Pevný nosič imunoeseje a spôsob jeho prípravy, spôsob detekcie infekcie HIV a súprava na imunodiagnostickú skúšku

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pevný nosič pre imunoeseje, ku ktorému je pripojená aspoň jedna protilátka proti jadru vírusu hepatitídy C (HCV) a aspoň jeden izolovaný epitop HCV NS3/4a. Spôsob jeho prípravy, spôsob detekcie infekcie HIV a súprava na imunodiagnostickú skúšku.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa všeobecne týka vírusovej diagnostiky. Konkrétne sa tento vynález týka kombinovaného stanovenia antigén/protílátka na presnú diagnózu infekcii vírusom hepatitídy C. Vynález sa konkrétne týka pevného nosiča pre imunoeseje a spôsobu jeho prípravy, spôsobu detekcié infekcie HIV a súpravy na imunodiagnostickú látku.Doteraj ší stav technikyVírus hepatitídy C (HCV) je zásadnou príčinou parenterálnej hepatitídy iného typu ako A a B (NANBH),ktorá sa väčšinou prenáša transfúziou krvi a pohlavným stykom. Tento vírus je prítomný u 0,4 až 2,0 darcov krvi. Chronická hepatitída sa rozvinie zhruba pri 50 infekcií a zhruba u 20 infikovaných osôb sa vyvinie cirhóza, ktorá niekedy vedie k hepatocelulámemu karcinómu. Preto má štúdium a kontrola tejto choroby lekársky význam.Houghten a kol. ako prví identiñkovali a charakterizovali HCV ako príčinu NANBH. Vírusová genómová sekvencía HCV je známa a k dispozicii sú taktiež spôsoby zistenia tejto sekvencie. Pozri napríklad Medzinárodné publikácie č. W 0 89/04669, W 0 90/11089 a W 0 90/14436. HCV má genóm jednovláknovej RNA 9,5 kb V kladnom smere a patrí do skupiny vírusov F lavíridae. Bolo identifikovaných aspoň šesť rozlíšených, ale príbuzných genotypov HCV na základe fylogenetických analýz Sirnmonds a kol., J. Gen. Virol.,E, 2391-2399 (1993). Vírus kóduje jednotlivý polyproteín majúci viac ako 3000 aminokyselinových zvyškov Choo a kol., Science, 2, 359-362 (1989), Choo a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 38, 2451-2455(1991), Han a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 88, 1711-1715 (199 l). Polyproteín sa spracováva kotranslačne a posttranslačne na štruktúrne a neštruktúme (NS) proteíny.Konkrétne, ako ukazuje obrázok 1, sa niekoľko proteínov kóduje HCV genómom. Poradie a nomenklatiíra produktov štiepenia HCV polyproteínu je nasledujúce NHg-C-E 1-E 2-p 7-NS 2-NS 3-NS 4 a-NS 4 b-NS 5 a-NS 5 b-COOH. Počiatočne štiepenie polyproteínu sa katalyzuje proteázami hostiteľa, ktoré uvoľňujú tri štruktúme proteíny, N-terminálny nuklcokapsidový proteín (zvaný jadro) a glykoproteíny obálky, E 1 (tiež známe ako E) a ET (tiež známe ako E 2/N Sl), rovnako ako neštruktúme (NS) proteíny obsahujúce vírusové enzýmy. Oblasti NS sa nazývajú NS 2, NS 3, NS 4 a NSS. NS 2 je proteín íntegrálnej membrány s proteolytickou aktivitou. NS 2,bud samotný, alebo v kombinácii s NS 3, štiepi väzbu NS 2, NS 3, čím sa ďalej tvorí koniec N NS 3 a uvoľňuje sa veľký polyproteín, ktorý zahŕňa aktivity serínproteázy a RNA helikázy. NS 3 proteáza slúži na spracovanie zvyšného polyproteínu. Dokončenie zrenia polyproteínu začína autokatalyktickým štiepením spojenia NS 3-NS 4 a katalyzovaným NS 3 serín proteázou. Nasledujúce štiepenia