Plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí

Číslo patentu: U 5945

Dátum: 05.12.2011

Autori: Karičková Anna, Parnahaj Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 4 5(22) Dátum podania prihlášky 21. 7. 2010 (13) Druh dokumentu, yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 10. 2011 (5 l) Int. Cl. (201 l .01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky C 08 L 61/00(33) Krajina alebo regionálna CZIC 5/00 organizácia priority C 04 B 35/00 ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 5. 201 PRIEMYSELNÉHO Vestnlk UPV SR c. 5/2011 VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 5. 12. 2011Vestník ÚPV SR č. 12/2011úžitkového vzoru verejnosti 20. 10. 2011(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí(57) Anotácia Technicke riešenie sa týka zloženia plastickej žiaruvzdomej hmoty určenej na upchávanie odpichových otvorov vysokých peci, ktoré slúžia na výrobu tekutého železa. Ďalej sa týka tvarovania opisovanej homogénnej hmoty do bochníkov s objemovou hmotnosťou 2 100 kg.m 3.Technické riešenie sa týka zloženia plastickej žiaruvzdomej hmoty, tvarovanej do bochníkov a určenej pre upchávanie odpichových otvorov vysokých peci slúžiacich na výrobu tekutého železa.Uzatváranie odpichových otvorov Vysokých pecí určených napríklad pre výrobu tekutého železa a ferozliatin sa realizuje žiaruvzdornými plastickýrni hmotarni, ktorých úlohou je spoľahlivo uzatvoriť odpichový otvor vysokej pece a po dobu určeného technologického intervalu zabrániť akémukoľvek vytečeniu kovu prípadne trosky z pece. V čerstvom stave je upchávková hmota dokonale plastická, pre ľahké a rýchle vytvarovanie zátky potrebného tvaru, ale po ukončení metalurgického procesu je ľahko odvrtateľná. Pre tento účel sa používajú upchávkové hmoty, ktoré obsahujú dechtovú väzbu. Pri prevádzkovaní takýchto hmôt sa do pracovného priestoru odlievame vysokej pece uvoľňuje škodlivá látka 3,4-benzo-pyrén, ktorá má karcinogénne účinky. Pre odstránenie tejto záťaže na pracovne prostredie a samotných pracovníkov odlievarne sú vyvíjané náhrady, plastické hmoty na báze syntetických pojiv, živic, ktoré neobsahujú karcinogény a mali by zabezpečovať rovnaké technologické a úžitkové vlastnosti pri upchávaní otvoru vysokých peci ako pôvodné hmoty.Patentový spis č. W 0/ 1999/024624 rieši upchávkovú zmes na základe použitia Al 2 O 3, SiO 2, SiC, C a aditív, a jeho podstatou je pridanie organických a anorganických vláken alebo ich zmesí, aby došlo k zabráneniu trhlín a plnej adaptácii hmoty ku každému índividuálnemu stavu použitia hmoty.Uvedené nedostatky odstraňuje plastická hmota pre upchávanie odpichových otvorov vysokých peci. Cieľom technického riešenia je poskytnúť zloženie ekologicky neškodnej, plastickej, žiaruvzdomej upchávkovej hmoty pre odpichové otvory vysokých pecí bez obsahu 3,4 benzo-pyrénov.Požiadavky prevádzkovateľa vysokej pece dokáže zabezpečiť plastická hmota pre upchávanie odpichových otvorov vysokých peci, podľa technického riešenia v nasledovnom zloženíPodstatou technického riešenia je vhodný pomer žiaruvzdorných ostriv, ílov, uhlíkových aditiv spolu s vhodným pomerom novolakovej a fenol-rezolovej živice a vytvarovanie homogénnej hmoty napriklad do bochníkov pri dosiahnutí objemovej hmotnosti plastickej hmoty pre upchávanie odpichových otvorov cca. 2100 kg.m 3.Podstata technického riešenia spočíva vo vhodnom zložení hmoty tvorenej ostrivami zo žiaruvzdorných lupkov a kremičitého piesku, aditívami pre zvýšenie odolnosti voči tekutým kovom, plastiñkátorom zo žiaruvzdorného ílu a syntetických živíc, pre vytvorenie uhlíkových