťazcov celulózy (hlavnej štruktúmej zložky steny rastlinnej bunky), hemicelulózy (zahrnujúcej rôzne B-xylánové reťazce, ako napríklad xyloglukány), pektínu a lignínu. Najčastejšie vyskytujúcimi sa hemicelulózami sú xylány a ich deriváty, ako napríklad arabinoxylán a xyloglykán.Medzi rastlinné hemicelulózy patrí xylán, arabinoxylán, glukuronoarabinoxylán a xyloglukán. Základný reťazec xylánu (Register CAS č. 9014-63-5) sa skladá z lł-lA-viazaných D-xylopyranozylových jednotiek,ktoré sú prípadne substituované bočnými reťazcami, ako napríklad arabinózovými zvyškami a/alebo zvyškami kyseliny glukurónovej. Štruktúra xylánu jeSušina suchozemských rastlín obsahuje viac ako 30 xylánov. Preto je xylán dôležitou zložkou materiálov z prírodných zdrojov, ktoré sa používajú v priemyselných procesoch týkajúcich sa pekárstva, zvýšenia konverzie krmiva pre zvieratá a výroby papiera.Podstatné rozdiely existujú medzi jednoklíčnolistovými rastlinami (napr. obilniny a trávy) a dvojklíčnolistovými rastlinami (napr. ďatelina, repka a sója) a medzi semenom a vegetatívnymi časťami rastliny. Pre jednoklíčnolistové rastliny je charakteristická prítomnosť arabinoxylánového komplexu ako hlavného hemicelulózového reťazca a základnou štruktúrou hemicelulózy v dvojklíčnolistových rastlináchje xyloglukánový komplex. Dvojkllčnolistové rastliny obsahujú vyššie koncentrácie pektínu ako jednoklíčnolistové rastliny. Semená majú vo všeobecnosti vyšší obsah peptických látok, ale relativne nižší obsah celulózového materiálu.Enzýmy, ktoré degradujú celulózu, sa používajú na spracovanie rastlinného materiálu v potravinách, ako aj v krmivárskych aplikáciách alebo ako potravinové alebo krmívové aditívum, a to vďaka ich schopnosti pôsobiť na hlavné substituenty V stene rastlinnej bunky.Väčšina priemyselne dostupných enzýmov degradujúcich celulózu sú xylanázy s relativne nízkou molekulovou hmotnosťou a pomeme malou stabilitou pri vysokých teplotách. Ale pre určité aplikácie sa vyžaduje použiť xylanázy s pomerne vysokou temiostabilitou. Ak sa xylanáza používa ako aditivum pri kŕmení zvierat, uprednostňuje sa vysoká termostabilita, pretože pri granulovaní krmív pre zvieratá sa používajú vysokéPredmetom predloženého vynálezu je nová xylanáza, ktorá je schopná štiepiť B-D-xylán, ktorý sa nachádza v rastlinnom materiáli. Xylanáza je tiež schopná hydrolyzovať arabinoxylán (alebo má arabinoxylanázovú aktivitu) a aryl-B-D-xylopyranozid (alebo má xylozidázovú aktivitu).Predložený vynález sa týka (izolovaného) B-xylanázového polypeptidu zahmujúceho(a) aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID No 2 alebo(b) variant aminokyselinovej sekvencie uvedenej v (a), ktorýje schopný štiepiť B-D-xylán alebo(c) fragment aminokyselinovej sekvencie uvedenej V (a) alebo (b), ktorý je schopný štiepiť B-D-xylán.Predložený vynález sa ďalej týka polynukleotidu a zahŕňa(a) sekvenciu nukleovej kyseliny SEQ ID No. l alebo sekvenciu kódujúcu polypeptid podľa tohto vynálezu(b) sekvenciu, ktorá je komplementáma so sekvenciou, alebo ktorá sa hybridizuje so sekvenciou, ktorá je definovaná v (a)(c) fragment sekvencie podľa (a) alebo (b)(d) sekvenciu, ktorá je najmenej na 60 identická so