Antokyanínové oblátky s antioxidačnými vlastnosťami

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 13. 12. 2012 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ- CL 001401)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 231 1/ 00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 12. 2013 A 211) 13/00 Vestník ÚPV SR č. 12/2013 A 239 3/00 ÚRAD Dátum oznámenia o uĺpise ÚŽÍÍKOVČÍIXO VZOTLĽ 6. 5. VLASTNÍCTVA VCSlľlĺl( UPV SR č.2 05/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a spňstupneniaúžitkového vzoru verejnosti 17. 3. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK(54) Názov Antokyanínove oblátky s antioxidačnými vlastnosťamiRiešenie sa týka oblátok s obsahom antokyaninov 0,2 až 25 g.kg~ 1 múky. Oblátky majú antioxidačné vlastnosti merané metódou zhášania voľných radikálov DPPH 4 - 30 . Farebnosť je závislá od množstva pH upravujúcich zložiek a intenzita sfarbenia závisí od množstva pridaných antokyanínov.Riešenie sa týka výroby oblátok s antioxidačnými vlastnosťami.Na trhu s potravinami sa nachádm veľa výrobkov, ktoré sú prifarbované. V oblasti cereálnych potravín ide najčastejšie o chlieb a pečivo prifarbené kulérom, cukrárske a pekárske výrobky obyčajne prifarbené syntetickými farbivami alebo pomletými sušenými farebnými plodmi a bylinami. Umelé farbivá môžu spôsobovať alergické reakcie, hyperaktivitu u detí, astmu, poruchy správania a môžu mať aj karcinogénne vlastnosti. Sušené plody a byliny zasa spôsobujú zmenu vlastností cesta a obyčajne zhoršujú aj senzoriku výrobku. Prírodné farbivá sa tvoria a akumulujú v bunkách rastlín a sú zvyčajne rastlinou tvorené ako ochranný mechanizmus proti environmentálnym a stresovým faktorom vrátane UV žiarenia a sucha. Medzi skupinu prírodných farbív zaraďujeme skupinu flavonoídov, ktore sa okrem farbiacich schopností vyznačujú aj antioxidačnými účinkami. Veľkou podskupinou flavonoidov sú antokyaníny. Antokyaníny sa používajú na prifarbovanie vína US 2003199481 alebo farebných extrudovaných cereálií US 20080063761. Farebné vlastnosti antokyanínov závisia od o stupňa esterifikácie, povahy sacharidickej a acylovanej zložky antokyánu a pH. Vplyvom pH na farbiace možnosti antokyanínov v potravinových výrobkoch sa moberá patent US 4172902 a patent US 200501811101, ktorý opisuje stabilizáciu antokyanínov vo vodnom prostredí v závislosti od pH a teploty. Antokyaníny sú nestabilné v zásaditom prostredí a na dosialmuüe stability pri prifarbení múky sa použili plody čučoriedok US 20080063761, ktoré stabilne prifarbili múku na modrasto ñalovú. Izoláciu antokyanínov z ovocných matríc (modré odrody hrozna, bazy čiernej, arónie čiernoplodej a čiernych ríbezlí) opisujú úžitkové vzory SR pod číslom dokumentu 1928, 1927, 1926 a 1925, patentový spis 282 152, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK. Baxa, S., Šilhár, S., Kíntlerová, A., Fiala, Ľ Spôsob výroby vysokokvalitných antokyánových koncentrátov z výliskov plodov tmavo sfarbeného ovocia dátum nadobudnutia účinkov patentu 06. ll. 2001 a patentový spis 278 982, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK. Kintlerová, A., Šilhár, S., Sodomová, E., Klimková, R. Spôsob výroby farbiva z plodov arónie čiemoplodej, dátum zverejnenia udelenia vo vestníku 06. 05. 