Parotesný prechod komínového telesa horizontálnou/zvislou/šikmou stavebnou konštrukciou z penového skla

Číslo patentu: U 7428

Dátum: 02.05.2016

Autor: Plško Maroš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 74(22) Dátum podania prihlášky 30. 4. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 12. 2015 E 041) 13/00Vestník ÚPV SR č. 12/2015ÚRAD úžitkového vzoru 2. 5. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 05/2016VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 4. 4. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovce, SK(54) Názov Parotesný prechod komínového telesa horizontálnou/zvislou/šikmou stavebnou konštrukciou z penového sklaParotesný prechod komínového telesa (l) s odolnosťou pri vyhorení sadzí stavebnou konštrukciou (6), vyhotovený zo segmentov penového skla (2) navzájom spájaných tmelom (3) a prilepených tmelom (3) na plášť komínového telesa (l), vyznačujúci sa možnosťou napojenia izolačných vrstiev strechy (4 a 5).Pre komínové telesá zabudované do stavby platia minimálne odstupové vzdialenosti povrchu komínového telesa od horľavých materiálov, ktoré sú stanovené výrobcom komínového telesa.Parotesný prechod komínového telesa stavebnou konštrukciou z horľavých a nehorľavých materiálov vyrieši problematiku bezpečného prechodu komínového telesa konštrukciou so zabezpečením vytvorenia parotesného prechodu komínového telesa odolného pri vyhorení sadzí a celej stavebnej konštrukciePri prestupe komínového telesa na tuhé palivo tepelne izolovanou konštrukciou s použitím parotesných fólií na zabezpečenie parotesnosti celej stavebnej konštrukcie nie je v mnohých prípadoch možné fóliu spojiť s plášťom komínového telesa, keďže výrobcovia komínov deklarujú trvale odvetrávanú medzeru medzi povrchom komína a okolitými konštrukciami. Tým vzniká tlakovo netesný prestup, ktorý nevyhovuje požiadavkám na parotesnosť celej stavebnej konštrukcie. Druhým spôsobom riešenia na zabezpečenie parotesnosti stavebnej konštrukcie je inštalovanie komínového telesa do samostatnej požiarne odolnej šachty.Riešením je prechodka určená na prestup komínového telesa stavebnou konštrukciou, tvorená aspoň jedným dielom z penového skla, ktorý má požadované tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú teplotnú odolnosť a zároveň je paronepriepustný.Prechod tvorený zo segmentov z penového skla je inštalovaný v mieste prechodu komínového telesa so stavebnou konštrukciou. segmenty penového skla sú pripevnené medzi sebou a k povrchu komínového telesa pomocou vysoko teplotné odolného tmelu tak, aby sa vytvoril parotesný spoj medzi segmentami penového skla a plášťom komínového telesa. Parotesná fólia stavebnej konštrukcie sa pripevní na vonkajší povrch parotesného prechodu pomocou tmelu. Diely parotesného prechodu je možné skrátiť podľa roviny stavebnej konštrukcie, ako aj jednotlivých vrstiev.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok popisuje prestup komínového telesa prostredníctvom blokov z penového skla.Komínové teleso l je v prechode strešnou konštrukciou Q obalené blokrni z penového skla g. Bloky sú spáj ané vysokoteplotne odolným tmelom â a sú nalepené na komínové teleso l. Parotesná fólia i a vodotesná fólia Q sa následne nápoja tmelom alebo páskou na bloky z penového skla g. Bloky z penového skla sa môžu následne zrezať podľa sklonu strešnej konštrukcie Q.Týmto opatrením je prechod komínového telesa parotesný a nedochádza k tepelným stratám a prechod je zároveň požiarne bezpečný.l. Parotesný prechod komínového telesa (l) stavebnou konštrukciou (6) z penového skla (2), v y z n a č u j ú c i S a t ý m , že pozostáva zo segmentov z penového skla (2) spájaných vysokoteplotne odolným tmelom (3).2. Parotesný prechod komínového telesa (l) stavebnou konštrukciou z penového skla podľa nároku 1,v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že na segmenty z penového skla (2) sú vzduchotesne prilepené izolačné vrstvy strešného plášťa (4) a (S).

MPK / Značky

MPK: F23J 13/00, E04D 13/14

Značky: pěnového, tělesa, stavebnou, komínového, konštrukciou, parotesný, přechod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7428-parotesny-prechod-kominoveho-telesa-horizontalnou-zvislou-sikmou-stavebnou-konstrukciou-z-penoveho-skla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Parotesný prechod komínového telesa horizontálnou/zvislou/šikmou stavebnou konštrukciou z penového skla</a>

Podobne patenty