Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a zariadenia na vysielanie a prijímanie signálu.0002 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania pomocou dátového segmentu a linky fyzickej vrstvy (PLP - Physical Layer Pipe), ktoré sú nakontigurované pomocou techniky viazania kanálov v digitálnom káblovom vysielaní, a spôsobu efektívneho mapovania a signalizovania signálov medzivrstvy, ktoré minimalizujú zmeny pomocou novej štruktúry, nazývanej PLP a dátový segment,maximálnym využitím sígnalizačnej štruktúry, ktorá spája vrstvy ako existujúca sieť, služba a balík.0003 Súčasná technológia prenosu digitálneho televízneho vysielania postupuje s cieľom dosiahnuť maximálnu účinnosť v rovnakom frekvenčnom pásme okrem problematiky, že konvertuje analógový signál na digitálny signál. V dôsledku toho z existujúceho satelitného digitálneho televízneho vysielania (DVB-S - Digital Video Broadcasting-Satellite) a pozemného digitálneho televlzneho vysielania (DVB-T - Digital Video Broadcasting-Terrestrial) Európa určuje prenosový štandard, nazývaný DVB-S 2/T 2, a cez prenosový štandard zlepšuje prenosovú rýchlosť o 30 až 50 v porovnaní s existujúoou schémou. Prakticky sa používajú tieto.0004 V súlade s týmto stavom techniky káblové vysielanie tiež navrhuje nové požiadavky, ktoré sú ešte pokročilejšie než existujúce káblové digitálne televízne vysielanie (DVB-C - Digital Video Broadcasting-Cable). Konkrétne, vzhľadom na charakteristiku, v ktorej je mnoho retransmisie z pozemného vysielania alebo satelitného vysielania, sa deñnovali požiadavky DVB-C 2 na zvýšenie prenosovej účinnosti, pričom sa maximálne znovu využíva štruktúra DVB-SZ/T 2. Na realizáciu tohto prebieha štandardizácia DVB-C 2.0005 Ako charakteristika DVB-C 2 sa zaviedla koncepcia, ktorá integruje a využíva susediace vysokofrekvenčné (RF - radio frequency) pásma schémou viazania kanálov, pričom sa maximálne uplatňuje prenosová štruktúra existujúcej DVB-S 2/T 2, čím sa pomocou ochrannej frekvencie minimalizuje odpad. Takže sa znižuje dôležitosť kanála, ktorý má totožné pásmo. Nahrádza sa koncepciou, nazývanou dátový segment premenlivej šírky pásma.0006 V súvislosti s obrázkom 1 vidieť dátový segment, ktorý má premenlivú frekvenčnú šírku na frekvenönom pásme, a v dátovom segmente je začlenených a vysielaných viacero PLP (koncepcia PLP sa navrhla v DVB-TZ). Do stredu možno vložiť frekvenciu rejekčného filtra (notch), čo jepásmo, v ktorom sa signál nemôže prijímať.0007 Konñguračné informácie o dátovom segmente možno získať signalizovaním vrstvy 1 (L 1),ktorá má rovnake informácie kdekoľvek v prenosovom pásme DVB-C 2, avšak detailný obsah sa nedetinoval. Takže, ked chce prijímač prijímať taký typ štruktúry ako je dátový segment PLP,treba definovať spôsob získavania požadovaného toku cez dátový segment a PLP a spôsob signalizácie pripojenia požadovaného toku na službu/obslužný balík.0008 uskutočnenia vynálezu poskytujú spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu schopné efektívne mapovať a signalizovať medzivrstvové signály,ktoré minimalizujú zmenu pomocou novej štruktúry, nazývanej PLP dátový segment, maximálnym využitím signalizačnej štruktúry, ktorá spája také vrstvy, ako je existujúce sieť, služba a balík.0009 Takže sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu, ktoré v podstate eliminuje jeden alebo viac problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0010 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania vysielacieho signálu podľa nároku 1.