1998.Antokyanínom sa pripisujú najmä ochranné účinky pred kardiovaskulárriyrni ochoreniami, majú antioxidačné vlastnosti, ovplyvňujú rast nádorov, znižujú cholesterol. Biologická využiteľnosť antokyanínov sa preukázala. V in vivo štúdiách je biologická využiteľnosť antokyanínov 24 v žalúdku a v čreve na 23 . Odporúčaná dávka na príjem antokyanínov je 150 - 200 mg/deň.Podstatou technického riešenia je zmena farebnosti a nadobudnutie antioxidačnej účinnosti oblátok vplyvom prídavku extraktu antokyanínov získaného z plodov bazy čiemej alebo modrých kultivarov hrozna, alebo arónie čiemoplodej, alebo čiernych ríbezlí, alebo iných druhov modrých plodov. Extrakt sa aplikuje v práškovej forme prídavkom do múky alebo ako tekutý koncentrát prídavkom do vody použitej na prípravu cesta v množstve 0,2 g.kg až 25 gkg múky.Takto pripravené oblátky majú ružovú až ñalovú farbu závislú na spôsobe aplikácie pH upravujúcich zložiek v množstve l - 5 hmotn. a je ich možne plniť rôznymi plnkami. Antioxidačné vlastnosti sa stanovujú metódou zhášania radikálov DPPH s radikálom 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazy 1 z vodnometanolického extraktu získaného z cesta alebo plnky s účinnosťou 4 až 30 miery inhibície radikálov 2,2-difenyl-l-pilqylhydrazylu.Príklad l Fialové oblátky s prídavkom koncentrátu antokyanínov v tekutej formeV 14 l vody s prídavkom l - 10 g NaHC 03 sa rozmieša 300 g srvátky, pridá sa 225 g tekutého koncentrátu antokyanínov, 9 kg múky, 80 g sušenej vaječnej zmesi a 80 g škrobu. Cesto sa dôkladne vymieša a pečú sa z neho oblátky, ktoré je možne plniť rôznymi plnkami alebo používať bez náplne.Príklad 2 Fialové oblátky s prídavkom extraktu antokyanínov v práškovej forme 9 kg múky sa rozmieša s 225 g extraktu antokyanínov v práškovej forme a pomaly sa vmieša do 14 l vodys 1 - 10 g NaHCO 3, 300 g srvátky. K zmesi sa pridá 80 g sušenej vaječnej zmesi, 80 g škrobu. Cesto sa dôkladne vymieša a pečú sa z neho oblátky, ktoré je možne plniť alebo používať bez náplne.Príklad 3 Ružové oblátky s prídavkom koncentrátu antokyanínov v tekutej formeV 14 l vody s prídavkom 1 - 10 g kyseliny citrónovej alebo mliečnej sa rozmieša 300 g srvátky, pridá sa 1,8 g tekutého koncenuátu antokyanínov, 9 kg múky, 80 g sušenej vaječnej zmesi a 80 g škrobu. Cesto sa dôkladne vymieša a pečú sa z neho oblátky, ktore možné plniť alebo používať bez náplne.Príklad 4 Ružové oblátky s prídavkom extraktu antokyanínov v práškovej forme9 kg múky sa rozmieša s 25 g extraktu antokyanínov v práškovej fonne a pomaly sa vmíeša do 14 1 vody s prídavkom 1 - 10 g kyseliny citrónovej alebo mliečnej a 300 g sušenej srvátky. K zmesi sa pridá 80 g sušenej vaječnej zmesí, 80 g škrobu. Cesto sa dôkladne vymieša a pečú sa z neho oblátky, ktoré možné plniť alebo používať bez náplnePostup je určený na výrobu farebných oblátok s prídavkom antokyanínov v práškovej forme alebo V tekutom koncentráte, ktoré majú farbiace a antioxidačné vlastnosti. Antokyaninom sa pripisujú pozitívne zdravotné účinky, najmä ochrarmé účinky proti kardiovaskulámym ochoreniam, ovplyvňujú rast nádorov, znižujú cholesterol, čo je možné využiť pri marketingu výrobkov.Oblátky ružovej až ñalovej farby, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že obsahujú koncentrovaný extrakt antokyanínov v práškovej alebo tekutej forme získaných z plodov bazy čiemej alebo modrých kultívarov hrozna, alebo arónie čiemoplodej, alebo čiernych ríbezlí, alebo iných druhov modrých plodov v množstve 0,2 ~ 25 g.kg múky.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/00, A23G 3/00, A21D 13/08, A23L 1/27

Značky: antokyanínové, antioxidačnými, oblátky, vlastnosťami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u6756-antokyaninove-oblatky-s-antioxidacnymi-vlastnostami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antokyanínové oblátky s antioxidačnými vlastnosťami</a>

Podobne patenty