sekvenciou, ktorá je definovaná v (a), (b) alebo (c) alebo(e) sekvenciu, ktorá je degenerovaná v dôsledku genetického kódu na ktorékoľvek sekvencie definované vPredmetom predloženého vynálezuje tiež- vektor (napr. expresný), ktorý obsahuje polynukleotid podľa tohto vynálezu, a ktorý je schopný exprimovať polypeptid podľa tohto vynálezu- bunková línia obsahujúca Vektor podľa tohto vynálezu- spôsob produkcie polypeptidu podľa tohto vynálezu, ktorý zahŕňa udržiavanie bunkovej línie podľa tohto vynálezu v podmienkach, ktoré sú vhodné na exprimovanie polypeptidu, a v prípade potreby izolovanie polypeptidu- spôsob degradácie B-D-xylánu, spôsob zahrnujúci kontaktovanie materiálu obsahujúceho B-D-xylán s polypeptidom podľa tohto vynálezu a- spôsob identifikovania zložky so schopnosťou modulovať xylanázovú aktivitu, ktorý zahŕňa kontaktova nie polypeptidu podľa tohto vynálezu s testovanou zložkou V prítomnosti B-D-xylánu a monitorovanie alebo detegovanie akejkoľvek modulácie aktivity.Podrobný opis vynálezu A. PolynukleotidyPredložený vynález sa týka (napr. izolovaného a/alebo puriñkovaného) polynukleotídu kódujúceho polypeptid podľa tohto vynálezu. Predložený vynález sa teda týka polynukleotídu kódujúceho xylanázu, ktorej aminokyselinová sekvencia je uvedená v SEQ ID No. 2 (napríklad nelá sekvencia aminokyselín od 23 po 408). Predložený vynález sa ďalej týka polynukleotídu kódujúceho polypeptid, ktorého aminokyselinová sekvencia je značne homológna s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEQ ID No. 2. Zahmutý je tiež polynukleotid zvolený z(b) polynukleotídu pozostávajúceho z nukleotidovej sekvencie schopnej hybrídizácie (napr. selektívnej) s nukleotidovou sekvenciou uvedenou v SEQ ID No. l alebo jeho fragmentu(c) polynukleotídu pozostávajúceho z nukleotidovej sekvencie schopnej hybridizácie (napr. selektívnej) s komplementom nukleotidovej sekvencie uvedenej v SEQ ID No. l alebo jeho fragmentu a/alebo(d) polynukleotídu pozostávajúceho z polynukleotidovej sekvencie, ktorá je degenerovaná V dôsledku genetického kódu na polynukleotid definovaný v (a), (b) alebo (c).Polynukleotid podľa tohto vynálezu môže tiež zahŕňať polynukleotid, ktorý(a) kóduje polypeptid, ktorý má xylanázovú aktivitu, pričom polynukleotidom je(l) kódujúca sekvencia SEQ ID No l (napríklad polynukleotidy od 69 po 1224)(2) sekvencia, ktorá sa selektivne hybridizuje s komplementom sekvencie definovanej v (1) alebo(3) sekvencia, ktorá je degenerovaná v dôsledku genetického kódu vzhľadom na sekvenciu definovanú V(b) je sekvenčne komplementámy s polynukleotidom definovanom v (a).Odkazy na SEQ lD No. l môžu byť nahradené zrelou kódujúcou sekvenciou (polynukleotidy 69 až 1224), pokial sa v texte neuvádza inak.Pojem schopný hybridizácie znamená, že cieľový polynukleotid podľa tohto vynálezu sa môže hybridizovať s nukleovou kyselinou použitou ako sonda (napríklad nukleotidovou sekvenciou uvedenou V SEQ ID No. l, alebo jej fragmentom alebo jej komplementom) v signiflkantne väčšom rozsahu ako s pozadím. Vynález sa tiež týka nukleotidových sekvencii, ktore kódujú xylanázu, alebo ich variantov, ako aj nukleotidových sekvencií, ktoré sú navyše komplementáme. Nukleotidovou