- 2 0011 lný aspekt tohto vynálezu poskytuje zariadenie na prijlmanie vysielacieho signálu podľa nároku 5.0012 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob vysielania vysielacieho signálu podľa nároku 9.0013 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje zariadenie na vysielanie vysielacieho signálu podľa nároku 13.0014 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cieľom poskytnúť dalšie pochopenie vynálezu a sú tu začlenené a tvoria súčasť tejto prihlášky, ilustrujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolu s opisom slúžia na vysvetlenie principu vynálezu.0015 Obrázok 1 zobrazuje štruktúru dátového segmentu a linky fyzickej vrstvy (PLP).0016 Obrázok 2 je koncepčná schéma, zobrazujúca vzťah medzi linkami fyzickej vrstvy (PLP) a službami.0017 Obrázok 3 zobrazuje priklad mapovania PLP a služby. 0018 Obrázok 4 zobrazuje priklad tabuľky informácii o sieti (NIT) s detailnou syntaxou.0019 Obrázok 5 zobrazuje priklad deskriptora doručovacieho systém S 2 (C 2 dsd - C 2 delivery system descriptor) s detailnou syntaxou.0020 Obrázok 6 zobrazuje príklad mapovania PLP a obslužného balika. 0021 Obrázok 7 zobrazuje priklad signalizačného formátu pre šírku pásma. 0022 Obrázok 8 zobrazuje príklad modulačnej schémy pre káble.0023 Obrázok 9 zobrazuje príklad signalizačného formátu pre každú z hodnôt ochranného intervalu.0024 Obrázok 10 zobrazuje priklad signalizačného formátu pre prenosový mód a veľkosť rýchlej Fourierovej transformácie (FFT -fast Fourier transform).0025 Obrázok 11 zobrazuje ďalší priklad deskriptora doručovacieho systému C 2 (C 2 dsd) s detailnou syntaxou.0026 Obrázok 12 zobrazuje priklad signalizačného formátu pre hodnoty trvania aktívneho symbolu ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM - Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing). 0027 Obrázok 13 zobrazuje priklad signalizačného formátu pre hodnoty ochranných intervalov.0028 Obrázok 14 je bloková schéma. ilustrujúca spôsob prijímania signálu vo vysielacom systéme.0029 Obrázok 15 zobrazuje zariadenie na prijlmanie vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.0030 Obrázok 16 zobrazuje zariadenie na vysielanie vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0031 Obrázok 17 je bloková schéma. ilustrujúca spôsob vysielania vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0032 Obrázok 18 zobrazuje zariadenie na prijímanie vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0033 Obrázok 19 je bloková schéma, ilustrujúca spôsob prijímania vysielacieho signálu podľa dalsieho uskutočnenia tohto vynálezu.- 3 OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ VYNÁLEZU0034 Teraz sa detailne poukáže na výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch.0035 V nasledujúcom opise pojem služba označuje obsah vysielania, ktoré môže vysielaťlprijlmať zariadenie na vysielanie/prijímanie signálu.0036 Obrázok 2 je koncepčná schéma, zobrazujúce vzťah medzi linkami fyzickej vrstva (PLP) a službami.0037 V pripade použitia prenosovej schémy, ktorá preberá PLP, sa signalizácia vrstvy 1 (L 1) prijima, ked sa vyladl ľubovoľný RF kanál. Následne sa prijima dátový segment, ktorý má viacero PLP v príslušnej oblasti (lavá časť na obrázku 2). Dátový segment môže mať preambulu,obsahujúcu prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (PZ).0038 V tomto okamihu signalizačná časť, ktorá identicky signalizuje celú konfiguráciu dátového segmentu vo všetkých prijlmaclch oblastiach, sa nazýva signalizačné dáta L 1, ktoré obsahujú informácie, ktoré zahrnujú počet dátových segmentov, šírku každého dátového segmentu,konfiguráciu