väzieb po vytvrdení.Pri návrhu hmoty sa musia zohľadňovať požiadavky prevádzkovateľa, ako je to, aby hmota bola ľahko aplikovateľná, plastická, umožňujúca operátorovi riadiť dávkovacie množstvo do otvoru vysokej pece. Hmota nesmie tvrdnúť počas upchávacieho režimu V ústi upchávacieho stroja. Musí byť dobre odvrtateľná a držať počas trvania doby odpichu súvislý tok tekutého železa a trosky. Hmota musí mať schopnosť po zatlačeni do otvoru vysokej pece zabezpečiť ochranu vnútomej výmurovky pece v oblasti odpichového otvoru, do takej miery aby sa podarilo regulovať teploty vo výmurovke pece v oblasti odpichového otvoru v stanovenýchVýhodou technického riešenia je, že pri návrhu zloženia hmoty pre konečného užívateľa je možné navoliť vhodný pomer, kombináciu syntetických živic novolakového a rezolového typu, aby sa dosiahol požadovaný technologický efekt pri jej aplikácii.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPlastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí je tvorená pomerom žiaruvzdomých ostrív, ílov, uhlíkových aditív spolu s pomerom novolakovej a fenol-rezolovej živice v miešači. Teplota hmoty neprevyšuje hodnotu 40 °C. Tvarovanie homogénnej hmoty do bochníkov prostredníctvom tvárniacich lisov, resp. lisov šnekových prebieha pri dosiahnutí objemovej hmotnosti bochníka cca. 2 100 kg.m 3.Príklad fyzikálno-chemíckých vlastností upchávkovej hmoty je nasledovný Obsah SiOz - 44 hmotnostnéObjemová hmotnosť po zhotovení 2 100 kg/m 3 podľa STN EN 1402-6 Index spracovateľnosti 18 - 30 podľa STN EN 1402-3 Pevnosť v tlaku po 200 °C/5 hod. 18 - 25 MPa podľa STN EN 1402-6Žiaruvzdomosť ISO 170 podľa STN EN 993-12Príkladom technického riešenia je vhodné zhutnenie plastickej hmoty pre upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí do bochníkov napriklad na plochu bochníka 250 x 120 mm. Podmienkou dobre zhutneného bochníka je zabezpečiť geometrickú objemová hmotnosť bochníkov cca 2100 kg/m 3.Podmienkou pri spracovaní a uskladnení hmoty je minimálna teplota pracovného priestoru 15 °C. Teplota namíešanej hmoty max. 40 °C. Hmota je ihneď po výrobe použiteľná do spotreby. Skladovateľnost plastickej hmoty pre upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí pri teplote do 20 °C je min. 6 mesiacov.Plastická hmota pre upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí má špecifické využitie v hutníckej výrobe pri výrobe tekutého železa.l. Plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov Vysokých pecí, žiaruvzdomá, v y z n a č u j ú c a s a tý m, že pozostáva zo zmesi obsahujúcej žiaruvzdorný lupok frakcie do 2,5 mm v množstve 5 - 50 hmotnostných jednotiek, kremičítý piesok frakcie 0,1 mm - 0,5 mm v množstve 5 - 40 hmotnostných jednotiek, grañt v množstve l - 15 hmotnostných jednotiek, SiC frakcie do 0,06 mm v množstve 1 - 20 hmotnostných jednotiek, Carbores v množstve do 10 hmotnostných jednotiek, kaolín v množstve 1 - 15 , šamotovú múčku frakcie do 0,5 mm v množstve 1 - 16 hmotnostných jednotiek, fenol - rezolovú živicu v množstve 1 - 20 hmotnostných jednotiek, novolakovú živicu v množstve 1 - 20 hmotnostných jednotiek.2. Plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že homogénna hmota je vytvarovaná lisovaním do telesa s geometrickou objemovou hmotnosťou cca. 2 100 kg.m 3.

MPK / Značky

MPK: C08L 61/04, C21C 5/00, C04B 35/66

Značky: plastická, odpichových, otvorov, vysokých, hmota, upchávanie, pecí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5945-plasticka-hmota-na-upchavanie-odpichovych-otvorov-vysokych-peci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí</a>

Podobne patenty