Univerzálna kompletná kŕmna zmes pre prasnice

Číslo patentu: U 7452

Dátum: 01.06.2016

Autor: Krcho Imrich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVDátum podania prihlášky 10. 9. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 231( 50/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 1. 2016 A 231( 10/00 Vestník UPV SR č. 01/2016 A 23 K 20/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 6. 2016 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 06/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 28. 4. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Univerzálna kompletná kŕmna zmes pre prasniceOpísaná zmes pozostáva z jadrovej a jadrovoobjemovej zložky, pričom jadrová zložka v kŕmnej dávke je alikvótne z 25 až 30 hmotn. nahradená jadrovoobjemovou zložkou, pričom jadrová zložka pozostáva z jemne mletých komponentov jačmeňa, pšenice, kukurice, ovsa, sójových výliskov, vitamínom-minerálnej prísady, soli a jadrovoobjemová zložka zo zelenej ovsenobôbovej zložky, zberanej akrátkorezanej vo voskovomliečnej zrelosti spolu s drvenou kŕmnou, prípadne cukrovou repou.Technické riešenie sa týka univerzálnej kompletnej kímnej zmesi pre prasnice podnikovej proveniencie,pozostávajúcej z jadrovej zložky a silážovanej jadrovoobjemovej zložky, spočívajúce V alikvótnej náhrade jadrovej zložky ekonomicky úspornej šie pripravenou jadrovoobjemovou zložkou.V chovoch fariem s vyššou koncentráciou prasníc so zreteľom na danú fázu ich reprodukčného cyklu a živú hmotnosť boli v Československu do roku 1993 chovné prasničky odstavené nízkoprasné prasnice, vysokoprasné a dojčiace prasnice kŕrnené špecializovanými kompletnými kŕmnymi zmesami vyrábanými podľa receptúr odporúčaných ministerstvom poľnohospodárstva. Trhová produkcia jatočných ošípaných bola prevažne ekonomicky stratová. V súčasnosti, v dôsledku bezcolného importu bravčového mäsa na náš trh a dotovaných kŕrnnych zmesí pre farmy ošípaných zahraničných vlastníkov na Slovensku a našej relatívne nižšej ekonomickej úrovni produkcie jatočných ošípaných i úsporných štátnych podporných stimulov, počet slovenských chovateľov ošípaných klesá a podľa konštatovania ministerstva poľnohospodárstva podiel bravčového mäsa slovenskej proveniencie na trhu činí 38-40 .Nedostatky doterajšieho spôsobu riešenia, v interakcii s ďalšími kľúčovými segmentmi reťazca organizačných, výrobných a ekonomických opatrení, s cieľom znížiť finančné náklady na jednotku produkcie,umožňuje odstrániť univerzálna kompletná kfmna zmes pre prasnice pripravovaná prevažne z vlastných zdrojov, pozostávajúca zo zložky jadrovej a jadrovoobjemovej, ktorej podstata spočíva V hmotnostne 25 až 30 náhrade jadrovej zložky v kŕrrmej dávke jadrovoobjemovou zložkou, pričom jadrová zložka pozostáva z nasledovných jemne mletých komponentov jačmeňa, pšenice, kukurice, ovsa, sójových výliskov, vitamínovo-Ininerálnej prísady, soli a jadrovoobjemová zložka zo zelenej ovseno-bôbovej zmesky, zberanej a krátkorezanej vo voskovomliečnej zrelosti, silážovanej s prídavkom drvenej kŕmnej, prípadne cukrovej repy.Komponentná skladba a podielové zastúpenie jednotlivých komponentov v univerzálnej kompletnej kŕmnej zmesi pre prasnice v hmotnostných percentáchJadrová zložka Jačmenný šrot 49,7 až 50 Pšeničný šrot 15,0 Kukuričný šrot 13,0 Ovsený šrot 8,0 Sójové výlisky 12,0 Vitamínovo-minerálna prísada 1,4 až 1,6 Soľ 0,6 až 0,7 Silážovaná jadrovoobjemová zložkaOvsený porast vo voskovo-mliečnej zrelosti 50,0 Bôbový porast vo voskovomliečnej zrelosti 35,0 Kŕrnna repa 15,0Priemerná denná spotreba jadrovej zložky univerzálnej kompletnej kŕmnej zmesi pre prasnice by pred jej alikvótnou 25 až 30 percentnou náhradou jadrovoobjemovou zložkou predstavovala u chovných prasničiek 1,60 kg až 2,0 kg, u odstavených a nízkoprasných prasníc 2,5 až 3,0 kg, u vysokoprasných prasníc 3,5 až 4,0 kg a u dojčiacich prasníc 4,5 až 5,0 kg.Výhoda hmotnostnej náhrady časti jadrovej zložky univerzálnej kompletnej kŕmnej zmesi pre prasnice alikvótnym 25 až 30 percentným podielom jadrovoobjemovou zložkou spočíva v- ekonomickejšej príprave silážovanej jadrovoobjemovej zložky- uchovaní nutričnej vyváženosti kŕmnej dávky v dôsledku obsahu zrna, ovsa a bôbu- ovsom pozitívne ovplyvnenom včasnom nástupe ruje a zabrezávania- V dietetickom a schutňujúcom pôsobení kŕmnej repy V kŕmnej dávke, ako aj V jej stimulujúcom účinku na tvorbu mliekaEkonomická efektívnosť skrmovania univerzálnej kompletnej kŕmnej zmesi pre prasnice sa preukazne pozitívne prejaví len V súčinnosti s reťazcom ďalších kľúčových opatrení, napríklad optimálne riešenou podnikovou organizáciou práce a riadenia výroby, zooveterinárnou a hygienickou prevenciou, marketingom,zmluvne zabezpečenom trvalom odbyte produkcie, ekonomicky prijateľnými trhovými cenami za vyprodukovanú produkčnú jednotku.Prevádzkovo-ekonomická účelnosť výroby univerzálnej kompletnej kŕmnej zmesi pre prasnice realizovanej prevažne z vnútropodnikových výrobných zdrojov s jej následnou spotrebou V chove ošípaných je viazaná na hospodárenie poľnohospodárskych podnikov na pôde a V nimi zvolenom systéme prevádzkovania rastlinnej a živočíšnej výroby.Výhodná je tiež na výrobu a na skrmovanie v poľnohospodárskych podnikoch mimo územia Slovenskej republiky.Univerzálna kompletná kímna zmes pre prasnice, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tvorená jadrovou a jadrovoobjemovou zložkou, ked jadrová zložka pozostáva z 49,7 až 50 hmotn. jačmeňa, 15 hmotn. pšenice, 13 hmotn. kukurice, 8 hmotn. ovsa, 12 hmotn. sójových výliskov, 1,4 až 1,6 hmotn. vitamínovo-minerálnej prísady, 0,6 až 0,7 hmotn. soli a jadrovoobjemová zložka zo zelenej zmesky silážovanej vo voskovomliečnej zrelosti, tvorenej z 50 hmotn. ovsom, 35 hmotn. bôbom, 15 hmotn. drvenej kŕmnej repy, nahradzujúca z 25 až 30 hmotn. alikvótnu hmotnostnú časť jadrovej zložky.

MPK / Značky

MPK: A23K 20/174, A23K 20/20, A23K 1/18, A23K 1/175, A23K 1/14, A23K 10/40, A23K 10/30, A23K 50/30

Značky: kŕmna, kompletná, prasnice, univerzálna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7452-univerzalna-kompletna-krmna-zmes-pre-prasnice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálna kompletná kŕmna zmes pre prasnice</a>

Podobne patenty