Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu

Číslo patentu: 287894

Dátum: 15.02.2012

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Karth Beat, Blum René Vinzenz

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúceho prírodný uhličitan vápenatý upravený jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ a plynným CO2 umožňujúcich zníženie plošnej hmotnosti papiera bez straty fyzikálnych vlastností pri použití vo výrobe uvedeného papiera ako pigment alebo náterová hmota. Vynález sa predovšetkým týka pigmentu, plniva alebo minerálu obsahujúcich prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, alebo zmesí mastenec-uhličitan vápenatý, kaolín-uhličitan vápenatý samotných alebo v kombinácii s prírodnými a/alebo systetickými vláknami upravených jedným alebo viacerými donormi iónov H3O+ stredne až silných v prítomnosti plynného CO2.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka technickej oblasti minerálnych plnív zvlášť na papierenské aplikácie a ich zlepšovania vhodnými úpravami na zlepšenie jednak spôsobu výroby listu papiera, jednak jeho vlastností.Podobné plnivá sú odbomíkom dobre známe a je možné uviesť napríklad prírodný uhličitan vápenatý, uhličitan vápenatý syntetický alebo precipitovaný (PCC), a rôzne plnivá ako dolomit, zmiešané plnivá na báze uhličitanov rôznych kovov, ako predovšetkým Vápnik viazaný na horčík a podobne, rôzne plnivá, ako mastenec alebo podobné materiály a zmesi uvedených plnív, napríklad zmes mastenec - uhličitan vápenatý,uhličitan vápenatý - kaolín, alebo tiež zmesi prírodného uhličitanu vápenatého s hydroxidom hlinitým, sľudou alebo tiež so syntetickými vláknami alebo s prírodnými vláknami.Tiež je zbytočné podrobne opísovať spôsob výroby listu papiera, kartónu a podobných výrobkov. Odborník vie, že sa vytvorí papierenská buničína (pulp), ktorú v podstate predstavujú vlákna (celulózové prírodné vlákna z ihličnanov alebo listnáčov, vlákna syntetické alebo ich zmesi), deñnovane plnivo a vhodný podiel vody.V zásade sa pripraví hustá vláknina alebo thick stock, ktorá sa zriedi vodou na zriedenú vlákninu alebo thin stock. K tejto vláknine sa pridajú rôzne prísady, ako rôzne polyméry na zlepšenie podmienok flokulácie a tým tvorby listu, retencie plnív a odvodňovanía pod sito. Vodné médium pod sitom podtlakovo odťahované, obsahujúce počiatočnú frakciu plniva sa nazýva biela voda.List sa následne podrobí rôznym úpravám, medzi ktorými je veľmi dôležité takzvané natieranie. Je známe, že pri tejto operácii natierania dochádza k stratám náterovej zmesi a natieraného papiera. Tento natretý papier sa recykluje späť do výroby ako plnivo v hmote a nazýva sa výmet z natierania.Vynález sa zvlášť týka spôsobu úpravy pigmentov, plnív alebo minerálov kombináciou jedneho alebo viac donorov iónov H 3 O stredne silných až silných a aktívneho plynného prostredia vo vodnej suspenzii obsahujúcej prírodný uhličitan, ako je prírodný uhličitan vápenatý alebo akékoľvek pigmenty obsahujúce prírodné uhličitany vápenaté v kombinácii s inými minerálmi. Je teda logické, že sa prírodný uhličitan vápenatý musí zmiešať s minerálmi inertnými proti donorom iónov H 3 O stredne silným až silným dobre známym