Inertizačný proces na zabránenie požiaru a/alebo hasenie požiaru a inertizačný systém pre použitie procesu

Číslo patentu: E 9316

Dátum: 12.12.2008

Autori: Kersten Peter Uwe, Eberlein Anselm

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetný vynález sa týka inertizačného procesu podľa nadradeného pojmu patentového nároku 1. V tomto zmysle sa vynález týka inertizačného procesu pre zabránenie požiaru a/alebo hasenie požiaru, pri ktorom sa V priestorovej atmosfére uzavretého priestoru dosahuje a udržiava predvoliteľný av porovnani s normálnym okolitým vzduchom znížený obsah kyslíka. Za týmto účelom sa nazhromaždí počiatočná zmes plynov, ktorá obsahuje kyslík, dusík a prípadne ďalšie zložky, pričom ztejto nazhromaždenej počiatočnej zmesí plynov sa V plynovom separačnom systéme oddelí aspoň časť kyslíka a týmto spôsobom bude na výstupe plynového separačného systému vytvorená zmes plynov obohatená o dusík, a pričom táto dusíkom obohatená zmes plynubude vyvedená do priestorovej atmosféry uzavretého priestoru.Vynález sa ďalej týka inertizačného zariadenia pre dosiahnutie a/alebo udržiavanie predvoliteľného avporovnaní snormálnym okolitým vzduchom zníženého obsahu kyslíka V priestorovej atmosfére uzavretého priestoru, pričom inertizačné zariadenie disponuje plynovým separačným systémom, pomocou ktorého sa zpočiatočnej zmesi plynov obsahujúcej dusík a kyslík oddelí aspoň časť kyslíka a týmto spôsobom sa na výstupe plynového separačného systému vytvorí zmes plynov obohatená o dusík, apričom inertizačné zariadenie disponuje prívodnýmpotrubným systémom na prívod zmesi plynov obohatenej o dusík do uzavretého priestoru.Pri inertizačnom zariadení vyššie uvedeného druhu sa predovšetkým jedná o zariadenie pre zníženie rizika ahasenie požiarov v predmetnom monitorovanom chránenom priestore, pričom pre zabránenie požiaru resp. hasenie požiaru bude chránený priestor trvalo inertizovaný. Spôsob účinku takéhoto inertizačného zariadenia sa zakladá na poznatku, že v uzavretých priestoroch môže byť nebezpečenstvo požiaru zapríčinené tým, že v postihnutom priestore trvalo klesne koncentrácia kyslíka v bežnom prípade na hodnotu napríklad 12 až 15 objemu. Pri takejto koncentrácii kyslíka väčšina horľavých materiálov nedokáže horieť. Hlavnou oblasťou nasadenia sú predovšetkým výpočtové strediská, elektrické spínacie a rozvodné priestory, uzavretézariadenia ako aj skladové priestory s významnými hospodárskymi podkladmi.Preventívny resp. hasiaci účinok rezultujúci pri inertizačnom procese sa pritom zakladá na princípe vytláčania kyslíka. Ako je známe bežný okolitý vzduch pozostáva z približne 21 objemu kyslíka, približne 78 objemu dusíka a približne 1 objemu iných plynov. Aby bolo možné v chránenom priestore účinne znížiť riziko vzniku požiaru, zníži sa koncentrácia kyslíka vpostihnutom priestore prívodom inertného plynu, ako napríklad dusík. Zhľadiska hasenia požiaru je pri väčšine pevných látok známe, že hasiací účinok začína pôsobiť už vtedy, keď podiel kyslíka klesne pod 15 objemu. Vzávislosti od horľavých materiálov nachádzajúcich sa vchránenom priestore môže byť potrebné ďalšie zníženie podielu kyslíka napríklad na 12 objemu. Preto je možné na základe trvalej inertizácie chráneného priestoru efektívnym spôsobomznížiť riziko vzniku požiaru V chránenom priestore.Dokument DE 102 49 126 Al popisuje proces pre vytvorenie odkysličenej atmosféry v priestore. Vtomto prípade sa navrhuje, odčerpať z priestoru aspoň časť vzduchu nachádzajúceho sa v miestnosti atúto časť nahradiť odkysličeným plynom. Konkrétne sa navrhuje, priviesť časť vzduchu v miestnosti do dusikového generátora, pričom na výstupe dusíkového generátora bude nazhromaždená zmes plynov obohatená o dusík atáto zmes plynov bude opäť privedená doPredmetný vynález rieši problematiku, zdokonalit inertizačné zariadenie vyššie uvedeného druhu takým spôsobom, aby bolo možné podľa možnosti optimálnym spôsobom v uzavretom priestore dosiahnuť a udržať vopred stanovenú hodnotu inertizácie. Predovšetkým má byť uvedené riešenie,ktorým je možné znížiť prevádzkové náklady vznikajúce pri inertizácií uzavretého priestoru. Okrem toho má byť popísaný príslušný inertizačný proces, ktorý zabezpečí cenovo výhodnúinertizáciu a predovšetkým trvalú inertizáciu uzavretého priestoru.Z hľadiska procesu sa táto úloha rieši podľa predmetu nezávislého patentového nároku 1.Z hľadiska zariadenia sa úloha, ktorá je podkladom vynálezu, rieši podľa predmetu nezávisléhoZákladom vynálezu je pritom poznatok, že čistota dusíka nazhromaždenej a dusíkom obohatenej zmesi plynov na výstupe plynového separačného systému resp. zvyškový objem kyslíka v nazhromaždenej a dusíkom obohatenej zmesi plynov na výstupe plynového separačného