Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 4 4 4(22) IVDátum podania prihlášky 28. 5. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority D 01 F 6/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 1. 2016 C 0814 23/00 Vestník UPV SR Č. 01/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise C 08 3/00 ÚRAD úžitkového vzoru 1. 6. 2016 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 06/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 28. 4. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitieOpisuje sa koncentrát, ktorý obsahuje polypropylénový nosič od 40 do 86,7 hmotn., uhličitan vápenatý od 4 do 38 hmotn., farebné pigmenty od 0,3 do 30 hmotn a polyetylénový vosk od 5 do 20 hmotn. ako dispergátor. Používa sa na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien farbených v hmote a na aplikáciu v textilných výrobkoch,pričom koncentrácia uhličitanu vápenatého v polypropylénovom vlákne je od 0,28 do 3,8 hmotn.Technické riešenie patrí do oblasti polymérnej chémie, a to najmä do výroby V hmote aditivovaných syntetických Vlákien a plastov so špeciálnym zameraním na dosiahnutie modifikácie povrchu. Cieľom je zabezpečiť povrchovú modifikáciu polypropylénových vlákien tak, aby získali povrch charakterizovaný príjemným dotykom a vysokou brilanciou.Syntetické polyméry sa V súčasnosti produkujú po celom svete V množstve miliónov ton a majú široký rozsah použitia. Polypropylén na textilné aplikácie sa upravuje prídavkom vhodných aditív, z ktorých najčastej šie používané sú pigmenty na farbenie, retardéry horenia, absorbéry ultrafialového žiarenia, antibakteriálne aditíva a iné.Podstatou technického riešenia je využitie aditíva, ktorým je uhličitan Vápenatý. Jeho povrch je upravený tak, aby bol znášanlivý s nosičom, ktorým je v tomto prípade polypropylén.Základom riešenia je, že sa na dvojzávitovom extrudéri pretaví farebný koncentrát na farbenie polypropylénových vlákien s takým množstvom práškového uhličitanu vápenatého, aby sa vo ñnálnom produkte, ktorým je polypropylénový hodváb, dosiahla optimálna koncentrácia uhličitanu vápenatého. Takýto koncentrát je možné použiť na modifikáciu polypropylénových vlákien s takým dávkovaním, aby koncentrácia uhličitanu vápenatého V polypropylénovom vlákne bola medzi 1,2 až 3,8 hmotn. Polypropylénové vlákna sú farbené v hmote s obsahom pigmentov a iných aditív v rozsahu od 0,05 až po 3,0 hmotn. pre vlákna s jednotkovou dĺžkovou hmotnosťou od 0,9 do 10,0 dtex., výhodne pre vlákna s dĺžkovou hmotnosťou od 0,9 do 5,0 dtex na aplikáciu V textilných výrobkoch, kde koncentrácia uhličitanu vápenatého V polypropylénovom vlákne je od 0,28 do 3,8 hmotn. Toto prináša hlavný efekt, ktorým je Vlákno a textilný výrobok príjemný na dotyk oproti štandardným polypropylénovým vláknam. Benefitom navyše je zvýraznená brilancia farebných odtieňov.Modifikované polypropylénové vlákna Vyrobené s použitím opisovaného koncentrátu obsahujúcim uhličitan Vápenatý sú vhodné pre finálny výrobok zo 100 zastúpením takto modifikovaného polypropylénového vlákna, alebo v zmesi s inými Vláknami, pričom výhodný pomer je 10 až 90 hmotn. pre modifikované polypropylénové vlákno. Je ho možné použiť aj V kombinácii s inými prírodnými alebo syntetickými vláknami, pričom modifikovaný polypropylén je výhodné aplikovať pre lícnu stranu výrobku. Prvým senzorickým kontaktom s textilným výrobkom okrem farby je fyzický kontakt hmatom a príjemný dotyk je mimoriadne dôležitý.Medzi ďalšie výhody textilných výrobkov, ktoré sú modifikované uhličitanom vápenatým, patrí zníženie šírenia zápachu, podpora antibákteriálnej účinnosti striebrom modifikovaných polypropylénových vlákien,zvýšenie rýchlosti sušenia, zlepšenie termoizolačných vlastností textilných výrobkov, zabezpečenie pocitu príjemného dotyku, zvýšenie brilantnosti a jasu farieb, podpora tvorby záporného elektrického náboja, ktorápôsobí priaznivo na ľudský organizmus, zníženie nepriaznivého dosahu na životné prostredie a emisií oxidu uhličitého.V rýchlomiešačke sa do 50 kg 25 hmotn. čierneho farebného polypropylénového koncentrátu pridá 4,0 kg práškového uhličitanu vápenatého s 300 ml tekutého dispergátora na báze polyetylénového vosku. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvoj Vretenovom hnetacom zariadení a následne sa granuluje. Pripravený koncentrát má index toku 18 g/ 10 min (pri 230 °C a záťaži 2,16 kg) a filtrovateľnosť 17 MPa/kg. Tieto vlastnosti koncentrátu umožňujú aditivovanie polypropylénových vlákien s jednotkovou dĺžkovou hmotnosťou 0,9 až 10,0 dtex. Výhodne pri dávkovaní 0,28 hmotn. uhličitanu vápenatého do vlákna sa Vyrobia modifikované polypropylénové vlákna s jednotkovou dĺžkovou hmotnosťou 0,9 - 5,0 dtex, ktoré poskytujú textilným výrobkom, ako je spodná bielizeň, oblečenie na voľný čas a športové aktivity, benefity uvedené V časti podstata technického riešenia.V rýchlomiešačke sa do 63 kg 10 hmotn. farebného koncentrátu oxidu titaničitého pridá 38 kg práškového uhličitanu vápenatého a 900 ml tekutého dispergátora na báze polyetylénového vosku. Zmes sa mieša 3 minúty za konštantných otáčok. Takto pripravená zmes sa hnetie a taví na dvoj vretenovom hnetacom zariadení a následne sa granuluje. Pripravený koncentrát má index toku 22 g/ 10 Inín (pri 230 °C a záťaži 2,16 kg) a filtrovateľnosť 14 MPa/kg. Tieto vlastnosti koncentrátu umožňujú aditivovanie polypropylénových vlákien s jednotkovou dlžkovou hmotnosťou 0,9 až 10,0 dtex. Výhodne pri dávkovaní 0,28 hmotn. uhličitanu vápenatého do vlákna sa vyrobia modiñkované polypropylénové vlákna s jednotkovou dlžkovou hmotnosťou 0,9 - 5,0 dtex, ktoré majú vysokú belosť a sú príjemné na dotyk. Zvlášť výhodné je ich použitie vo výrobkoch, ako sú pyžamá a spodná bielizeň, ktoré sú V priamom kontakte s ľudskou pokožkou.Z polypropylénových vlákien vyrobených podľa príkladov č. 1 a 2 je možné pletiarskou alebo tkáčskou technológiou vyrobiť textilné výrobky výhodne so 100 zastúpením modifikovaného polypropylénového vlákna, ako aj v zmesi s inými prírodnými alebo syntetickými vláknami. Výhodný pomer je 10 až 90 hmotn. pre polypropylénové vlákno. Vo finálnom produkte je výhodne použiť modifikované polypropylénové vlákno na lícnej strane.Koncentráty podľa tohto technického riešenia sú vhodné na modiñkáciu jemných polypropylénových vlákien s jednotkovou dlžkovou hmotnosťou 0,9 až 5,0 dtex. Takto modifikované vo hmote farbené polypropylénové vlákna je možné použiť v textilných výrobkoch. Modifikované polypropylénové vlákna je možné použiť na výrobu spodnej bielizne, ponožiek a iných textilných výrobkov, pri ktorých sa použije pletiarska technológia, osnovné pletenie alebo tkanie. Výrobok môže byť v 100 vyhotovení. Výrobky sú špecifické najmä tým, že sú príjemné na dotyk a vynikajú vysokou brilanciou farieb. Svojím výrobným postupom sú mimoriadne priateľské k životnému prostrediu.1. Koncentrát na prípravu modifikovaného polypropylénového vlákna uhličitanom vápenatým, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že obsahuje polypropylénový nosič od 40 - 86,7 hmotn., uhličitan vápenatý od 4 - 38 hmotn., farebné pigmenty od 0,3 - 30 hmotn., polyetylénový vosk od 5 do 20 hmotn. ako dispergátor.2. Použitie koncentrátov podľa nároku 1 na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým farbených v hmote s jednotkovou dlžkovou hmotnosťou od 0,9 do 10,0 dtex, výhodne od 0,9 do 5,0 dtex na aplikáciu v textilných výrobkoch, kde koncentrácia uhličitanu vápenatého v polypropylénovom vlákne je od 0,28 do 3,8 hmotn.3. Použitie koncentrátov podľa nároku 1 na výrobu finálnych výrobkov obsahujúcich 100 modifikovaného vlákna alebo výrobkov v zmesi s inými vláknami vo výhodnom zastúpení od 10 do 90 modifikovaného vlákna.

MPK / Značky

MPK: C08J 3/22, D01F 6/06, C08L 23/12, C08K 3/26

Značky: přípravu, vlákien, koncentrát, uhličitanom, polypropylénových, vápenatým, modifikovaných, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7444-koncentrat-na-pripravu-modifikovanych-polypropylenovych-vlakien-uhlicitanom-vapenatym-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentrát na prípravu modifikovaných polypropylénových vlákien uhličitanom vápenatým a jeho použitie</a>

Podobne patenty