Spôsob a zariadenie na stanovenie viacerých analytov súčasne s internou kontrolou v grafickej kombinácii

Číslo patentu: E 14821

Dátum: 16.02.2005

Autori: Schwertner Heiko, Runge Dorothee Monika

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na stanovenie viacerých analytov súčasne s internou kontrolou0001 Predložený vynález sa týka zariadenia na stanovenie molekúl, tried molekúl alebo zmesí molekúl, kde na povrchovej ploche zariadenia sú aspoň dve plochy chemicky alebo fyzikálne modifikované tým spôsobom, že sú opatrené prostriedky na imobilizácíu molekúl alebo tried molekúl a/alebo zmesí molekúl, pričom jedna plocha je použitá na kontrolu, resp. štandardizáciu, a druhá na dôkaz analytu, pričom obe plochy sú nastavené tak, že prichádzajú v podstate v rovnakom časovom okamihu do kontaktu (princíp tangenciálneho dotykového testu) s celkovou matricou vzorky, z ktorej majú byť analyzované molekuly, triedy molekúl alebo zmesi molekúl, a kde obe plochy sú nastavené a navzájom usporiadané tak, že môžu byť spoločne vyhodnotené, pričom tvoria opticky odčítateľne grafické usporiadanie. Podľa vynálezu môžu byť ako párové symboly zviditeľnené - pre negatívne a pre pozitívne,alebo krúžok pre negatívne a krúžok s vnútri ležiacou bodkou/bodkami pre pozitivne. Ako prostriedok na imobilizáciu molekúl, tried molekúl alebo zmesi molekúl môžu byť hrané do úvahy protilátky, antigény, DNA, RNA, enzýmy, substráty, receptory, ligandy a ich0002 Všetky tu citované odkazy sú na účely predloženého vynálezu týmto hrané do úvahy0003 Vo výskume, medicíne, biológii, chémii, toxikológii alebo veľkom počte ďalších aplikačných oblasti predstavujú analytické laboratóme testy, slúžiace na kvalitatívne a/alebo kvantitatívne stanovenie molekúl resp. ich aktivity alebo zloženia, báz pre ďalekosiahle výpovede až po vývoj nových postupov alebo zariadeni. Príkladom sú analytické metódy molekulárnej biológie, ktoré sú aplikované vo forenzných postupoch pri objasňovaní zločinov alebo v medicíne na detekciu rakovinových ochorení. Základom sú všeobecne známe metódy analytiky DNA/RNA resp. analytiky proteínov. Ďalším príkladom sú početné analytické postupy a metódy, ktoré sú aplikované, aby dochádzalo k reakciám protilátok, tzv. imunitnýmreakciám, ktore sa používajú na stanovenie choroboplodných zárodkov, proteínov, drog amnohých ďalších látok. Tieto majú jednu z najširších oblastí aplikácii. Sú aplikované dovšetkých odborov medicíny, výskumu, technológie potravín až po farmaceutickú oblasť.0004 Vďaka týmto mnohostrarmým analytickým možnostiam DNA/RNA, proteínov a iných molekúl sa stále zdokonaľujú laboratóme techniky. To vedie ku stále väčším úspechom, čo opäť rozšírilo aplikačné oblasti. To v dôsledku viedlo ku stále väčšiemu počtu vzoriek, ktoré boli skúmané cielene na určité molekuly. Pretože veľký počet jednotlivých testov môže byť skúmaný len so značnými nákladmi, sú dnes používané takzvané laboratóme roboty alebo v najnovšej dobe takzvané čipové technológie, ktoré sú schopné simultánne skúmať až0005 Naproti týmto nákladným laboratómym metódam skúmania (EP 1 338 895, názov High density allergen microarray, alebo EP 0 875 758 B 1, názov Immunoassay) sú stále častejšie používané takzvané rýchlotesty, ktoré lekárovi alebo terapeutovi poskytnú rýchlu,jednoduchú a na podstatne body obmedzenú analytickú výpoveď. Potreba je veľmi veľká a stále rastie. Tieto testy sú často aplikované v takzvanej oblasti Point