v papiernictve.Vynález má uplatnenie zvlášť v papiemictve, pretože umožňuje získať rovnake alebo lepšie vlastnosti listu predovšetkým z hľadiska opacity, stupňa belosti a zníženia hmotnosti pri danej hrúbke. Toto zníženie hmotnosti papiera pri konštantnej hrúbke listu pri zachovaní alebo zlepšení vlastností listu sa v tejto prihláške ďalej bude označovať ako vlastnosť bulk.Jedno zvláštne a zaujímavé použitie tohto vynálezu sa týka bez toho, aby sa naň aplikácie obmedzovali,zlepšenia vlastností pri digitálnej tlači, ako je nástrek farby (ink-jet) na papier nenatieraný, ale plnený pigmentom upraveným podľa vynálezu alebo tiež na povrchovo upravený papier alebo tiež natieraný pigmentmi podľa vynálezu.Zvlášť pri tlači spôsobom ink-jet, ale nielen pri ňom - sa vynález vzťahuje na kompozície, V ktorých má plnivo zvýšenú zrnitosť, teda hrubšiu, pri zväčšenom povrchu.Iné špeciálne použitie vynálezu predstavujú náterové hmoty.Je teda hlavným cieľom vynálezu znížiť hmotnosť papiera pri daných rozmerových charakteristikách a pri zachovaní rovnakých alebo vytvorení lepších vlastností papiera.Iným významným cieľom vynálezu je úprava a natieranie papierových listov alebo plochých papierenských výrobkov v širšom zmysle vrátane kartónov a podobných výrobkov, pomocou kompozícii podľa vynálezu, a zvlášť úprava pigmentovaných povrchov listov papiera.Zníženie hmotnosti papiera pri danej hrúbke je zaujímavé z hľadiska dopravy a najmä nákladov poštovej služby rovnako ako z ekologického hľadiska, zvlášť úspory prírodných surovín a energetických zdrojov.Oproti tomu patent W 0 92/0603 8, ktorého cieľom je zlepšenie opacity a stupňa belosti papiera obsahujúceho činidlo pre vlastnosť bulk V liste, alebo tiež natieraného náterovou zmesou obsahujúcou take činidlo,navrhuje riešenie, ktoré energetické úspory neumožňuje.Charakteristiky opacity a zlepšenej belosti vznikajú v zložitých postupoch, ku ktorým dochádza už pri tvorbe listu papiera. Ako je známe, list sa tvorí na site cestou flokulácie, aglomerácie alebo zosieťovania rôznych zložiek papieroviny predovšetkým na úrovni vlákien alebo ich íibríl. Táto aglomerácia je podporovaná podtlakovým odsávaním vody pod sito. Niektoré z týchto fyzikálne-chemických dejov sa teda môžu prejaviť už na úrovni nátokovej skrine, alebo sa tam môžu objaviť aspoň určité transformácie alebo interakcie, ktoré favorizujú vznik tej alebo onej vlastnosti už na site alebo za ním.Bez toho, aby chcel byť viazaný ktoroukoľvek teóriou, prihlasovateľ usudzuje, že plnivo - pokiaľ bolo príslušné upravené - reaguje s íibrilamí a vláknami rozdielne. Vynález sa zakladá na zvláštnej úprave, ktorá vtýchto súvislostiach vedie k vlastnosti bulk, teda k dobrej interakcii so sieťou vlákien. Ako sa zhodne uvádza v dokumente W 0 92/06038, vlastnosť bulk sa prejavuje lepšou disperziou svetla listom.Problém je pritom komplikovaný skutočnosťou, že spôsob vedúci k získaniu vlastnosti bulk, čo je zväčšenie objemu pórov vnútri papiera (W 0 96/32449, s. 2 od riadku 15) spomaľuje odvodňovanie a tým aj proces výroby papiera, čo je opačná tendencia ako používanie stále rýchlejších strojov.Vynález tiež významne zlepšuje finálnu abrazivitu pigmentu pri výrobe