Brúsna lamela a brúsny kotúč ju obsahujúci

Číslo patentu: E 6756

Dátum: 28.02.2007

Autor: Klug Georg

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Brúsna lamela a brúsny kotúč ju obsahujúci OpisVynález sa týka brúsnej lamely, najmä pre usporiadanie na otočne poháňateľnom brúsnom kotúči, ako aj brúsneho kotúča s aspoň jedným nosným elementom a s aspoň dvomi takýmito brúsnymi lamelami, navzájom sa čiastočne prekrývajúcimi, tvoriacimi spoločneTakéto brúsne kotúče opatrené väčším počtom brúsnych lamiel sa nasadí na hnací stroj, aby bolo možné opracovať povrchy obrobkov brúsením. Takéto brúsne kotúče a brúsne lamely sú známe v staveNapríklad spis EP 1 142 673 A 2 obsahuje brúsne lamely, ktoré majú dve navzájom paralelné hrany a medzi nimi tretiu a štvrtú hranu vytvorenú konvexne alebo konkávne. Tieto brúsne lamely súupevnené na prstencové nosné časti nosiča a navzájom sa prekrývajúSpis US 5,643,068 znázorňuje na obr. 4 brúsnu lamelu s tromi radiálne orientovanými rebrami, ktore sú usporiadané okolo osy otáčania voči sebe pod uhlami 120 °, a ktoré uprostred tvoria okolo úložného otvoru úplne uzavretý prstenec. Väčší početlbrúsnych lamiel sa usporiada tak, že tieto brúsne lamely sú voči sebe uhlovo presadené, takže vznikne brúsíaci nástroj s väčším počtom radiálne prebiehajúcich rebier, pričom medzi týmito rebrami sú vytvorenéĎalej je zo spisu DE 20 2000 004 027 Ul známe vytvoriť vejárovitý brúsny kotúč s nosičom v tvare kotúča alebo taniera s brúsnymi lamelami, ktoré sú upravené na nosiči vo vrstve lepidla tak, že sa vzájomne prekrývajú ako šindle. Na obvode brúsneho kotúča sú vyrezané vybrania, ktoré sú približne V tvare lichobežníka alebo majú tvar časti medzikružia. Pritom okraj týchto vybraní, ktorý je zadný v smere otáčania brúsneho kotúča, prebieha približne radiálne. Tieto vybrania slúžia k neustálej kontrole výsledku brúsenia a k zmenšeniu ohrevu obrobka. Ďalšie brúsne kotúče s vybraniami sú známe i zo spisov DE 20214 389 Ul, US 6,007,415, ako aj DE 1 652 912, DE 298 02 791 Ul a W 0 00/35634, pričom tieto tri posledné spisy obsahujú brúsne kotúče s brúsnym materiálom umiestneným na nosnom materiále bez brúsnych lamiel. Ďalšie brúsne kotúčes kruhovým obvodom, s brúsnymi lamelami, avšak bez príehľadových vybraní sú známe napríklad zo spisov DE 92 O 5 471 Ul, DE 40 31 454, DE 44 30 229 a W 0 99/16583.Ako brúsne kotúče bez, tak i brúsne kotúče opatrené viditeľnými vybraniami s brúsnymi lamelami podľa stavu techniky sú vytvorené nákladne, pretože na základe použitia veľkého počtu brúsnych lamiel sú výrobné náklady brúsnych kotúčov intenzívne, a preto i drahé.Úkolom predloženého vynálezu preto je vytvoriť brúsne lamely a brúsne kotúče, ktoré môžu byť vyrobene lacno pri dosiahnutí malého prierezu v reznom vzore, pričom má byť umožnená kontrola výsledku brúsenía v priebehu procesu brúsenia, a brúsne kotúče majúTento úkol je vyriešený podľa predloženého vynálezu brúsnou lamelou, najmä pre usporiadanie na otočne poháňateľnom brúsnomkotúči, u ktorého takto zostáva aspoň z dvoch častí prstencausporiadaných voči sebe pod uhlom, ktoré spolu tvoria jeden sektor prstenca, a ktoré aspoň čiastočne majú tvarové uskutočnenie odlišné od kruhového kotúča so stredovým otvorom. Pre brúsny kotúč je tento úkol vyriešený tým, že tento brúsny kotúč obsahuje aspoň jeden nosný element a aspoň dve také brúsne lamely, navzájom sa čiastočne prekrývajúce, tvoriace spolu tvar prstenca. Ďalšie uskutočneniavynálezu sú definované v závislých nárokoch.Tým je vytvorená brúsna lamela, ktorá nie je v stave techniky