Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania a prijímania signálu a zariadenia na vysielanie a prijímanie signálu.0002 Tento vynález sa týka spôsobu vysielania pomocou dátového segmentu a linky fyzickej vrstvy (PLP - Physical Layer Pipe), ktoré sú nakontlgurované pomocou techniky viazania kanálov v digitálnom káblovom vysielaní, a spôsobu efektívneho mapovania a signalizovania signálov medzivrstvy, ktoré minimalizujú zmeny pomocou novej štruktúry, nazývanej PLP a dátový segment,maximálnym využitím signalizačnej štruktúry, ktorá spája vrstvy ako existujúca sieť, služba a balík.0003 Súčasná technológia prenosu digitálneho televízneho vysielania postupuje s cieľom dosiahnut maximálnu účinnosť v rovnakom frekvenčnom pásme okrem problematiky, že konvertuje analógový signál na digitálny signál. Vdôsíedku toho z existujúceho satelitného digitálneho televízneho vysielania (DVB-S - Digital Video Broadcasting-Satellite) a pozemného digitálneho televízneho vysielania (DVB-T - Digital Video Broadcasting-Terrestríal) Európa určuje prenosový štandard, nazývaný DVB-S 2 ľl 2, napríklad Projekt DVB Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T 2)(Kódovanie a modulácla kanálov s rámcovou štruktúrou pre systém digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie). a cez prenosový štandard zlepšuje prenosovú rýchlosť o 30 až 50 v porovnani s existujúcou schémou. Prakticky sa používajú tieto.0004 V súlade s týmto stavom techniky káblové vysielanie tiež navrhuje nové požiadavky, ktoré sú ešte pokročilejšie než existujúce káblové digitálne televízne vysielanie (DVB-C - Digital Video Broadcasting-Cable). Konkrétne, vzhladom na charakteristiku, v ktorej je mnoho retransmisie z pozemného vysielania alebo satelitného vysielania, sa definovali požiadavky DVB-C 2 na zvýšenie prenosovej účinnosti, pričom sa maximálne znovu využíva štruktúra DVB-SZ/T 2. Na realizáciu tohto0005 Ako charakteristika DVB-C 2 sa zaviedla koncepcia, ktorá integruje a využíva susediace vysokofrekvenčné (RF - radio frequency) pásma schémou viazania kanálov, pričom sa maximálne uplatňuje prenosová štruktúra existujúcej DVB-S 2/ľ 2, čím sa pomocou ochrannej frekvencie minimalizuje odpad. Takže sa znižuje dôležitosť kanála, ktorý má totožné pásmo. Nahrádza sa koncepciou. nazývanou dátový segment premenlivej šírky pásma.0006 V súvislosti s obrázkom 1 vidieť dátový segment, ktorý má premenlivú frekvenčnú šírku nafrekvenčnom pásme, a v dátovom segmente je začlenených a vysielaných viacero PLP (koncepcia PLP sa navrhla v DVB-T 2). Do stredu možno vložiť frekvenciu rejekčného filtra (notch). čo jepásmo, v ktorom sa signál nemôže prijímať.0007 Konñguračné informácie o dátovom segmente možno získať signalizovanim vrstvy 1 (L 1),ktorá má rovnaké informácie kdekoľvek v prenosovom pásme DVB-C 2, avšak detailný obsah sa nedeñnoval. Takže, keď chce prijímač prijímať taký typ štruktúry ako je dátový segment PLP,treba definovať spôsob získavania požadovaného toku cez dátový segment a PLP a spôsob signalizácie pripojenia požadovaného toku na službu/obslužný balík.W 0 2007083940 A 1 sa týka spôsobu a zariadenia na vysielanie a prijímanie dopravných informácií,ktoré možno poskytovať vo forme prenosného digitálneho televízneho vysielania (DVB-H - digital video broadcasting - handheld) alebo terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T digital video broadcasting - terrestrial). W 0 2007073094 A 1 sa týka vysielacieho a prijímacieho systému digitálneho vysielania a spôsobu spracovania dát, ktoré sa používajú na vysielanie a prijímanie programov digitálneho vysielania.W 0 2006131797 A 2 sa týka vysielania parametrických informácií a začlenenia ID siete v dátových bitoch signalizovania vysielacích parametrov (TPS - transmission parameter signaling) v mobilnej telekomunikačnej sieti.