HCV polyproteínu sprostredkované NS 3 zahŕňajú rozpoznanie miest štiepenia polyproteínu molekulou NS 3 iného polypeptidu. V týchto reakciách uvoľň je NS 3 kofaktor NS 3 (N S 4 a), dva proteíny (N S 4 b a NS 5 a) a RNA-dependentnú RNA polymerázu (N S 5 b).Opisuje sa rad všeobecných a špecifických polypeptidov použiteľných ako imunologícké a diagnostické prostriedky pre HCV odvodené z HCV polyproteínu. Pozri napríklad Houghton a kol., európska publikácia č. 318 216 a 388 232, Choo a kol., Science, 244, 359-362 (1989), Kuo a kol., Science, 244, 362-364 (1989),Houghton a kol., Hepatology, 14, 381-388 (1991), Chien a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89, 10011-10015 (1992), Chien a kol., J. Gastroent. Hepatol., 8, S 33-39 (1993), Chien a kol., medzinárodná publikácia č. W 0 93/00365, D. Y. Chien, medzinárodná publikácia č. W 0 94/01778. Tieto publikácie poskytujú rozsiahly základ pojednávajúci všeobecne o HCV rovnako tak ako o príprave a použití HCV polypeptidových imunologických reakčných prostriedkov.Citlivé a špecifické spôsoby pre skríning a identifikáciu nosičov HCV a HCV kontaminovanej krvi či krvných produktov by poskytli dôležitý pokrok v lckárstve. Posttransfúzna hepatítída (PHT) sa vyskytuje zhruba u 10 pacientov po transfúzii a HCV zodpovedá za 90 týchto prípadov. Starostlivosť o pacientov rovnako tak aj o prevenciu prenosu HCV krvou a lcrvnými produktmi alebo tesným osobným kontaktom vyžaduje diagnostické a prognostické prostriedky. Existuje niekoľko spôsobov rozboru pre sérodiagnózu infekcie HCV. Pozri napríklad Choo a kol., Science, E, 359-362 (1989), Kuo a kol., Science, E, 362-364(1989), Choo a kol., Br. Med. Bull., 16, 423-441 (1990), Ebeling a kol., Lancet, 335, 982-983 (1990), van der Poel a kol., Lancet, § 35, 558-560 (1990), van der Poel a kol., Lancet, 34, 317-319 (1991), D. Y. Chien, medzinárodná publikácia č, W 0 94/01778, Valenzuela a kol., medzinárodná publikácia č. WO 97/44469 a Kashíwakuma a kol., US patent č. 5 871 904.Značným problémom pri rozboroch založených na krvnom sére je dlhý interval medzi infekciou a detekciou vírusu, ktorý často prekračuje 80 d. Tento interval môže predstavovať pre príjemcu krvnej transfúzie značné riziko. Na prekonanie tohto problému slúžia vypracované testy založené na nukleových kyselinách(NAT) detekujúce priamo vírusovú ríbonukleovú kyselinu a testy antigénu jadra HCV, ktoré stanovujú vírusový antigén namiesto protilátkovej odpovede. Pozri napríklad Kashiwakuma a kol., US patent č. 5 871 904,Beld a kol., Transfusíon, Q, 575 - 579 (2000).Ostáva však potreba citlivého díagnostického a prognostického spôsobu zaisťujúceho adekvátnu starostlivosť o pacienta rovnako tak ako prevenciu prenosu HCV krvou a krvnými produktmi alebo tesným osobným kontaktom.Predmetom tohto vynálezu je pevný nosič pre imunoeseje, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k nemu pripája aspoň jedna protilátka proti jadru vírusu hepatitídy C (HCV) a aspoň jeden izolovaný epitop HCV NS 3/4 a.Predmetom tohto vynálezu je pevný nosič pre imunoeseje, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k nemu pripájajú aspoň dve monoklonálne protilátky proti jadru