Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie

Číslo patentu: E 4125

Dátum: 04.03.2005

Autori: Tabaries Franck, Siret Bernard, Costa Stephano, Blanc Dominique

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitieSúčasný vynález sa týka integrovaného zariadenia pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, postupu použitia tohto zariadenia, inštalácie pre čistenie spalín obsahujúceho toto zariadenie, ako aj postupu použitia tejtoVynález sa zvlášť týka čistenia spalín obsahujúceho oxidy síry a dusíka, ako aj kyselinu chlorovodíkovú. Z tohtohľadiska sa jedná zvlášť o spaliny vzniknuté pri spopoľňovani.Behom spopoľňovania odpadov alebo napríklad kalov z čistiacich staníc obsahujú spaliny vzniknuté pri spaľovaní značné množstvo škodlivých prvkov, ako je kyselina chlórovodíková, oxid siričitý S 02, ako aj oxidy dusíka. Tieto spaliny tiež obsahujú prachy, ťažké kovy, ako aj organickéZ toho vyplýva, že vyššie popisované spaliny vzniknuté behom spaľovania musia byť pred vypustením do atmosféry prečistené. Na splnenie tohto cieľa je možné použiť rôzneznáme postupy, vhodné pre uplatnenie V priemyslovom merítku.dôvodov je obvyklé uskutočňovať denitrifikačné operácie, tiežnazývané deNOx, oddelene od procesov eliminácie ďalších nečistôt, akými sú HCl, SO a ťažké kovy.Čo sa týka denitrifikácie, sú k dispozícii četné technológie, z ktorých sme zvolili katalytickú denitrifikáciu,zvanú SCR, nielen z dôvodu ich výkonov V denitrifikovaní ale tiež pre jej schopnosť zachytenia dioxínov a furánov. V tejto technológii prechádzajú prečisťované plyny cez katalytický reaktor, ktorý reakciou s amoniakom, alebo s ktorýmkoľvekNevýhoda tohto katalytického postupu spočíva V skutočnosti, že obvykle používané reakčné činidlo má tendenciu reagovať so stále prítomnými oxidmi siry, čo vedie k ukladaniu solí, ako je siričitan amónny alebo kyselý siričitan amónny, ktoré majú tendenciu narušovat činnosť katalyzátora. V tomto ohľade je treba poznamenať, že V priebehu tejto katalytickej denitrifikácie sa môžu tiež ukladať i iné typy solí. Prečisťované spaliny môžu konečneobsahovať jedy, ako je napríklad arzén, ktoré spôsobujúJe tiež mysliteľné umiestnenie jednotky katalytickej denitrifikácie typu SCR skôr proti smeru než po smere chodu ostatných jednotiek inštalácie. Tieto ostatné jednotky, ako sú napríklad premývače alebo filtry, majú za úkol prečisťovať spaliny od ostatných škodlivých zložiek, ktoré sú V nichspočiatku obsiahnuté, ako sú prachy a oxidy síry.Túto jednotku sme často umiestňovali po smere ostatných uvedených jednotiek. Naskytli sa tak dve možnosti, totiž buď skôr práce pri vyššej teplote, napríklad pohybujúcej sa V rozmedzí 240 a 350 ° C, alebo pracovať pri teplote nižšej, pohybujúcej sa najmä V rozmedzí 170 a 240 ° C.Keď je teplota. denitrifikácie relatívne vysoká, prináša táto Voľba vyššiu bezpečnosť V zmysle zamorenia alebo usadzovania solí, je Však nutné navýšiť teplotu spalín z úrovne pracovnej teploty premývača, napriklad zhruba 65 ° C,alebo i z úrovne pracovnej teploty filtru s trubicami,pohybujúcej sa napríklad V rozmedzí 120 a 200 ° C. V tomto je tak implikovaná nutnosť inštalácie horákov a/alebo rekuperačných výmenníkov tepla, ktoré sú nákladné a ktoré súNa druhú stranu práca pri nižšej teplote umožňuje vylúčiť Vyššie uvedené zariadenie pre rekuperáciu tepla, čo implikuje nižšie investície. Táto alternatíva však Vyžaduje použitie väčšieho množstva katalyzátora, ako aj zvláštnu pozornosťohľadom ochrany katalyzátora pred nežiadúcimi soľami a jedmi.Je tiež mysliteľné umiestnenie denitrifikačnej jednotky SCR proti smeru filtrov či premývačov, na miesto, kde je teplota spalín ešte vyššia. Tým je umožnené vylúčenie zariadení pre rekuperáciu tepla, ktoré sú nezbytné vo Vyššiepopísanej variante po smere s vyššou teplotou.V tomto prípade Však môžu upravované spaliny obsahovať vysoké množstvo prachov, V dôsledku čoho je nutné dbať na používanie katalyzátorov s viac otvorenými kanálmi, s menším špecifickým povrchom, čím je temer vylúčené akékoľvek použitie granulovaného katalyzátora. Naviac obsah oxidov síry SO a S 03 ktorý je V spalinách tiež Vysoký, môže viesť k zvýšeniu rizikaukladania solí na katalyzátore.Konečne je Vhodné zdôrazniť, že nezávisle na dispozícii a teplote tejto jednotky, sa aktivita katalyzátora postupneviac či menej rýchlejšie znižuje. V dôsledku toho je trebatento katalyzátor podrobovať periodickým regeneráciám pomocouzahriatia, ktoré prinášajú rôzne nevýhody.Behom týchto regenerácií je odstránené značné množstvo nečistôt, pretože cieľom tejto operácie je desorpcia solí a jedov z katalyzátora. Veľké množstvá týchto produktov sú odstraňované a unášané pomocou plynu slúžiacehopre regeneráciu. Tieto odpady sa môzu ukázať ako úplneneprijateľné, jednak z hľadiska ich trvanlivosti a jednak2 hľadiska koncentrácie, ktoré nemôžu byť tolerované inak nežTieto regenerácie tiež spôsobujú spomalenie prevádzky V továrni produkujúcej hrubé spaliny, keďže tieto nemôžu byť priamo bez úpravy vypúšťané do atmosféry. Tento proces regenerácie naviac trvá dlhú dobu, ktorá môže predstavovať až10 hodín, čím je znateľne znížená ekonomická výnosnosť.Cieľom vynálezu je odstránenie rôznych vyššie popísanýchZa týmto účelom je predmetom vynálezu modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, obsahujúceho filtračný modul a modul katalytickej denitrifikácie, pričomfiltračný modul obsahuje vstup pre spaliny určené k predbežnému vyčisteniu, filtračné prostriedky, akými sú filtračná trubica, ako aj výstup pre predbežne prečistené spaliny, pričom je tento modul tiež vybavený prívodnými prostriedkami pre spaliny určené k predbežnému prečisteniu,ústiaci do jedného alebo každého vstupu, prostriedky pre selektívnu komunikáciu medzi týmito prívodnými prostriedkami a každým vstupom, prostriedky pre odvádzanie predbežnevyčistených spalín ústiace do každého výstupu, ako aj

MPK / Značky

MPK: B01D 53/96, F23J 15/02, B01D 53/56, B01D 53/86

Značky: katalytickú, spalin, použitie, obsahujúca, integrované, zariadenie, inštalácia, denitrifikáciu, filtráciu, čistiaca, modulárne, postupy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e4125-modularne-a-integrovane-zariadenie-pre-filtraciu-a-katalyticku-denitrifikaciu-spalin-cistiaca-instalacia-obsahujuca-toto-zariadenie-a-postupy-pre-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie</a>

Podobne patenty