-2 GB 2406483 A sa týka spôsobu vysielania vysokofrekvenčných impulzov v sieti digitálneho televízneho vysielania (DVB - digital video broadcasting).0008 uskutočnenia vynálezu poskytujú spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu. schopné efektívne mapovať a signalizovať medzivrstvové signály,ktoré minimalizujú zmenu pomocou novej štruktúry, nazývanej PLP dátový segment, maximálnym využitím signalizačnej štruktúry. ktorá spája také vrstvy, ako je existujúca sieť, služba a balík.0009 Takže sa tento vynález zameriava na spôsob vysielania a prijímania signálu a na zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu. ktoré v podstate eliminuje jeden alebo viac problémov z dôvodu obmedzení a nevýhod súvisiacej techniky.0010 Jeden aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prijímania vysielacieho signálu podľa nároku 1.0011 Iný aspekt tohto vynálezu poskytuje zariadenie na prijímanie vysielacieho signálu podľa nároku 3.0012 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob vysielania vysielacieho signálu podľa nároku 5.0013 Ešte další aspekt tohto vynálezu poskytuje zariadenie na vysielanie vysielacieho signálu podla nároku 7.0014 Priložené výkresy, ktoré sú zahrnuté s cielom poskytnúť dalšie pochopenie vynálezu a sú tu zaćlenené a tvoria súčasť tejto prihlášky, ilustrujú uskutočnenie (uskutočnenia) vynálezu a spolus opisom slúžia na vysvetlenie princípu vynálezu. 0015 Obrázok 1 zobrazuje štruktúru dátového segmentu a linky fyzickej vrstvy (PLP).0016 Obrázok 2 je koncepčná schéma, zobrazujúca vzťah medzi linkami fyzickej vrstvy (PLP) a službami.0017 Obrázok 3 zobrazuje príklad mapovania PLP a služby. 0018 Obrázok 4 zobrazuje príklad tabuľky informácii o sieti (NIT) s detailnou syntaxou.0019 Obrázok 5 zobrazuje príklad deskriptora doručovacieho systém S 2 (C 2 dsd - C 2 delivery system descriptor) s detailnou syntaxou.0020 Obrázok 6 zobrazuje príklad mapovania PLP a obslužného balíka. 0021 Obrázok 7 zobrazuje príklad sígnalizačného formátu pre šírku pásma.0022 Obrázok 8 zobrazuje príklad modulačnej schémy pre káble.0023 Obrázok 9 zobrazuje príklad signalizačného formátu pre každú z hodnôt ochranného intervalu.0024 Obrázok 10 zobrazuje príklad signalizačného formátu pre prenosový mód a velkosť rýchlej Fourierovej transformácie (FFT -fast Fourier transform).0025 Obrázok 11 zobrazuje další príklad deskriptora dorućovacieho systemu C 2 (C 2 dsd) s detailnou syntaxou.0026 Obrázok 12 zobrazuje príklad signalizačného formátu pre hodnoty trvania aktívneho symbolu ortogonálneho frekvenčne deleného multiplexovania (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing).0027 Obrázok 13 zobrazuje príklad signalizačného formátu pre hodnoty ochranných intervalov.002 é 8 Obrázok 14 je bloková schéma, ilustrujúca spôsob prijímania signálu vo vysielacom syst me.-3 0029 Obrázok 15 zobrazuje zariadenie na prijímanie vysielacieho signálu podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.0030 Obrázok 16 zobrazuje zariadenie na vysielanie vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0031 Obrázok 17 je bloková schéma, ilustrujúca spôsob vysielania vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0032 Obrázok 18 zobrazuje zariadenie na prijlmanie vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.0033 Obrázok 19 je bloková schéma, ilustrujúca spôsob prijímania vysielacieho signálu podľa ďalšieho uskutočnenia tohto vynálezu.OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ VYNÁLEZU0034 Teraz sa detailne poukáže na výhodné uskutočnenia tohto