vírusu hepatitídy C (HCV) a NS 3/4 a konforrnačný epitop zahŕňajúci sekvenciu aminokyselín znázomenú na obrázkoch 4 A až 4 D.Predmetom tohto vynálezu je tiež pevný nosič pre imunoeseje, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k nemu pripájajú aspoň dve monoklonálne protilátky proti jadru vírusu hepatitídy C (HCV) a NS 3/4 a konformačný epitop zahŕňajúci sekvenciu aminokyselín znázomenú na obrázkoch 4 A až 4 D a antigén vzniknutý spojením viacerých epitopov zahŕňajúci aminokyselinovú sekvenciu znázomenú na obrázkoch 7 A až 7 F.Ďalej je predmetom tohto vynálezu spôsob detekcie infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) v biologickej vzorke, ktorého podstata spočíva v tom, že zahŕňa nasledujúce kroky(a) zaistenie pevného nosiča pre imunoeseje, G 3) spojenie biologickej vzorky s týmto pevným nosičom za podmienok umožňujúcich HCV antigénom a protilátkam, pokial sa vyskytujú v biologickej vzorke, viazať sa aspoň s jednou protilátkou proti jadru respektíve s epitopom NS 3/4 a,(c) pridanie pevného nosiča z kroku (b) za podmienok tvorby komplexu (i) prvej detegovateľne značenej protilátky, kde táto prvá detegovateľne značená protilátka je detegovateľne značená protilátka proti jadru HCV, kde táto značená protilátka proti jadru sa zameriava proti inému epitopu jadra HCV ako aspoň jedna protilátka proti jadru viazaná na pevný nosič, (ii) antígénu, ktorý reaguje s protilátkou HCV z biologickej vzorky reaktívnej s epitopom NS 3/4 a a (iii) druhej detegovateľne značenej protilátky, kde je táto druhá detegovateľne značená protilátka reaktívna s antigénom (ii),(d) detekciu komplexov vytvorených protilátkami a antigénmi, ak k ich tvorbe dochádza, ako indikáciu infekcie HCV v biologickej vzorke.Predmetom vynálezu je tiež spôsob detekcie infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) v biologickej vzorke,ktorého podstata spočíva vtom, že zahŕňa nasledujúce kroky(a) zaistenie uvedeného pevného nosiča pre imunoeseje, ku ktorému sú pripojené aspoň dve protilátky proti jadru HCV,(b) spojenie biologickej vzorky s týmto pevným nosičom za podmienok umožňujúcich, aby sa HCV antigény a protilátky, pokial sa vyskytujú v biologickej vzorke, viazali aspoň na dve protilátky proti jadru, respektíve epitop NS 3/4 a,(c) pridanie k pevnému nosiču z kroku (b) za podmienok tvorby komplexu (i) prvej detegovateľne značenej protilátky, kde táto prvá. detegovateľne značená protilátka je detegovateľne značenou protilátkou proti jadru HCV, kde táto značená protilátka proti jadru sa zameriava proti inému epitopu jadra HCV ako aspoň dve protilátky proti jadru viazané na pevný nosič, (ü) epitopu z oblasti c 33 c polyproteínu HCV pripojeného na aminokyselinovú sekvenciu hSOD a (iii) druhej detegovateľne značenej protilátky, kde je táto druhá detegovateľne značená protilátka reaktívna s arninokyselinovou sekvenciou hSOD,(d) detekciu komplexov vytvorených medzi protilátkami a antigénmi, pokial sa tvoria, ako indikáciu infekcie HCV v biologickej vzorke.Predmetom tohto vynálezu ďalej je spôsob detekcie infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) v biologickej vzorke, ktorého podstata spočíva v tom, že zahŕňa