Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 20. 2. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014úžitkového vzoru l. 4. 2015 Vestník ÚPV SR č. 04/2015Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 12. 2. 2015 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyOpomć čelá vnútomých krúžkov kuželikových ložísk sú brúsené na brúskach obvodom brúsneho kotúča so zrnitos ťou superfmišovaeíeh kameňov.Spôsob brúsenia operných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uloženíDosiahnutá mikrogeometria funkčných plôch a vnútomá makrogeometria všetkých súčastí ložiska majú vplyv na životnosť a vnútorný odpor kuželikového ložiska. Základným predpokladom správnej činnosti jednoradového kuželĺkového ložiska je dodržanie zásad jeho vnútornej geometrie, teda makrogeometrie a mikrogeometrie počas výroby.Technické riešenie bnísenia opomých čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení (najmä prevodovka, rozvodovka, diferenciál) spočíva v návrhu kvalitatívne iného brúsneho kotúča na brúsenie opomých čiel vnútorných krúžkov kuželíkových ložísk obvodom kotúča.Doteraj ší stav technikyPre ložiská používané v najnáročnejšom uložení - v prevodovkách, rozvodovkách a diferenciáli, je optimálna vnútomá geometria ložiska nutnou samozrejmosťou. A aby sa znížilo trenie medzi jednotlivými súčasťami a ich funkčnými plochami, je nutné dodržať predpísané parametre mikrogeometrie, aby nedošlo k porušeniu olejového filmu a bolo zachované hydrodynamické mazanie. V prípade štandardných ložísk na štandardné použitie a uloženia postačuje drsnosť týchto plôch 0,16 až 0,20 m. V prípade pre najnáročnejšie uloženia to prakticky znamená redukovať a dodržať drsnosť R, na úrovni štyri až päťkrát nižšej - 0,04 m na opomom čele vnútomých krúžkov. Túto drsnosť už bežne nemožno dosiahnuť brúsením ako doteraz na štandardných ložiskách a je nutné povrch opomých čiel vnútomých krúžkov superñnišovať kameňmi s jernnejšou zmitosťou, ako majú brúsne kotúče. Takéto ložiská majú garantovaný trecí moment bud po časovo minimálnom zábehu (jeden typ), alebo aj bez neho (druhý typ), keď ich možno ihneď od začiatku (bez nutnosti akéhokoľvek zábehu) zaťažiť maximálnym zaťažením bez rizika poškodenia alebo zadretia.Ked hovoríme o makrogeometrii, princíp je založený na tom, že osi valivých teliesok - kuželíkov a obežných dráh vonkajšieho a vnútomého krúžku sa majú pretínať v jednom bode. ideálnym bodom dotyku medzi opomým čelom vnútomého krúžku a veľkým čelom kuželíka je stred efektívnej šírky opomého čela a stred medzikružia čela kuželíka. Keď hovoríme o mikrogeometrii, hovoríme o drsnosti povrchu, vlnitosti a kruhovitosti funkčných plôch. Na kvalitu kuželíkových ložísk má zásadný vplyv drsnosť opomých čiel vnútomých krúžkov. Podľa toho, akou technológiou a s akými dosiahnutými hodnotami sú tieto parametre vyrobené, poznáme vyspelosť výrobcu ložísk. Následne vieme usúdiť stabilitu takejto výroby.Doterajší stav je teda taký, že pre štandardné ložiská sú opornć čelá vnútorných krúžkov kuželíkových ložísk len brúsené a pre najnáročnejšie uloženia musia byť opomé čelá supertinišovanć.Najpodstatnejši vplyv na takéto ložiská má kvalita opracovania opomého čela vnútomého krúžku a na nich dosiahnutá mikrogeometria. Štandardný postup je taký, že sa zakúpi superfinišovací stroj na superfinišovanie opomých čiel vnútomých krúžkov kuželíkových ložísk. Je to ale drahé riešenie, keďže kvalitný stroj na túto operáciu stojí rádovo niekoľko miliónov EUR. Navyše, ak ložiskárskej spoločností takýto stroj chýba, je problematické vyrábať ložiská do najnáročnejších uložení pre najnáročnejších (najmä automobilových) zákazníkov,keďže štandardnými brúskami a kotúčmi je technicky problematické dosiahnuť požadovanú drsnosť na oporných čelách R, 5 0,04 m. Navrhované technické riešenie spočíva v tom, že namiesto nutného nadobudnutia superfmišovacieho stroja na superfinišovanie