Nové fosfónamidáty – syntéza a aplikácie spomaľovačov horenia

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka nových fosfónamidátových zlúčenín a ich použitia ako substancií spomalujúcich horenie.0002 V súčasnosti sú polyméry na báze rôznych organických monomérov prítomné takmer všade okolo nás. Sú rovnako používané pre exteriérové ako aj interiérové účely. Z tohto dôvodu je velmi dôležité, aby väčšina z týchto polymérov obsahovala spomaľovače horenia, aby sa minimalizovalo riziko požiarov. V minulosti boli najbežnejšie spomalovače horenia halogenované organické zlúčeniny, ktoré vykázali velmi vysokú účinnosť v spomalovaní horenia polymérov. Tieto halogenované zlúčeniny pôsobia mechanizmom plynnej fázy, čo znamená, že v prípade požiaru sa rozkladajú a lahko uvolňujú halogénové radikály. Tieto halogénové radikály pôsobia ako čističe na zahytávanie reaktlvnych H- a OH-radikáIov tak, aby neprichádzalo k prúdeniu tepla na udržiavanie plameňa. V súčasnosti boli niektoré z týchto spomalovačov horenia na báze halogénov zakázané, pretože nie sú zenvironmentálne hladiska príliš priaznivé. Preto existuje viac ako inokedy potreba nových spomalovačov horenia, ktoré sú schopné nahradiť a pôsobiť ako halogenované spomalovače DOPO (9,10-dihydro-9-oxa-fosfafenantrén-10-oxid)2 a niektoré jeho deriváty upútali velkú pozornosť v poslednej dekáde kvôli svojim vlastnostiam spomaľujúcim horenie.3 Je predovšetkým akceptované a podrobne skúmané, že tieto zlúčeniny prevažne pôsobia pomocou mechanizmu plynnej fázyĺ0003 Počas spaľovania sa rozkladajú a uvoľňujú fragmenty obsahujúce fosfor s nlzkou molekulovou hmotnosťou, ktoré sú schopné vychytávať H- a OH-radikály.4 a .0004 V literatúre existuje viacero správ, ktoré sa zaoberajú syntézou a použitím na spomalenie horenia alkyI-DOPO-derivátov0005 Odhliadnuc od tohto, je možné tiež nájst niekolko správ, ktoré sa zaoberajú syntézou a použitím ako spomalovačov horenia alkoxy-DOPO-derivátov. Na rozdiel od derivátov, ktoré boli spomenuté vyššie, je možné nájsť publikácie, ktoré sa zaoberajú amino-DOPO-derivátmiĺ Podla našich najlepších vedomostí, existuje len niekolko správ, ktoré opisujú syntézu acharakterizáciu amino-DOPO derivátovm. Syntéza opäť prebieha prostredníctvom dvojkrokovej reakčnej sekven cie, ako bolo spomenuté predtým.Schéma 2 Príprava amino-DOPO derivátov prostredníctvom dvojkrokovej reakčnej sekvencieeó toluén, tm. ó CHCl 3. 0 °C o 0006 Okrem toho je tiež možné nájsť niekoľko amino-tio-DOPO derivátov v literatúre. Aj ked fosfinátové deriváty DOPO sú bežne známe ako spomaľovače horenia pre rôzne polymérové systémy, amino deriváty DOPO nie sú dobre preštudované ako spomalovače horenia. Je známe,že organofosforové zlúčeniny obsahujúce P-N väzbu t.j. fosforamidáty vykazujú výborné vlastnosti spomalujúce horenie, napriklad pre celulózu.° Preto by bolo zaujímavé vyvíjať aminoderiváty DOPO a vyhodnotiť ich, na ich FR účinnosť. Existuje niekoľko patentových dokumentov, ktoré spominajú použitie spomaľovačov horenia amino-DOPO derivátov pre rôzne polymérne živicové kompozicie. Ale deriváty opisané vtýchto patentových dokumentoch neboli charakterizované vhodnými analytickými metódami. Niektoré alkylamino-DOPO deriváty boli tiež spomenuté v EP 1889878 A 1 ako možné štruktúry spomaľujúce horenie. Avšak v uvedenom patentovom dokumente neexistuje žiadna správa otakýchto štruktúrach, ako boli pripravené aani nie je vypracovaný žiaden spôsob ich prípravy. Ďalej existujú aminoderiváty DOPO, ktoré boli opisané ako komponenty v organických svetelných diódach (0 LEDs), batériách a azo-farbivách. 