vytvorená len pozdĺžne v tvare obdĺžnika, ale obsahuje väčší počet častí, ktoré sú usporiadané voči sebe pod uhlom, takže už jedna časť prstenca je ohraničená len jednou lamelou. Prstenec z brúsneho materiálu je vytvorený usporiadaním väčšieho počtu brúsnych lamiel vždy presadené voči sebe a na seba. Už vtedy nie sú upravené lístky malého formátu ako lamely prekrývajúce sa navzájom na spôsob šindľov, ako je tomu v stave techniky, ale lamely veľkého formátu opatrené zalomením. Tie sa umiestnia na seba, pričom sa navzájom čiastočne prekrývajú. S výhodou sú brúsne lamely v oblasti aspoň jednej časti prstenca ako aj pozdĺž vnútorných hrán spojene s nosným elementom. Jedna alebo viacero častí prstenca zostáva pre obrábanie brúsením voľných. Pri odstupňovaní uhlovo vytvorených brúsnych lamiel je ďalej upravená nielen väčšia plocha pre upevnenie každej brúsnej lamely na nosnom elemente, ale i väčšia plocha k dispozícii pre proces brúsenia, takže jednotlivá brúsna lamela je nielen pevnejšie uložená na brúsnom kotúči, ale je k dispozícii i väčšia brúsiaca plocha bez osadení, ktoré sú inak vytvorené lamelamimalého formátu podľa stavu techniky.Pri upravení napríklad šiestich- brúsnych lamiel vždy aspoň s tromi časťami prstenca, najmä štyrmi časťami prstenca, môžu byt tieto usporiadané na seba navzájom čiastočne prekryto a vždy vočisebe presadené o jednu časť prstenca. Pritom vonkajšie hrany častíprstenca na seba dosadajú vzákryte a tvoria spoločne vonkajšiuobvodovú hranu brúsneho kotúča.Ďalej je možné ploche konštrukčne uskutočnenie brúsneho kotúča, pretože na základe väčších rozmerov jednej jednotlivej brúsnej lamely postačí v porovnaní s lamelami stavu techniky už niekoľko málo na seba usporiadaných brúsnych lamiel, aby sa na brúsnych lamelách vytvoril prstenec potrebný pre brúsenie. Môže byť upravené napríklad šesť voči sebe presadene usporiadaných brúsnych lamiel, pričom tie vždy obsahujú časti prstenca, ktoré sú usporiadané voči sebe presadene o asi 60 °. Brúsne lamely pritom majú s výhodou štyri také časti prstenca usporiadané voči sebe presadene, takže už cez malý počet brúsnych lamiel je daná vysoká životnosť brúsneho kotúča na základe štvorvrstvého uskutočnenia brúsneho kotúčav okrajovej oblasti brúsneho kotúča používané pre proces brúsenia.Práve pri použití takých brúsnych lamiel s časťami prstenca usporiadanými pod uhlom približne 60 ° presadene voči sebe môže byť vytvorený rezný vzor pre tieto brúsne lamely približne V tvare U s veľkou úsporou miesta na jednom priereze materiálu, takže pri výrobe brúsnych lamiel vznikne len veľmi málo prierezu. S výhodou sú pritom časti prstenca vytvorené buď s opakujúcim sa vzorom alebo aspoň ako zrkadlový obraz a/alebo zrkadlovito voči sebe, takže napriklad voľne ramená (prvá a štvrtá časť prstenca) brúsnych lamielvytvorených zo štyroch častí prstenca môžu zasahovať do seba.Pritom tieto voľné ramená, teda prvá a štvrtá časť prstenca, môžu bytnajmä usporiadané vždy vedľa seba, pričom druhý rad odpovedajúcim spôsobom vedľa seba usporiadaných brúsnych lamiel tvaru U môže byť usporiadaný voči prvému radu presadene o 180 °. Potom vždy druhá a tretia časť prstenca brúsnych lamiel susedných rad dosadajúna seba. U tretieho radu vytvoreného odpovedajúcim spôsobom

MPK / Značky

MPK: B24D 13/00, B24D 11/00

Značky: obsahujúci, lamela, brusný, kotúč, brusná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e6756-brusna-lamela-a-brusny-kotuc-ju-obsahujuci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brúsna lamela a brúsny kotúč ju obsahujúci</a>

Podobne patenty