papiera, čo znamená, že obmedzuje abráziu sitového triediča z kovového alebo polymćmeho materiálu a abrazivitu pigmentu pri natieraní papiera, čo znamená, že znižuje abráziu nožového stierača. Patent W 0 96/32449 zdôrazňuje dôležitosť tejto vlastnosti keď uvádza, že pigment TiO 2 je dobré činidlo na podporu bulk, ale je príliš abrazívne, s. l od riadku 35 (a navyše je drahý).Tento vynález napokon znamená možnosť zachovať tuhosť papiera so zníženou hmotnosťou pre špecifické aplikácie ako napríklad pri výrobe obálok.Ako už bolo uvedené a ako sa podrobne uvádza v patentoch W 0 96/32448 a W 0 96/32449, sú dva hlavné typy uhličitanu vápenatého, jeden prírodný a druhý syntetický.Syntetický uhličitan vápenatý (PCC) sa získa známym spôsobom reakciou nehaseného alebo haseného vápna s C 02 tým sa získa syntetický uhličitan vápenatý, ktorý sa podľa reakčných podmienok vyskytuje v rôznych formách, napríklad v ihličkách alebo v iných kryštalických konfiguráciách. Syntézy PCC opisuje množstvo patentov.Patent USA 5 364 610 opisuje čisto dokumentárne spôsob výroby uhličitanu vápenatého na získanie PCC v skalenoedrickej podobe. Opisuje spôsoby ich výroby karbonatáciou pomocou C 02 na základe starších patentových spisov. PCC sa označuje za faktor prepožičiavajúci papieru lepšie vlastnosti, zvlášť belosť. Taktiež budeme citovať patent USA 5 075 093.Tiež je známe, že PCC môže priniesť vlastnosť bulk zahmujúcu interakcie oslabujúce vláknitú sieť. Už uvedený patent W 0 93/06038 okrem iného opisuje spôsob karbonácie vápna na PCC s vlastnosťami bulk.Prírodný uhličitan naopak nevykazuje túto vlastnosť, takže by bolo nepochybne zaujímavé, aby ju získal,aby nebolo nutné priemyselne používať syntetický uhličitan.Objektívne teda existuje značná potreba získať prírodné uhličitany s vlastnosťami bulk alebo s priaznivými účinkami na povrchové vlastnosti. Navyše sa zistila prekvapujúca skutočnosť, že zatiaľ čo PCC vykazuje nepriaznivú interakciu proti pevnosti siete z vlákien, nový pigment podľa vynálezu nielenže má tie isté vlastnosti ako PCC, ale zároveň si zachováva výhodné vlastnosti prírodného uhličitanu vápenatého.Prekvapívo sa podarilo realizovať pigment s ideálnymi synergickými vlastnosťami.V papíerenskom priemysle už boli navrhnuté rôzne úpravy.Patent W 0 96/32448 opisuje postup úpravy disperzie uhličitanu vápenateho (v tomto odvetví označovaného ako slurry - suspenzia) so slabou koncentráciou uhličitanu (l až 30 pevných látok) pomocou látky polyDIMDAC (dimetylalylamóniový homopolymér), čo je katíonické agregačne činidlo s nízkou molekulovou hmotnosťou l 0 000 až 500 000, s cieľom získať vlastnosť bulk. V tomto patente sa používa rovnako PCC ako mletý uhličitan vápenatý známy pod označením G(N)CC (ground natural calcium carbonate - mletý prírodný uhličitan vápenatý) alebo tiež ich zmesi. Tento spôsob sa v podstate zakladá na flokulácii, na agregácii malých častíc na väčších, a ich interakcia s vláknamí sa docieľuje tým, že častice majú výrazne hrubú granulometriu. Fyzikálne vlastnosti papiera sú teda zníženou hmotnosťou ovplyvnené nepriaznivo.Patent W 0 96/32449 opisuje prakticky ten istý prípad. Cieľom je získať selektívny agregát jemných a ultrajemných