opomých čiel vnútomých krúžkov ložísk, teda namiesto superñrtišovania opomých čiel krúžkov, sa opomé čelá lcrúžkov brúsia obvodom brúsneho kotúča, ktorý je cielene profilovaný syntetickým díamantom presne podľa požiadaviek na vypuklý profil opomého čela krúžkov ložísk. Namiesto brúsnych kotúčov, ktorých zrnitosť je vhodná a bežná len na brúsenie, sa použijú brúsne kotúče, ktoré majú zrnitosť superfnišovacích kameňov (žlté sírnaté kamene), čo je podstatou technického riešenia.Brúsny kotúč s požadovanou zmitosťou sa skúšal dlhší čas, aby sa zistilo, aké technologické podmienky je potrebné dodržať, aby bola dosiahnutá požadovaná drsnosť. Realizáciou plánovaných experimentov bol dosiahnutý požadovaný výsledok, teda bola dosiahnutá drsnosť na týchto funkčných plochách (drsnosť oporného čela vnútomého krúžku a veľkých čiel kuželíkov) R, S 0,04 m. Týmto bolo potvrdené, že navrhované technické riešenie je technicky zvládnuteľné.Navrhované technické riešenie spočíva v tom, že opomé čelá vnútorných krúžkov kuželíkových ložísk budú namiesto superŕlnišovania brúsené obvodom brúsneho kotúča so zmitosťou superñnišovacích kame 10ňov. Principiálny spôsob brúsenía opomého čela vnútomého krúžku kuželíkového ložiska je nasledovný a uvedený bez bežných úkonov1. U výrobcu brúsnych kotúčov je potrebné zadať výrobu brúsneho kotúča na brúseníe obvodom kotúča s veľkosťou zŕn, aká je používaná na výrobu superñnišovacích kameňov (tzv. žltých sírnatých superñnišovacích kameňov).2. Do brúsky, ktorá je používaná na brúseníe obvodom brúsneho kotúča, upneme takto vyrobený brúsny kotúč.3. Čelo brúsneho kotúča orovnáme a vytvarujeme syntetickým diamantom do požadovaného tvaru podľa technologického postupu tak, aby obrobené opomé čelo vnútorného krúžku kuželíkového ložiska malo predpísaný a požadovaný vypuklý profil.4. Brúsnym kotúčom opracujeme opomé čelo vnútorného krúžku ložiska.5. Drsnomerom zmeriame drsnosť obrobeného povrchu oporného čela krúžku a porovnáme s predpísanými špeciñkáciami konštruktéra, technológa, resp. zákazníka.6. Ked je dosiahnutá drsnosť opomého čela v súlade s požadovanou, obrábací stroj je nastavený na obrábanie podľa požadovaných špecifikácií. Respektíve je potrebné optimalizovať technologické podmienky dovtedy, kým nedosíahneme predpísané špecifikácie opomého čela vnútorného krúžku kuželíkového ložiska.7. Požadované špeciñkácie brúsneho kotúča na opracovanie opomého čela vnútorného krúžku a technologické podmienky obrábania po ukončení overovacej série zaznamenáme do technologického postupu na sériovú (hromadnú) výrobu vnútomých krúžkov kuželíkových ložísk.Opísaný spôsob brúsenía opomých čiel vnútomých ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení nahrádza potrebu nadobudnutia nákladných superíinišovacích strojov. Namiesto zakúpenia superñnišovacích strojov na supertinišovanie opomých čiel vnútorných krúžkov ložísk, teda namiesto superñnišovania operných čiel krúžkov, je možné na brúske len vymeniť brúsny kotúč za kotúč s nižšou zmitosťou(zrnitosť superfinišovacích kameňov) a opomé čelá krúžkov brúsiť obvodom brúsneho kotúča, ktorý je profilovaný syntetickým diamantom presne podľa požiadaviek na vypuklý profil opomého čela krúžkov ložísk.l. Spôsob brúsenía oporných čiel vnútomých ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že opomé čelá vnútomých krúžkov kuželíkových ložísk sú brúsené na brúskach obvodom brúsneho kotúča so zmitosťou superñnišovacích kameňov na dosiahnutie kvalitatívne takej drsnosti, aká je dosahované superñnišovaním.

MPK / Značky

MPK: B24B 11/08

Značky: náročných, ložiskových, čiel, oporných, uložení, brúsenia, spôsob, krúžkov, kuželíkových, ložísk, vnútorných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7067-sposob-brusenia-opornych-ciel-vnutornych-loziskovych-kruzkov-kuzelikovych-lozisk-do-narocnych-ulozeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení</a>

Podobne patenty