of Care, teda bezprostredne pred, počas alebo po terapeutických zákrokoch. Cieľom je tiež ponúknuť cenové priaznivú alternatívu ku klasickému laboratómemu testu. Úzke hranice sú však dané pre integritu aplikácie a/alebo počet simultánne stanoviteľných analytov, ako aj analytíckúpresnosť. Tu existuje značná potreba zlepšovania.0006 Sú známe postupy rýchlotestov ako je Lateral-Flow-Test (LFT), Flow-Through-Test(FTT), Agglutinations-Test (AT) alebo Solid-Phase-Test (SPT). Všetky tieto postupy slúžia na rýchly dôkaz analytov bez použitia aparátov a sú vhodné na vizuálne hodnotenie. Všetky tieto postupy majú nevýhody, a tým sú len podmienene náhradou za laboratórne testy, resp. môžu byť laikmí aplikované len obmedzené. Preto sú tieto postupy sčasti doplňované technickými pomocnými prostriedkami. Príkladom takých postupov sú medzi iným patentovć spisy DE 197 21 151, EP 98 928 264.5, W 0 98/53321, názov Streifentest zur in vitro Allergiedíagnostik EP 1 369 391 WO 96/ 10747, názov Device and method utilizing arrays of structures for analyte Capture W 0 03/094716 US 2003-212316, názov Method and apparatus for determining blood paramters and vital signs of a patient W 0 02/084249, názov Therapeutic and diagnostic uses of antibody specificity proñles. W 0 00/40967, názov Method and Device for diagnosing allergy Symptoms W 0 02/066602, EP 1350111 W 0 93/ 10458 Binding of Milk allergens to a solid phase US 6,528,325, WO 02/056017, názovMethod for the visual detection of specific antibodies in human serum by the use of lateral flow assays EP 1327884, názov Reagent test strip comprising control means and timer means W 0 97/31268 Chromatographic strip having detection and control zones oriented parallel to the direction of flow US 6,040,195, názov Díagnostic sanitary test strip US 6,509,196, W 0 01/50129, názov Compensation for non-specific signals in quantitative0007 LTF sú najrozsiahlejšie rozšírené rýchlotesty. tu sa vzorka, napr. sérum, moč, nanáša na plochu. Priamo porovnateľne s chromatografiou na tenkej vrstve sa kvapalina (vzorka) nasaje deliacou vrstvou s reagenciami, napr. značenými protilátkami, ďalej do nitrocelulózovej vrstvy. V tej sa nachádzajú zachytávacie vrstvy (na rozdiel od SPT, pn ktorom sa zachytávacie vrstvy nachádzajú na povrchovej ploche nosiča), ktoré viažu značené protilátky a tvoria vizuálne viditeľnú líniu. Také postupy sú opisované vo vedeckej literatúre pred rokom 1980, ako na použitie ako klasickej chromatograñe na tenkej vrstve, a taktiež ako rýchlotestu. Rozdiely spočívajú len v použití unifikovanej reakčnej nádoby alebo univerzálneja viackrát použiteľnej deliacej vrstvy.0008 FTT je porovnateľný so stlpcovou chromatograñou. Tu prúdi vzorka (kvapalina) vrstvami membrán a nasiakavých vrstiev. Na membráne sú ako pri LTF naviazané napríklad protilátky, ktoré sú schopné viazať analyty. Naviazané analyty sú pomocou rôznych detekčných reagencií zvidíteľnené ako body. Také postupy sú opísované vo vedeckej literatúre pred rokom 1980, ako aj použitie ako stĺpcovej chromatograñe, a taktiež ako rýchlotestu. Rozdiely spočívajú len v použití reakčnej nádoby alebo univerzálne a viackrát0009 Postup AT sa zakladá na časticíach povlečených protilátkami. Tie sa nachádzajú v rovnomernej vrstve. Ak sa pridá pozitívna vzorka, rovnomemá vrstva sa pomší priečnymzosieťovaním, čo je pri silných reakciách viditeľné samotným okom.0010 Pri SPT postupe, označovanom tiež ako dipstick