Zariadenie na liečbu magnetickými poľami

Číslo patentu: E 5278

Dátum: 04.02.2005

Autor: Muntermann Axel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na liečbu magnetickými poľami0001 Vynález sa týka zariadenia na terapeutickú liečbu pacienta magnetickými poľamivšeobecne a zariadenia na liečbu rezonanciami jadrového spinu zvlášť.Doteraj ší stav techniky0002 Neinvazívne spôsoby liečby zaberajú v lekárstve stále nové oblasti použitia. Vo vzťahu k tu predkladanému vynálezu sú obzvlášť vyzdvihované zariadenia a spôsob na terapeutickú liečbu pomocou externých magnetických polí. Aj keď presný spôsob pôsobenia týchto terapií nebol dosiaľ detailne pochopený, ich terapeutické úspechy sú vedecky dokázané a všeobecne uznávané. Výskumy nadväzujúce na známe terapie magnetickými poľami sa nachádzajú napríklad v spisoch Ortopedická prax 8/2000, 36. ročník, stránky 510 až 515 a Elektrostimulácia a terapia magnetickými poľami. Používanie, výsledky a zaisťovanie0003 V týchto výskumoch bolo najmä zistené, že terapia magnetickými poľami spôsobuje u pacientov sčasti výrazné zlepšenie ťažkostí, v podstate bez vyvolávania preukázateľných negatívnych vedľajších účinkov. Ďalšou veľkou výhodou terapií magnetickými poľami je to, že je možné sa pokiaľ možno úplne vyhnúť operácii Spojenej pre pacienta so značnými bolesťami, rizikarni a nákladmi.0004 Zo spisu DE 40 26 173 je tak napríklad známe zariadenie, ktoré na liečbu pacientov vytvára irnpulzné a modulované magnetické pole. Telesná tkanivo je pritom vystavenémagnetickému poľu získavanému interferenciou konštantného magnetického poľa a striedavého0005 Pulzujúce polia, ktoré sa tu používajú, však potrebujú mnoho energie a sú inaktívne, pretože indukčnosť cievky spomaľuje zmeny poľa.0006 Terapeutický účinok tejto liečby magnetickými poľami spočíva okrem iného v zmiernení osteoporózy alebo dôsledkov záchvatov mítvice. Pritom sa pravdepodobne prejavuje,že vďaka použitým magnetickým poliam sú podporované transportné procesy a/alebo procesylátkovej výmeny, ktoré vedú kpozitívnemu terapeutíckému účinku. Dosiaľ sa vychádzaloz toho, že pozitívny terapeutický účinok je spôsobený energetickou výmenou medzi poľami a súčasťami buniek (protóny, ióny a podobne). Prenos energie aktiváciou, poprípade absorpciou iónovo-cyk-lotrónových rezonancií (ICR) vbiologickom tele bol pritom vyjasnený, a pretovyhľadávaný podľa zodpovedajúcich podmienok ICR. V dôsledku toho sú známe zariadeniaorientované na vytváranie podmienok ICR.0007 Toto vyjasnenie príčin, a tým tiež príslušne dimenzované zariadenie, sa však za určitých okolností prejavilo ako spomé, pretože cyklotrónová rezonancia sa všeobecne vyskytuje len u voľných častíc, ako napríklad vo vákuu alebo u elektrónov vo vodivostnom páse polovodiča. Jednoduchým výpočtom je možné ďalej ukázať, že cyklotrónový pohyb by prebiehal na kruhovej dráhe, ktorej polomer už prekračuje priememý priemer profilu ľudského tela. Toznamená, že c klotrónová rezonancia môže b namä u evnćho tkaniva och bná. P0008 Je možné si tiež predstaviť, že účinok je založený na piezoelektrických procesoch V tele. Táto vysvetľovacia formulácia vychádza z toho, že okolo každého kĺbu tela existuje elektrické pole a v stave zdravia spôsobuje každý pohyb piezoelektrické napätie, pretože chrupavka má piezoelektrické vlastnosti. V stave ochorenia by mohli byt tieto piezoelektrické napätia simulované indukovanými napätiami. Vtejto súvislosti viď tiež spis Veľká kniha terapie0009 Ďalšie zariadenie na liečbu biologického tela magnetickými poľami, ktoré vytvárajú vo vnútri liečeného tela rezonanciu spinu, je známe zpredkladaného spisu W 0 99/66986. Tu opísanć zariadenie je však orientované vpodstate na vykonávanie cielených reprodukovateľných liečení magnetickými poľarni vo všetkých biologických materiáloch,nezávisle na tom, či sú k dispozícii íónové častice. S uvedeným zariadením sa dosiahli pozitívne terapeutické účinky pomocou vytvárania rezonancií spinu a sekvencií rezonanciíspinu. V tomto prípade sa však rezonancia jadrového spinu používa tiež najmä na prenos0010 Ziných oblastí techniky sú spôsoby rezonancie jadrového spinu (takzvané spôsoby NMR) známe už dlho. Používajú sa najmä v lekárskej diagnostike a všeobecne pre vysoko presné meranie magnetického poľa. K poslednému použitiu je možne príkladne uviest spis Virginia Scientific FW 10 l Flowing Water NMR Teslameter. Opis týchto prístrojov je možnénájsť na adrese www.gmw.com/magneticmeasurements/VSI/FW 101 .html0011 Ostáva konštatovať, že známe