častíc pomocou agregačného činidla, čo predstavuje plnivo s opačnými charakteristikami, než má celkové zanášanie plniva.Patent USA 4 367 207 citovaný v patente W 0 92/06038 opisuje spôsob úpravy CaCOg oxidom uhličitým(C 02) v prítomnosti anionického elektrolytu organopolyfosfonátového typu, ale cieľom je len získať jemne dispergovanú suspenziu uhličitanu.Patent EP O 406 662 opisuje prípravu syntetickćho uhličitanu, podľa ktorého sa najskôr zmieša CaCO 3 aragonitovej konfigurácie s vápnom, potom sa do tejto suspenzie pridá derivát kyseliny fosforečnej, ako je kyselina fosforečná, jej soli alebo rôzne fosfáty, (pozri s. 4, od riadku l 7) a potom sa vovádza C 02 ako pri klasickej karbonatácii. Cieľom tohto patentu je získať špecificky PCC s častícami značných rozmerov a špeciálnej kryštalickej konfigurácie (ihličky), ktorú nebolo možné vyrábať priemyselne. Tento patent cituje ako staršie patentové spisy k tej istej problematike ďalšie patenty, týkajúce sa spôsobu výroby PCC karbonatáciou, ako je zlepšenie spočívajúce vo vovádzaní C 02 v následných etapách, alebo prídavok nukleačných centier zodpovedajúcej kryštalickej konfigurácie.Fosforečná kyselina sa používa podľa patentu EP 0 406 662 na vytvorenie špecificky aragonitovej konfigurácie cez nemenovanú zlúčeninu typu vápenatej soli kyseliny fosforečnej (s. 4, od riadku 46), poskytujúcu nukleačné centrá na vznik požadovanej kryštalickej formy (riadky 52 a 55).Na strane 5 od riadku 2 sa uvádzajú použitia pre získaný uhličitan. Okrem ďalších vlastností napríklad izolačných a iných je uhličitan použiteľný v papiemictve, pretože umožňuje zanášať do papiera zvýšené množstvá minerálov, čo je dôležité pre nehorľavé papiere obytných interiérov. V tomto patente sa neuvádza 10jú žiadne vlastnosti ako opacita papiera, vysoký lesk alebo vlastnosť bulk a zrejme nie sú predmetom tohto patentu. Jediný aplikačný príklad sa napokon týka kompozície uhličítan/živica.Sú tiež známe spôsoby ako uhličitanom prepožičať zvláštne vlastnosti.Medzi inými sa uvádza spôsob získania odolnosti proti kyselinám, ktorá je potrebná, keď sa uhličitan použije ako plnivo v kyslom procese výroby papiera, čo je jeden z klasických papierenských výrobných postupov. Tiež patent USA 5 043 017 opisuje stabilizáciu uhličitanu vápenatého, zvlášť PCC (stĺpec l, riadok 27) pôsobením chelatačného činidla s vápnikom, ako je hexametafosfát vápenatý s viazanou bázou, ktorou môže byť sol alkalického kovu a slabej kyseliny (fosforečnej, citrónovej, boritej, octovej a podobne). Tento dokument uvádza starší patentový spis, v ktorom sa hexametafosfát sodný používa ako dispergačné čínidlo, alebo V ktorom sa sol slabej kyseliny používa pri výrobe PCC po primárnej karbonatácii alebo naopak V prvej výrobnej fáze. Tento dokument tiež cituje USA 4 219 590, ktorý uvádza suchý spôsob zlepšovania vlastností tdiličitanu vápenatého úpravou kyslým, bezvodým a úplne suchým plynom. V tomto dokumente ide o už známy spôsob zlepšenia povrchovej úpravy, ktorý sa uskutočňoval mastnou kyselinou alebo kyslou živicou alebo podobnými látkami (stĺpec l, riadok 17). V tomto dokumente sa uhličitan upravuje parami získanými varom kyseliny fosforečnej, chlorovodíkovej, dusíčnej, kaprínovej, akrylovej