Stabilná produkcia lentivírusových vektorov

Číslo patentu: E 16388

Dátum: 01.09.2011

Autori: Stornaiuolo Anna, Bovolenta Chiara, Rizzardi Paolo, Mavilio Fulvio

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka produkcie Ientivírusových vektorov (LV) na génovú terapiu. Konkrétnejšie sa tento vynález týka stabílných Ientivírusových baliacich bunkových línii a spôsobov výroby baliacich bunkových línii s použitím vektora hybridného bakulo-adenoasociovaného vírusu (AAV) na stabilnú integráciu štrukturálnych a regulačných lentivlrusových proteínov.0002 Od doby vôbec prvej klinickej štúdie LV fázy l proti AIDS v roku 2001 sa 38 štúdií fázy l-ll a dve štúdie fázy lI-Ill využívajúce na HlV založené LV ako vehikulá na dodanie génov podrobili preskúmaniu úradmi tri z nich sú stále predmetom prieskumu. Najvyšší počet štúdii zahrnuje monogénové pomchy, z toho niektoré z nich s veľkým výskytom, akoje napríklad Ccoleyho anémia j 3-talasémia major (4 štúdie). Nasleduje rakovina a infekčné ochorenia, väčšinou infekcie HIV-1. Bežne je počet pacientov zapísaných do štúdii fázy l/ll obmedzený, ale počet pacientov zapísaných do štúdii fázy I|l obmedzený nie je. Je teda naliehavo nutné, aby stabilné baliace bunkové línie pre druhú (založenú na LTR) a tretiu (založenú na SIN) generáciu LV zvládali potrebu veľkoprodukcie pre štúdie fázy lll snád dosíahnuteľných v budúcnosti vo väčšom počte. Produkcia LV založená na prechodných protokoloch je z hľadiska bezpečnosti, nákladov a reprodukovateľnosti skutočne nepraktická na použitie v celosvetovom meradle.0003 Rastúce množstvo dôkazov naznačuje, že LV, v poslednej dobe vyvinuté vírusové integrujúce vektory na génovú terapiu, sú široko aplikovateľné na transdukcíu nevyliečítelne diferencovaných alebo cyklických buniek, ideálnych na udržanie dlhotrvajúcej transgénovej exprimácie a bezpečnejších, než sa pôvodne predpokladalo. Skúsenosti nazbierané na gama-retrovlrusových vektoroch (yRV) Moloneyho írusu myšacej leukémie (MoMLV) za posledné dve desiatky rokov viedli k rýchlemu pokroku systému dodania LV. ktorého vývoj vychádza z potreby prekonania neschopnosti retrovírusu transdukovať nedeliace sa bunky. Konkrétne generácia samo-inaktivujúcich (SIN) transferových vektorov umožňuje rozsiahle použitie LV v ľudských klinických štúdiách 1, za predpokladu expanzie a optimalizácie rovnako účinného výrobného procesu. Avšak na rozdiel od yRV, ktérmôžu byt produkované niekoľkými ľudskými a myšacími komerčne dostupnými baliacimi bunkovými líniami, sa LV v súčasnej dobe produkujú nielen ako výskumná trieda, ale aj ako GMP trieda, takmer výhradne prechodnou transfekcíou. Táto technológia je nákladná, ťažko štandardizovateľná a použitelná vo veľkých meradlách a vyžaduje početné následné overovacie testy. Okrem toho je riziko replikácie kompetentného Ientivlrusu (RCL), ku ktorej môže dochádzať rekombináciou medzi vlrusovými sekvenciami v baliacich a transferových vektorových konštruktoch, vzácnym ale pravdepodobnejšlm javom počas prechodnej než stabilnej produkcie.0004 Vývoj retrovirusovej ekvivalentnej stabilnej baliacej bunkovej linie pre LV sa ukázal byt pomalší a g náročnejšl, pretože na rozdiel od gama retrovírusu je exprimácía lentivlrusových proteínov, ako sú napríklad env, proteáza a niektoré druhotné proteíny, pre ľudské bunky toxická. Na prekonanie tohto problém sa druhotné gény, prítomné vo velmi skorých verziách baliacich buniek, potom v neskorších generáciách odstránili. Prvá generácia na SlV a HlV založených LV baliacich bunkových Iíníách sa získala buď z opičlch Vero alebo ľudských COS, HeLa a HEK 293 adherentných buniek 2-5, skonštruovaných