Spôsob výroby kovových odliatkov a forma na ich výrobu

Číslo patentu: U 7050

Dátum: 03.03.2015

Autor: Nadhajský Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 15. 2. 2014(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna v organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 10. 2014 Vestník UPV SR č. 10/2014 I (45) Dátum oznámenia 0 zápise URAD úžitkového vzoru 3. 3. 2015 PRIEMYELNÉHO Vestník ÚPV SR c. 03/2015 VLASTNICTVÍ (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 20. 1. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškySpôsob výroby kovových odliatkov a forma na ich výrobuForma je tvorená modelom odliatku požadovaného tvaru a vtokovou sústavou vyrobenýmí z ľahčenćho polystyrénu,ktoré sú umiestnene v zhutnenom piesku. Tekutý kov sa leje priamo na tento model, ktorý sa kontaktom s tekutým kovom spáli a vytvorí dutínu, ktorú vyplní tekutý kov.Technické riešenie sa týka spôsobu výroby kovových odliatkov a formy na výrobu týchto odliatkov liatím do piesku.Známe formy na výrobu kovových odliatkov liatím do piesku sa vyrábajú tak, že model, ktorého povrch je tvarom výsledného odliatku, sa umiestni do piesku. Po vybratí modelu sa v piesku vytvorí dutina požadovaného tvaru, na ktorú sa napojí vtoková sústava, ktorá slúži na naplnenie dutiny taveninou a odvod plynov. Po stulmutí taveniny sa piesková forma rozbije a z dutiny formy sa vyberie odliatok. Pieskovú formu možno vyrábať zhutňovaním ručne alebo strojovo. Najlacnejšie modely kopírujúce vonkajší tvar odliatku bývajú vyrobené z dreva a používajú sa najmä pri ručnom formovaní pre menšie odliatky, pre kusovú alebo malosériovú výrobu.Výroba odliatkov klasickými technológiami, t. j. gravitačným odlievaním do pieskových foriem je z dôvodu použitia lacných surovín zaujímavá z technologického aj z ekonomického hľadiska. Jej nedostatkami je malá rozmerová presnosť a drsný povrch odliatkov. Základným zdrojom uvedených nedostatkov sú spôsoby,akými sa formy vyrábajú. Pri klasickom spôsobe formovania sa fonnovacia zmes zhutňuje na model, ktorý sa potom musí od formy oddeliť . vyberanie modelu z formy je prvým zdrojom nepresnosti odliatku. Forma sa následne skladá z dvoch častí, čo je V podstate druhým zdrojom nepresnosti.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob výroby odliatkov liatím tekutého kovu do pieskovej formy, ktorého podstata spočíva v tom, že tekutý kov sa leje priamo na model odliatku vytvorený z ľahčeného polystyrénu, pričom sa kontaktom tekutého kovu tento spáli a vytvorí dutinu, ktorá sa celá vyplní tekutým kovom.Podstata technického riešenia formy na výrobu kovových odliatkov spôsobom podľa tohto technického riešenia spočíva v tom, že forma je tvorená modelom odliatku požadovaného tvaru a vtokovou sústavou vyrobenými z ľahčeného polystyrénu, ktoré sú umiestnené V zhutnenom piesku.Výhody spôsobu výroby kovových odliatkov a formy na ich výrobu podľa tohto technického riešenia sú v znížení nákladov na výrobu modelového zariadenia, liatí tvarovo zložitých dielov bez potreby vyberania modelu, dosiałmutí vyššej presnosti, odstránení potreby používania jadrovníkov, úkosov, úprav deliacej roviny, vonkajších jadier, komplikovaného skladania foriem, zhotovovaní modelov bez deliacej roviny a opätovnom použití formovacích zmesí.Z ľahčeného polystyrénu vyrobený model odliatku požadovaného tvaru sa spolu s pripojenou vtokovou sústavou zasype formovacím pieskom, ktorý sa vhodným spôsobom zhutní. Takéto formovanie uľahčuje výrobu unikátnych odliatkov, keď potrebujeme iba jeden kus. Výrazne sa tým znížia náklady na výrobu a skladovanie drevených modelov.Na rozdiel od doterajších spôsobov výroby však model odliatku zostáva vo forme až do odlievania. Tekutý kov sa leje priamo na model odliatku, ktorý sa pri styku s tekutým kovom spáli, čím sa vytvorí dutina, ktorú postupne celú výplní tekutý kov. Po odliatí, stuhnutí a vychladení odlievanej zliatiny sa piesková forma rozbíj e a odliatok sa zbaví prilepeného formovacieho piesku.l. Spôsob výroby kovových odliatkov liatím tekutého kovu do pieskovej formy, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že tekutý kov sa leje priamo na model odliatku vytvorený z ľahčeného polystyrénu, pričom sa kontaktom tekutého kovu tento spáli a vytvorí dutinu, ktorá sa celá vyplní tekutým kovom.2. Forma na výrobu odliatkov spôsobom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , žeje tvorená modelom odliatku požadovaného tvaru a vtokovou sústavou vyrobenými z ľahčeného polystyrénu, ktoré sú umiestnené v zhutnenom piesku.

MPK / Značky

MPK: B22C 9/02, B22C 9/10

Značky: spôsob, výrobu, kovových, odliatkov, forma, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7050-sposob-vyroby-kovovych-odliatkov-a-forma-na-ich-vyrobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby kovových odliatkov a forma na ich výrobu</a>

Podobne patenty