Způsob výroby 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových kyselin

Číslo patentu: 248749

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chen Yuphyng

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

n má hodnotu 0, 1 nebo 2, R 1 představuje kyanoskupinu nebo určitý karbonylový zbytek, R 2 znamená atom vodíku, nižší alkylovou skupinu nebo atom halogenu aR 3 představuje atom vodíku nebo snadno hydrolysovatelnou skupinu, které jsou užitečné jako inhibitory jćř-laktamasy. V téže přihlášce jsou popsány estery G-oxopenicilanové kyseliny odpovídající sulfoxidy a sultony, jakož i způsob jejich použití k výrobě sloučenín obecného vzorce III reakcí s fosforanem obecného vzorceR 1 R 2 CP ĺ Csřľsls V britské zveřejněné přihlášce vynálezu č. 2053 22 DA jsou mj. popsány určité ô-methylen-1,l-dioxopenlcilanově kyseliny a estery shora uvedeného obecného vzorce III,kde n má hodnotu 2 a R, a R 2 buď nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku,popřípadě substituovanou alkylovou skupinu, arylovou skupinu, popřípadě substituovanou cykloalkylovou skupinu, aralkylovou skupinu nebo popřipadě substituovanou aminoskupinu, nebo oba tyto symboly společně s uhlíkovým atomem, na ktery jsou navázány, tvoří tří- až sedmičlenný karbocyklický nebo heterocyklický kruh.Americký patentový spis č. 4287181 popisuje Ll-dioxidy a estery určitých B-substituovaných penícilanových kyselín, kde substltuentem v poloze 6 je zbytek vzorceV němž mj. R 3 znamená atom vodíku nebo alkanoylovou skupinu a R 4 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylovou skupinu, benzylovou skupinu nebo pyridylovou skupinu, přičemž tyto látky jsou užitečné jako inhibitory já-1 aktamasy.Předložený vynález popisuje nové deriváty 6- subst. hydroxymethylpenicilanových kyselín obecného vzorce II(8 O R 43 zl S/O CH 3 O cooe uü ve kterémR 1 představuje zbytek R nebo Rh, kde R znamená chránicí skupinu karboxylové funkce vybranou ze skupiny zahrnující tetrahydropyranylový, allylový, benzylový, 4-nitrobenzylový, benzhydrylový, 2,2,2-trichlorethylový, terobutyiový a fenacylový zbytek a R znamená atom vodíku nebo esterový zbytek snadno hydrolysovatelný in vivo, vybraný ze skupiny zahrnující S-ftalidylový zbytek, tl-krotonolaktonylový zbytek, y-butyrolakton-4-ylový zbytek, zbytek vzorcekaždý ze symbolů R 4 a R 5 znamenají vždy atom vodíku nebo methyiovou skupinu, R 5 představuje alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku a R znamená zbytek vzorcev nichž X 2 představuje substituent V poloze 3 známeho jíí-laktamového antibiotika cefalosporinového typu a R znamená substituent V poloze 6 nebo 7 známého (í-laktamového antibiotika penicilinového nebo cee falosporinového typu, přičemž zvlášť vyhodnýmí skupinami ve významu symbolu R 14 jsou shora uvedené peniciiinové zbytky,v nichž R 15 představuje2-fenylacetamidoskupinu,Z-fenoxyacetamidoskupinu,D-2-amino-z-fenylacetamidoskupinu,D-2-amino-2- ti-hydroxyfenyl acetamidoskupinu,Z-karboxy-Z-fenylacetamidoskupinu,Z-karboxy-Z- 2-thienyl acetamidoskupinu,2 ~karboxy~ 2 ~ 3 ~thieny 1 JHCetamidOSkupinu,D-2- 4-ethy 1-2,3-dioxopiperazinokarbonylamino -Z-fenylacetamid osk upinu, D-2 ~ 4-ethyl-2,3-dioxopiperazinokarbonylamino 1-2- 4-hydroxyfeny 1 acetamidoskupinu nebo 2,2-dimethy 1-4-fenyl-5-imidazolidinon-1-ylovou skupinu, R 13 představuje atom vodíku, alkanoylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, alkoxykarbonylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, pyrazinkarbonylovou skupinu, benzoylovou skupinu, skupinu CF 3 jC 0 nebo C 0 NR 3 R 9, jeden ze symbolů R a R 13 představuje atom vodíku a druhý z těchto symbolů znamená vinylovou skupinu, alkyisulfonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, furylovou,thienylovou, N-methylpyrrolylovou či N-acetylpyrrolylovou skupinu, zbytekp má hodnotu 0, pak R 7 neznamená atom vodiku nebo methylovou skupinu, v kterýchžto vzorcíchm má hodnotu 2 nebo 3, p má hodnotu 0 nebo 1, t má hodnotu O, 1 nebo 2, X 1 představuje síru, kyslík nebo zbytek NRM, R 7 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhliku, allyloxyskupinu, hydroxylovou skupinu, karboxylovou skupinu,alkoxykarbonylovou skupinu se 2 až 5 atomy uhlíku, alkylkarbonylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhliku, fenylovou skupinu, benzylovou skupinu, naftylovou skupinu, pyridylovou skupinu, zbytek NR 5 R 9, C 0 NR 3 R 9,NHCORW, nitroskupinu, atom chloru, atom bromu, trifluormethylovou skupinu nebo zbytek NR 8 R 9, C 0 NR 3 R 9, NHCORW, nitroskuplnu, atom chloru, atom bromu, trifluormethylovou skupinu nebo zbytek NRB, R 3 a R 9 nezávisle na sobě znamenaji vždy atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 4atomy uhlíku, fenylovou skupinu nebo benzylovou skupinu, R 10 představuje alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, trifluormethylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, R znamená atom vodíku, methylovou, ethylovou nebo acetylovou skupinu aR 16 a R 17 bud nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodiku, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo hydroxyalkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, nebo R 15 a R 17 společně s dusíkovým atomem, na který jsou navázány, tvoří pyrrolidinoskupinu,piperidinoskupinu, morfolinoskupinu, thiomorfolinoskupinu nebo 4-methy 1 piperazinoskupinu, a jejich farmaceutický upotřebitelné soli a soli na karboxylové skupině.Sloučeniny obecného vzorce II jsou vesměs užitečné jako chemické meziprodukty pro prípravu odpovidajicích 6-subst.methylen-1,l-dioxopenicilanátů popsaných v našich souvisejících československýoh patentových spisech č. 248 733, 248746, 248148.Kromě toho však ty sloučeniny obecného vzorce II, v němž R 1 znamená atom vo~ díku nebo shora definovaný esterový zbytek snadno hydrolysovatelný in vivo Rb, jsou upotřebitelné v důsledku své inhibiční účinnosti na pš-laktamasu, zejména pak jsou-li použitý ve spojeni s B-laktamovým antibiotíkem.Zvlášť výhodnými sloučeninami obecného vzorce II jsou ty látky, v nichž jeden ze symbolů R 13 a R 13 znamená atom vodiku a druhý představuje vinylovou skupinu, Z-furylovou skupinu, Z-thienylovou skupinu, N-methylpyrrolł-yłovou skupinu, N-acetylpyrrol-2-y 1 ovou skupinu, S-hydroxy-Z-pyridyloKromě způsobu výroby esloučenínl obecného »vzorce II popisuje vynález rovněžizpůsozb léčby bakterialní infekce savců, včetně člověka, který spočívá v aplikaci antibakteriálně účinného množství sloučeniny tohoto obecného vzorce, v němž R 1 znamená zbytek R, savci potřebujícímu takovéto ošetření.Dále vynález popisuje farmaceutické prostředky k léčbě bakteriálních infekcí sav~ ců, včetně člověka, které obsahují antibalçteriálně účinné množství sioučeniny obecného vzorce II, ve kterém R 1- znamená zbytek Rh.Sioučeniny obecného vzorce Iľ, ve aktee, v rém R 1 představuje shora definovaný zbytek R, jsou užitečné jakowinhibitory enzymův ő-laktamas. wTímto způsobem zminěnéuslow . čeniny zvyšují účinnost iýr-laktamových an-s tibiotiknjpenicilinů avcefaldsporinůił,zejméą na proti těmt-mikroorganismům ktettěwjsotłš resistentnív nebowparciáłněinesistentníh vůčiantibiotikum. Tĺmto .způsobem se zvyšujeaa spektrum účinnosti ý-laktamových antibiotik.a R Iznamenáłeatom vodikux nebo aceiyloevou skupinu. Zvlášť výhodnými chránicĺmi skupinamikarboxyiovégtŕunkcex- ve významne symbolu r «Ra jsourallyiovaskupinajbenzylvá skupin na, tercbutylová-skupinavza-z 2,~ 2,2-triohlorethylová skupina, přičemž zvlášť výhodná je skupinaałlyiová vzhledemsk píoměrněsnada němu zaváděni fa. odstraňovaní.ako esterové .zbytky snadnošshydroľysovatelné in vivo, tj. jako shora definované zbytky -Rb, jsou» zvlášť výhodné .skupiny vynález rovněž popisujeizpůsobxléčby bak- iznačujioi se tímwže se saveipotřebujiciinučinně množství rpenic-iiinnš nebo cefaiospo- ~ rinupzejména některérz nížeuvedenýoh vlá- ítek asloučemnaeobecného vzorceil vinnož- i stvísinhibujícímjő-laktamasnr~ I když sl 0 učeniny-pod 1 evynálezu účinê ně zvyšujŕzaktivitułB-laktamovych antibiotík obecně s výhodouhse ksombinuji s penicili- nemrnebouzefaloepćturinemr v klinické praxi již zavedenýmjnjako jsou amoxicilinř, ampi- ciiin, spasicilinj vazlociłinąí azthreonampbacampio 1 lin,š v i carbeniciiini, ücarbieniciiintindanyl,vicarbenicilln-tenylýuoefaclor cefadroxib» cefaloramçr z cefamandol, cetamandol-nafat,~ cefaparol, cefatrizin, cefazolin, cefbupera» zon, rcefonicid cefmenoxim, .cefodizim, ~ce foperazon, ceforanrid .cefotaximç rcefotiam z cefoxitin, cefpiramid, cefpirom, cefsulodin,ceftazidim, ceftizoxim, ceftriaxonž cefuraxim, ceiacetrii, cefalexinž cefaloglycin, cefaloridin, cefalothin rcefapinin, cefradin,cyclaciiín, epicilin, turazlociiin, hetacilin,lenampicilin, levopropylciiin .mecilinam,mezlocilin, penicílin G, penicilin V, fenethicilin, píperacilin, pirbeniciłin, pivampicilin,sarmoxiciriinąr sarpiicilingi isuncinilg- i talampici-i lin a ticarcilin, včetně jejich farmaceuticky upotřehitelných solí.

MPK / Značky

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43

Značky: kyselin, způsob, 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-248749-zpusob-vyroby-6-substhydroxymethylpenicilanovych-kyselin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby 6-(subst.)hydroxymethylpenicilanových kyselin</a>

Podobne patenty