nasledujúce kroky(a) zaistenie pevného nosiča pre imunoeseje, ku ktorému sú pripojené aspoň dve monoklonálne protilátky proti jadru vírusu hepatitídy C (HCV) a HCV NS 3/43. konfomiačný epitop zahŕňajúci aminokyselinovú sekvenciu znázomenú na obr. 4 A až 4 D,(b) spojenie biologickej vzorky s týmto pevným nosičom za podmienok urnožňujúcich, aby sa HCV antigény a protilátky, pokiaľ sa vyskytujú v biologickej vzorke, viazali aspoň na dve protilátky proti jadru respektíve konforrnačný epitop NS 3/4 a,(c) pridanie k pevnému nosiču z kroku (b) za podmienok tvorby komplexu (i) prvej detegovateľne značenej protilátky, kde táto prvá detegovateľne značená protilátka je detegovateľne značenou protilátkou proti jadru HCV, kde táto značená protilátka proti jadru sa zameriava proti inému epitopu jadra HCV, ako aspoň dve protilátky proti jadru viazané na pevný nosič, (ii) epitopu z oblasti c 33 c polyproteínu HCV pripojeného na aminokyselinovú sekvenciu hSOD a (iii) druhej detegovateľne značenej protilátky, kde je táto druhá detegovateľne značená protilátka reaktívna s arninokyselinovou sekvenciou hSOD, l 0(d) detekciu komplexov vytvorených medzi protilátkami a antigénrni, pokiaľ sa tvoria, ako indikáciu infekcie HCV v biologickej vzorke.Predmetom tohto vynálezu ďalej je spôsob detekcie infekcie vírusom hepatitídy C GICV) v biologickej vzorke, ktorého podstata spočíva vtom, že zahŕňa nasledujúce kroky(a) zaistenie pevného nosiča pre imunoeseje, ktorý ďalej obsahuje pripojený antigén vzniknutý spojením viacerých epítopov,(b) spojenie biologickej vzorky s týmto pevným nosičom za podmienok umožňujúcich HCV antigénom a protilátkam, pokiaľ sa vyskytujú V biologickej vzorke, viazať sa aspoň s jednou protilátkou proti jadru, epitopom NS 3/4 a a antígénom vzniknutým spojením viacerých epítopov,(c) pridanie k pevnému nosiču z kroku (b) za podmienok tvorby komplexu (i) prvej detegovateľne značenej protilátky, kde táto prvá detegovateľne značená protilátka je detegovateľne značená protilátka proti jadru HCV, kde táto značená protilátka proti jadru sa zameriava proti inému epitopu jadra HCV ako aspoň jedna protilátka proti jadru viazaná na pevný nosič, (ii) prvého a druhého antigénu, ktorý reaguje s protilátkou HCV z biologickej vzorky reaktívnej s epitopom NS 3/4 a respektíve s antigénom vznilcnutým spojením viacerých epitopov a (iii) druhej detegovateľne značenej protilátky, kde je táto druhá detegovateľne značená protilátka reaktívna s antigénrni (ii),(d) detekciu komplexov vytvorených medzi protilátkami a antigénmi, pokial dochádza k ich tvorbe, ako indikáciu infekcie HCV v biologickej vzorke.Predmetom tohto vynálezu je ďalej spôsob detekcíe infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) v biologickej vzorke, ktorého podstata spočíva v tom, že zahŕňa nasledujúce kroky(a) zaistenie pevného nosiča pre imunoeseje, pričom sa k nemu pripájajú aspoň dve monoklonálne protilátky proti jadru vírusu hepatitídy C (HCV) a NS 3/4 a konformačný epitop zahŕňajúci sekvenciu aminokyselín znázomenú na obrázkoch 4 A až 4 D a antigén vznilmutý spojením viacerých epitopov zahŕňajúci aminokyselinovú sekvenciu znázomenú na obrázkoch 7 A až 7 