Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch

Číslo patentu: U 5563

Dátum: 07.10.2010

Autor: Bartko Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

, (11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKAm) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 5 63(22) Dátum podania prihlášky 27. 11. 2009 (13) Druh dokumentu y 1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 30. 8. 2010 (51) Int. Cl. (2010)(32) Dátum podania príoritnej prihlášky F 24 D 3/ 12(33) Krajina alebo regionálna B 3213 3/26 organizácia priority E 04 C 2/54(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 5. 2010ÚRAD , Vestník ÚPV SR č. 5/2010 PRIEMYSVELNEHOVLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 10. 2010Vestník ÚPV SR č. 10/2010(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 30. 8. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia 50056-2009(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektochUsporiadanie sa vyznačuje tým, že v pevnom alebo pohyblivom ráme prekrytia je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapiiáma rohož napojená. na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne v dvoch vrstvách krytiny a jednej kapilárnej rohože, napriklad vporadí zvonka prekrytia krytina,kapiláma rohož, krytina, pripadne ďalšia kapiláma rohož akrytina. V chladnom počasí je kapiláma rohož napojená na zdroj tepla, napríklad ztepelného čerpadla, slnečného kolektora, prípadne z iného zdroja tepla.Technické riešenie sa týka usporiadania na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch, napríklad v prekrytých bazénoch, zimných záhradách a skladoch. Riešenie sa týka uzavretých pevných, alebo mobilných prekrytí, ktoré môžu byt aj oblúkové, ktoré sa používajú pri prekryti bazénov, zimných záhrad, temperovaných alebo netemperovaných skladoch a iných podobných stavbách alebo zariadeniach, kde je potrebné privádzať teplo alebo chlad a v maximálnej miere teplo alebo chlad rovnomerne uchovať v danom priestore za minimálnych nákladov a maximálnom udržaní požadovanej teploty resp. chladu v priestore v najekonomickej šom prevedení.Doteraz sú bazénové prekrytia, zimné záhrady, sklady a podobné stavby riešené bud prekrytím polykarbonátom (lexanom) alebo sklom v kovovom, plastovom alebo drevenom ráme. Tepelná a chladová energia sa do prelcrytého priestoru musí dodávať pomocou prídavných zariadení ako ventilátory, fancoily, teplovzdušné vykurovanie, chladenie klimatizáciou, bežné vykurovanie, alebo chladenie. Avšak tieto systémy prekrytia majú dane koeñcienty prestupu tepla nastálo a hlavne s nerovnomemým rozložením teploty alebo chladu v interiéri obalenom stavebne jedným z niektorých hore opisaných spôsobov. V prekrytiach z polykarbonátu alebo skla dochádza k prehrievaniu vnútorného priestoru hlavne V období mesiacov jún až september, potom sa musí teplo eliminovať otváraním prekrytia prípadne okien alebo spúšťaním núteného vetrania resp. klimatizácie. Naopak V období mesiacov október až apríl dochádza k vonkajšiemu ochladzovaniu a potom sa musí teplota priestoru zvyšovať, aby nedochádzalo k ochladzovaniu vnútomého priestoru ako napríklad bazénovej vody v bazénoch alebo poškodeniu rastlín, stromov v zimnej záhrade alebo v skladoch poškodeniu skladovaného tovaru. V chladnom počasí sa z vnútomej strany prekrytia vplyvom rozdielnych teplôt tvorí vodný kondenzát.Podstatu riešenia tvorí usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch. Usporiadanie sa vyznačuj e tým, že v pevnom alebo pohyblivom ráme prekrytia je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapilárna rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne V dvoch vrstvách krytiny a minimálne jednej kapilárnej rohože napríklad v poradí z vonka prekrytia krytina - kapilárna rohož - krytina, prípadne ďalšia kapiláma rohož a krytina. V chladnom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj tepla napríklad z tepelného čerpadla, slnečného kolektora, prípadne z iného zdroja tepla. Kapiláma rohož prípadne rohože napojené na zdroj tepla nedovoľujú preniknúť teplu z vnútorného priestoru von v takej miere ako bez kapilárnej rohože a taktiež zabraňuje tvorbe vodného kondenzátu. V horúcom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj chladu napríklad z tepelného čerpadla prípadne z iného zdroja chladu. Kapiláma rohož prípadne rohože napojené na zdroj chladu nedovoľujú preniknúť teplu do prekrytého priestoru a pričom ešte ho aj ochladzujú.Systém dodávky a uchovania tepelnej a chladovej energie sa skladá z tepelného čerpadla, z akumulačného zásobníka tepla a chladu, doskových výmenníkov, obehových čerpadiel, ventilov, riadiaceho systému a kapilámych rohoží.Rám prekrytia môže byt v kovovom a/alebo plastovom a/alebo drevenom vyhotovení, kde potom krytina môže byť z priehľadného a/alebo priesvitného a/alebo nepriehľadného materiálu napríklad z polykarbonátu(komôrkovej polykarbonátovej tepelnoizolačnej platne) a/alebo skla. Na krytinu a/alebo rám je z vonkajšej a/alebo vnútomej strany nanesená energeticky