systému má vplyv na takzvanú dobu znižovania. Pod pojmom doba znižovania sa rozumie dobatrvania, ktoráje potrebná pre dosiahnutie určenej inertizačnej hladiny v priestorovej atmosfére.Konkrétne bolo zistené, že s rastúcou čistotou dusíka exponenciálne stúpa koeficient vzduchuPod pojmom koeficient vzduchu sa rozumie pomer množstva počiatočnej zmesi plynov privedenej do plynového separačného systému za časovú jednotku k množstvu dusíkom obohatenćho plynu vypusteného na výstupe plynového separačného systému za časovú jednotku. Pri dusíkových generátoroch je obvykle čistota dusíka na výstupe plynového separačného systému voľne voliteľná a môže byť nastavená na dusíkovom generátore. V tomto prípade zásadne platí, že prevádzkové náklady dusíkového generátora sú o to výhodnejšie, čím nižšia je produkovaná čistota dusíka. Potom je totiž možné s porovnateľne krátkym časom chodu kompresora na výstupe plynového separačného systému nazhromaždiť dusíkom obohatenú zmes plynov s nastavenouVzhľadom na prevádzkové náklady inertizačného zariadenia vzniknuté pri inertizácií priestoru je však potrebné zohľadniť ďalšie faktory. l( nim patria predovšetkým faktory prúdenia, aby bol pomocou zmesi plynov nazhromaždených na výstupe plynového separačného systému a obohatených o dusík natoľko potlačený kyslík priestorovej atmosféry uzavretého priestoru, aby bolo možné dosiahnuť resp. udržať predvolenú inertizačnú hladinu. K týmto faktorom prúdenia patrí predovšetkým množstvo dusíkom obohatenćho plynu vytváraného plynovým separačným systémom za časovú jednotku, priestorový objem uzavretého priestoru a rozdiel medzi aktuálne nachádzajúcim sa obsahom kyslíka v priestorovej atmosfére uzavretého priestoru a obsahom kyslíka, ktorý zodpovedá predvolenej inertizačnej hladine. V tomto prípade je potrebné zohľadniť,že vzhľadom na dobu znižovania zohráva taktiež rozhodujúcu úlohu čistota dusíkanazhromaždenej zmesi plynov na výstupe plynového separačného systému resp. zvyškový objemkyslíka V dusíkom obohatenej zmesi plynov, keďže proces prúdenia prebieha o to rýchlejšie, čímnižší je zvyškový objem kyslíka V dusíkom obohatenej zmesi plynov.Pod použitým pojmom plynový separačný systém sa rozumie systém, ktorým je možné počiatočnú zmes plynov, ktorá obsahuje aspoň zložky kyslík a dusík, rozdeliť na kyslíkom obohatený plyn ako aj dusíkom obohatený plyn. Obvykle sa spôsob činnosti takéhoto plynového separačného systému zakladá na činnosti plynovej separačnej membrány. Plynový separačný systém využívaný pri predmetnom vynáleze je v prvom rade koncipovaný na odlučovanie kyslíka z počiatočnej zmesi plynov. Takýto plynový separačný systém sa často označuje aj ako dusíkovýPri takomto plynovom separačnom systéme sa používa napríklad membránový modul alebo pod.,v ktorom rozličné zložky (ako napríklad kyslík, dusík, vzácne plyny atď.) obsiahnuté V počiatočnej zmesi plynov podľa ich molekulámej štruktúry rozlične rýchlo difundujú cez membránu. Ako membrána môže byť použitá membrána z dutých vlákien. Kyslík, oxid uhličitý a vodík majú vysoký stupeň difúzie a na základe toho opúšťajú pri prúdení cez membránový modul relatívne rýchlo počiatočnú zmes plynov. Dusík s nízkym stupňom difúzie preniká cez membránu z dutých vlákien membránového modulu veľmi pomaly a týmto spôsobom sa obohacuje pri prúdení cez duté vlákna resp. membránový modul. Čistota dusíka resp. zvyškový objem kyslíka v zmesi plynov vychádzajúcej z plynového separačného systému sa určuje podľa rýchlosti prúdenia. Zmenou tlaku a objemového prietoku je možné nastaviť plynový separačný systém na požadovanú čistotu dusíka a potrebné množstvo dusíka. Konkrétne sa čistota dusíka regulujerýchlosťou, ktorou prúdi plyn cez membránu (doba zdržania).Vylúčená, kyslíkom obohatená zmes plynov sa obvykle zhromaždí a pod atmosférickým tlakom sa vypustí do okolitého prostredia. Komprimovaná, dusíkom obohatená zmes plynov sa nazhromaždí na výstupe plynového separačného systému. Pri analýze zloženia vyrobeného plynu sa meranie realizuje na základe zvyškového objemu kyslíka v objemu. Objem dusíka sa vypočítava tak, že nameraný zvyškový objem kyslíka sa odpočíta od 100. Pritom je potrebnézohľadniť, že táto hodnota sa síce označuje ako objem dusíka, resp. čistota dusíka, fakticky sa

MPK / Značky

MPK: A62C 35/62, A62C 99/00

Značky: systém, procesu, zabránenie, použitie, požiaru, hasenie, inertizačný, proces

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e9316-inertizacny-proces-na-zabranenie-poziaru-a-alebo-hasenie-poziaru-a-inertizacny-system-pre-pouzitie-procesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inertizačný proces na zabránenie požiaru a/alebo hasenie požiaru a inertizačný systém pre použitie procesu</a>

Podobne patenty