Ientivlrusovými genómami nesúcimi niekoľko zásadných modifikácií, ako napríklad odstránenie baliaceho signálu. Gp 120 env a väčšina druhotných génov sa v skutočnosti zachovala. Výsledný titer LV bol veľmi nízky 2-5 a čo je dôležitejšie, možná aplikácia týchto vektorov sa nevyhnutne obmedzila na T bunky CD pre prístupy génovej terapie proti AIDS. Neskôr sa gp 120 env substítuoval glykoprotelnom odvodeným zvirusu vezikulárnej stomatitidy (VSV-G) a všetky druhotné gény sa odstránili, pretože sa preukázala, že sú nahraditeľné účinnou produkciou LV. Aby sa zabránilo toxícite oplsanej aj u VSV-G, jeho exprimácia sa za určitých podmienok indukovala množstvom rôznych systémov, ako sú napríklad Tel. ekdyson, rev a kombináciou Tet a kumát 20,Podobne, aby sa obmedzil toxický účinok vírusovej proteázy počas selekcie klonov, bola opísaná expresia gag-pol génu Tet za určitých podmienok a kombinácia liekov doxycyklln a kumát. Vo všetkých týchto systémoch sa gény gag-pol. rev a env integrovali prechodnou transfekcíou DNA plazmidu, nasledovanou liekovou selekciou a klonovaním buniek.0005 Jedným zo zásadných problémov implementácie skutočne stabilnej baliacej bunkovej línie je voľba najlepších vehikúl na dodanie vírusových génov. Väčšina výskumníkov integrovala gény gag-pol, rev a env prechodnou transfekcíou DNA plazmidu, nasledovanou liekovou selekciou a bunkovým klonovaním 7-10 O tejto technologii je známe, že pri nej dochádza v priebehu času k umlčovaniu génov a strate génov 11,pričom tieto javy môžu ohroziť dlhodobú stabilitu baliaceho klonu.0006 Alternatívne vehikulá na dodávanie génov boli zverejnené najmä v STAR 12 a v poslednej dobe vyvinutých baliacich bunkových Iíníách GPRG-TL-20 6, kde sa gény gag, pol a rev integrovali do HEK 293 T buniek kyvadlovými vektormi MLV. Dve kópie zaznamenaného génu gag-pol sa stabilne integrovali do STAR,zatiaľ čo žiadna takáto informácia nie je dostupná pre GPRG-TL-20 6, Na rozdiel od STAR, kde gény env boli lranfektované, v GPRG-TL-20 boli všetky zostávajúce vírusové gény zavedené SIN-MLV.0007 Existuje niekoľko systémov, ktoré umožňujú stabilnú integráciu cudzieho genómu do hostiteľskej bunky. Palombo et al., 1998 13 zverejňuje hybridný veklor bakulovlrusu-AAV pre špecifickú integráciu do hostíteíských buniek. Zdá sa, že takýto vektor je veľmi účinný, ked zahrnuje gén rep v rovnakom hybridnomvektore bakuloviruse-AAV. V tomto odkaze nie je žiadna zmienka o konštrukte podľa predloženého vynálezu,ani návrh použitia tohto druhu systému na produkciu LV.0008 Vposledných skoro dvoch dekádach sa uskutočnilo niekoľko pokusov vytvoriť stabilné LV baliace bunkové línie. Napriek rôznym zverejneným technológiám v súčasnosti žiadna z týchto baliacich bunkových línii nebola použitá v klinických štúdiách ani neovládla trh. Preto existuje potreba nových systémov velkoprodukcie LV, ktoré by boli efektívne čo sa týka výrobnej kapacity a bezpečné, nákladovo efektívne a reprodukovatelné.0009 Predložený vynález sa týka techniky produkcie LV. V súčasné dobe prebieha niekoľko klinických štúdií génových terapií použivajúcich LV ako vehíkulá na dodávanie génov. Vo všetkých týchto štúdiách je produkcia LV stále založená na prechodných protokoloch.0010 Predložený vynález poskytuje novú stratégiu na vytvorenie na HIV-1 založenej baliacej bunkovej linie. Takáto stratégia je založená na použití hybridného vektora zahrnujúceho bakulovírusový hlavný reťazec obsahujúci integračnú kazetu Iemovanú AAV ITR, takzvaný bakulo-AAV hybridný systém, v kombinácií s plazmidom kódujúcim proteín rep. Tento systém umožňuje získanie stabilnej integrácie štrukturálnych HlV-1 proteínov gag/pol a rev. Systém