Spôsob hydrokrakovania uhlovodíkovej suroviny

Číslo patentu: E 20131

Dátum: 05.10.2011

Autori: Hunter Michael Glenn, Low Gordon Gongngai

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu hydrokrakovania uhľovodíkovej suroviny na získanie hodnotnejších produktov s nižšou teplotou varu, akýnt je napríklad skvapalnený ropný plyn (LPG), nafta,petrolej a motorová nafta. Konkrétne sa vynález týka spôsobu, V ktorom sa ťažké multijadrové aromatické zlúčeniny koncentrujú v oblasti nekonvertovaného oleja, takým spôsobom, že môžu byť0002 Kompletná konverzia ropy alebo syntetických ťažkých plynných olejov na destilačné produkty, akým je benzín,trysková a motorová nafta V hydrokrakeri je prakticky obmedzená tvorbou ťažkých polyjadrových aromatických (HPNA) zlúčenín. Tieto zlúčeniny, vytvorené pri nežiaducich vedľajších reakciách,sú stabilné a prakticky nemožné hydrokrakovania. HPNA sú tavené polycyklické aromatické zlúčeniny, ktoré majú 7 kruhy, ako napríklad koroneny CH 1 benzokoroneny CH 1 dibenzokoroneny0003 HPNA so 7 aromatickými kruhmi sú vedľajšie produkty hydrokrakovacích reakcií, ktoré môžu potenciálne spôsobiť značné problémy V hydrokrakovaných jednotkách. Po prekročení limitu rozpustnosti HPNA, sa V prenosných linkách, ventiloch a na povrchoch výmenníka tepla vytvárajú pevné látky. Ďalej môže HPNA reverzibilnou inhibíciou a tvorbou koksu prispieť k deaktivácii katalyzátora. Problémy s HPNA nastávajú najmä pri spracovaní ťažkej suroviny s vysokými destilačnými koncovými bodmi a viac aromatických krakovaných zásob v recyklačných jednotkách vysokejvyužívaných pri vysokých konverzných spôsoboch, vybuduje vysokáhladina HPNA, čo má za následok znečistenie katalyzátorov a0005 Konvenčné riešenie tohto problému spočíva v odstránení časti prúdu recyklačného oleja, čiže prúdu nekonvertovaného oleja, pre odstránenie zlúčenín HPNA zo systému, čím sa efektívne vyváži množstvo odstránených HPNA. s množstvom. HPNA vytvorených pri reakciách. Tento postup obmedzuje celkovú úroveň0006 V konvenčných vysoko konverzných hydrokrakovacích spôsoboch, je surovina oleja uhľovodíkového ťažkého plynu kombinovaná s plynom bohatým na Vodík a zreagovaná pomocou katalyzátora, pre získanie hydrokrakovaného výtoku, obsahujúceho menej husté produkty s nižšou molekulovou hmotnosťou. Hydrokrakovaný výtok z reaktora je skondenzovaný a v separačnej zóne oddelený do kvapalnej časti obsahujúcej hlavne uhľovodíky a do plynnej časti, obsahujúcej hlavne nezreagovaný Vodík. Výpary z tejto separácie môžu byť skombinované so zložkami Vodíka pre navrátenie Vodíka spotrebovaného pri reakcii a potom môžu byť stlačené a recirkulované späť do reakčnej nádoby. Prvá kvapalná časť zo separačnej zóny je potom presmerovaná do frakcionačnej časti, kde sú ľahšie produkty frakcionáciou oddestilované z ťažkých nekonvertovaných produktov, frakcionačnou vežou alebo sériou frakcionačných veží. Teplo zvyčajne do tejto obnovovacej operácie vstupuje s cieľom poskytnutia potrebnej energie na0007 Konvenčný prístup ku kontrolovaniu nahromadených HPNA zlúčenín v recyklačnom oleji je vybratím čistého produktu recyklačného oleja z jednotky, ako nekonvertovaného oleja. Rýchlosť čistenia môže byť prispôsobená tak, aby bola čistáTakéto čistenie V podstate znižuje dosiahnuteľnú celkovú úroveň konverzie hydrokrakovaním na menej ako 100 percent. V závislosti na kvalite výplne a