PLP obsiahnutú v každom dátovom segmente a signalizačné dáta vrstvy 2 (L 2) obsahujúce spoločnú PLP. Na základe toho skontrolovanim konfigurácie systému C 2 (napriklad dátový segment PLP) možno PLP rozdeliť (stredná časť na obrázku 2).0039 Spoločná PLP (alebo signalizačné informácie PLP) sa môže extrahovať zo signalizačných dát L 2, pričom spoločná PLP obsahuje dáta informácii špecifických pre program a informácie o službe (PSI/Sl - Program specific Information/Service Information) (napriklad tabuľku informácii o sieti (NIT - Network lnfomtation Table), tabuľku opisu služby (SDT - Service Description Table) a tabulku pridruženia buketu (BAT - Bouquet Association Table. Z tohto možno ziskat informácie o sieti, dátovom segmente, PLP a službe. Potom zariadenie na prijímanie vysielacieho signálu spracováva základné informácie na ladenie služby. Týmto sa poskytujú mapovacie informácie PLP do siete, služby a ballku (t. j. buketu) (pravá časť na obrázku 2).0040 Obrázok 3 zobrazuje priklad mapovania PLP a služby.0041 Konfigurácia dátového segmentu a PĽP obsiahnutá v dátovom segmente sa vysiela do prijlmača cez signalizáciu L 1, ako je zobrazené v prvej časti obrázka 3. Signalizačné dáta L 1 poskytujú informácie, obsahujúce celkový počet a pásma dátových segmentov, počet PLP a informácie o štruktúre PLP obsiahnuté v každom dátovom segmente a signalizačné informácie L 2 obsahujúce PSI/Sl.0042 signalizácia L 2 alebo tabuľka informácii o sieti (NIT) obsiahnutá v obslužnej PLP informuje sieťové informácie o viacerých transportných tokoch, ktoré sa vysielajú cez systém C 2(stredná časť na obrázku 3). Detailnú štruktúru NIT možno vidieť na obrázku 4.0043 NIT je nakonfigurovaná s viacerými informačnými slučkami transportného toku (TS transport stream). V tomto vynáleze deskriptor doručovacieho systému C 2 (v ďalšom označovaný ako C 2 dsd, pozrite obrázok 5) je definovaný tak, aby bol pripojený na slučku deskriptora TS. Potom je NIT nakonfigurovaná tak, aby informovala, cez ktorú PLP niektorého dátového segmentu sa TS prlslušnej slučky vysiela. To znamená, že PLP zodpovedajúca identifikátoru PLP (plpid) v C 2 dsd sa vysiela v dátovom segmente, zodpovedajúcom identifikátoru dátového segmentu (dsliceid) v C 2 dsd. Totoje štruktúra, ktorá je schopná poznať, že zodpovedajúci TS sa vysiela cez PLP.0044 V TS slučke ide n tifikátor TS (transportstreamid) a identiñkátor siete(originalnetworkid) špeciñcky delia príslušný TS. Vysielacia služba poskytované cez TS sa signalizuje cez tabuľku opisu služby (SDT). Teraz sa transportstreamid a originalnetworkid v NIT pripoja na pár transportstreamid a originalnetworkid v SDT a infonnujú, cez ktorý TS sa poskytuje zoznam služieb reprezentovaný ako identifikátor služby (serviceid) v SDT (spojenie NITSDT v strednej pravej časti na obrázku 3).0045 Obrázok 6 ilustruje, že sieť, služba a ballk (t. j. buket) sú pripojené na PLP v rovnakej schéme. Ako sa uvádza v súvislosti s obrázkom 3, TS je pripojený na špecifickú PLP pomocou plpid v C 2 dsd. Spojenie medzi identifikátorom siete (networkid) a TS a spojenie medzi identifikátorom buketu (bouquetid) v BAT a TS sa realizujú vzhladom na TS identický k existujúcim PSI/SI (ako konvenčné DVB-SI - service information). Týmto spôsobom zavedením C 2 dsd do NIT sa PLP pripojl na siet, službu a ballk cez minimálnu zmenu, čim sa zlepšl kompatibilita PSI/Sl.