predloženého vynálezu zahmuje a) bakulo-AAV hybridný vektor charakterizovaný tak. že obsahuje dve expresná kazety, jednu kódujúcu Ientivirusové gény gag a pol a druhú lenlivírusový rev a selekčný marker, a b) plazmid kódujúci proteín rep. Navrhnutý systém predstavuje nový a výhodný spôsob dodávanie štrukturálnych a regulačných HlV-1 proteínov za účelom stabilného a účinného skonštruovania hostítelských buniek s takými Ientivírusovými proteínmi. S použítím tohto systému sa ziskal prvý medziprodukt vrátane stabilných štrukturálnych a regulačných HIV-í proteínov gag/pol a rev na použitie ako východiskového bodu s cieľom získať baliace bunkové linie druhej a tretej generácie, vrátane regulačného proteínu (tat) a obálkového proteínu v uvedenom poradí alebo len obálkového proteínu, ako aj produkčné bunkové línie zahrnujúce tiež transferový vektor.0011 Prvý medziprodukt nesie dve kópie rekombinantného bakulo-AAV baliaceho konštruktu exprimujúceho HlV-1 gény gag-pol a rev vtri-cistronickej kontigurácii. Takýto medziprodukt sa pomenoval PK-7 aaj v príkladoch sa označuje ako PK-7. Genómová integrácia bakulo-AAV baliaceho vektora sa umožnila prechodnou exprimáciou AAV proteínu rep 78, o ktorom je známe, že je nevyhnutný na ITR sprostredkovanú integráciu AAV vektora 14. Ukázalo sa, že takýto prvý medziprodukt má prekvapujúcu genetickú stabilitu pri jednoročnej kultivácii, kde sa preukázala priebežná produkcia funkčných LV po prechodnej transfekcii zostávajúcich genetických prvkov. Navyše sa u takýchto buniek nepozoroval žiaden jav umlčovania. Okrem toho sme pomocou presného mapovania integračného miesta dvoch tandemovo integrovaných baliacich AAV vektorov v nekódujúcej intergénovej transkrípćne aktívnej oblasti poskytli bezpečnostný argument proti možnej aktivácii nebezpečných génov, ktorých mRNA môže byť obsiahnuté v LV a prípadne v hostiteľských cieľových bunkách.0012 Zprvého medziproduktu možno získat stabilné baliace bunkové linie druhej a tretej generácie. Konkrétne, podľa predloženého vynálezu možno baliacu bunkovú líniu tretej generácie získať stabilnou integrácíou obálkového proteínu. napríklad retrovírusov MLV 4070 env, RD 114 env alebo GALV env alebo ich derivátov, v prvom medziprodukte PK-7. Stabilnú integráciu možno dosiahnut s použitím dodania SIN-LV, ale možno použiť aj iné vehíkulá na dodávanie génov. Relevantnú baliacu bunkovú líniu, na ktorú sa odkazuje v príklade PK-7-RD, sme získali íntegrovaním chiméríckého obálkového proteínu RD 114-TR, ktorý obsahuje extracelulárnu a transmembránovú doménu obálky odvodenú zmačacieho endogénneho retrovírusu a z cytoplazmatického konca MLV 4070 env 15. Integrácia chiméríckého obálkového proteínu RD 114-TR sa dosiahla dodaním SIN-LV.0013 Za účelom získania produkčných bunkových línii druhej a tretej generácie sa SIN-tat, SlN-Env a transferový vektor a alebo len SIN-Env a transferový vektor integrovali sekvenčným dodaním. Koncepčne integrácia jedného vektora po druhom, hoci je časovo náročná, znižuje riziko homologovanej rekombinácie a teda vytvorenie RCL.0014 Vyvinutý baliaci systém založený na použití hybridného bakuIo-AW vektora na stabilnú exprimáciu lentivírusového gag-pol a rev sa nazval MoIPack. a teda produkčná bunková línia druhej generácie vyvinutá týmto systémom a obsahujúca RD 114-TR a tat ako obálkový a regulačný proteín v uvedenom poradi a transferový vektor kódujúci Chim 3 ako terapeutický gén sa označuje v príkladoch ako RD 2-MolPack-Chim 3. 