sekvenciou môže byť RNA alebo DNA, teda môže ísť o genómovú DNA, syntetickú DNA alebo cDNA. Výhodne je nukleotidovou sekvenciou DNA sekvencia a najvýhodnejšie sekvencia cDNA. Polynukleotid podľa tohto vynálezu typicky zahŕňa neprerušenú sekvenciu nukleotidov, ktoré sú schopné hybridizácie v zvolených podmienkach s kódujúcou sekvenciou alebo komplementom kódujúcej sekvencie (napr. zrelej) SEQ ID No. l. Takéto nukleotidy sa môžu syntetizovať podľa metód, ktoré sú dobre známe V danej oblasti technikyl.Polynukleotid podľa tohto vynálezu sa môže hybridizovať s kódujúcou sekvenciou alebo komplementom kódujúcej sekvencie (napr. zrelej) SEQ ID No. l v sígniñkantne väčšom rozsahu v porovnaní s jeho hybridizáciou s pozadim. Hybridizácia pozadia sa môže vyskytovať napriklad preto, že v knižnici cDNA sú prítomné ďalšie cDNA. Sígnálne množstvo (napr. vytvorené interakciou medzi polynukleotidom podľa tohto vynálezu a kódujúcou sekvenciou alebo komplementom kódujúcej sekvencie) má typicky najmenej IO-násobnú,výhodne najmenej 100-násobnú intenzitu interakcií medzi ďalšími polynukleotidmi a (napr. zrelou) kódujúcou sekvenciou SEQ ID No. l. Intenzita interakcií sa dá merať napríklad pomocou rádioaktívneho označenia sondy, napr. s 32 P. Selektívna hybridizácia sa dá typicky dosiahnuť, ak sa aplikujú podmienky pre nízku stringenciu (0,3 M chlorid sodný a 0,03 M citran sodný pri asi 40 °C), strednú stringencíu (napríklad 0,3 M chlorid sodný a 0,03 M citran sodný pri asi S 0 °C) alebo vysokú stringenciu (napriklad 0,3 M chlorid sodný a0,03 M citran sodný pri asi 60 °C). Hybridizácia sa môže robiť v akýchkoľvek vhodných podmienkach, ktoré sú známe v danej oblasti techniky a príkladom pre nízku stringenciu môže byť 2 x SSC pri 55 °C, pre strednú stringenciu môže byť 0,5 až 1,0 x SSC pri 60 °C a pre vysokú stringenciu môže byť 0,1 alebo 0,2 x SSC pri 60 °C alebo vyššej teplote (napr. 68 °C), všetko pri 0,5 SDS.Polynukleotidy podľa tohto vynálezu môžu pozostávať z DNA alebo RNA. Môžu byť jednovláknové alebo dvojvláknové. Môžu to byť tiež polynukleotidy, v rámci ktorých sa nachádza jeden alebo viac syntetických alebo modifikovaných nukleotidov. V danej oblasti techniky je mámych veľa rôznych typov modifikácii polynukleotidov. Tieto zahŕňajú metylfosfonátové a fosforotioátove základné reťazce a/alebo pripojené akrídínové alebo polylyzínové reťazce na 3 - a/alebo 5 -koncoch molekuly. V predloženom vynáleze platí, že polynukleotidy opísané v tomto dokumente môžu byť modifikované akoukoľvek metódou známou v danej oblasti techniky.Odborníci, skúsení v odbore, si budú vedomí toho, že použitím bežných techník sa vytvárajú nukleotidové substitúcie, ktoré neovplyvňujú polypeptidovú sekvenciu kódovanú polynukleotidmi podľa tohto vynálezu, čo poukazuje na použitie kodónu ktoréhokoľvek príslušného hostiteľského organizmu, napriklad takého,v ktorom sa dajú exprimovať polypeptidy podľa predloženého vynálezu.Kódujúca (napr. zrelá) sekvencia SEQ ID No. l sa dá modifikovať pomocou nukleotidových substitúcií,napríklad od/do I, 2 alebo 3 až 10, 25, 50 alebo 100 substitúcií. Polynukleotid môže byť altematívne alebo dodatočne modifikovaný pomocou jednej alebo viacerých