alebo chloridmi či fluoridmi hlinitými alebo fumarových kyselín atď. Cieľom je rozpad častíc uhličitanu na jemnejšie častice (stĺpec 2, od riadku 65). Tento dokument odporúča použitie HF, S 02 alebo oxidu fosforečného a celý príklad je zameraný na použitie HF alebo chloridu titaničitého (ktorý zlepšuje opacitu papiera, stĺpec 3, od riadku 12).Taktiež je známy patent USA 5 230 734, ktorý používa C 02 na výrobu uhličitanu Ca-Mg.Patent WO 97/08247 tiež opisuje formuláciu uhličitanu ako plniva do papiera v slabo kyslom prostredí. Uhličitan sa upravuje zmesou slabej bázy a slabej kyseliny (spolu s kyselinou fosforečnou), pričom má byť jedno z oboch činidiel derivátom organickej kyseliny.Patent W 0 97/ 14847 tiež opisuje formuláciu uhličitanu odolného proti kyselinám, taktiež ako plniva do papiera, ktorý sa upravuje zmesou dvoch slabých kyselín na aktiváciu povrchu uhličitanu.Patent W 0 98/20079 taktiež opisuje spôsob ako učiniť uhličitan, zvlášť PCC, rezistentným proti kyselinám pridaním kremičitanu vápenatého a slabej kyseliny alebo kamenca. Tento dokument uvádza ako starší patentový spis patent USA 5 164 006, ktorý používa úpravu oxidom C 02 na získanie odolnosti V kyslom prostredí. Ale prídavok výrobkov, ako je chlorid zinočnatý, je tu nevyhnutný, i keď nie sú v súlade so smernicami na ochranu prostredia. Napokon pigment podľa Vynálezu nie je odolný proti kyselinám a jeho reaktivita,napodiv pozitívna, umožňuje dobrú interakciu s vláknami.V tomto odvetví teda už desaťročia existuje snaha zlepšiť vlastnosti prírodného uhličitanu a/alebo vyrábať syntetické uhličitany PCC vykazujúce špecifické vlastnosti. Medzi týmito štúdiami sa vyskytujú určite pokusy týkajúce sa vlastnosti bulk, ale je zrejmé, že žiadny z nich nepredpokladá použitie C 02. Použitie tohto plynu sa obmedzuje na úpravy snažiace sa vniesť do výrobku odolnosť proti kyselinám bez akéhokoľvek vzťahu k bulk, alebo na Výrobu PCC karbonatáciou. Aj tam dochádzalo ku kombináciám kyseliny fosforečnej a C 02, ale len na zlepšenie výroby PCC.Vzhľadom na lepšie vlasmosti získané pomocou PCC sa preto odvetvie predovšetkým snažilo vyrábať syntetické uhličitany so stále lepšími a lepšími vlastnosťami. Je zásluhou tohto vynálezu, že sa snažil hľadať riešenie na báze prírodných uhličitanov.Vynález sa teda týka poskytnutia nových vodných suspenzii jedného alebo viacerých pigmentov, plnív alebo minerálov, pripadne obsahujúcich polymérny dispergačný prostriedok ako stabilizátor reologických vlastností suspenzie, pričom uvedené pigmenty umožňujú zníženie hmotnosti papiera pri konštantnej ploche.Tieto nové vodné suspenzie sa vyznačujú tým, že a) obsahujú prírodný uhličitan a reakčný produkt alebo produkty tohto uhličitanu s plynným C 02 a reakčný produkt alebo produkty tohto uhličitanu s jedným alebo viacerými donorrni iónov H 3 O stredne silnými až silnými a b) majú pri 20 °C pH Vyššie než 7,5.Tiež sa vyznačujú tým, že pigment, plnivo alebo minerál majú špecifický povrch BET meraný podľa normy ISO 9277 medzi 5 mz/g a 200 mz/g, výhodne medzi 20 mz/g a 80 m /g a najvýhodnejšie medzi 30 mz/g a 60 mZ/g.Zvlášť sa vodné suspenzie podľa vynálezu vyznačujú tým, že pigment, plnivo