0015 Pozoruhodne je titer LV odvodený z klonov RD 2-MoIPack-Chim 3 je viac než o 2 log vyšší než titer LV vyprodukovaný z kontrolných buniek HEK 293 T. čo indikuje, že RD 2-MolPack-Chim 3 vytvára funkčnejši LV v porovnaní s ekvivalentným LV vyprodukovaným prechodným protokolom s ďalšou výhodou produkcie stabilnou produkčnou bunkovou líniou. ktorá je nákladovo účinná a bezpečnejšie.0016 V súlade s prvým aspektom tohto vynálezu sa poskytuje systém na stabilnú exprimáciu lentivirusových štrukturálnych a regulačných proteínov zahrnujúcii. hybridní vektor zahrnujúci bakulovírusový hlavný reťazec obsahujúci integračnú kazetu Iemovanú AAV ITR,vrátane dvoch expresných kaziet, kde prvá expresná kazeta kóduje Ientivirusové gény gag a pol a druhá kóduje lentivirusový rev a antibiotický selekčný marker aií. expresný plazmid obsahujúci otvorený čítací rámec (ORF) AAV Rep pod kontrolou promótora.0017 Výhodne sú tieto dve expresné kazety hybridného vektora orientované koniec ku koncu a každá je riadená konštitutivnym promótorom a nesie poly A, výhodne je promótor vybraný z CMV CMV IE, PGK, SV 40,eF 1 o, SSFV a RSV, výhodnejšie je promótorom promótor CMV lE. V súlade s výhodným aspektom vynálezu je selekčný marker vybraný z génov rezistentných na hygromycín. kanamycín, neomycín alebo zeomycín,výhodnejšie je selekčným markerom gén rezistentný na hygromycín.0018 Výhodne sa selekčný marker klonuje po prúde (downstream) od vnútorného miesta vstupu ribozómu0019 Výhodne je AAV protein rep vybraný z rep 78 alebo rep 68. výhodnejšie, proteinom rep je rep 78. V súlade s iným aspektom vynálezu sa poskytuje čiastočne stabilná Ientivlrusová baliaca bunková línie skladajúca sa z bunky stabilne exprimujúcej lentivírusový gag pol a rev vyznačujúcej sa tým, že tieto bunky obsahujú vo svojom genóme stabilne integrovanú aspoň jednu kópiu integračnej kazety Iemovanej AAV ITR vrátane dvoch expresných kaziet. kde prvá expresná kazeta kóduje lentivirusové gény gag a pol a druhá kóduje lentivlrusový rev a antibiotický selekčný marker.0020 Výhodne je bunkou ľudská bunková línia výhodne vybraná z HEK 293. HEK 293-T, HEK 293-SF, TE 671,HT 1080 alebo HeLa, výhodnejšie je bunkovou líniou HEK 293-T.0021 Výhodne sú dve expresné kazety orientované koniec ku koncu a každá je riadená konštitutivnym promótorom a poly A výhodne je promótor vybraný zCMV, CMV IE, PGK, SV 40, eFlo, SSFV a RSV. výhodnejšie je konštitutivnym promótorom promótor CMV IE. V súlade s výhodným aspektom vynálezu je selekčný marker vybraný z génov rezistentných na hygromycín. kanamycín, neomycín, zeomycln výhodnejšie je selekčným markerom gén rezistentný na hygromycín. výhodnejšie je selekčný marker klonovaný po prúdeod IRES. 0022 Výhodne je AAV proteín rep vybraný z rep 78 alebo rep 68. výhodnejšie, proteínom rep je rep 78. Vsúlade s iným aspektom vynálezu sa poskytuje spôsob zlskavania stabilnej lentivirusovej baliacej bunkovej línie zahrnujúcii. pripravu hybridného vektora (A) zahrnujúceho bakulovírusový hlavný reťazec obsahujúci integračnú kazetu lemovanú AAV ITR vrátane dvoch expresných kaziet, kde prvá expresná kazeta kóduje lentivirusové gény gag a pol a druhá kóduje lentivlrusový rev a antibiotický selekčný marker, a ii. prípravu expresného plazmidu (B) zahrnujúceho AAV rep ORF pod kontrolou promótoraiii. transfekciu buniek s expresným plazmidom B a následne inñkovanie bunky hybridným vektorom A iv. kultiváclu buniek za prítomnosti antibiotika pre selekciuv. získanie buniek stabilne exprimujücich proteiny gag, pol a revvi. integrovanie génu env v týchto bunkách s použitím expresného vektoravii. kultivovanie buniek na získanie bunkovej linie stabilne exprimujúcej proteiny gag, pol, rev a env. V súlade s iným aspektom vynálezu sa poskytuje spôsob získavania stabilnej lentivirusovej baliacej bunkovej línie zahrnujúcii. pripravu