inzercií a/alebo delécií a/alebo pomocou extenzíe na jednom alebo oboch koncoch. Modiñkovaný polynukleotid kóduje obvykle polypeptid, ktorý má xylanázovú aktivitu. Pri translácii modifikovanej sekvencie sa dajú uskutočniť degeneratívne substitúcie a/alebo substitúcie, ktoré by mohli viesť ku konzervatívnej aminokyselinovej substitúcií, o čom sa diskutuje neskôr pri odvolaní na polypeptidy.Nukleotidová sekvencia (napr. jej komplement), ktorá je schopná selektívnej hybrídizácie s DNA kódujúcou sekvenciou SEQ ID No. l (alebo nukleotidmi 69 - 1224) môže mať najmenej 70 , najmenej 75 ,najmenej 80 , najmenej 90 , najmenej 95 , najmenej 98 alebo najmenej 99 sekvenčnú identitu(alebo homológiu) s kódujúcou sekvenciou SEQ lD No. l. Môže to byť na úseku najmenej 20, výhodne najmenej 30 alebo 60, napriklad najmenej 100, najmenej 200, výhodnejšie najmenej 300 neprerušených nukleotidov alebo optimálne na úplnej dĺžke SEQ ID No. l.Akákoľvek kombinácia skôr uvedených stupňov homológie a určené minimum sa môže použiť na definovanie polynukleotidov podľa tohto vynálezu, pričom sú uprednostňované stringentnejšie kombinácie (t. j. vyššia homológia na dlhších úsekoch). Tak napríklad, polynukleotid, ktorý je najmenej na 80 alebo na 90 homológny na 25, výhodne na 30 nukleotidoch sa týka tohto vynálezu, ako aj polynukleotid, ktorý je najmenej na 90 homológny na 40 nukleotidoch.Homológy polynukleotidových (alebo proteínových) sekvencií majú typicky najmenej 70 homológiu,výhodne najmenej 80 , 90 , 95 , 97 alebo 99 homológiu, napríklad na neprerušenom úseku najmenej na 20, 25, 30, 100 a viac nukleotidov (alebo aminokyselín). Homológia sa môže vypočítať na základe aminokyselinovej identity (niekedy označovanej ako tvrdá homológia).Napríklad súbor programov UWGCG Package poskytuje BESTFIT program, ktorý sa môže použiť na výpočet homológie (napriklad použiť jeho predvolené nastavenias). Algoritmy PILEUP a BLAST sa môžu použiť na výpočet homológie alebo priradenia sekvencií (napríldad identifikovanim ekvivalentných alebo prislúchajúcich sekvencií, a to napríklad pri ich predvolených nastaveniach 7).Soñvér na vykonanie BLAST analýzje verejne dostupný prostrednictvom National Center for Biotechnology Information (http//www.ncbi.nlm.níh.govzt. Tento algoritmus zahŕňa najprv identifikáciu sekvenčného páru s vysokým skóre (HSPs) pomocou identifikácie krátkych words dĺžky W vo vyhľadávanej sekvencií,ktorá sa bud hodí, alebo zodpovedá niektorému pozitívne zhodnotenému prahovému skóre T, ak sa priraďuje s word rovnakej dĺžky v databázovej sekvencií. Hraničiace prahové word skóre 6 7 sa označuje T. Tieto počiatočné hraničiace nálezy word pôsobia ako základ na začatie skúmania, aby sa zistilo, či obsahujú HSP páry. Nálezy wor sa rozširujú na obidva smery pozdĺž každej sekvencie, až pokiaľ sa môže kumulatívne skóre priradenia zvyšovať. Rozšírenia pre nálezy word v každom smere sú prerušené, ak kumulatívne skóre priradenia pokleslo z jej maximálne dosiahnutej hodnoty o veličinu X kumulatívne skóre sa blíži k nule alebo ešte nižšie, a to V dôsledku akumulácie jednej alebo viacerých negatívne skórujúcich zvyškov priradení alebo ak sa dosiahne koniec ktorejkoľvek