alebo minerál vykazujú tieto vlastnosti- stredný priemer zrna meraný sedimentačným spôsobom na prístroji Sedigraph 51007 je medzi 50 a 0,1 mikrometrami,- špecifický povrch BET, meraný podľa normy ISO 9277 je medzi 15 a 200 mZ/g.Medzi ich ešte význačnejšie zvláštnosti patrí, že pigment, plnivo alebo minerál majú tieto vlastnosti- stredný priemer zma meraný sedimentačným spôsobom na prístroji Sédigraph 51007 je medzi 25 a 0,5 mikrometrami a ešte radšej medzi 7 a 0,7 mikrometrami,- špešiñcký povrch BET, meraný podľa normy ISO 9277 je medzi 20 a 80 mZ/g a ešte radšej medzi 30 a 60 m /g.Okrem toho sa vynález týka pigmentov alebo plnív v suchom stave, ako je prírodný uhličitan vápenatý alebo akýkoľvek pigment obsahujúci prírodný uhličitan vápenatý získaný vysušením vodnej suspenzie podľa vynálezu, pričom sa toto vysušenie uskutočňuje s použítím sušiacich spôsobov a prostriedkov známych odbormkom.Vynález sa tiež týka úpravy pigmentov alebo plnív vo vodnej suspenzii, ako je napríklad prírodný uhličitan vápenatý alebo akýkoľvek pigment obsahujúci prírodný uhličitan vápenatý, alebo ich zmesi vrátane zmesi s inými plnivami alebo pigmentmi neobsahujúcimi uhličitanové ióny, kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich uplatnenia V papiernictve, zvlášť na získanie dobrej vlastnosti bulk, a papierov takto plnených alebo natieraných.Presnejšie, vynález sa týka vodnej suspenzie pigmentov, plnív alebo minerálov, ktorá môže obsahovať polymémy dispergačný prostriedok na stabilizáciu reologických vlastností suspenzie a obsahujúcej prírodný uhličitan ako napríklad prírodný uhličitan vápenatý alebo dolomit, upravený kombináciou jedného alebo viac donorov iónov H 3 O stredne silných až silných a plynného C 02.Ako príklady možno uviesť rôzne prírodné uhličitany získané napriklad z kriedy, zvlášť zo Champagne, z kalcitu alebo mramoru, a ich zmesi napríklad s mastencom, s kaolínom alebo s dolomitom, a/alebo s oxidom titaničitým, oxidom horečnatým a podobnými oxidmi alebo hydroxidmi známymi V tomto odvetví.V tejto prihláške budú tieto rôzne plnivá a zmesi plnív alebo zmiešané plnivá zaradené pre jednoduchosť pod všeobecné označenie plnivo, iba ak by bolo nevyhnutne niektoré plnivo alebo kategóriu plnív označiť presnejšie.Používané kyselina bude akákoľvek kyselina stredne silná až silná alebo každá zmes týchto kyselín, ktoré v podmienkach úpravy vytvárajú ióny HgOĺPodľa taktiež preferovaneho spôsobu uskutočnenia sa silná kyselina zvolí spomedzi kyselín s pKa 0 alebo nižším pri 22 °C a menovite sa zvolí zo skupiny kyselina sírová, kyselina chlorovodiková alebo z ich zmesí.Podľa taktiež preferovaného spôsobu uskutočnenia sa stredne silná kyselina zvolí spomedzi kyselín s pKa od 0 do 2,5 vrátane, pri 22 °C a menovite sa zvolí zo skupiny H 2 SO 3, HSOJ, H 3 PO 4, kyselina oxálová alebo ich zmesi. Možno uviesť, že pKal kyseliny H 2 PO 4 je 2,161 (Rompp Chemie, Edition Thieme).Podľa taktiež preferovaného spôsobu uskutočnenia sa kyselina alebo kyseliny strednej sily môžu míešať so silnou kyselinou alebo kyselinami.Podľa vynálezu sa molárny pomer donorov iónov H 20 strednej sily až silných a CaCO 3 pohybuje medzi 0,1 a 2, výhodnejšie medzi 0,25 a