hybridného vektora (A) zahrnujúceho bakulovírusový hlavný reťazec obsahujúci integračnú kazetu lemovanú AAV ITR vrátane dvoch expresných kaziet, kde prvá expresná kazeta kóduje lentivirusové gény gag a pol a druhá kóduje lentivlrusový rev a antibiotický selekčný marker, aii. prípravu expresného plazmidu (B) zahrnujúceho AAV rep ORF pod kontrolou promótora iií. transfekciu buniek s expresným plazmidom B a následne intikovanie bunky hybridným vektorom Aiv. kultiváclu buniek za prítomnosti antibiotika pre selekciuv. získanie buniek stabilne exprimujücich proteiny gag, pol a revvi. integrovanie Ientivirusového génu tat v týchto bunkách s použitím expresného vektoravii. kultiváclu buniek na získanie bunkovej llnie stabilne exprimujúcej proteiny gag, pol, rev a tatviii. integrovanie génu env v týchto bunkách s použitím expresného vektoraix. kultivovanie buniek na získanie bunkovej linie stabilne exprimujúcej proteiny gag, pol, rev a tat0023 Výhodne sú dve expresné kazety orientované koniec ku koncu a každá je riadená konštitutivnym promótorom a nesie poly A výhodne je promótor vybraný z CMV, CMV IE, PGK, SV 40, eFta, SSFV a RSV. výhodnejšie konštitutivnym promótorom je promótor CMV IE.0024 Výhodne je génom tat HIV-1 tat.0025 V súlade svýhodným aspektom vynálezu je selekčný marker vybraný z génov rezistentných na hygromycín. kanamycín, neomycín, zeomycín výhodnejšie je selekčným markerom rezistentný gén na hygromycín výhodnejšie je selekčný marker klonovaný po prúde od IRES.0026 Výhodne je gén env integrovaný v hostiteľských bunkách s použitím AAV vektora, retrovirusového vektora, stabilnej integrácie plazmidu alebo homológnej rekombinácíe. V súlade s výhodnejšlm aspektom je gén env integrovaný s použitím Ientivirusového vektora SlN.0027 Výhodne je gén env vybraný z MLV 4070 env, RD 114 env, chimérického obálkového proteínu RD 114 TR, chimérického obálkového proteínu RD 114-pro, bakulovírusového GP 64 env alebo GALV env alebo ich derivátov, výhodnejšie je génom env gén kódujúci chimerický obálkový protein RD 114-TR.0028 Vo výhodnom uskutočnení sa poskytuje Ientivirusový vektor SIN zahrnujúci expresnú kazetu obsahujúcu od konca 5 po 3 koniec CMV promótorový intrón B- globinu obsahujúci prvok RRE v jeho sekvencii a RD 114-TR ORF na stabilnú integráciu chimérického obálkového proteínu RD 114-TR.0029 Výhodne je AAV proteín rep vybraný z rep 78 alebo rep 6 B. výhodnejšie, proteínom rep je rep 78.0030 V súlade siným aspektom vynálezu sa poskytuje stabilná lentivírusová baliaca bunková línia obsahujúca vo svojom genóme stabilne integrovanúi. aspoň jednu kópiu integračnej kazety lemovanej AAV lTR vrátane dvoch expresných kaziet, kde prvá expresné kazeta kóduje lentivirusové gény gag a pol a druhá kóduje lentivírusový rev a antibiotický selekčný markerii. aspoň jednu kópiu env0031 V súlade s tým istým aspektom vynálezu vyššie uvedená stabilná Ientivirusová baliaca bunková línia dalej zahmuje aspoň jednu kópiu génu HIV-1-tat stabilne integrovaného v jej genóme. 0032 Výhodne je bunkou ľudská bunková línia, výhodne vybraná z HEK 293, HEK 293-SF, HEK 293-T, TE 671. HT 1080 alebo HeLa, výhodnejšie je bunkovou líniou HEK 293-T. 0033 Výhodne sú dve expresné kazety orientované koniec ku koncu a každá je riadená konštitutívnympromótorom a nesie poly A výhodne je promótor vybraný z CMV, CMV lE, PGK, SV 40, eF 1 o, SSFV a RSV, výhodnejšie je konštitutivnym promótorom promótor CMV IE. 0034 V súlade svýhodným aspektom vynálezu je selekčný marker vybraný zgénov rezistentných nahygromycin, kanamycin, neomycín. zeomycin výhodnejšie je selekčným markerom gén rezistentný na hygromycin výhodnejšie je selekčný