F,(b) spojenie biologickej vzorky s týmto pevným nosičom za podmienok umožňujúcich, aby sa HCV antigény a protilátky, pokiaľ sa vyskytujú v biologickej vzorke, viazali aspoň na dve protilátky proti j adru, konformačný epitop NS 3/4 a, respektive antigén vznilçnutý spojením viacerých epítopov,(c) pridanie k pevnému nosiču z kroku (b) za podmienok tvorby komplexu (i) prvej detegovateľne značenej protilátky, kde táto prvá detegovateľne značená protilátka je detegovateľne značenou protilátkou proti jadru HCV, kde táto značená protilátka proti jadru sa zameriava proti inému epitopu jadra HCV, ako aspoň dve protilátky proti jadru viazané na pevný nosič, (ii) epitopu z oblasti c 33 c polyproteínu HCV pripojeného na aminokyselinovú sekvenciu hSOD a epitopu z oblasti c 22 polyproteínu HCV pripojeného na aminokyselinovú sekvenciu hSOD (iii) druhej detegovateľne značenej protilátky, kde je táto druhá detegovateľne značená protilátka reaktívna s aminokyselínovou sekvenciou hSOD,(d) detekciu komplexov vytvorených medzi protilátkami a antigénmi, pokiaľ sa tvoria, ako indikáciu infekcie HCV v biologickej vzorke.Predmetom tohto vynálezu je tiež súprava na imunodiagnostické skúšky, ktorej podstata spočíva v tom,že obsahuje uvedený nosič pre imunoeseje alebo akékoľvek jeho výhodné uskutočnenie a pokyny na uskutočňovanie imunodiagnostickej skúšky.Tiež je premetom tohto vynálezu spôsob prípravy pevného nosiča, pre imunoeseje, ktorého podstata spočíva vtom, že zahŕňa(a) zaistenie uvedeného pevného nosiča a(b) väzbu aspoň jednej protilátky proti jadru vírusu hepatitídy C (HCV) a aspoň jedného izolovaného HCV NS 3/4 a konforrnačného epitopu.Napokon je predmetom tohto vynálezu spôsob prípravy pevného nosiča pre imunoeseje, ktorého podstata spočíva v tom, že zahŕňa(a) zaistenie uvedeného pevného nosiča a(b) väzbu dvoch protilátok proti jadru vírusu hepatitídy C (HCV) a izolovaného HCV NS 3/4 a konfermačného epitopu.Ďalej sa uvádzajú podrobnejšie údaje, ktoré dokresľujú a bližšie upresňujú opísanú podstatu vynálezu.Tento vynález sa čiastočne zakladá na zistení, že protilátky sérokonverzie HCV sú zvyčajne protilátkami proti jadru a proti NS 3 (helikáza). V súlade s tým tento vynález poskytuje kombinačný rozbor antigénu jadra HCV a protilátky NS 3 detekujúcej antigény HCV aj protilátky prítomné vo vzorke s použitím jedného tuhého IIOSICE.Preto sa v jednom svojom uskutočnení tento vynález zameriava na pevný nosič pre imunoesej obsahujúci aspoň jednu protílátku proti jadru HCV a aspoň jeden izolovaný epitop HCV NS 3/4 a pripojený k tomuto nosiču. Protilátka a epitop NS 3/4 a môže byť ktorékoľvek z molekúl, ktoré sa tu opisujú. Navyše môže pevný nosič zahŕňať ktorýkoľvek z antigénov získaných spojením viacerých epítopov, ktoré sa tu opisujú, ako je antigén získaný spojením viacerých epitopov zahŕňajúcich aminokyselinovú sekvenciu znázomenú na obrázkoch 7 A až 7 F.V určitých uskutočneniach sú na pevný nosič pripojené aspoň dve protilátky proti jadru. Ďalej môže byť protilátkou proti jadru monoklonálna protilátka. Navyše môže byť epitop NS 3/4 a a konforrnačný epitop, ako je konformačný epitop NS 3/4 a zahŕňajúci aminokyselinovú sekvenciu zobrazenú