Testovacia tabuľka

Číslo patentu: U 6704

Dátum: 04.03.2014

Autor: Kadvolt Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 0 4(22) Dátum podania prihlášky 20. 3. 2013 (13) Druh dokumentu yl(32) Dátum podania priorimej prihlášky (5 l) Int- Cl. 0014.01)(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2013 Vestník UPV SR č. 10/2013ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 4. 3. 2014 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č. 03/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 27. l. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyTestovacia tabuľka pozostáva z hárka papiera alebo lepenky s plošnou hmotnosťou 50 g/mz až 350 g/mz, ktorý je aspoň na jednej strane pokrytý laminovanou fóliou na báze polyoleñnových alebo vinylových polymérov alebo ich zmesi, pričom hrúbka fólie pred laminovanim je 10 m až 80 m, výhodnel 2 m až 22 m.Predložene riešenie sa týka testovacej tabuľky s možnosťou jej využitia ako učebnej pomôcky pri výučbe,cvičeniach, krúžkoch, voľnočasových aktivitách na školách všetkých typov, vzdelávacích zariadeniach všetkých typov a pri prezentáciách a obdobných príležitostiach.V súčasnosti učitelia na vyučovacích hodinách skúšajú žiakov jednotlivo tak, že ich vyvolávajú, prípadne píšu písomné testy. Žiaci/študenti, ale aj dospelí v rôznych vzdelávacích zariadeniach odpovedajú priamo pri tabuli alebo z lavice nahlas. Využívané sú pri výučbe aj tzv. flipchartové bloky, na ktoré sa dá písať rôznymi popisovačmi. Modemým spôsobom výučby je v poslednom čase zavádzanie interaktívnych tabúľ, ku ktorým je pripojený počítač a projektor. Frontálne naraz sa však jednoducho nedajú vyskúšať všetci zúčastnení na vyučovacej hodine bez toho, aby sa prekrikovali alebo sa aspoň prihlásili, aby ich učiteľ/prednášajúci vyvolal a oni mohli odpovedať. Týka sa to všetkých predmetov, kde sa vyučuje napríklad slovenčina, angličtina, matematika, fyzika, chémia, biológia, atď. Zo stavu techniky v súčasnosti nie je známa žiadna pomôcka, ktorá by umožňovala počas vyučovacej hodiny vyskúšať z preberaného učiva všetkých žiakov naraz.Uvedený nedostatok rieši testovacia tabuľka podľa predloženého riešenia, ktorá pozostáva z hárka papiera s plošnou hmotnosťou 50 g/mz až 350 g/mz, ktorý je aspoň na jednej strane pokrytý laminovanou fóliou na báze polyolefinových alebo vinylových polymérov alebo ich zmesí, pričom hrúbka fólie pred laminovaním je 10 m až 80 m. Výhodou takto vyhotovenej tabuľky je, že laminovaním fóliou sa zvýši mechanická pevnosť hárku, takže je možné použiť hárky z tenšieho a teda lacnejšieho papiera, t. j. znížia sa výrobné náklady. Laminovaním fóliou sa však súčasne získa možnosť opakovaného použitia, keď sa na ne píše komerčne dostupnými stierateľnými ñxkami, výsledkom čoho sú na jednej strane znížené náklady používateľa a na druhej strane aj znížený objem odpadu - čo má veľký význam z ekologického hľadiska. Výhodne riešenie je, keď je fólia vyhotovená z kopolyméru polypropylénu/etylenvinylacetátu, pričom hrúbka fólie pred lamináciou je od 12 m do 22 m a laminuje sa na papierové hárky s plošnou hmotnosťou od 50 g/mz do 350 g/mz.Podľa požiadavky používateľa môže byť tabuľka bud jednostranne alebo obojstranne polaminovaná. Laminovaním fóliou sa získajú po orezaní na zvolený formát jedinečné testovacie tabuľky, ktoré sú opakovane použiteľné na písanie, keďže sa na ne píše komerčne dostupnými stierateľnými fixkami.Testovacia tabuľka môže byť vyhotovená v rôznych farbách a rozmeroch. Na prezenčné testovanie v školách a iných vzdelávacích zariadeniach je praktické, ak je testovacia tabuľka vyhotovená v rozmeroch A 5, s hrúbkou papiera 350 g/mz s obojstranným polaminovaním.Z dôvodu lepšej manipulácie s tabuľkou je možné vybaviť ju príchytom alebo držiakom najvhodnejšie z prírodného materiálu, ako je drevo, ale s týmto cieľom možno použiť aj plast. V konečnom dôsledku držiak môže byť buď pevne prichytený k testovacej tabuľke alebo môže byt odnímateľný, a tak vhodný pre opakovane použitie.Testovacia tabuľka podľa predloženého riešenia je vhodnou pomôckou, ktorá umožňuje učiteľovi zistiť úroveň vedomostí z daného učiva u všetkých žiakov naraz.Po zadaní otázky žiaci napíšu odpoveď na stierateľnú testovaciu tabuľku a zdvihnú ruku s popísanou testovacou tabuľkou čo najvyššie, aby učiteľ stojaci (sediaci) pred nimi videl na všetky testovacie tabuľky s napísaným výsledkom. Tak hned môže vyhodnotiť, kto odpovedal správne a kto má napísaný na testovacej tabuľke chybný/nesprávny výsledok. Tieto cvičenia so žiakmi môže opakovať na začiatku hodiny alebo podľa situácie, ked učiteľ potrebuje upútať ich pozomosť alebo podnietiť ich aktivitu. Prácu so