-4 0046 Obrázok 4 zobrazuje detailnú syntax N|T a obrázok 5 zobrazuje detailnú syntax C 2 dsd. V súvislosti s obrázkom 4 má N|T syntax existujúcej Sl ako takej. a C 2 dsd je obsiahnutý v slučke deskriptora v TS slučke a týmto sa vysiela. Cez toto je transportstreamid v TS slučke spárovaný s plpid a dsliceid v C 2 dsd.0047 C 2 dsd podľa obrázka 5 je nakonfigurovaný nasledovne0048 descriptortag informuje, ktorý deskriptor je jedinečnou hodnotou a má jedinečnú hodnotu. Avšak, pretože zoznam deskriptorov DVB znázornitelný 8 bitmi je plný. táto hodnota definuje 0 × 7 F a využlva descriptortagextension (pozrite rozširovacl deskriptor ETSI EN 300 468,kapitola 6.3 Extended descriptor identification and location (Identifikácia a miesto rozšíreného0050 descriptortagextension informuje o druhu deskriptora. Rezervovaná hodnota ako je 0 x 07 sa môže ľubovoľne použiť pre C 2 dsd (0 × 0 O až 0 x 06 sú prednastavené).0051 PLPid Predstavuje identifikátor PLP, do ktorej sa tok reprezentovaný pomocou transportstreamid v TS slučke v N|T. obsahujúcej deskriptor, vysiela. Čiže PLPid jedinečne identifikuje dátovú PLP v systéme C 2.0052 c 2 systemid Je identifikátorom systému C 2, ktorý predstavuje jednu nezávislú prenosovú siet C 2. identifikátor dátového segmentu (dsliceid) a identifikátor PLP (plpid) sú špecificky definované v identifikátore systému C 2 (c 2 systemid). To znamená, že c 2 systemid špecificky identifikuje systém C 2.0053 K tomu je 6 bytov kompatibilných, pretože sú rovnaké ako t 2 dsd v DVB-T 2 a môžu sa pri retransmisii znovu použit.0054 dsliceid informuje, do ktorého dátového segmentu sa vysiela PLP zodpovedajúceho p|pid. To znamená, že dsliceid špeciñcky identifikuje dátový segment v systéme C 2.0055 dslicewldth informuje o šírke pásma, cez ktoré sa vysiela dátový segment zodpovedajúceho dsliceid. Môže to predstavovať počet nosných a môže mať počet nosných ako0056 Bandwidth informuje o šírke pásme, ktoré sa používa v systéme (pozrite obrázok 7). Obrázok 7 zobrazuje príklad signalizačného formátu pre šírku pásma.0057 Modulation informuje o schéme káblovej modulácie. Ako je zobrazené na obrázku 8,existujú možnosti 16-QAM až 65536-QAM. Obrázok 8 zobrazuje priklad modulačnej schémy pre kábel.0058 guardintervalz informuje o ochrannom intervale (pozrite obrázok 9). Obrázok 9 zobrazuje priklad signalizačného formátu pre každú hodnotu ochranného intervalu.0059 transmission mode informuje o veľkosti FFT prenosového signálu. 4 k mód je štandardný(pozrite obrázok 10). Obrázok 10 zobrazuje priklad signalizačného formátu pre prenosový mód a0060 centrejrequency informuje o reprezentatívnejfrekvenciizodpovedajúceho dsliceid. V prípade DVB-C. je centrejrequency hodnota, ktorá je kódovaná cez 4-bitové BCD kódovanie a využlva MHz akojednotku, v prípade potreby sa môže predefinovať.0061 Okrem toho, ked sa vyžaduje signalizovanie pre iný parameter, môže sa uskutočniť kontinuálne pridávanie nižšie.0062 Potom, ako dalšie uskutočnenie sa C 2 dsd môže definovat ako sa opisuje na obrázku 11. Obrázok 11 zobrazuje ďalší priklad C 2 dsd s detailnou syntaxou.0063 C 2 dsd podľa obrázka 11 je nakonfigurovaný nasledovne.0064 descriptortag Toto B-.bitové pole informuje, ktorý deskriptorje jedinečnou hodnotou a má jedinecnu hodnotu. Avšak kvôli tomu. že zoznam deskriptorov DVB, ktorý môže predstavovať 8 bitov, je plny, táto hodnota definuje 0 × 7 F a používa sa ako descriptortagextension.

MPK / Značky

MPK: H04L 27/26, H04N 5/44, H04N 7/24

Značky: signálu, prijímanie, zariadenie, spôsob, vysielania, vysielanie, prijímania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e12219-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu-a-zariadenie-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu</a>

Podobne patenty