zariadenia terapeutického lekárstva zahrnujú väčšinou veľké systémy cievok, ktorými sa magnetické polia generujú a menia. Tieto systémy cievok majú však vysokú indukčnosť, čo vedie kveľkým konštantám spínacích časov a veľkej spotrebe energie. Veľké spínacie časy však nevýhodným spôsobom vedú kmalej účinnosti0012 Systémy cievok sú ďalej typickým spôsobom vytvorené tak, že majú otvory, do ktorých môžu byť zavádzané časti tela, napríklad ruky alebo nohy. Známe zariadenia sú tak celkovo relatívne neforemné a vykazujú nevýhody vzhľadom na svoje skladovacie a prepravné možnosti. Obvykle sú pre pacientov z časti nepohodlné. Ďalej je vo väčšine známych zariadeníveľmi vysoká spotreba energie, pretože systémy cievok vytvárajú silné magnetické pole.0013 Ortogonálne polia v týchto známych zariadeniach sa ďalej vytvárajú ortogonálnymi cievkami, to znamená, že vodorovné valcové cievky vytvárajú vodorowié magnetické pole a zvislé sedlové cievky zvislé pole. To však má za následok, že zariadenia sú nepomeme veľkéa môžu byť inštalované len vo veľkých zdravotných centrách.0014 Okrem toho zostáva ešte mnoho otvorených otázok pokial ide o fyzikálno-fyziologické účinky zariadení a procesy, ktoré v tele spúšťajú. Bez presnej znalosti spôsobu pôsobenia bolo však v minulosti len ťažko možné určiť optimálnu konštrukciu a optimálne parametre pre jeho0015 0 d nedávnej doby sa na terapeutické spôsoby rezonancie jadrového spinu používajú tiež zariadenia v ploche. Zariadenie tohto druhu je známe napríklad zo spisu W 0 02/096514 a týmto sa prostredníctvom odkazu stáva vplnom rozsahu, najmä vo vzťahu kfyzikálnym0016 Najmä pomocou posledne menovaných zariadení mohli byť už niektoré vyššie označené nevýhody odstránené a dosiahli sa pozoruhodné liečebné úspechy. Aj napriek tomu sa ukázalo, že zariadenie je napríklad vzhľadom na svoju veľkosť schopné ďalšieho zlepšenia. 0017 j Zariadenie ďalej nie je v rovnakej miere dobré na liečenie všetkých klinických obrazov. 0018 Ďalej môže byt zariadenie ešte lepšie zladené s danými anatomickými skutočnosťami.0019 Ďalšie zariadenie na liečenie elektromagnetickými poľami je známe zo spisu GB429044. Toto zariadenie utvára budúci stav techniky. Zahrnuje kreslo s operadlom nanastavenie polohy pacienta a dve zariadenia na vytváranie magnetických liečivých polí,upevnené na ramenách. Ramená sú zvisle posuvné a upevnené na tyčiach, ktoré sa nachádzajúpo bokoch vedľa operadla. Usporiadanie tyčí môže sťažiť nastupovanie do kresla.Všeobecný opis gmálezu 0020 Úlohou vynálezu je preto pripraviť zlepšené zariadenie na liečbu pacientov magnetíckými poľarni, ktoré umožňuje najmä lokalizovanú liečbu, napríklad v oblasti hlavypacienta, a ktoré pacienta čo možno najmenej zaťažuje.0021 Ďalšou úlohou vynálezu je pripraviť zariadenie tohto druhu, ktoré môže byť používané s0022 Ešte jednou úlohou vynálezu je pripraviť zariadenie tohto druhu, ktoré môže byt pružne prispôsobené anatómii pacienta a/alebo kliníckérnu obrazu a poskytuje dobré liečebné0023 Ešte ďalšou úlohou vynálezu je pripraviť zariadenie tohto druhu, ktoré je cenovovýhodné z hľadiska výroby a prevádzky a je pre pacientov príjemné a budi V nich dôveru.0024 Úloha vynálezu je prekvapivo jednoduchým spôsobom vyriešená už predmetom nezávislého nároku. Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú definované vzávislých0025 Podľa vynálezu je navrhnuté zariadenie na terapeutickú liečbu pacienta, najmä živého človeka alebo zvieraťa, magnetickými poľami, ktoré obsahuje prvý a druhý systém na vytváranie prvého a druhého magnetického liečivého poľa. Zariadenie definuje liečebné oblasti,v ktorých je nastavovaná poloha liečenej oblasti tela pacienta, ak pacient zaujal miesto na zariadení. Následne je vykonávaná liečba pomocou magnetických polí, ktoré sú vyžarované do0026 Zariadenie ďalej obsahuje operadlo nauloženíe pacienta, najmä tela alebo chrbta pacienta, a ramená, ktoré bočne vyčnievajú z roviny deñnovanej operadlom alebo zroviny operadla, teda prebiehajú pozdĺž boku pacienta priečne na os jeho tela, pričom systémy na vytváranie magnetických liečivých poli sú umiestnené na ramenách a v prevádzkovej polohe sa nachádzajú mimo roviny operadla na boku pacienta. Tým môžu byť vytvorené relatívne malé a

MPK / Značky

MPK: A61N 2/00

Značky: magnetickými, zariadenie, liečbu, poľami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e5278-zariadenie-na-liecbu-magnetickymi-polami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na liečbu magnetickými poľami</a>

Podobne patenty