Zakladanie vyťažených banských priestorov

Číslo patentu: U 5768

Dátum: 06.06.2011

Autor: Čorej Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚŽITKO , VZOR sK i 5768(22) Dátum podania prihlášky 6. 7. 2010 (13) Druh dokumentu Y 1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 5. 2011 (51) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania prioritriej prihlášky E 21 F 15/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority, (43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 12. 2010 ÚRAD , Vestník ÚPV SR e. 12/2010 PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 6. 6. 2011 Vestník UPV SR č. 6/2011(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 5. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(6 7) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky V pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT z(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihláškypodľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihláškyZakladanie vyťažených banských priestorovZakladanie vyťažených banských priestorov sa vyznačuje tým, že pri dobývaní ložísk hlbinným spôsobom sa aplikujú dobývacie metódy so zakladaním vyťažených priestorov(l), ktoré eliminujú sekundáme vplyvy poddolovanía na povrch. Jednou z týchto základok je základka tvorená chudobnou betónovou zmesou (3). Navrhovaný úžitkový vzor svojim technickým využitím anhydritu, resp. sadrovca, ktoré sú ekologicky neškodné nerasty, nahrádza až 70 betónovej zmesi (4), ktorá tvori výplň vyťaženýeh technických banských diel, a tým výrazne znižuje náklady na zakladanie vyťažených priestorov (l).Úžitkový vzor sa týka banskej problematiky. Jedná sa o využitie sadrovca, anhydritu na účely zakladania vyťažených podzemných priestorov nerastných surovín podzemných spôsobom.V slovenskom baníctve sa pri ťažbe ložísk úžitkových nerastov používa mnoho dobývacích metód, ktoré sú vždy závislé od konkrétnych geologicko-technických pomerov pre daný typ ložiska. V súčasnosti sa povoľujú len dobývacie metódy so zakladaním vyťažených priestorov. Je to hlavne z toho dôvodu, aby sa eliminovalí alebo úplne vylúčili prejavy banskej činnosti na povrch.Jednou z nových dobývacích metód je metóda zostupkového dobývania chodbicovaním so zakladaním vydobytých priestorov chudobnou betónovou zmesou. Pri tejto dobývacej metóde tvorí základku cudzia základka, ktorá je tvorená betónovou zmesou.Pre efektívnu aplikáciu tejto dobývacej metódy je potrebné znížiť náklady na betónovú zmes a práve tá sa dá nahradiť sádrovcorn, resp. anhydritom.Na prípravenom ťažobnom horizonte sa vyrazia prístupové chodby z ktorých sa následne razia chodby ťažobné. Ťažobné chodby môžu mať rôzne rozmery profilu (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 m o viac) alebo ich kombinácií, to závisí od pevnostnej stability ložiska. Ťažobná chodba sa vyrazí a zároveň aj vyťaži až do nadložia. Následne sa vyplní základkovou zmesou. Na počvu chodby sa uloží oceľová sieťovina, na ktorú sa V hrúbke 0,7 - 1,5 m nanesíe betónová zmes. Zvyšná časť profilu až po strop sa po vytvrdnutí betónu zaplaví anhydritovou resp. sadrovcovou zmesou. Týmto technickým riešením sa podstatne ušetrí na výrobe chudobnej betónovej zmesi, ktorá sa nahradí zmesou anhydritu resp. sadrovca. Obecne povedané do vyrazeného profilu sa v 1/3 aplikuje chudobná betónová zmes a v 2/3 anhydritová resp. sadrovcová zmes. Tá môže vznikať použitím anhydritu resp. sadrovca plus sprievodných vyťažených hornín. Výhodou tohto druhu zakladania vyťažených priestorov (pri niektorých druhoch dobývacích metód môže ísť 0 priestorové ťažobné komory) je ďalšia skutočnosť že pri zakladaní sa môžu využiť tie isté zakladacie a dopravné stroje.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bližšie objasňuje obrázok číslo 1, na ktorom je znázomený prierez profilu banského diela s následným sekundámym zakladanim.V podzemí sa vyrazí priestorové banské dielo l, po jeho stabilizovaní sa na upravenú počvu uloží oceľová sieťovina, mrežovina menovitého prierezu a okatosti tak aby celá plocha bola pokrytá 2.Na takto pripravenú počvu sa začne vrhacírni alebo tlakovými zariadeniami z betonárky dopravovať betónová zmes. Tá sa nanesie v hrúbke asi 1/3 svetlého profilu ą. Po jej vytvrdnutí sa do zostávajúcich 2/3 svetlej časti profilu tými istými technickými zariadeniami dopraví anhydritová resp. sadrovcová zmes Q. Po vytvrdnutí vzniká v pevnom profile pevná základka.1. Spôsob zakladania vyťažených banských priestorov, v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že prázdne vydobyté banské dielo (l) sa najprv čiastočne zavezie chudobnou betónovou zmesou (3) a následne čiastočne anhydritovou resp. sadrovcovou zmesou (4).2. Spôsob zakladania podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že priestory sa z jednej tretiny svetlého profilu zavezú betónovou zmesou (3) a z dvoch tretín anhydritovou resp. sadrovcovou zmesou(4).

MPK / Značky

MPK: E21F 15/00

Značky: zakladanie, banských, priestorov, vytažených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5768-zakladanie-vytazenych-banskych-priestorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zakladanie vyťažených banských priestorov</a>

Podobne patenty