Bezpečnostná skrutka

Číslo patentu: U 7112

Dátum: 05.05.2015

Autor: Bohinský Matej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 3. 6. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 16 B 23/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 12. 2014 FlóB 41/00 Vestník UPV sR č. 12/2014 B 60 B 7/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru s. 5. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV sR č. 05/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 19. 3. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyOpísaná je skrutka so špecifickým vybraním (l) hlavy v tvare trojuholníka so zaoblenými vrcholrni spolu s valcovýrn výstupkom (2), umiestneným v priestore vybrania hlavy.Technické riešenie sa týka bezpečnostnej skrutky so špecifickým tvarom vybrania V hlave tejto skrutky na zabezpečenie montáže a demontáže s použitím jedinečného kľúča s rovnakým špecifickým tvarom.Skrutky, ktoré sú bežne vyrábané, sa vyznačujú svojím štandardizovaným typom a tvarom hláv na jednoduchú montáž a demontáž pomocou ľáhkodostupných nástrojov, resp. kľúčov.Tvar vybrania hlavy skrutky je konštruovaný tak, aby skrutku nebolo možné demontovať iným nástrojom ako tým, ktorý je pre skrutku výhradne určený. Vybranie hlavy skrutky je v tvare trojuholníka so zaoblenými vrcholmi. V priestore trojuholmkového vybrania so zaoblenými vrcholmi sa nachádza valcový výstupok, ktorý pomáha znemožniť demontáž skrutky iným ako originálnym kľúčom. Predmetné riešenie sa od doterajšieho stavu techniky odlišuje tvarom vybrania skrutky. Výhodou tohto riešenia je jedinečnosť tvaru vybrania a znemožnenie demontáže skmtky s týmto tvarom vybrania iným ako originálnym kľúčom.Prehľad obrázkov na výkresochBezpečnostná skrutka podľa tohto technického riešenia je znázornená na výkrese v izometrickom pohľade (obrázok l) a v pohľade zhora (obrazok 2).Skrutky podľa tohto technického riešenia sa používajú najmä v automobilovom priemysle. Ich využitie je vhodné pri montáži kolies. Z princípu jedinečnosti tvaru vybrania l hlavy s valcovým výstupkom z a kľúča určeného výhradne pre tento tvár vybrania l hlavy s valcovým výstupkom z sa minimalizuje riziko odcudzenia kolies upevnenými týmito skrutkami.l. Bezpečnostná slclutka, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že obsahuje vybrania (l) hlavy tvare trojuholníka so zaoblenými vrcholmi.2. Bezpečnostná slmitka podľa nároku l, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje valcový výstupok (2) v priestore vybrania (l) hlavy.

MPK / Značky

MPK: B60B 7/16, F16B 23/00, F16B 41/00

Značky: bezpečnostná, skrutka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7112-bezpecnostna-skrutka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostná skrutka</a>

Podobne patenty