test, sú analyty naviazané prostredníctvom protilátok alebo antigénov na povrchovú plochu (na rozdiel od LPT, pri ktorých sú analyty viazané v povrchovej ploche) a potom dokazované následnýmí reakciami. Podľa použitej metódy dôkazu môže dochádzať k bodu alebo ploche viditeľnej samotnýmokom. Taký postup predstavuje postup opísaný v patentovom spise EP 98 928 264.5 (NázovStreifentest zur in vitro Allergiediagnostik). Avšak také postupy sú tiež opisované vo vedeckej literatúre pred rokom 1980.0011 Všetky postupy majú individuálne výhody a nevýhody. Ideálny rýchlotest by mal byť vyhodnotiteľný samotným okom, mal by dokázať v jednej vzorke stanoviť značný počet analytov, disponovať vnútomými štandardmi pre funkčnú a kvalitatívnu kontrolu a stanovenie množstiev a tiež byť vyhodnotiteľný pre laika. Ďalej by mal byť test rýchly, tedauskutočniteľný asi počas 25 minút alebo menej, a zároveň cenovo výhodne uskutočniteľný.0012 LF testy môžu v jednej vzorke stanoviť len jednotlivé a len vo výnimočných prípadoch viac analytov, pretože kvapalná vzorka tu musí pretiecť membránou. Je tu síce možná pozitívna a negatívna kontrola, avšak nie ich kvantiñkovanie. To isté plati pre testy AT, FFT a SPT, ktoré sa najčastejšie uchyľujú späť k extemému štandardu, ako farebnej karte(viď patentový spis EP 98928264.5) alebo šedej stupnici. To je na vizuálne vyhodnotenie,teda hodnotenie samotným okom, negatívne, pretože tu ľahko dochádza k chybným interpretáciám. Ďalej je tým silne znížená citlivosť. Postupy SPT, AT a FTT, známe od raných osemdesiatych rokov, ponúkajú možnosť stanoviť veľký počet analytov v jednom rastre (usporiadani), porovnateľne s neskoršími čipovými technológiami v prostredí laboratórií. Žiadny ztýchto postupov však nemá schopnost v každom bode rastra zaistiť kontrolu funkcie, kvality a stanovenia množstva napr. pomocou vnútorného štandardu. To je však nevyhnutné, pretože pri nerovnomemej distribúcii kvapalnej vzorky po testovacej ploche dochádza pri meraných analytoch k rozdielom v koncentrácii práve na tejto ploche. To nutne vedie k chybným interpretáciám. Rad štandardov s alebo bez pozitívnej resp. negatívnej kontroly vedie na okraji bodov rastra alebo dokonca v extemej farebnej karte a všedejstupníci ešte k zosilneniu tohto efektu chybnej interpretácie.0013 Preto je úlohou predkladaného vynálezu vyhnúť sa existujúcim nevýhodárn v súčasnosti prevládajúcich postupov a zodpovedajúcich procesov v oblasti rýchlotestov, bez toho aby došlo ku strate výhod klasických laboratómych skúšobných postupov vrátane laboratómych robotov a/alebo čipových systémov. Ďalej je cieľom zjednodušiť spôsob testov tak, aby ich mohli uskutočňovať aj laíci. Ďalším cieľom je, aby analýzy mohli byťvykonávané bez a/alebo len s jednoduchými pomocnými prostriedkami a prístrojmi.0014 Táto úloha je podľa vynálezu riešená pomocou zariadenia, v ktorom sú na plochepovrchu imobilizované molekuly, ktoré sú schopné reagovať s dokazovanými analytmi tak, že

MPK / Značky

MPK: G01N 33/543

Značky: analytov, viacerých, spôsob, kontrolou, súčasné, stanovenie, kombinácii, grafickej, zariadenie, internou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e14821-sposob-a-zariadenie-na-stanovenie-viacerych-analytov-sucasne-s-internou-kontrolou-v-grafickej-kombinacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na stanovenie viacerých analytov súčasne s internou kontrolou v grafickej kombinácii</a>

Podobne patenty