marker klonovaný po prúde od IRES.0035 Výhodne je gén env integrovaný v hostiteľských bunkách s použitím AAV vektora. retrovirusoveho vektora, stabilnej integrácie plazmidu alebo homológnej rekombinácie. V súlade s výhodnejšim aspektom je gén env integrovaný s použitím Ientivirusového vektora SIN.0036 Výhodne je gén env vybraný z MLV 4070 env, RD 114 env, chimérického obálkového proteínu RD 114 TR. chimérického obálkového proteínu RD 114-pro, bakulovlrusového GP 64 env alebo GALV env alebo ich derivátov. výhodnejšie je génom env gén kódujúci chimérický obálkový protein RD 114-TR.0037 V súlade s iným aspektom sa poskytuje spôsob produkcie Ientivirusových vektorov zahrnujúcii. kultiváciu stabilnej Ientívirusovej baliacej bunkovej linie obsahujúcej stabilne integrovanú v jej genóme aspoň jednu kópiu integračnej kazety lemovanej AAV ITR vrátane dvoch expresných kaziet,kde prvá expresná kazeta kóduje Ientivlrusové gény gag a pol a druhá kóduje lentivirusový rev a antibiotický selekčný markerii. vloženie transferového vektora do stabilnej baliacej bunkovej linie.0038 Výhodne sú dve expresné kazety orientované koniec ku koncu a každá je riadená konštitutivnym promótorom a nesie poly A výhodne je promótor vybraný z CMV, CMV lE, PGK, SV 40, eF 1 a, SSFV a RSV,výhodnejšie je konštitutívnym promótorom promótor CMV IE. V súlade svýhodným aspektom vynálezu je selekčný marker vybraný z génov rezistentných na hygromycin, kanamycin, neomycín. zeomycin výhodnejšie je selekčným markerom gén rezistentný na hygromycín. výhodnejšie je selekčný marker klonovaný po prúdeod IRES. 0039 Výhodne je gén env vybraný zVSV-G env, MLV 4070 env, RD 114 env. chimérického obálkovéhoproteínu RD 114-TR, chimérického obálkového proteínu RD 114-pro, bakulovirusového GP 64 env alebo GALV env alebo ich derivátov, výhodnejšie je génom env gén kódujúci chimérický obálkový proteín RD 114-TR. 0040 V súlade s iným aspektom vynálezu sa poskytuje produkčná bunková línia obsahujúca stabilne integrovanú v jej genómei. aspoň jednu kópiu integračnej kazety lemovanej AAV ITR vrátane dvoch expresných kaziet. kde prvá expresná kazeta kóduje lentívirusové gény gag a pol a druhá kóduje lentivlrusový rev a antibiotický selekčný markerii. aspoň jednu kópiu env0041 V súlade s tým istým aspektom vynálezu vyššie uvedená produkčná bunková línia ďalej obsahuje lentivirusový gén tat stabilne integrovaný v jej genóme.0042 Výhodne je bunkou ľudská bunková línia, výhodne vybraná z HEK 293, HEK 293-T, HEK 293-SF,TE 671, HT 1080 alebo HeLa. výhodnejšie je bunkovou líniou HEK 293-T.0043 Výhodne sú dve expresné kazety orientované koniec ku koncu a každá je riadená konštitutívnym promótorom a nesie poly A výhodne je promótor vybraný z CMV. CMV IE, PGK, SV 40, eFlo, SSFV a RSV,výhodne je konštitutivnym promótorom promótor CMV lE.0044 V súlade svýhodným aspektom vynálezu je selekčný marker vybraný zgénov rezistentných na hygromycin, kanamycin, neomycin, zeomycin výhodnejšie je selekčným markerom hygromycín výhodnejšie je selekčný marker klonovaný po prúde od IRES.0045 Výhodne je gén env integrovaný v hostiteľských bunkách s použitím AAV vektora, retrovírusového vektora, stabilnej integrácie plazmidu alebo homológnej rekombinácie. V súlade s výhodnejším aspektom je gén env integrovaný s použitím Ientivirusového vektora SIN.

MPK / Značky

MPK: C12N 15/867, C12N 7/02, C12N 15/866

Značky: lentivírusových, stabilná, produkcia, vektorov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e16388-stabilna-produkcia-lentivirusovych-vektorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stabilná produkcia lentivírusových vektorov</a>

Podobne patenty