Príručný zásobník spojovacieho materiálu

Číslo patentu: U 7076

Dátum: 01.04.2015

Autor: Štellner Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 3. 5. 2014(31) Číslo priorimej prihlášky 2014-29053(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 9. 1. 2014(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 11. 2014 Vestník UPV SR č. 11/2014 (45) Dátum oznámenia o zápise URAD i úžitkového vzoru l. 4. 2015 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 04/2015 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLÍKY úžitkového vzoru verejnosti 17. 2. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Člslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Príručný zásobník spojovacieho materiálu(57) Anotácia Priručný zásobník spojovacieho materiálu je tvorený plastovou nádobou s plastovým vekom, ktorá je vybavená príchytom a informačným blokom na uvedenie obchodných informácií. Technické riešenie možno využiť na pohodlné a prehľadné skladovanie spojovacieho materiálu.Technické riešenie sa týka zariadenia na skladovanie spojovacieho materiálu, napríklad sadrokartónových príchytov, skrutiek, podložiek, matíc, nitov, klincov a pod. Zariadenie je vhodné na použitie pre montážnych pracovníkov, ale i drobných spotrebiteľov.Doteraj ší stav technikyDoteraz sú jednotlivé spojovacie materiály skladované V samostatných nádobách, napr. v sáčkoch, krabičkách, zásuvkách a pod. Nevýhodou doterajšieho stavu je neprehľadnosť stavu skladovaných zásob a obťažný odber jednotlivých spojovacích prvkov pri montáži.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje príručný zásobník spojovacieho materiálu podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že je tvorený plastovou nádobou s plastovým vekom,ktorá je vybavená príchytom a informačným blokom na uvedenie obchodných informácií. Podstatou technického riešenia je tiež to, že plastové veko je vybavené uzáverom typu clip-clap. Ďalej je podstatné, že plastové veko je priehľadné. Tiež je podstatné, že nádoba je tvaru kvádra. Konečne je podstatné, že nádoba je na účely roztriedenia jednotlivých druhov spojovacích materiálov vybavená deliacimi priehradkami. lnfonnačný blok na uvedenie obchodných informácií - je to prvok, ktorý informuje spotrebiteľa o spojovacom materiáli obsiahnutom v priručnom zásobníku, najmä o jeho množstve, prípadne váhe. Informačný blok na uvedenie obchodných informácií je tvorený napr. etiketou, ktorá sa nalepí na výrobok. Tiež môže byť uskutočnený ako visačka alebo potlač urobená priamo na vhodnom mieste výrobku.Montážna čata pohybujúca sa na lešení používa na svoju prácu spojovacie materiály - sadrokartonárske závrtné vruty dvoch veľkostí, tri veľkosti kovových podložiek a kovové spojovacie pásky. Pracovníkom čaty nevyhovuje doterajší spôsob skladovania jednotlivých spojovacích materiálov v papierových vreckách, pretože ich odber je neprehľadný. Preto sa pristúpilo k realizácii príručného zásobníka spojovacieho materiálu podľa tohto technického riešenia.Plastová nádoba v tvare kvádra s pôdorysom 300 x 300 mm a výškou 180 mm je zhora vybavená priehľadným plastovým vekom s uzáverom typu clip-clap. Plastová nádoba je vybavená príchytom - umelohmotným uchom s hákom na zavesenie. Z dvoch strán je plastová nádoba vybavená informačným blokom na uvedenie obchodných informácií. Plastové veko je vybavené uzáverom typu clip-clap, umožňujúcim otváranie plastovej nádoby pri vyvinutí sily pracovníka a následne jeho pevného uzatvorenia pritlačením plastového veka. Plastová nádoba je na účely roztriedenia jednotlivých druhov spojovacích materiálov vybavená deliacími priehradkami, ktoré účelne vzájomne rozdeľujú jednotlivé druhy spoj ovacích materiálov.Technické riešenie možno využiť pri skladovaní spojovacieho materiálu, ktoré sú pripravené na pohodlné a prehľadné využitie.1. Príručný zásobník spojovacieho materiálu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený plastovou nádobou s plastovým vekom, ktorá je vybavená príchytom a informačným blokom na uvedenie obchodných informácií.2. Príručný zásobník spojovacieho materiálu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a plastové veko je vybavené uzáverom typu clip-clap.3. Príručný zásobník spojovacieho materiálu podľa nároku l, prípadne podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že plastové veko je priehľadné.4. Príručný zásobník spojovacieho materiálu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nádoba je tvaru kvádra. 5. Príručný zásobník spojovacieho materiálu podľa nároku l, prípadne podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nádobaje na účely roztriedenía jednotlivých druhov spojovacích materiálov vy 5 bavená delíacimi príehradkamí.

MPK / Značky

MPK: B65D 85/24, B25H 3/02

Značky: spojovacieho, materiálů, zásobník, príručný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7076-prirucny-zasobnik-spojovacieho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príručný zásobník spojovacieho materiálu</a>

Podobne patenty