Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka

Číslo patentu: U 7476

Dátum: 01.07.2016

Autori: Molnár Vieroslav, Fedorko Gabriel, Michalík Peter, Zajac Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVDátum podania prihlášky 23. 9. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority BGSG 39/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 2. 2016 COIL 1/ 00 Vestník UPV SR Č. 02/2016 COIL 5/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 7. 2016 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 07/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 18. 5. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníkaJe opísané zariadenie zložené z 10 častí. Konšttukciu valčekovej stolice na snímanie kontaktných síl pre hornú vetvu dopravného pásu (9) tvorí základ (l) valčekovej stolice, nosiče (2), vodiace valčeky (3) a tenzometrické snímače síl(4). Nosiče (2) sú skrutkovými spojmi (8) pripevnené k základu (l) valčekovej stolice. Na nosičoch (2) sú vyrobené pozdĺžne vedenia (7), v ktorých sa môže axiálne posúvať hriadeľ (lO) vodiaceho valčeka (3), čím je zabezpečené jednoosové namáhanie tenzometrických snímačov síl (4). Tie sú k hriadeľu (lO) pripevnené pomocou guľového čapuValčeková stolica na snímanie kontaktných síl je zariadenie určené na nepretržité snímanie Veľkosti kontaktných síl vznikajúcich pôsobením naplneného materiálom alebo prázdneho pohybujúceho sa dopravného pásu hadicového dopravníka pomocou vodiacich valčekov v reálnej prevádzke. Umožňuje jej zabudovanie do nosnej prevádzkovej konštrukcie hadicového dopravmka ako vymeniteľnú valčekovú stolicu.V súčasných konštrukciách hadicových dopravníkov na Slovensku nie sú použité zariadenia určené na snímanie a sledovanie veľkosti kontaktných síl dopravného pásu hadicového dopravníka na vodiace valčeky v reálnom čase.Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl má v svojej konštrukcii použitých šesť nosičov vodiacich valčekov. Na týchto nosičoch sú pomocou tenzometrických snímačov síl posuvne uložené vodiace valčeky dopravného pásu hadicového dopravníka. Veľkosť prítlačných síl na jednotlivé valčeky je zaznamenávaná v riadiacej jednotke.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku 1 je znázornená konštrukcia valčekovej stolice na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka.Na základe l valčekovej stolice na snímanie kontaktných síl je obojstranne upnutých skmtkovými spojmi 3 šesť kusov nosičov g vodiacich valčekov à slúžiacich na vedenie hornej vetvy dopravného pásu 2. Hriadele m vodiacich valčekov i sú posuvne uložené v pozdlžnych vedeniach Z nosičov g a výkyvne upevnené v guľových čapoch i, ktoré zabezpečujú jednoosové namáhanie tenzometrických snímačov síl 4 na snímanie kontaktných síl pripevnených pomocou matíc Q.Valčeková stolica na meranie kontaktných Sĺl hadicového dopravníka slúži na nepretržite sledovanie kontaktných síl vyvolaných pohybujúcim sa dopravným pásom, ktorý v hornej vetve je naplnený prepravovaným materiálom. Snímanie a porovnávanie s definovanými normovanými hodnotami kontaktných síl na hadicovom doprávníku je uskutočňované v reálnom čase. Určená je pre cementáreň v Turni nad Bodvou. Valčekovú stolicu na meranie kontaktných síl na vodiacich valčekoch je možné použiť na ktoromkoľvek mieste trasy hadicového dopravníka, čím je možné dosiahnuť identifikáciu miesta maximálneho zaťaženia, a teda aj poškodenia rotačných prvkov vodiacich valčekov. Zabezpečí sa tým ich rýchla výmena, a teda aj zníženie nákladov spojených s údržbou a servisom hadicového dopravnika.1. Valčeková stolica a snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka, V y z n a č u j ú c a s at ý m , že pozostáva zo základu (l), na ktorom sú z obidvoch strán upnuté skrutkovými spojmi (8) nosiče(2) vodiacich valčekov (3), ktoré sú určené na vedenie hornej vetvy dopravného pásu (9), pričom na nosičoch(2) je vytvorené pozdĺžne vedenie (7) na axiálne posúvanie hriadeľa (10) vodiaceho valčeka (3) ďalej pozostáva z tenzometrických snímačov (4) sily, ktoré sú pripojené k hriadeľu (10) pomocou guľového čapu (5),a k nosiču (2) sú tenzometrické snímače (4) sily pripojené pomocou matíc (6).

MPK / Značky

MPK: G01L 5/04, B65G 39/02, G01L 1/22

Značky: kontaktných, dopravníka, stolica, snímanie, valčeková, hadicového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7476-valcekova-stolica-na-snimanie-kontaktnych-sil-hadicoveho-dopravnika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka</a>

Podobne patenty