na obrázkoch 4 A až 4 D.V ďalšom uskutočnení sa tento vynález zameriava na pevný nosič pre imunoesej, ku ktorému sa pripájajú aspoň dve monoklonálne protilátky proti jadru HCV a aspoň jeden konformačný epitop NS 3/4 a HCV s aminokyselinovou sekvenciou znázornenou na obrázkoch 4 A až 4 D.V ďalšom uskutočnení sa tento vynález zameriava na spôsob detekcíe infekcie HCV v biologickej vzorke. Tento spôsob zahŕňa (a) zaistenie pevného nosiča pre imunoesej, ako sa opisuje, (b) kombináciu biologickej vzorky s týmto pevným nosičom za podmienok, ktoré umožnia antigénom HCV a protilátkam, pokiaľ sa vyskytujú v biologickej vzorke, väzbu na aspoň jednu protilátku proti jadru respektíve epitopu NS 3/4 a, (c) pridanie pevného nosiča z kroku (b) za podmienok tvorby komplexu (i) prvej detegovateľne značenej protilátky, kde táto prvá detegovateľne značená protilátka je detegovateľne značenou protilátkou proti jadru HCV, kde táto značená protilátka proti jadru je zameraná proti inému epitopu jadra HCV ako aspoň jedna protilátka proti jadru viazaná na pevný nosič, (ii) antigénu, ktorý reaguje s protilátkou HCV z biologickej vzorky reaktívnej s epitopom NS 3/4 a a (iii) druhej detegovateľne značenej protilátky, kde táto druhá detegovateľne značená protilátka je reaktívna s antigénom (ii) a (d) detekciu komplexov vytvorených medzi protilátkami a antigénmi, ak sú prítomné,ako indikáciu infekcie HCV v biologickej vzorke. Epitop NS 3/4 a môže byť konformačným epitopom, ako je konformačný epitop majúci sekvenciu NS 3/4 a znázomenú na obrázkoch 4 A až 4 D.V ďalšom uskutočnení sa tento vynález zameriava na spôsob detekcíe infekcie HCV v biologickej vzorke. Tento spôsob zahŕňa (a) poskytnutie pevného nosiča pre imunoesej aspoň s dvoma protilátkarni proti jadru HCV pripojenýrni na tento nosič, ako sa opisuje, (b) kombináciu biologickej vzorky s pevným nosičom za podmienok umožňujúcich antigénom HCV a protilátkam, pokiaľ sa vyskytujú v biologickej vzorke, väzbu aspoň na dve protilátky proti jadru respektíve epitop NS 3/4 a, (c) pridanie k pevnému nosiču z kroku (b) za podmienok tvorby komplexu (i) prvej detegovateľne značenej protilátky, kde táto prvá detegovateľne značená protilátka je detegovateľne značenou protilátkou proti jadru HCV, kde táto značená protilátka proti jadru sa zameriava proti inému epitopu jadra HCV ako protilátky proti jadru viazané na pevný nosič, (ii) epitopu z oblasti c 33 c polyproteínu HCV pripojeného na aminokyselinovú sekvenciu hSOD a (iii) druhej detegovateľne značenej protilátky, kde táto druhá detegovateľne značená protilátka je reaktívna s aminokyselinovou sekvenciou hSOD a (d) detekciu komplexov vytvorených medzi protilátkami s antigénmi, ak sú prítomné, indikujúce infekciu HCV v biologickej vzorke. Epitop NS 3/4 a môže byť konformačným epitopom, ako je konforrnačný epitop majúci sekvenciu NS 3/4 a znázornenú na obrázkoch 4 A až 4 D.V ktoromkoľvek z opísaných uskutočnení môže byť protilátka proti jadru zameraná proti N-terrninálnej oblasti antigénu jadra HCV, ako napríklad proti aminokyselinám 10 až 53 HCV, číslované vzhľadom na polyproteínovú sekvenciu HCVl, a/alebo môže byť detegovateľne značená protilátka