Analytická súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a kvasinkami asimilovateľného dusíka v muštoch vínnej révy a vínach

Číslo patentu: U 6688

Dátum: 04.03.2014

Autor: Baroň Mojmír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 6 6 8 8(22) Dátum podania prihlášky 9. 5. 2013 (13) Druh dokumentu y(3 l) Číslo prioritnej prihlášky 2012-26018(32) Dátum podania priorimej prihlášky 9. 5. 2012 (51) ĺm- CL 9014901organizácia priority CZ GolN 33/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2013 CIZG 1/00 Vestník UPV SR č. 10/2013ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 4. 3. 2014 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č.2 03/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti l 7. l. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Mendelova univerzita v Brně, Brno, CZ(54) Názov Analytická súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a kvasinkami asimilovateľněho dusíka v muštoch vínnej rěvy a vínaehAnalytická súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a kvasinkami asimilovateľného dusíka V muštoch vínnej révy a vínach pozostáva z roztoku A zloženia roztok hydroxidu sodného s koncentráciou 0,1 moVl a 5 pg fenolñaleínu a roztoku B zloženia 34 až 36 roztok formaldehydu a S pg fenolñaleinu.Technické riešenie sa týka oblasti prevádzkových rozborov pri technológii vína a poskytuje analytickú súpravu na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a asimilovateľného dusíka v muštoch a vínach.Je známe, že dusík silne ovplyvňuje rast letorastov a farbu listov viniča. Nadbytok dusíka však vedie aj k nadmemému rastu, vyššej náchylnosti na hubové choroby, vädnutia strapiny a k celkovému zníženiu kvality hrozna. Naopak, nedostatok dusíka obmedzuje intenzitu rastu a znižuje výnos. Optimalizácia dusíkatého hnojenia vyžaduje presné znalosti časového priebehu príjmu dusíka rastlinou (Kraus, V. a kol. 1997).V posledných rokoch sa čoraz častejšie objavujú práce a diskusie na tému asimilovateľného dusíka a jeho vplyvu na fermentáciu hroznových muštov. Vo svete je táto problematika V hojnej miere riešená. U nás, až na minimum výnimiek, sa vedecké práce týmto problémom nezaoberajú. Dusíkaté látky uložené V bobuliach sú veľmi dôležité pre rozmnožovanie a vlastnú činnosť kvasiniek. Kvasinky Saccharomyces cerevisiae, ktoré pri kvasení vždy prevládajú, môžu využiť dusík vo forme aminokyselín, či amónnych iónov a odtiaľ je odvodený všeobecne používaný termín dusík asimllovateľný kvasinkami.Nedostatok asimilovateľného dusíka v mušte je známy ako hlavný dôvod spomalenej a neúplnej femientácie (Boulton, R. B. a kol. 1996) a produkcie sírnych zlúčenín (Giudici, P. a kol. 1994, Henschke, P. A. a kol. 1991). Celkový obsah dusíka v mušte môže ďalej postihnúť arómu vína (Rapp, A. a kol. 1991) a ovplyvniť produkciu kyseliny octovej či etylkarbamátu (Ough, C. S. a kol. 1988). Produkcia týchto látok je nezlučiteľná s kvalitou vína, respektíve s jeho zdravotnou neškodnosťou.V praxi sa stretávame s nedostatkom asimilovateľného dusíka v prvom rade pri zle vyzretom hrozne, ďalej pri stresovanom hrozne z vinohradov nedostatočne hnojených dusikom alebo, ak bolo počas vegetácie sucho alebo vysoké teploty. V týchto prípadoch je nutné nedostatok asimilovateľného dusíka kompenzovať prídavkom živných solí, prípadne vitamínu B 1 (tiamínu). Ideálna koncentrácia asimilovateľného dusíka sa pohybuje v rozmedzí 180 - 200 mg/l, z čoho pre vhodný priebeh fennentácíe je 60 - 90 mg/l amónnych iónovPretože aminokyseliny majú amfotému povahu, nie je možné použiť na ich stanovenie bebiú acidometrickú alebo alkalimetrickú titráciu. Aminoskupina sa však dá zablokovať reakciou s formaldehydomPotom sa v plnej miere uplatní kyslý charakter karboxylovej skupiny. Takto modifikované aminokyseliny môžeme titrovať hydroxidmi podobne ako kyselinu octovú. Formaldehydová metóda súčasne deteguje časť(80 - 120 ) amónnych iónov, ktoré reagujú s formaldehydom za vzniku hexametyléntetraamínu a príslušného množstva oxóniových iónov, ktoré sa tiež titrujú roztokom NaOI-l.V minulosti bol navrhnutý rad metód na meranie asimilovateľného dusíka. Je nutné podotknúť, že ich výsledky nie sú vždy jednoznačne a nie je doteraz známe, ktorá z metód je stopercentne spoľahlivá. Veľmi jednoduchou a pomeme presnou metódou je formaldehydová titrácia spojená s potenciometrickou detekciou(GUMP, B. a kol. 2000, Filipe-Ribeiro, L, a kol. 2007). Táto metóda je nenáročná na aparatúru a má dosť nízku spodnú hranicu detekcie (8,5 mg/l).Obrovskou výhodou metódy forrnaldehydovej titrácie je súčasne možné stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín v analyzovanej vzorke. Kombinácia získaných hodnôt titrovateľných kyselín a asimilovateľného dusíka spolu so štandardne meranou cukornatosťou muštu