sekvencie. Parametre BLAST algoritmu W, T a X stanovujú citlivosť a rýchlosť priradenia. Program BLAST používa ako predvolenú hodnotu word lengtt (W) ll,BLOSUM 62 hodnotu skórovacej matice priradení (B) 50, pravdepodobnosť (E) l 0, M 5, N 4 a porovnanie obidvoch vlákien.Algoritmus BLAST vykonáva štatistickú analýzu podobnosti medzi dvoma sekvenciamig. Jednou mieroupodobnosti poskytovanou algoritmom BLAST je najmenšia suma pravdepodobnosti (P(N, ktorá poskytuje indikáciu pravdepodobnosti, s ktorou by sa mohla vyskytnúť možnosť porovnávať dve nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie. Napríklad jedna sekvencia sa považuje za podobnú inej sekvencii, ak je naj menšia suma pravdepodobnosti pri porovnani prvej sekvencie s druhou sekvenciou menšia ako asi l, výhodne menšia ako asi 0,1, výhodnejšie menšia ako asi 0,0 l a najvýhodnejšie menšia ako asi 0,00 l.Polynukleotidy podľa tohto vynálezu zahŕňajú a môžu byť použité ako primér, napr. primér PCR, primér na altematívnu ampliñkačnú reakciu, ako sonda alebo sa polynukleotidy môžu klonovať do vektorov. Takéto priméry, sondy alebo ďalšie ñagmenty by mali mať dĺžku najmenej alebo dĺžku až do 20, 25, 30 alebo 40,napríklad najmenej 25, 30 alebo 40 nukleotidov. Typicky môžu mať dĺžku do 30, 40, 50, 60, 70, 100, 150,200 alebo 300 nukleotidov alebo je počet nukleotidov nižší (dokonca až o niekoľko nukleotidov, napríklad o 5 alebo o 10 nukleotidov) s výnimkou (napr. zrelej) kódujúcej sekvencie SEQ ID No. l.Vo všeobecnosti sa priméry produkujú syntetickými postupmi, ktoré zahrnujú krokovú výrobu požadovanej sekvencie nukleovej kyseliny z určitého nukleotidu v určitom čase. Používajú sa na to automatizované technológie, ktoré sú ľahko dostupné v danom odbore techniky. Príklady primérov podľa tohto vynálezu sú uvedené v sekvencíách SEQ ID No. 3 a 4.Dlhšie polynukleotidy sa obvykle produkujú použitím rekombinantných postupov, napriklad sa používajú klonovacie techniky PCR (polymerázovú reťazová reakcia). Zahmuje to vytvorenie páru primérov (napr. asi l 5 až 30 nukleotídových) pre úsek xylanázy, ktorý, ak sa požaduje klonovať, prináša prirnéry do kontaktu s mRNA alebo cDNA získanými z cieľovej bunky (napr. kvasinkovej, bakteriálnej, rastlinnej, prokaryotickej alebo bunky húb), výhodne z kmeňa Talaromyces, pri vykonávaní polymerázovej reťazovej reakcie v takých podmienkach, ktoré vedú k ampliňkácii požadovaného úseku, izolovaniu ampliñkovaného fragmentu (napr. purifikovaním reakčnej zmesi na agarózovom géli) a získaniu amplifikovanej DNA. Priméry môžu byť skonštruované tak, aby obsahovali vhodné rozpoznávacie miesta pre reštrikčný enzým, aby sa amplifikovartá DNA mohla klonovať do vhodného klonovacieho vektora.Takéto techniky sa môžu použiť na získanie celej alebo časti xylanázovej sekvencie opísanej V tomto dokumente. Genómové klony prislúchajúce cDNA SEQ ID No. 1 alebo xylanázový gén obsahujúci napríklad intróny a promótorové oblasti patria tiež do rozsahu vynálezu a dajú sa tiež získať analogickým spôsobom(napr. rekombinantnými techníkami, PCR, klonovacírni technikami), vychádzajúc z genómovej DNA z bunky húb, kvasiniek, bakteriálnej rastlinnej alebo prokaryotickej bunky.Polynukleotidy