0007 Saito, Toranosuke a další opisujú organické zlúčeniny fosforu, ohňovzdorné látky z nich pripravené, a horenie spomarujúce polymérne kompozlcie s nimi pripravené (Organic phosphorus compounds, fireprooñng agents therefrom, and flame-retardant polymer compositions therewith) Chemical abstract service, Columbus, Ohio, US STN Databázový prístup č. 200724015711.Schéma 3 Amino-DOPO deriváty predtým opisané v literatúre,m s » Derĺvât pre derivàt pre0008 Podľa jedného aspektu vynálezu je poskytnutá fosfónamidátová zlúčenina podľa nároku 1. Tieto fosfónamidátové zlúčeniny sú zvlášť zvažované pre ich vlastnosti ako spomalovače horenia vkombinácii s preukázanou tepelnou stabilitou asprievodnou spracovateľnosťou pri zvýšených teplotách, ako sú procesy spracovania termoplastovov. Výhodné fosfónamidátové zlúčeniny sú Vybraté zo skupiny, ktorú tvorí0009 Vyššie uvedené skratky majú významy jednoznačne definované v Prlkladoch uvedených nižšie.0010 zlúčeniny všeobecného vzorca (l) predstavujú širokú škálu funkcionalizovaných silánových alebo siloxánových derivátov.0011 zlúčeniny všeobecného vzorca (Il) predstavujú širokú škálu muIti-DOPO derivátov, t.j. zlúčenín obsahujúcich aspoň dve DOPO entity.0012 Zlúčeniny všeobecného vzorca (III) predstavujú ďalšiu sériu multi-DOPO derivátov, ktoré sú založené na polyetyiénamínovej kostre, ku ktorej sú pripojené aspoň dve DOPO entity. Kostra môže obsahovať až 100 amínových jednotiek. Zlúčeniny všeobecného vzorca Ill sa môžu získať reakciou polyetyiénamínovej matrice s prebytkom DOPO, ktorá vedie k zmesi poly-DOPO amino derivátov. Takúto zmes možno vo všeobecnosti považovat za oligomérnu zmes, ktorá nemusi podliehať REACH reguláciám.0013 Podla ďalšieho aspektu vynálezu, je tu poskytnutý spôsob zlepšenia odolnosti polymérneho materiálu proti ohňu. ktorý zahŕňa krok pridania prvého množstva fosfónamidátu podľa predkladaného vynálezu, alebo jeho zmesi, ako látku spomaľujúcu horenie, kdruhému množstvu polymérneho materiálu. Podla ďalšieho aspektu vynálezu, je tu poskytnutý polymérny materiál so zlepšenou odolnosťou proti horeniu, ktorý obsahuje pružnú polyuretánovú penu obsahujúcu spomalovač horenia v množstve od okolo 1 do okolo 30 , výhodne od okolo 3 do okolo 25, zvlášť okolo 5 hmotnostných na 100 dielov polyolu vybratého zo skupiny pozostávajúcej z0014 Podla ešte ďalších aspektov predloženého vynálezu je poskytnuté použitie fosfónamidátovej zlúčeniny na poskytnutie odolnosti voči ohňu. 0015 Výhodné uskutočnenia sú definované z závislých nárokoch.0016 Vyššie uvedené a dalšie znaky a predmety tohto vynálezu a spôsob ich dosiahnutia budú zrejmejšie a tento vynález bude lepšie pochopený s odkazom na nasledujúci opis rôznych uskutočnení tohto vynálezu v spojení s pripojenými výkresmi, ktoré zobrazujúObr. 1 až 10 celkové iónové chromatogramy pre výber amino-DOPO derivátov, ktoré znázorňujú ako funkciu času vminútach celkový iónový chromatogram (homý záznam), iónový signál PO radikálu pri m/z 47 (stredný záznam) a iónový signál POZ radikálu pri m/z 63 (spodný záznam) a

MPK / Značky

MPK: C09K 21/12, C07F 9/6571

Značky: fosfónamidáty, nové, horenia, spomaľovačov, syntéza, aplikácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e17873-nove-fosfonamidaty-synteza-a-aplikacie-spomalovacov-horenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové fosfónamidáty &#8211; syntéza a aplikácie spomaľovačov horenia</a>

Podobne patenty