proti j adru HCV zameraná proti C-terminálnej oblasti antigénu jadra HCV, ako sú aminokyseliny 120 až 130 HCV, číslované vzhľadom na polyproteínovú sekvenciu HCVl. Navyše môže byť antigén reagujúci s protilátkou HCV biologickej vzorky z oblasti NS 3, ako je epitop c 33 c oblasti HCV polyproteínu a môže byť spojený s ľudskou aminokyselinovou sekvenciou superoxid dismutázy (hSOD). V tomto uskutočnení je druhá detegovateľne značená protilátka reaktívna s aminokyselinovou sekvenciou hSOD.V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu je spôsob detekcíe infekcie HCV v biologickej vzorke. Tento spôsob zahfňa (a) zaistenie pevného nosiča pre imunoeseje vrátane monoklonálnych protilátok proti jadru HCV a konformačného epitopu zahŕňajúceho aminokyselinovú sekvenciu znázomenú na obrázkoch 4 A až 4 D, (b) kombináciu biologickej vzorky s pevným nosičom za podmienok umožňujúcich väzbu HCV antigénu a protilátok, pokiaľ sa vyskytujú vo vzorke, aspoň s dvoma protilátkami proti jadru a konformačným epitopom NS 3/4 a, pridanie pevného nosiča z kroku (b) za podmienok tvorby komplexu (i) prvej detegovateľne značenej protilátky, kde táto prvá detegovateľne značená protilátka je detegovateľne značenou protilátkou proti jadru HCV, kde táto značená protílátka proti jadru sa zameriava proti inému epitopu jadra HCV ako aspoň dve protilátky proti jadru viazané na pevný nosič, (ii) epitopu z oblasti c 33 c polyproteínu HCV pripojeného na aminokyselinovú sekvenciu hSOD a (iii) druhej detegovateľne značenej protilátky, kde táto druhá detegovateľne značená protilátka je reaktívna s opísanou aminokyselinovou sekvenciou hSOD, a detekciu komplexov medzi protilátkami a antigénmi, ak sú prítonmé, indikujúcu infekciu HCV v biologickej vzorke.V určitých uskutočneniach sú aspoň dve protilátky proti jadru zamerané proti N-terminálnej oblasti antigénu jadra HCV, ako je oblasť aminokyselín 10 až 53 HCV, číslované vzhľadom na polyproteín HCVl a detegovateľne značená protilátka proti jadru HCV je zameraná proti C-tenninálnej oblasti antigénu jadra HCV,ako je oblasť aminokyselín 120 až 130 HCV, číslované vzhľadom na polyproteínovú sekvenciu HCVl.V ďalšom uskutočnení sa tento vynález zameriava na spôsob detekcíe infekcie HCV v biologickej vzorke. Tento spôsob zahŕňa (a) zaistenie pevného nosiča pre imunoesej zahmujúceho antigén získaný spojením viacerých epitopov, (b) kombináciu biologickej vzorky s týmto pevným nosičom za podmienok umožňujúcich väzbu HCV antigénu a protilátok, ak sú v biologickej vzorke, aspoň s jednou protilátkou proti jadru, epitopom NS 3/4 a a antigénom získaným spojením viacerých epitopov, (c) pridanie k pevnému nosíču z kroku (b)

MPK / Značky

MPK: G01N 33/569

Značky: spôsob, nosič, detekcie, súprava, infekcie, skúšku, imunoeseje, imunodiagnostickú, přípravy, pevný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-287694-pevny-nosic-imunoeseje-a-sposob-jeho-pripravy-sposob-detekcie-infekcie-hiv-a-suprava-na-imunodiagnosticku-skusku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevný nosič imunoeseje a spôsob jeho prípravy, spôsob detekcie infekcie HIV a súprava na imunodiagnostickú skúšku</a>

Podobne patenty