alebo prímćry môžu byť nosičmi identifikačnej značky, nazpr. rádioaktlvnej alebo nerádioaktívnej značky. Vhodné značky zahŕňajú také rádioizotopy ako napríklad 3 P alebo 35 s, enzýmové značky alebo iné proteínové značky ako napríklad biotín. Tieto mačky sa môžu pridať k polynukleotidom alebo primérom podľa tohto vynálezu a dajú sa detegovať pomocou známych technik per se.Polynukleotidy, označené alebo neoznačené, sa môžu použiť v testoch funkčných na základe nukleových kyselín, a to na detekciu alebo sekvenovanie xylanázy alebo jej variantov vo vzorke (napr. húb). Takéto detekčné testy sa obvykle zakladajú na tom, že sa vzorka, (napr. húb) obsahujúca DNA (predpokladanú), uvedie do kontaktu so sondou alebo primérom podľa tohto vynálezu v hybridizačných podmienkach a deteguje sa akýkoľvek duplex vytvorený medzi sondou a nukleovou kyselinou vo vzorke. Takáto detekcia sa dá dosiahnuť použitím techník ako napríklad PCR alebo pomocou imobilizovania sondy na pevnom podklade, odstránením nukleovej kyseliny zo vzorky, ktorá sa nehybridizovala so sondou a potom detegovaním nukleovej kyseliny, ktorá sa hybridizovala so sondou. Altematívne môže byť vzorka nukleovej kyseliny imobilizovaná na pevnom podklade a množstvo sondy viazané na takýto podklad sa môže detegovať.Sondy podľa tohto vynálezu môžu byť obyčajne balené v testovacom kite vo vhodnom kontajneri. V takýchto kitoch môže byť sonda viazaná na pevný podklad, ak povaha testu, pre ktorú je kit určený, vyžaduje takéto viazanie. Kit môže tiež obsahovať vhodné činidlá na úpravu vzorky, ktorá sa má sondovať hybridizáciou sondy s nukleovou kyselinou vo vzorke, manipulačné činidlá, návody a podobne.Výhodne je polynukleotid podľa tohto vynálezu ziskateľný z rovnakého organizmu ako polypeptid, napríklad z húb, predovšetkým z húb rodu Talaromyces.Polynukleotidy podľa tohto vynálezu môžu tiež zahŕňať varianty sekvencie SEQ ID No. l, ktoré majú xylanázovú aktivitu. Varianty sa dajú vytvárať pomocou adícií, substitúcií a/alebo delécií a môžu mať schopnosť štiepiť B-D-xylánový polymér.Polynukleotidy, ktoré nemajú 100 identitu so sekvenciou (napr. zrelou kódujúcou sekvenciou) SEQ ID No. l, ale patria do rozsahu vynálezu, sa môžu získať mnohými spôsobmi. Takto sa varianty xylanázovej sekvencie opísané v tomto dokumente môžu získať napríklad pomocou sondovania knižníc genómovej DNA zhotovenej z okruhu organizmov, napríklad tých, ktoré sa pokladajú za zdroje polypeptidov podľa tohto vynálezu. Okrem toho, ďalšie homológy xylanázy z húb, rastlín alebo prokaryotov sa môžu získať, a takéto

MPK / Značky

MPK: C12N 9/98, A21D 8/04, A01H 5/00, C12N 15/56, C12N 15/80, C12N 1/15, C12N 9/24, C12R 1/645, A23K 1/165

Značky: polypeptid, polynukleotid, buňka, polypeptidů, spôsob, vektor, použitia, produkcie, xylanázový, hostiteľská

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-288130-xylanazovy-polypeptid-polynukleotid-vektor-hostitelska-bunka-sposob-produkcie-polypeptidu-sposob-pouzitia-polypeptidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Xylanázový polypeptid, polynukleotid, vektor, hostiteľská bunka, spôsob produkcie polypeptidu, spôsob použitia polypeptidu</a>

Podobne patenty