úspomá náterová hmota na akrylátovej báze, ktorá zlepšuje priestorové rozloženie teploty alebo chladu na rovnomemć a taktiež znižuje koeficient prestupu tepla alebo chladu a teda zlepšuje stav v danom prostredí.Riešenie sa týka uzavretých pevných, alebo mobilných prekrytí, ktoré môžu byť aj oblúkové, ktoré sa používajú pri prekrytí bazénov, zimných záhrad, temperovaných alebo netemperovaných skladoch a iných podobných stavbách alebo zariadeniach, kde je potrebné privádzat teplo alebo chlad a v maximálnej miere teplo alebo chlad rovnomerne uchovať V danom priestore za minimálnych nákladov a maximálnom udržam požadovanej teploty resp. chladu v priestore v naj ekonornickejšom prevedení.Usporiadanie sa vyznačuje tým, že v pevnom alebo pohyblivom ráme prekrytia je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapilárna rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu. Základom je sendvičové usporiadanie minimálne V dvoch vrstvách krytiny a jednej kapilámej rohože napríklad v poradí z vonka prekrytia krytina kapiláma rohož, krytina, prípadne ďalšia kapiláma rohož a krytina. V chladnom počasí je alebo sú kapilárne rohože napojené na zdroj tepla napríklad z tepelného čerpadla, slnečného kolektora,prípadne z iného zdroja tepla napríklad z kotla. Kapilárna rohož prípadne rohože napojené na zdroj tepla nedovoľujú preniknúť tepu z vnútorného priestoru von V takej miere ako bez kapilámej rohože a taktiež zabraňuje tvorbe vodného kondenzátu. V horúcom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj chladu napríklad z tepelného čerpadla prípadne z iného zdroja chladu. Kapilárna rohož prípadne rohože napojené na zdroj chladu nedovoľujú preniknúť teplu do prekrytého priestoru a ešte ho aj ochladzujú.Systém dodávky a uchovania tepelnej a chladovej energie sa skladá z tepelného čerpadla, z akumulačného zásobníka tepla a chladu, doskových výmenníkov, obehových čerpadiel, ventilov, riadiaceho systému a kapilárnych rohoží.Rám prekrytia môže byt v kovovom a/alebo plastovom a/alebo drevenom vyhotovení, kde potom krytina môže byť z priehľadného a/alebo priesvitného a/alebo nepriehľadného materiálu napríklad z polykarbonátu(komôrkovej polykarbonátovej tepelnoizolačnej platne) a/alebo skla. Na krytinu a/alebo rám je z vonkajšej a/alebo vnútomej strany nanesená energeticky úsporna náterová hmota na akrylátovej báze.Riešenie sa týka uzavretých pevných, alebo mobilných prekrytí, ktoré môžu byť aj oblúkové, ktoré sa používajú pri prekrytí bazénov, zimných záhrad, ternperovaných alebo neternperovaných skladoch a iných podobných stavbách alebo zariadeniach, kde je potrebné privádzať teplo alebo chlad a V maximálnej miere teplo alebo chlad rovnomeme uchovať v danom priestore za minimálnych nákladov a maximálnom udržaní požadovanej teploty resp. chladu v priestore v najekonomickejšom prevedení.l. Usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo ehladených objektoch, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že V pevnom alebo pohyblivom ráme prekrytia je minimálne medzi dvoma vrstvami krytiny umiestnená kapilárna rohož napojená na zdroj tvorby tepla a/alebo chladu.2. Usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené v poradí z vonka prekrytia krytinou potom kapilámou rohožou potom zase krytinou potom ďalšou kapilámou rohožou a krytinou alebo dvomi až tromi vrstvami kapilámych rohoží urniestnených na sebou, mechanicky spojených a uzatvorených krytinou.3. Usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že V chladnom počasí je alebo sú kapiláme rohože napojené na zdroj tepla napríklad z tepelného čerpadla, slnečného kolektora, prípadne z iného zdroja tepla.4. Usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v horúcom počasí je alebo sú kapilárne rohože napojené na zdroj chladu napríklad z tepelného čerpadla prípadne z iného zdroja chladu.5. Usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že rám prekrytia môže byť v kovovom a/alebo plastovom a/alebo drevenom vyhotovení.6. Usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že krytina je z priehľadného a/alebo priesvitného a/alebo nepriehľadného materiálu.7. Usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že lqytina je z polykarbonátu ako komôrkovej polykarbonátovej tepelnoizolačnej platne a/alebo skla.8. Usporiadanie na uchovanie tepelnej resp. chladovej energie podľa predchádzajúcich nárokov, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na krytinu a/alebo rám je z vonkajšej a/alebo vnútomej strany nanesená energeticky úspomá náterová hmota na akrylátovej báze.

MPK / Značky

MPK: E04C 2/54, F24D 3/12, B32B 3/26

Značky: tepelnej, vykurovaných, usporiadanie, uchovanie, resp, chladených, energie, chladovej, objektoch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5563-usporiadanie-na-uchovanie-tepelnej-resp-chladovej-energie-vo-vykurovanych-alebo-chladenych-objektoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie na uchovanie tepelnej, resp. chladovej energie vo vykurovaných alebo chladených objektoch</a>

Podobne patenty