Spôsob prípravy povrchov rôznych materiálov

Číslo patentu: U 5776

Dátum: 06.06.2011

Autori: Šimko Ivan, Kabzan Igor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 10. 9. 2010(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 3. 5. 2011(32) Dátum podania priorimej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 1. 2011ÚRAD , Vestník UPV SR č. 1/2011 PRIEMYSELNEHOVLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 6. 6. 2011Vestník ÚPV SR a. 6/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 3. 5. 2011(52) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob prípravy povrchov rôznych materiálovSpôsob prípravy povrchov rôznych materiálov rôznych tvarov, kde na potrebnú plochu daného materiálu sa nanesie tenká vrstva disperzie, ktorá je po zaschnutí silne lepivá, táto sa môže a nemusí prekryť neseparovaným papierom,ktorý sa používa pri výrobe samolepiacich fólií, čo umožňuje jeho prilepenie, ale aj odlepenie od povrchu upraveného materiálu, na papier sa nakreslí obrázok a podľa predlohy sa papier prereže, odlepí a suchý farebný piesok alebo iný suchý sypký materiál sa sype na vopred pripravenú lepivú vrstvu podkladu, pričom prebytočný farebný piesok alebo iný sypký materiál sa sklepnutim alebo sfúknutím odstráni a nakoniec sa upravený povrch zañxuje nanesenim a zaschnutim vrchného transparenmého laku.Spôsob výroby obrazov pomocou farbených pieskov a iných sypkých materiálovl. Farbene piesky sa sypú na rôzny podklad bez ich ukotvenia a tým je obmedzená poloha a manipulácia s vytvorenýrn obrazom2. Podklad sa nauíe lepidlom a pokiaľ nezaschne, je možné v ňom zakotviť zvolené farbené piesky alebo iné sypké materiály. Pri tomto spôsobe je dôležitá vysoká zručnosť zhotoviteľa, ktorý je obmedzený časom,lirnitovaný schnutím lepidla a obrázok zložitejšieho tvaru alebo väčšieho formátu musi zhotoviť pri veľakrát opakovanom uvedenom postupe. Veľkým problémom je aj nanesenie rovnomemej vrstvy lepidla, kde v miestach s väčšou hrúbkou lepidla sa uchytí na obraze viac sypaného materiálu a naopak, čim vznikajú vo väčšine prípadov nežiaduce vizuálne efekty.Ďalej uvedený spôsob výroby obrazov opisuje predovšetkým technické riešenie prípravy a výroby podkladových tabuliek až po konečné zhotovenie obrazu, kde samotní zhotovitelía obrázkov môžu byt osoby staršie ako 6 rokov.Podkladová tabuľka môže byť z rôznych materiálov, ako napríklad sololít, drevotrieska alebo iné materiály, ktoré sa dajú narezať na požadovaný rozmer obrazu. Z dôvodu, aby nebolo už potrebne upravovať nasiakavosť materiálu, sa najlepšie osvedčil materiál sololít pod označením HDF s bielym nesavým povrchom na jednej strane.Po narezani tohto materiálu na požadovaný rozmer sa na tabuľku nanesie tenká vrstva disperzic, pomocou ktorej sa vyrábajú lepiace pásky a etikety. Týchto disperzií je na trhu väčšie množstvo, ale každá má potrebný výsledný efekt.Po zaschnuti ñlmu disperzie vznikne na celej ploche tabuľky rovnomeme silne a stále lepivý povrch schopný nalepiť na seba dopadnuté zmko suchého piesku alebo iného sypkého materiálu, Na takto upravený lepivý povrch sa priloží krycí naseparovaný papier (používaný pri výrobe samolepiacich fólií), ktorý má schopnosť sa prilepiť na povrch tabuľky a zároveň sa dá aj z povrchu stiahnuť (princip samolepiacej fólie) a dá sa naň kresliť.Na papier sa nalcreslí obrázok, papier sa podľa predlohy prereže, stiahne a na uvoľnenú plochu sa nasype požadovaný farbený piesok alebo iný sypký Inateriál (ďalej len farbený piesok). Prerezaníe papiera, jeho stiahnutie a zasypanie požadovaným farbeným pieskom sa opakuje, až kým sa dosiahne celkový požadovaný obraz.Na celý obraz sa nanesie transparentný disperzný lak, ktorý zañxuje zrnká farbeného piesku.Uvedené technické riešenie je možne aplikovať aj na úpravu iných podkladových povrchov, ktoré nie sú len ploché, ale môžu byť aj kruhovité, kubické a iné, ako napr. kvetináče, sošky, plotové dielce, iné stavebné materiály a dielce pričom nie je vždy nutné použiť separačný papier, čiže je možne farbené piesky priamo nanášať na lepivý podklad a následne prelakovať.Na takto pripravená tabuľku sa nakreslí zvolený obrázok. Jednoduchým prerezanim krycieho papiera podľa predlohy a postupným odliepaním papiera z tabuľky získavame jednotlivé plochy obrazu s lepivou vrstvou, na ktoré postupne sypeme farbené piesky. Na lepivý povrch tabuľky sa nám pritom uchytí rovnomemé množstvo piesku a jeho prebytočné rrmožstvo odstránime jednoduchým sklepnutim tabuľky vo zvislej polohe o pracovný stôl.Už pri použití inej farby zistíme, že piesok sa uchytí iba na zámerne odkrytej lepivej vrstve tabuľky a tam,kde je už uchytená jedna farba piesku sa už neuchytí iný piesok.Postupne odkryjeme celú plochu tabuľky a zasypeme zvolenýrni farbenýrni pieskami. Nakoniec sklepnutim tabuľky vo zvislej polohe alebo sfúknutím odstránime neuchytené zrnká piesku o podklad a na celý obraz nanesieme transparentný disperzný lak.Po zaschnuti laku je obraz hotový a nanesený farbený piesok je pevne ukotvený a zañxovaný na podkladnej tabuľke.1. Spôsob prípravy povrchov rôznych materiálov rôznych tvarov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na potrebnú plochu daného materiálu sa nanesie tenká vrstva disperzíe, ktorá je po zaschnutí silne lepivá, táto sa môže a nemusí prekryť naseparovaným papierom, ktorý sa používa pri výrobe samolepiaeich fólii, čo umožňuje jeho prilepenie, ale aj odlepenie od povrchu upraveného materiálu, na papier sa nakreslí obrázok a podľa predlohy sa papier prereže, odlepí a suchý farbený piesok alebo iný suchý sypký materiálu sa sype na vopred pripravenú lepivú vrstvu podkladu, pričom prebytočný farbený piesok alebo iný sypký materiál sa sklepnutím alebo sfúknutím odstráni a nakoniec sa upravený povrch zañxuje nanesením a zaschnutím vrchného transparentného laku.

MPK / Značky

MPK: B44C 1/28

Značky: přípravy, povrchov, rôznych, spôsob, materiálov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5776-sposob-pripravy-povrchov-roznych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy povrchov rôznych materiálov</a>

Podobne patenty