l.Podľa vynálezu sa spôsob úpravy pigmentov, plnív alebo minerálov vo vodnej suspenzii obsahujúcej prírodný uhličitan vyznačuje tým, že sa uvedený pigment upravuje kombináciou jedného alebo viacerých donorov iónov H 3 O stredne silných až silných a plynného C 02.Vo výhodnom uskutočnení sa spôsob úpravy pigmentov, plnív alebo minerálov podľa vynálezu vo vodnej suspenzii obsahujúcej prírodný uhličitan a umožňujúci zníženie plošnej hmotnosti papiera vyznačuje tým, že pozostáva z 3 nasledujúcich etáp- úprava donorom alebo donormi iónov H 3 O stredne silnými až silnými,- úprava plynným C 02 uskutočňované súčasne s etapou a) alebo po etape a),- zvýšenie pH meraného pri 20 °C nad 7,5 po ukončení etáp a) a b) za ďalších l až 10 hodín, výhodne za l až 5 hodín bez pridania bázy, alebo bezprostredne po ukončení etáp a) a b) s pridaním bázy, pričom etapa c) je poslednou etapou tohto spôsobu úpravy.V taktiež výhodnom uskutočnení pochádza plynný C 02 z vonkajšieho zdroja alebo z recirkulácie C 02 alebo tiež z kontinuálneho pridávania toho istého donoru iónov H 20 strednej sily až silného, ktorý sa použil V etape a) tejto úpravy alebo tiež iného donoru iónov H 3 O strednej sily až silného, alebo tiež z pretlaku C 02,a to výhodne z pretlaku 5 kPa až 500 kPa. V tejto súvislostí je potrebné pripomenúť, že kaďa na úpravu naplnená plnivom so špecifickou hmotnosťou l až 2 môže mať výšku napríklad 20 m a tým môže vytvárať pretlak C 02 dosahujúci viac Pascalov až asi okolo 500 kPa, a to zvlášť pri dne kade alebo v uzavretej kadi.Podľajedného výhodného spôsobu uskutočnenia sa etapy a) a b) môžu niekoľkokrát opakovať.Podobne je v jednom výhodnom uskutočnení pH meranć pri 20 °C počas etáp úpravy a) a b) medzi 3 a 7,5 a teplota sa pri úprave pohybuje medzi 5 a 90 °C a výhodne je medzi 45 a 60 °C.Podľa ďalšieho výhodného spôsobu uskutočnenia je pH pri teplote prostredia v rozmedzí l až 10 hodín a špeciálne medzi 1 a 5 hodinami od ukončenia úpravy nad hodnotou 7,5, a to bez pridania akejkoľvek bázy. Ak sa však pridá akákoľvek báza, pH stúpne bezprostredne. Okrem toho stojí za zmienku, že sa po niekoľkých dňoch nepozoruje žiadna odolnosť proti kyselinám.Spôsob úpravy pigmentov, plnív alebo minerálov vo vodnej suspenzii obsahujúcej prírodný uhličitan a umožňujúci zníženie plošnej hmotnosti podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že koncentrácia plynného C 02 v

MPK / Značky

MPK: D21H 17/67, D21H 19/38, C09C 3/06, C09C 1/02

Značky: kartónu, listů, minerál, spôsob, kompozícia, pigmentov, pigment, minerálov, použitie, kartón, štávě, plniv, vodná, suspenzia, suchom, obsahom, papier, plnivo, výroby, úpravy, papiera

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-287894-vodna-suspenzia-pigmentov-plniv-alebo-mineralov-sposob-jej-vyroby-jej-pouzitie-kompozicia-papier-a-karton-s-jej-obsahom-plnivo-pigment-alebo-mineral-v-suchom-stave-sposob-ich-uprav.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodná suspenzia pigmentov, plnív alebo minerálov, spôsob jej výroby, jej použitie, kompozícia, papier a kartón s jej obsahom, plnivo, pigment alebo minerál v suchom stave, spôsob ich úpravy, spôsob výroby listu papiera a kartónu</a>

Podobne patenty