Polymérne kompozity na báze kolagénu

Číslo patentu: U 5998

Dátum: 04.01.2012

Autori: Jurkovič Peter, Červinková Danica, Matyašovský Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 9. 12. 2010 (13) Druh dokumentu Yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. 11. 2011 (51) Int. Cl. (2012.0 l)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky C 08 L 31/00(33) Krajina alebo regionálna C 081( 5/ 00 organizácia priority ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 8. 2011 V V k UPV SR . 8/2011 PRIEMYSELNEHO m ° VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 1. 2012 Vestník UPV SR č. 1/2012(47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 24. 11. 2011(52) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovcj prihlášky(54) Názov Polymérne kompozity na báze kolagćnuPolyméme kompozity na báze syntetických polymérov a kolagćnu majú uplatnenie najmä v obalovej technike vrátane potravinárskych obalov. Sú vhodné na ďalšie spracovanie do ñnálnych výrobkov technológiou vyfukovania na obalové fólie, vstrekovania na misky a kelímky, vytláčania a lisovania. Materiál je čiastočne až úplne biodegradovateľný v závislosti od pomeru jednotlivých zložiek zmesi.Technické riešenie sa týka polymémych kompozitov na báze syntetických polymérov a kolagénu, ktoré sú podľa tohto úžitkového vzoru vhodné na ďalšie spracovanie technológiou vyfukovania, Vstrekovania, lisovania a vytláčania pre výrobu fólií a výrobkov pre obalovú techniku.Hlavné trendy výskumu, vývoja a produkcie biodegradovateľných polymérov vo svete smerujú na využívanie bíogénnych polymérov (BP). Biogénne polyméry vhodné na výrobu plastov možno rozdeliť do nasledovných skupinl. BP priamo extrahované z biomasy2. BP získavané klasickými chemickýrni syntézami- polyhydroxyalkanoáty (PHAs) a z nich najmä polyhydroxybutyrát (PHB), bakteriálna celulóza, xantán, pullulan.Jednou zo substancií, ktorá sa môže využiť na prípravu biodegradovateľných polymémych kompozitov je kolagén.Kolagén je vláknitá bielkovina živočíšnych tkanív najmä kože, kostí a šliach so stále sa opakujúcimi jednotkami glycín, prolín a hydroxyprolín. Je flexibilným polymérom, no kvôli jeho chemickej štruktúre a vlálmitej makroštruktúre je relatívne ťažko spracovateľný. Kyslou, pripadne bázickou hydrolýzou sa získa dobre spracovateľný, no extrémne hydroñlný materiál, preto pre využitie napr. v obalovom priemysle sú potrebné ďalšie chemické modifikácie, ktoré by optimalizovali vysokú senzitívnosť voči vlhkosti.Jednou z možností ako modifikovať vlastnosti a spracovateľnosť kolagénu je jeho kompaundácia s vhodnými typmi polymérov, ktoré by vyvážili uvedené nedostatky. Toto je dosiahnuteľné kombináciou vhodných syntetických polymérov a biopolymérov, čim je možne regulovať spracovateľské a fyzikálne-mechanické vlastnosti výsledného produktu. Takáto kombinácia skladby pripravených kompozitov súčasne zabezpečuje dosiahnutie čiastočnej, prípadne úplnej biodegradability polymérneho systému v závislosti od zloženia zmesi. Polymérne kompozity na báze syntetických polymérov a kolagénu nie sú z dostupných zdrojov známe.Predmetom úžitkového vzoru sú polyméme kompozity na báze syntetických polymérov a kolagénu, ktoré pozostávajú zo 40 - 90 hmotnostných syntetického kopolyméru etylénvinylacetátu, ďalej zo 48 - 8 hmotn. hydrolyzátu kolagénu, z 11,7 - 1,95 hmotn. močoviny a z 0,3 - 0,05 hmotn. viacsýmych alkoholov, konkrétne glycerínu. Obsah vinylacetátu v kopolymérí EVA sa môže pohybovať od 7 - 33 hmotn.Výhodou polymérnych kompozitov podľa tohto úžitkového vzoru je, že vzájomnou kombináciou jednotlivých zložiek a ich pomerom je možné modifikovať fyzikálne-mechanické vlastnosti ako je pevnosť v ťahu,ťažnosť, priepustnosť voči kyslíku. V závislosti od pomeru syntetického polyméru a ostatných zložiek zmesi sa môže taktiež regulovať biologická rozložiteľnosť materiálu.Ďalšou - ekonomickou výhodou je, že biodegradovateľná zložka - kolagén je riešená na báze vedľajších produktov kožiarskeho priemyslu v potravinárskej čistote.Polyméme kompozity podľa tohto úžitkového vzoru je možné do fmálnych výrobkov možno spracovávať bežnými plastikárskymi technológiami ako je vyfukovanie, vstrekovanie, vytláčanie, lisovanie.Polymérny kompozít je pripravený kompaudácíou nasledovných komponentov v kompaundačnejhnetaco-granulačnej linkeKopolymér etylén - vinylacetátu - 28 hmotn. vinylacetátu 60 hmotnostných Hydrolyzát kolagénu 32 hmotnostných Močovina 7,8 hmotnostných Glycerín 0,2 hmotnostné Príklad 2Polymémy kompozit je pripravený kompaudáciou nasledovných komponentov v kompaundačnejhnetaco-granulačnej linkeKopolymćr etylén - vinylacetátu - 18 hmotn. vinylacetátu 80 hmotnostných Hydrolyzát kolagénu 16 hmotnostných Močovina 3,9 hmotnostných Glycerín 0,1 hmotnostnýchPolymérne kompozity podľa tohto úžitkového vzoru majú uplatnenie najmä v obalovej technike, vrátane potravinárskych obalov. Sú vhodné na ďalšie spracovanie do ñnálnych výrobkov technológiou vyfukovania - obalové fólie, vstrekovanie v misky, tégliky a iné vstrekované výrobky, vytláčania, lisovania. Materiál je čiastočne, až úplne biodegradovateľný v závislosti, od pomeru jednotlivých zložiek zmesi.l. Polyméme kompozity na báze syntetických polymérov a kolagénu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostávajú z 40 - 90 hmotn. syntetickćho kopolyméru etylénvinylacetátu, 48 - 8 hmotn. hydrolyzátu kolagénu, 11,7 - 1,95 hmotn. močoviny a 0,3 - 0,05 hmotn. glycerínu.2. Polymćrne kompozity na báze syntetických polymérov a kolagénu, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsah vinylacetátu v kopolymćri etylénvinylacetát je od 7 do 33 hmotn.

MPK / Značky

MPK: C08L 31/06, C08K 5/01, C08L 27/00

Značky: báze, polymérne, kolagenu, kompozity

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5998-polymerne-kompozity-na-baze-kolagenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymérne kompozity na báze kolagénu</a>

Podobne patenty