pokrýva všetky potrebné faktory zaisťujúce bezproblémový priebeh alkoholovej fermentácie.Spomínaná metóda detekcie titrovateľných kyselín a asimilovateľného dusíka sa v súčasnosti vo vinárskych prevádzkach nevyužíva.Cieľom technického riešenia je poskytnúť súpravu na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a asimilovateľného dusíka V muštoch a vínach.Analytické súprava sa skladá z roztoku A a B (obidva s objemom 100 ml), ďalej z delenej skúmavky s objemom 25 m 1 delenej po 0,1 ml.Roztok A obsahuje roztok NaOH s koncentráciou 0,1 mol/l a 5 mikrogramov fenolñaleínu. Roztok A má sýtoflalovo-červené sfarbenie a slúži na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín v analyzovanej vzorke (najčastejšie v mušte alebo víne). Analyzovaná vzorka je titrovaná do slaboružového sfarbe 10nia, z použitého množstva roztoku A sa spočíta obsah všetkých titrovateľných kyselín v analyzovanej vzorke.Roztok B obsahuje 34 - 36 roztok formaldehydu a 5 mikrogramov fenolftaleínu. Roztok B má slaboružovo-fialovú farbu a je vzhľadom na obsah fonnaldehydu na vzduchu menej stabilný, vplyvom absorpcie vzdušného oxidu uhličitého sa pH tohto roztoku časom znižuje. V prevádzkových podmienkach a pri dobre uzavretej skladovacej nádobe je však táto zmena zanedbateľná. V prípade podstatného poklesu pH do oblasti,kde indikátor fenolftaleín nie je sfarbený, je možné tento roztok späť titrovať roztokom A, čo bude v návode na prevádzkové stanovenie zohľadnené. Tento roztok je upravený roztokom A na pH 8,1 do slaboružovofialového sfarbenia. Roztok B slúži na zablokovanie aminoskupiny voľných aminokyselín a reakciu s amónnymi iónmi. Roztok B sa pridá do analyzovanej vzorky (v množstve polovice objemu analyzovanej vzorky),ktorá bola vytitrovaná roztokom A do slaboružového sfarbenia. Po pridaní roztoku B dôjde opäť k odfarbemuŇásledne je analyzovaná vzorka opäť titrovaná roztokom A do slaboružového sfarbenia, z druhého použitého množstva roztoku Aje spočítaný obsah asimílovateľného dusíka v analyzovanej vzorke.Hroznový mušt s cukomatosťou 25 °NM bol podrobený rozboru všetkých titrovateľných kyselín a asimilovateľného dusíka. Na tento účel bolo použité navrhnuté technické riešenie a rozbor bol vykonaný priamo vo vinárskej prevádzke. Do delenej skúmavky sa umiestnílo 10 ml analyzovaného muštu. K nemu sa prikvapkal roztok A do slaboružového sfarbenia. Po farebnej zmene sa odpočítala z delenej skúmavky spotreba roztoku A ako navýšenie objemu vzorky.Výpočet obsahu kyselín glX 1 0,75 a 1, a. - prvá spotreba roztoku A.Obsah kyselín sa vypočítal ako 5,25 g/l. Pri prvej spotrebe roztoku A 7 ml.Do slaboružovo sfarbenej zmesi sa okamžite pridalo 5 ml roztoku B, zmes sa odfarbila. Následne sa opatme pridával po kvapkách opät roztok A, opäť do slaboružovej farby. Po farebnej zmene sa odpočitala z delenej skúmavky druhá spotreba roztoku A, ako navýšenie objemu vzorky.Výpočet obsahu asimilovateľného dusíka mg/LX 2 l 40 a 2, a - druhá spotreba roztoku A. Obsah asimilovateľného dusíka sa spočítal ako 154 mg/l. Pri druhej spotrebe roztoku A l,l ml.Súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a asimilovateľného dusíka v muštoch a vínach je navrhnutá tak, aby v každej vinohradníckej prevádzke bolo V kombinácii s priloženým návodom možné jednoducho, rýchlo a dostatočne presne stanoviť žiadané hodnoty. Toto technicke riešenie umožňuje lepšiu kontrolu vstupnej suroviny na výrobu vína a ponúka tak moäiosti individuálneho prístupu ku každej sérii. Technické riešenie, tým že ponúka veľmi lacnú analytickú súpravu, bude iste vítanou pomocou pre každého technológa vína a poskytuje možnosť úľavy z vynaložených fmancií, či už na rozbory v akreditovaných laboratóriách alebo na kúpené výživové prostriedky aplikujúce sa do muštu vínnej révy pred alkoholovou ferrnentáciou.Analytická súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a kvasinkami asimilovateľného dusíka v muštoch vínnej révy a vínach, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje roztok A so zložením roztok hydroxidu sodného s koncentráciou 0,1 mol/l a 5 g fenolftaleínu a roztok B so zložením 34 až 36 roztok fomialdehydu a 5 g fenolftaleinu.

MPK / Značky

MPK: C12G 1/00, G01N 33/14

Značky: prevádzkové, révy, vínach, analytická, muštoch, kyselin, vínnej, titrovateľných, akýchkoľvek, kvasinkami, súprava, dusíka, stanovenie, asimilovateľného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u6688-analyticka-suprava-na-prevadzkove-stanovenie-akychkolvek-titrovatelnych-kyselin-a-kvasinkami-asimilovatelneho-dusika-v-mustoch-vinnej-revy-a-vinach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Analytická súprava na prevádzkové stanovenie akýchkoľvek titrovateľných kyselín a kvasinkami asimilovateľného dusíka v muštoch vínnej révy a vínach</a>

Podobne patenty