podmienkach spôsobu sa môže rýchlosť čistenia pohybovať od jedného až dvoch percent až do 10 percent rýchlosti čerstvej výplne. Výťažok cenných destilačných produktov je zodpovedajúcim spôsobom znížený o značné ekonomické0008 U.S. patent č. 6,361,683 opisuje hydrokrakovací spôsob,V ktorom je hydrokrakovaným výtokom vodík, stripovaný v stripovacej zóne na produkciu plynného uhľovodíkového prúdu,ktorý po spôsobe prechádza cez hydrogenačnú zónu na nasýtenie aromatických zlúčenín. Frakcionačná zóna je spojená so stripovacou zónou, ktorá sa plní stripovanou uhľovodíkovoukvapalinou získanou stripovaním hydrokrakovaným výtokom. Taktiežsa uvažuje aj nad stripovaním na odstránenie HPNA.0009 U.S. patent č. 6,858,128 opisuje hydrokrakovací spôsob,ktorý využíva frakcionačnú zónu obsahujúcu spodnú sekciu s predelujúcou stenou, na vytvorenie sekcií vhodných nastripovanie pár na koncentráciu HPNA.0010 U.S. patenty č. 4,961,839 a 5,120,427 opisujú hydrokrakovací spôsob, v ktorom sú všetky spodné frakcie vedené do stripovacej kolóny, poskytnutej ako zvyšková kolóna na spodku frakcionačnej zóny. Frakcionačná zóna je plnená vypareným prúdom, čo pokryje väčšinu ľahkých uhlovodíkov, čin sa umožní prečistenie kvapalných čistých spodných prúdov, bohatých na HPNA. Súčasný patent využíva vysoký stupeň vyparovania náplne na frakcionáciu, na minimalizáciu očisteného prúdu a na zaistenie,aby bola zrecyklovaná len frakcia neobsahujúca PNA, avšak tento vysoký stupeň vyparovania je spojený s nežiaducou spotrebou0011 Maximalizovať konverziu ťažkej výplne je podstatným ekonomickým podnetom a kľúčovým bodom väčšiny takýchto spôsobov recyklácie nekonvertovaného oleja spať do reakčného systému, čím sa kontroluje sila krakovania a zlepšuje selektivita hydrokrakovacích reakcií, na zisk žiadanejších koncových produktov akými sú napríklad benzín, dýzové palivo a motorová nafta. Všetky známe hydrokrakovacie spôsoby a katalyzátory sú avšak predmetom nežiaducich vedľajších reakcií vedúcich k tvorbe ťažkých polynukleárnych aromatických (HPNA) zlúčenín, ktoré V nekonvertovanom oleji hromadia recyklačný prúd. Tieto zlúčeniny prakticky nie je možné konvertovať hydrokrakovacími reakciami a vykazujú silný sklon hromadiť sa do vysokých. koncentračných úrovní V prúde recyklačného oleja. Ako sa zvyšuje koncentrácia,kontinuálne sa degradúje výkon systému reaktora, čo vedie k0012 Cieľom súčasného vynálezu je poskytnúť hydrokrakovací spôsob, pomocou ktorého sa zvýši konverzia najťažších materiálov a materiálov s najväčšou molekulárnou hmotnosťou na produkty, čovedie k zníženiu čistého výťažku nekonvertovaného oleja.0013 Ďalším cieľom hydrokrakovacieho spôsobu je aj minimalizácia potreby prečisťovania koncentrovaním HPNA zlúčenínV časti prúdu nekonvertovaného oleja.0014 Tieto ciele sú dosiahnuté hydrokrakovacím spôsobom, ktorý pozostáva 2 týchto krokov(a) skombinovanie uhľovodíkovej suroviny a ťažkej spodnej frakcie recyklačného prúdu s plynoH 1 bohatým na vodík nazískanie zmesi obsahujúcej uhľovodíkovú surovinu a vodík

MPK / Značky

MPK: C10G 47/00, C10G 47/02, C10G 67/06, C10G 7/00, C10G 47/36

Značky: uhľovodíkovej, suroviny, spôsob, hydrokrakovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e20131-sposob-hydrokrakovania-uhlovodikovej-suroviny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob hydrokrakovania uhlovodíkovej suroviny</a>

Podobne patenty