vynálezu, ktorých príklady sú zobrazené na priložených výkresoch.0035 V nasledujúcom opise pojem služba označuje obsah vysielania, ktoré môže vysielať/prijímať zariadenie na vysielanie/prijímanie signálu.0036 Obrázok 2 je koncepčná schéma, zobrazujúca vzťah medzi linkami fyzickej vrstva (PLP) a službami.0037 V pripade použitia prenosovej schémy, ktorá preberá PLP, sa signalizácia vrstvy 1 (L 1) prijima, ked sa vyladi ľubovoľný RF kanál. Následne sa prijima dátový segment, ktorý má viacero PLP v príslušnej oblasti (ľavá časť na obrázku 2). Dátový segment môže mať preambulu obsahujúcu prvý pilotný signál (P 1) a druhý pilotný signál (PZ).0038 V tomto okamihu signalizačná časť, ktorá identicky signalizuje celú konfiguráciu dátového segmentu vo všetkých prijlmaclch oblastiach, sa nazýva signalizačné dáta L 1, ktoré obsahujú informácie, ktoré zahmujú počet dátových segmentov, šírku každého dátového segmentu,konfiguráciu PLP obsiahnutú v každom dátovom segmente a signalizačné dáta vrstvy 2 (L 2) obsahujúce spoločnú PLP. Na základe toho skontrolovanim konfigurácie systému C 2 (napriklad dátový segment PLP) možno PLP rozdeliť (stredná časť na obrázku 2).0039 Spoločná PLP (alebo signalizačné infonnácie PLP) sa môže extrahovať zo signalizačných dát L 2, pričom spoločná PLP obsahuje dáta informácii špecifických pre program a informácie o službe (PSI/Sl - Program Specific Information/Service Information) (napriklad tabuľku informácii o sieti (NIT - Network Information Table), tabuľku opisu služby (SDT - Service Description Table) a tabuľku pridruženia buketu (BAT - Bouquet Association Table. Z tohto možno zlskať informácie o sieti, dátovom segmente, PLP a službe. Potom zariadenie na prijímanie vysielacieho signálu spracováva základné infonnácie na ladenie služby. Týmto sa poskytujú mapovacie informácie PLP do siete, služby a ballku (t. j. buketu) (pravá časť na obrázku 2).0040 Obrázok 3 zobrazuje priklad mapovania PLP a služby.0041 Konfigurácia dátového segmentu a PLP obsiahnuté v dátovom segmente sa vysiela do prijímača cez signalizáciu L 1, ako je zobrazené v prvej časti obrázka 3. Signalizačné dáta L 1 poskytujú informácie, obsahujúce celkový počet a pásma dátových segmentov, počet PLP a informácie o štruktúre PLP, obsiahnuté v každom dátovom segmente, a signalizačné informácie L 2 obsahujúce PSI/SI.0042 signalizácia L 2 alebo tabuľka informácii o sieti (NIT) obsiahnutá v obslužnej PLP informuje sieťové informácie o viacerých transportných tokoch, ktoré sa vysielajú cez systém C 2(stredná časť na obrázku 3). Detailnú štruktúru NIT možno vidieť na obrázku 4.0043 NIT je nakonfigurovaná s viacerými informačnými slučkaml transportného toku (TS transport stream). V tomto vynáleze deskriptor doručovacieho systému C 2 (v ďalšom označovaný ako C 2 dsd, pozrite obrázok 5) je definovaný tak, aby bol pripojený na slučku deskriptora TS. Potom je NIT nakonñgurovaná tak, aby informovala, cez ktorú PLP niektorého dátového segmentu sa TS príslušnej slučky vysiela. To znamená, že PLP zodpovedajúca identitikátoru PLP (plpid) v C 2 dsd-4 sa vysiela v dátovom segmente, zodpovedajúcom identifikátoru dátového segmentu (dsIiceid) v C 2 dsd. Toto je štruktúra, ktorá je schopná poznať. že zodpovedajúci TS sa vysiela cez PLP.0044 V TS slučke identifikátor TS (transportstreamid) a identifikátor siete(originalnetworkid) špecificky delia príslušný TS. Vysielacia služba poskytované cez TS sa signalizuje cez tabulku opisu služby (SDT). Teraz sa transportstreamid e originalnetworkid v NIT pripoja na pár transporfstreamid a originalnetworkid v SDT a informujú, cez ktorý TS sa poskytuje zoznam služieb reprezentovaný ako identifikátor služby (serviceid) v SDT (spojenie NITSDT v strednej pravej časti na obrázku 3).0045 Obrázok 6 ilustruje. že sieť, služba a balík (t. j. buket) sú pripojené na PLP v rovnakej schéme. Ako sa uvádza v súvislosti s obrázkom 3, TS je pripojený na špecifickú PLP pomocou plpid v C 2 dsd. Spojenie medzi identifikátorom siete (networkid) a TS, a spojenie medzi identifikátorom buketu (bouquetid) v BAT a TS sa realizujú vzhľadom na TS identicky k existujúcim PSI/SI (ako konvenčné DVB-SI - sen/ice information). Týmto spôsobom zavedením C 2 dsd do NIT sa PLP pripojl na sieť, službu a balík cez minimálnu zmenu. čim sa zlepší kompatibilita PSI/Sl.0046 Obrázok 4 zobrazuje detailnú syntax NIT a obrázok 5 zobrazuje detailnú syntax C 2 dsd. V súvislosti s obrázkom 4 má NIT syntax existujúcej SI ako takej, a C 2 dsd je obsiahnutý v slučke deskriptora v TS slučke, a týmto sa vysiela. Cez toto je transportstreamid v TS slučke spárovanýs plpid a dsliceid v C 2 dsd. 0047 C 2 dsd podľa obrázka 5 je nakonfigurovaný nasledovne0048 descriptortag informuje, ktorý deskriptorje jedinečnou hodnotou a má jedinečnú hodnotu. Avšak, pretože zoznam deskriptorov DVB znázornitelný 8 bitmi je plný, táto hodnota definuje 0 x 7 a využíva descriptor tage×tension (pozrite rozširovací deskriptor ETSI EN 300 468, kapitola 6.3 Extended descriptor identification and location (Identifikácia a miesto rozšíreného deskriptora.0050 descriptortage×fension infonnuje o druhu deskriptora. Rezervovaná hodnota ako je 0 x 07 sa môže ľubovoľne použit pre C 2 dsd (0 x 00 až 0 x 06 sú prednastavené).0051 PLPid Predstavuje identifikátor PLP, do ktorej sa tok reprezentovaný pomocou transpoitstreamid v TS slučke v NIT, obsahujúcej deskriptor, vysiela. Čiže PLPid jedinečne identifikuje dátovú PLP v systéme C 2.0052 c 2 systemid Je identifikátorom systému C 2, ktorý predstavujejednu nezávislú prenosovú sieť C 2. identifikátor dátového segmentu (dsliceid) a identifikátor PLP (plpid) sú špecificky definované v identifikátore systému C 2 (c 2 systemid). To znamená, že c 2 systemid špecificky identifikuje systém C 2.0053 K tomu je 6 bytov kompatibilných. pretože sú rovnaké ako t 2 dsd v DVB-T 2 a môžu sa pri retransmisii znovu použit.0054 dsliceid informuje, do ktorého dátového segmentu sa vysiela PLP zodpovedajúceho plpid. To znamená, že dsIiceid špecificky identifikuje dátový segment v systéme C 2.0055 ds|icewidth informuje o šírke pásma, cez ktoré sa vysiela dátový segment zodpovedajúceho dsliceid. Môže to predstavovať počet nosných a môže mať počet nosných ako ds|icewidth x 12.0056 Bandwidth informuje o šírke pásme, ktoré sa používa v systéme (pozrite obrázok 7). Obrázok 7 zobrazuje príklad signalizačného formátu pre šírku pásma.0057 Modulation informuje o schéme káblovej modulácie. Ako je zobrazené na obrázku 8,existujú možnosti 16-QAM až 65536-QAM. Obrázok 8 zobrazuje príklad modulačnej schémy pre kábel.0058 .guardinteNaI informuje o ochrannom intervale (pozrite obrázok 9). Obrázok 9 zobrazuje priklad signalizačného formátu pre každú hodnotu ochranného intervalu.0059 transmission mode informuje o veľkosti FFT prenosového signálu. 4 k mód je štandardný(pozrite obrázok 10). Obrázok 10 zobrazuje príklad signalizačného formátu pre prenosový mód a veľkost FFT.

MPK / Značky

MPK: H04L 5/00, H04L 27/26, H04N 7/24, H04H 20/76, H04N 5/44

Značky: vysielanie, vysielania, prijímania, spôsob, signálu, prijímanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e12216-sposob-vysielania-a-prijimania-signalu-a-zariadenie-na-vysielanie-a-prijimanie-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vysielania a prijímania signálu a zariadenie na vysielanie a prijímanie signálu</a>

Podobne patenty