stierateľnými testovacími tabuľkami majú žiaci v obľube, ide aj o istý druh súťaženia, kto rýchlejšie napíše správnu odpoveď.Testovacia tabuľka podľa predloženého riešenia je vyrobená z papierových hárkov - papier biela lepenka B 0005 s plošnou hmotnosťou 300 g/mz , ktoré majú na oboch stranách laminovaním pri teplote 105 až ll 0 stupňov C nanesenú fóliu z kopolyméru polyetylén/polyvinylchlorid s hmotnostnými obsahmi PVC nad 49,8 ,PE do 50 a anorganické prísady do 0,4 . Hrúbka fólie, meraná predjej laminovaním, je 60 m a hrúbka adhéznej vrstvy je l,0/-0,5 m. Hárky laminovaného papiera sú nastrihane altematívne podľa potreby koncovéhopoužívateľa, napriklad na formát A 5, a sú na jednej strane vybavené dreveným držiakom - rozmer V rozsahu 150 mm x 15 mm, materiál brezové drevo.Testovacia tabuľka podľa príkladu 1, papier šedá lepenka B 0005 s plošnou hmotnosťou 300 g/mz, ktoré majú najednej strane laminovaním pri teplote 105 až 110 stupňov C nanesenú fóliu z kopolyméru polyetylén/polyvinylchlorid s hmotnostnými obsahmi PVC nad 49,8 , PE do 50 a anorganické prísady do 0,4 . Hrúbka fólie, meraná pred jej laminovaním, je 60 m a hrúbka adhéznej vrstvy je l,0/-0,5 m. Hárky laminovaného papiera sú nastrihané altematívne podľa potreby koncového používateľa, napriklad na formát A 4,t. j. 210 x 297 mm, a sú na jednej strane vybavené dreveným držiakom alebo sú bez držiaku.Testovacia tabuľkaje vyrobená z papierových hárkov s hmotnosťou ZSOg/mz, ktoré majú na oboch stranách laminovaním pri teplote l 10 až 115 stupňov C nanesenú fóliu z kopolyméru polypropylén/etylenvinylacetát polymér s hmotnostnými obsahmi EVA nad 49,8 , PP do 50,0 a anorganickej prísady do 0,4 . Hrúbka fólie meraná pred laminovaním je 15 m a hrúbka každej adhéznej vrstvy je l,0/-0,5 m. Hárky laminovaného papiera sú nastrihane na potrebný rozmer tabuľky, napríklad formát A 4, t. j. 210 x 297 mm.Testovacia tabuľka je vyrobená z farebných papierových hárkov s hmotnosťou l 70 g/m 2, ktoré majú na oboch stranách laminovaním pri teplote 110 až 115 stupňov C nanesenú fóliu z kopolyméru polypropylén/etylenvinylacetát polymér s hmotnostnými obsahmi EVA nad 49,8 , PP do 50,0 a anorganickej prísady do 0,4 . Hrúbka fólie meraná pred laminovaním je 15 m a hrúbka každej adhéznej vrstvy je l,0/-0,5 m. Hárky laminovaného papiera sú nastrihané na potrebný rozmer tabuľky, napríklad formát A 5, t.j. 148 x 210 mm.Testovacia tabuľka podľa predloženého riešenia je vyrobená z papierových hárkov - papier biela lepenka B 0005 s plošnou hmotnosťou 350 g/m 2, ktoré majú na oboch stranách laminovaním pri teplote 105 až 110 stupňov C nanesenú fóliu z kopolyméru polyetylén/polyvinylchlorid s hmotnostnými obsahmi PVC nad 49,8 , PE do 50 a anorganické prísady do 0,4 . Hrúbka fólie, meraná predjej laminovaním, je 80 m a hrúbka adhéznej vrstvy je l,0/-0,5 m. Hárky laminovaného papiera sú nastrihané altematívne podľa potreby koncového užívateľa, napríklad na formát A 5, a sú na jednej strane vybavené dreveným držiakom - rozmer v rozsahu 150 mm x 15 mm, materiál brezové drevo.Testovacia tabuľka je vyrobená z farebných papierových hárkov s hmotnosťou SOg/mz, ktoré majú na jednej strane laminovaním pri teplote 105 až 110 stupňov C nanesenú fóliu z kopolyméru polypropylén/etylenvinylacetát polymér s hmotnostnými obsahmi EVA nad 49,8 , PP do 50,0 a anorganickej prísady do 0,4 . Hrúbka fólie meraná pred laminovaním je 10 m a hrúbka každej adhéznej vrstvy jel,0/-0,5 m. Hárky laminovaného papiera sú nastrihané na potrebný rozmer tabuľky, napríklad formát A 5, t. j. 148 x 210 mm, a sú bez držiaka.l. Testovacia tabuľka, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z hárka papiera alebo lepenky s plošnou hmotnosťou 50 g/mz až 300 ymz , ktorý je aspoň najednej strane pokrytý laminovanou fóliou na báze polyoleñnových alebo vinylových polymérov alebo ich zmesí, pričom hrúbka fólie pred laminovaním je 10 m až 80 1 m, 2. Testovacia tabuľka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že fóliaje výhodne kopolymérom polypropylénu a EVA (etylenvinylacetát)polyméru.3. Testovacia tabuľka podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že hrúbka fólieje 12 m až 22 m.4. Testovacia tabuľka podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vybavená držiakom z prírodného materiálu alebo plastu.5. Testovacia tabuľka podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že držiak je odnímateľný.

MPK / Značky

MPK: B43L 1/00, B32B 27/32, G09B 1/00, B32B 27/10

Značky: tabulka, testovacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u6704-testovacia-tabulka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Testovacia tabuľka</a>

Podobne patenty